Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kutnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr 117/XV/2004 z dnia 02.06.2004r. - w sprawie założenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy i włączenia jej do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Kutnie


UCHWAŁA NR 117/XV/2004

Rady Powiatu w Kutnie z dnia 02 czerwca 2004 roku

w sprawie założenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy i włączenia jej do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Kutnie

Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 i art. 12 pkt. 8 lit. "i" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, póz. 220, Nr 62, póz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, póz. 1271, Nr 200, póz. 1688, Nr 214, póz. 1806 oraz z 2003r. Nr 162, póz. 1568 ) art. 58 ust. 1 i 6 oraz art. 62 ust .5 w związku z art. 5c pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 1996 r. Nr 67, póz. 329 i Nr 106, póz. 496, z 1997r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, póz. 943, z 1998r. Nr 117, póz. 759 i Nr 141, póz. 943, z 2000r. Nr 12, póz. 136, Nr 19, póz. 239, Nr 48, póz. 550, Nr 104, póz. 1104, Nr 120, póz. 1268 i Nr 122, póz. 1320, z 2001 r. Nr 111, póz. 1194, i Nr 144, póz. 1615, z 2002r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, póz. 1185 i Nr 200, póz. 1683 oraz z 2003r. Nr 6, póz. 65, Nr 128, póz. 1176, Nr 137, póz. 1304 i Nr 203, póz. 1966) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zakłada się z dniem 01 września 2004 roku publiczną szkołę ponadgimnazjalną dla młodzieży o nazwie Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy z siedzibą w Kutnie ul. Przemysłowa 6.

§ 2. Nadaje się statut Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Z dniem 01 września 2004 roku szkołę, o której mowa w §1 włącza się do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr1 w Kutnie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. §5.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STATUT

SZKOŁY SPECJALNEJ

PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy, zwana dalej „szkołą", ma swoją siedzibę w Kutnie przy ul. Przemysłowej 6

 2. Szkoła jest publiczną ponadgimnazjalną szkołą dla uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów ze sprzężonymi niepełnosprawnościami o trzyletnim cyklu kształcenia działającą w oparciu o ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy.

 1. Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Kutnowski.

 2. Organem nadzoru pedagogicznego jest Łódzki Kurator Oświaty.

Rozdział II

CELE I ZADANIA STATUTOWE

§ 2

I. Celem szkoły jest:

 1. Pełny rozwój uzdolnień, zainteresowań i osobowości ucznia.

 2. Integracja uczniów ze środowiskiem.

 3. Umożliwienie uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do ukończenia szkoły.

II. Uczeń szkoły: (cele programu wychowawczego i programu profilaktyki ujęte operacyjnie)

1. Radzi sobie w sytuacjach konfliktowych, wywołujących negatywne emocje i agresję, umie przyjmować informację zwrotną.

 1. Akceptuje siebie, potrafi wyrażać swoje potrzeby i dostrzega potrzeby innych.

 2. Przestrzega zasad zdrowego stylu życia wobec siebie i bliskich.

 1. Poszukuje prawdy, wartości, umie dokonywać świadomych wyborów. Różnicuje dobro od zła.

 1. Jest kulturalny.

 2. Zna swoje mocne i słabe strony. Potrafi szukać pomocy.

 3. Planuje swoje działania i potrafi organizować sobie zajęcia.

 4. Współdziała w grupie.

 5. Jest przygotowany do życia w rodzinie, kultywuje tradycje rodzinne.

 1. Kieruje się zasadami i normami przyjętymi w społeczeństwie.

 2. Dostrzega problemy środowiska, w którym żyje, dba o środowisko.

III. Zadaniem szkoły jest:

 1. Zapewnienie każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju.

 2. Wspieranie rodziców w realizacji ich zadań wychowawczych tak, aby umożliwiać uczniom przejmowanie odpowiedzialności za własne życie i rozwój osobowy.

 3. Nauka poprawnego i swobodnego wypowiadania się.

 4. Rozwijanie u uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz u uczniów ze sprzężonymi niepełnosprawnościami zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności przyczynowo - skutkowych, czasowych i przestrzennych.

 5. Rozwijanie u uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz u uczniów ze sprzężonymi niepełnosprawnościami rozumienia przekazywanych treści.

 6. Traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie.

 7. Umożliwienie uczniom poznawania zasad rozwoju osobowego i życia społecznego, poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny, dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej i światowej.

IV. Szkoła realizuje zadania poprzez:

 1. Zajęcia edukacyjne, zwane dalej lekcjami, zgodnie z ramowym planem nauczania.

 1. Prowadzenie różnych form zajęć pozalekcyjnych zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami uczniów.

 1. Budowanie więzi w społeczności szkolnej.

 1. Wskazywanie wzorców osobowych i działanie własnym przykładem.

 2. Włączanie uczniów do działań związanych z rytuałem szkolnym i organizowaniem imprez szkolnych.

 3. Reagowanie na niewłaściwe zachowanie i postawy uczniów w szkole i poza nią.

 4. Diagnozowanie uczniów pod kątem postępów w nauce i zachowaniu oraz problemów rozwojowych i rodzinnych.

 5. Poznanie uczniów i ich środowiska rodzinnego.

 6. Poznanie i rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów.

 1. Propagowanie zasady uczciwości w sporcie, nauce i w czasie wolnym.

 2. Integrację szkoły z lokalnym środowiskiem społecznym. Nawiązywanie kontaktów z organizacjami działającymi na rzecz edukacji i instytucjami wspomagającymi oświatę.

 3. Udostępnienie pomieszczeń szkoły, zbiorów biblioteki szkolnej i technologii informacyjnych.

 4. Współdziałanie szkoły z poradniami psychologiczno pedagogicznymi i innymi instytucjami wspierającymi rozwój uczniów.

 5. Organizowanie dla uczniów pomocy psychologiczno pedagogicznej wspierającej rozwój uczniów.

 6. Realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego.

 7. Opracowanie szkolnego zestawu programów nauczania, który uwzględniając wymiar wychowawczy, obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego.

 8. Realizację programu wychowawczego i programu profilaktyki szkoły oraz przestrzeganie zasad wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

 9. Ujednolicone działania wychowawcze wszystkich pracowników szkoły we wszystkich sytuacjach edukacyjnych.

 10. Organizację przepływu informacji o działalności szkoły i jego organów.

Rozdział III

ORGANY SZKOŁY

§ 3

I. Organy szkoły i ich kompetencje.

1. Organami szkoły są:

 1. dyrektor szkoły

 2. rada pedagogiczna

 3. rada rodziców

2. Kompetencje dyrektora:

 1. Kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz.

 2. Sprawuje nadzór pedagogiczny.

 3. Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.

 4. Realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących.

 5. Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły.

 6. Współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych.

 7. Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

 8. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami.

3. Dyrektor decyduje w sprawach:

 1. Zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły.

 2. Przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły.

 1. Występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.

 2. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną oraz rodzicami.

 1. Dyrektor szkoły może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie szkoły. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej (zgodnie z art. 39 ust. 2 i 2a Ustawy o systemie oświaty)

 2. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej, niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

 3. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.

 4. Zebrania plenarne rady pedagogicznej mogą być organizowane na wniosek:

 1. organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

 2. organu prowadzącego szkołę.

 3. z inicjatywy przewodniczącego.

 4. co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

 1. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.

 2. Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.

 1. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku na 3 dni przed zebraniem.

 2. Dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.

 3. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

 1. Zatwierdzanie planów pracy szkoły.

 2. Zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów.

 1. Podejmowanie uchwal w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole.

 2. Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły.

 3. Podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów.

13. Rada pedagogiczna szkoły opiniuje:

 1. Organizację pracy szkoły w szczególności tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

 2. Projekt planu finansowego szkoły.

 3. Wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.

 4. Propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 1. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole.

 2. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy jej członków.

 3. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

 4. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 5. W szkole działa rada rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.

 6. Zasady tworzenia rady rodziców uchwala ogół rodziców uczniów szkoły.

 7. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. W celu wspierania działalności statutowej szkoły rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

 8. Rada rodziców może występować do rady pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.

//. Zasady współdziałania organów szkoły oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi.

 1. Organy szkoły współpracują ze sobą oraz mają możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji.

 2. Dyrektor zapewnia bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach pomiędzy organami szkoły.

 3. Sytuacje konfliktowe organy szkoły rozwiązują wewnątrz szkoły chyba, że zaistnieje potrzeba odwołania się do organów spoza szkoły.

 4. W przypadku braku możliwości załatwienia spraw spornych organy szkoły zgłaszają problem do dyrektora o ile nie jest stroną w sporze. Dyrektor rozpatruje sprawę i powiadamia o podjętych działaniach zainteresowane strony.

 5. Jeżeli w sporze między organami uczestniczy dyrektor, to strony mogą zwrócić się z wnioskiem o rozpatrzenie sporu do organu prowadzącego.

Rozdział IV

ORGANIZACJA SZKOŁY

§4

I. Zasady organizacji szkoły:

 1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych, ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

 2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki wdanym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły, uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania - do dnia 30 kwietnia każdego roku.

 1. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący do dnia 30 maja danego roku.

 2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się:

 1. Liczbę pracowników szkoły w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze.

 2. Liczbę godzin zajęć edukacyjnych i zajęć rewalidacyjnych, finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

 3. Liczbę godzin prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.

 1. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.

 2. Nauka w klasach odbywa się na podstawie planu nauczania zgodnego z rozporządzeniem o ramowych planach nauczania w szkołach publicznych.

 3. Nauka w klasach odbywa się zgodnie z programem wpisanym do szkolnego zestawu programów nauczania.

 4. Nauczyciel może opracować własny program, samodzielnie lub z wykorzystaniem programów wpisanych do wykazu.

 5. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale ustalają szkolny zestaw programów nauczania ogólnego, na który składają się programy dla poszczególnych zajęć edukacyjnych.

 1. Program nauczania ogólnego opracowany samodzielnie przez nauczyciela może zostać wprowadzony do szkolnego zestawu programów po uzyskaniu pozytywnej opinii nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe z dziedziny wiedzy zgodnej z zakresem treści nauczania, które program obejmuje.

 2. Szkolny zestaw programów musi uwzględniać całość podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego.

 3. Szkolny zestaw programów dopuszcza do użytku szkolnego dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

 4. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

 5. Podstawową formą działalności dydaktyczno - wychowawczej szkoły są:

 1. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne.

 2. Zajęcia rewalidacyjne.

 3. Zajęcia logopedyczne

 4. Nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne.

15. W szkole mogą być organizowane zajęcia pozalekcyjne w wymiarze ustalonym przez dyrektora szkoły, stosownie do posiadanych środków finansowych w oparciu o diagnozę potrzeb i zainteresowań uczniów.

16. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów wyższych szkół kształcących nauczycieli, na praktyki pedagogiczne, na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą, za zgodą poszczególnych nauczycieli.

17. Dla realizacji celów statutowych szkoła korzysta z pomieszczeń Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr l w Kutnie w skład których wchodzą :

 1. Pomieszczenia do nauki z niezbędnym wyposażeniem

 2. Biblioteka i czytelnia

 3. Gabinety specjalistyczne

 4. Gabinet lekarski oraz pomieszczenia administracyjno - gospodarcze

 5. Sala gimnastyczna, sala rekreacyjna i siłownia

 6. Boisko szkolne

 7. Świetlica szkolna

 8. Szatnia

 9. Archiwum.

 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. Oddział może liczyć do 6-8 uczniów. W przypadku, gdy co najmniej u jednego ucznia w oddziale występują niepełnosprawności sprzężone, liczbę uczniów w oddziale można obniżyć o 2.

 2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w innym wymiarze, nie dłuższym jednak niż 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

 3. Zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia ogólnego, stanowiące realizację podstawy programowej są realizowane w oddziałach, a zajęcia edukacyjne w ramach przysposobienia do pracy - także w zespołach międzyoddziałowych.

 4. W uzasadnionych przypadkach poszczególne zajęcia edukacyjne w ramach przysposobienia do pracy mogą być prowadzone na terenie innych jednostek organizacyjnych na podstawie umowy zawartej pomiędzy szkołą a daną jednostką.

 5. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale oraz specjaliści pracujący z dziećmi tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie dla każdego ucznia indywidualnego programu edukacyjnego, z uwzględnieniem programu przysposobienia do pracy opracowanego dla danego oddziału.

 6. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej jest wskazane, aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

24. Formy spełniania zadań przez nauczyciela wychowawcę są dostosowane do wieku uczniów, rodzaju niepełnosprawności, w tym stopnia upośledzenia umysłowego uczniów, oraz ich potrzeb, a także warunków środowiskowych szkoły.

II. Organizacja biblioteki szkolnej w Ośrodku, z której mogą korzystać uczniowie Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy.

1. Biblioteka szkoły jest pracownią służącą do:

a) Realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów oraz pogłębiania wiedzy uczniów.

b) Realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i profilaktycznych szkoły,

c) Doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela.

2. Z biblioteki mogą korzystać:

a) Uczniowie .

b) Nauczyciele i pracownicy szkoły.

c) Rodzice uczniów uczęszczających do szkoły.

Szczegółową organizację biblioteki Ośrodka oraz oraz zadania nauczyciela - bibliotekarza określa statut Ośrodka.

Rozdział V

PRACOWNICY SZKOŁY

§ 5

I. Nauczyciele szkoły.

 1. Prowadzą pracę dydaktyczno - wychowawczą z uczniami w zakresie nauczania przedmiotów i są odpowiedzialni za wyniki tej pracy.

 2. W swoich działaniach kształcących, wychowawczych i opiekuńczych kierują się celami i zasadami opisanymi w programie wychowawczym szkoły.

 3. Dbają o przestrzeganie prawa uczniów w szkole.

 4. Odpowiadają za bezpieczeństwo powierzonych ich opiece uczniów w czasie zajęć lekcyjnych, wycieczek i imprez organizowanych przez szkołę oraz w czasie pełnionych między lekcjami dyżurów.

5. Nauczyciele tworzą uczniom warunki do nabywania następujących umiejętności:

 1. Planowania, organizowania i oceniania własnej nauki, przyjmowania za nią odpowiedzialności.

 2. Skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia i uwzględniania poglądów innych ludzi, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, przygotowywania do publicznych wystąpień.

 3. Efektywnego współdziałania w zespole, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących norm.

 4. Rozwiązywania problemów w twórczy sposób.

 5. Poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, efektywnego posługiwania się technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi.

 6. Odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków.

 7. Rozwijania sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań.

 1. Wybierają program nauczania kierując się jego celowością, przydatnością, zgodnością z podstawą programową kształcenia ogólnego i potrzebami środowiska.

 2. Prowadzą indywidualizację nauczania.

 3. W czasie konsultacji lub w miarę potrzeb informują rodziców o postępach i trudnościach w nauce uczniów.

 4. Nauczyciele służą indywidualnymi konsultacjami uczniom, którzy tego potrzebują.

 1. Pogłębiają własną wiedzę przedmiotową i pedagogiczną oraz doskonalą metody i formy pracy przez udział w WDN, kursach, konferencjach i samokształceniu.

 2. Opiekują się przydzieloną salą lekcyjną.

 3. Współpracują z wychowawcami uczniów w zakresie realizacji programu wychowawczego i programu profilaktyki szkoły oraz z wychowawcami internatu.

 4. Oceniają wiedzę, umiejętności i zachowanie uczniów zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania.

 5. Opracowują sprawozdanie z realizacji zadań i przydzielonych obowiązków, przedstawiają wnioski do dalszej pracy.

 1. Mają prawo do poszanowania swojej godności osobistej ze strony uczniów, rodziców i innych pracowników szkoły. W przypadku naruszenia tego prawa nauczyciel może odwołać się do dyrektora szkoły.

 2. Mają prawo do propagowania wartości zgodnych ze swoimi przekonaniami i niesprzecznych z celami wychowawczymi szkoły.

 3. Mają prawo do twórczych zmian w programie nauczania.

 4. Wykonują inne zadania przydzielone przez dyrektora szkoły.

II. Wychowawcy:

 1. Sprawują opiekę wychowawczą nad uczniami.

 2. Inspirują uczniów do podejmowania działań na rzecz klasy i szkoły.

 3. Tworzą warunki dające uczniom poczucie bezpieczeństwa w zespole klasowym i szkole.

 4. Poznają uczniów klasy, ich zdolności i zainteresowania oraz środowisko rodzinne, diagnozują problemy uczniów.

 5. Planują pracę wychowawczą z uczniami w oparciu o program wychowawczy, program profilaktyki szkoły i potrzeby uczniów.

 6. Zapoznają uczniów z procedurami postępowania w sytuacjach zagrożenia oraz nagłych wypadkach.

 7. Organizują wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia klasowego, integrujące zespół uczniowski i społeczność klasy, uwzględniając potrzeby i zainteresowania uczniów i tradycje szkoły.

 8. Tworzą warunki wspomagające wszechstronny rozwój osobowości uczniów.

 9. Dbają o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.

 1. Współpracują z nauczycielami uczącymi w klasie, z pedagogiem, psychologiem, innymi specjalistami w zakresie ujednolicenia oddziaływań wychowawczych i opieki nad uczniami wymagającymi pomocy lub mającymi trudności.

 2. Uczestniczą w życiu społecznym klasy i dbają o prawidłowy przepływ informacji o działalności szkoły.

 3. Podejmują działania umożliwiające rozwiązywanie konfliktów między uczniami w klasie i szkole.

 4. Analizują działania wychowawcze i dostosowują je do potrzeb uczniów i zaistniałych problemów wychowawczych.

 1. Współpracują z rodzicami uczniów. Ustalają z rodzicami możliwość stałego i szybkiego kontaktu. Informują rodziców o mocnych i słabych stronach klasy i uczniów oraz o zamierzeniach wychowawczych. Diagnozują problemy wychowawcze rodziców i projektują współpracę z rodzicami uwzględniając potrzeby rodziców.

 2. Wspierają uczniów w wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia.

 3. W miarę potrzeb współdziałają z instytucjami wspierającymi rozwój uczniów.

Rozdział VI

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA

§ 6

I. Uczeń ma prawo do:

 1. Wiedzy o przysługujących uczniowi prawach oraz środkach, jakie przysługują uczniom w przypadku naruszania ich prawa.

 2. Informacji o działalności szkoły.

 3. Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia.

 4. Opieki wychowawczej i higienicznych warunków pobytu i nauki w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności osobistej.

 5. Odpoczynku, czasu wolnego, rozrywki i zabawy.

 6. Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym.

 7. Swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły a także światopoglądowych i religijnych, jeżeli nie narusza to dobra innych osób.

 8. Obiektywnej, jawnej i umotywowanej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce.

 9. Pomocy w przypadku trudności w nauce.

 1. Korzystania z pomieszczeń szkoły, pomocy dydaktycznych, księgozbioru biblioteki i technologii informacyjnej, dóbr kultury.

 2. Pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

II. W przypadku naruszenia jego prawa, uczeń, jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą odwołać się do:

 1. Wychowawcy, gdy prawa narusza nauczyciel lub inny pracownik szkoły.

 2. Dyrektora, gdy prawa narusza wychowawca.

 3. Organu prowadzącego, gdy prawa narusza dyrektor szkoły.

III. Uczeń ma obowiązek:

 1. Przestrzegać wewnętrznego prawa szkoły.

 2. Systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach szkolnych i w życiu szkoły.

 3. Przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 4. Dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole.

IV. Uczeń może otrzymać nagrodę za:

 1. Najwyższe oceny z poszczególnych przedmiotów i zachowania.

 2. Szczególnie wyróżniające się zachowanie.

 3. Osiągnięcia w konkursach i imprezach sportowych.

 4. Nienaganną frekwencję.

 5. Działalność na rzecz szkoły.

V. Rodzaje nagród:

 1. Pochwała wychowawcy klasy wobec klasy.

 2. Pochwała dyrektora wobec klasy.

 3. Pochwała dyrektora wobec uczniów całej szkoły.

 4. Dyplom uznania.

 5. List pochwalny do rodziców lub opiekunów prawnych ucznia.

 6. Nagroda rzeczowa.

VI. W przypadku udowodnienia winy, uczeń może otrzymać karą w za:

1. Nieprzestrzeganie obowiązków ucznia.

 1. Posiadanie, używanie i rozprowadzanie środków odurzających na terenie szkoły lub w czasie imprez organizowanych przez szkołę.

 2. Zastraszenie, wymuszenie, zastosowanie przemocy fizycznej, kradzież mienia na terenie szkoły lub w czasie imprez organizowanych przez szkołę.

 3. Wykroczenie zagrażające życiu i zdrowiu innych członków społeczności szkoły.

VII. Uczeń może otrzymać za to samo przewinienie tylko jedną karę.

Kara nie może naruszać nietykalności i godności osobistej ucznia. Wykonanie kary może zostać zawieszone na czas próby nie krótszy niż pół roku na wniosek wychowawcy, pedagoga lub samorządu uczniowskiego.

VIII. Rodzaje kar:

1. Upomnienie wychowawcy klasy.

 1. Upomnienie lub nagana dyrektora szkoły udzielone w obecności rodziców.

 1. Nie typowanie ucznia do udziału w konkursach i imprezach organizowanych przez szkołę do momentu zniesienia kary przez dyrektora szkoły na wniosek wychowawcy.

 2. Nie typowanie ucznia do reprezentowania szkoły do momentu zniesienia kary przez dyrektora szkoły na wniosek wychowawcy.

 1. Przeniesienie do równoległej klasy.

IX. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałą upoważniającą dyrektora szkoły do skreślenia ucznia z listy uczniów (dotyczy uczniów niebędących w obowiązku nauki).

X. W przypadku otrzymania kary, uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo odwołać się do:

 1. Dyrektora szkoły, gdy kara została udzielona przez wychowawcę.

 2. Organu prowadzącego, gdy kara została udzielona przez dyrektora szkoły.

§ 7

I. Warunki pobytu w szkole zapewniające uczniom bezpieczeństwo poprzez:

 1. Dyżury nauczycieli na korytarzach, w szatni i przy wejściu na teren szkoły w czasie wszystkich przerw między lekcjami.

 2. Reagowanie nauczycieli' na wszelkie przejawy zachowań agresywnych uczniów.

 3. Szkolenie pracowników szkoły pod względem BHP i organizacji wycieczek szkolnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 4. Ustalenie i zapoznanie całej społeczności szkoły z procedurami postępowania w sytuacjach zagrożenia oraz w nagłych wypadkach.

 5. Umieszczenie w salach lekcyjnych regulaminów korzystania z pracowni.

 6. Oznakowanie ciągów komunikacyjnych.

 7. Dostosowanie pomieszczeń do warunków bezpieczeństwa.

 8. Zakup atestowanego sprzętu.

 9. Zabezpieczenie przeciwpożarowe.

Rozdział VII

§ 8

Szczegółowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, opracowane zgodnie z odrębnymi przepisami.

I. Założenia ogólne

1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

 1. formułowanie przez nauczyciela wymagań edukacyjne terapeutycznych i informowanie o nich rodziców (prawnych opiekunów) oraz informowanie samego ucznia,

 2. formułowanie oceniania zachowania dziecka oraz informowanie o nim rodziców (prawnych opiekunów) oraz informowanie samego ucznia.

 3. ocenianie śródroczne oraz końcoworoczne w formie oceny opisowej oraz informowanie o jej treści rodziców ( prawnych opiekunów ) oraz informowanie samego ucznia.

2. Informacje o postępach edukacyjnych oraz zachowanie będą przekazywane rodzicom (prawnym opiekunom) w formie przyjętej przez nauczyciela przynajmniej 2 razy w roku w sposób wybrany przez nauczyciela:

- List do rodziców

- Arkusz obserwacyjny

II. Funkcje oceniania

 1. Funkcja diagnostyczna (monitorowanie postępów ucznia i określenie jego indywidualnych potrzeb).

 2. Funkcja kształcąco - terapeutyczna.

 3. Funkcja klasyfikacyjna

III. Treści nauczania podlegające ocenianiu

Treści nauczania i wychowania w kształceniu uczniów niepełnosprawnych intelektualnie powinny być podporządkowane wytyczonym zadaniom, realnie osiąganym przez uczniów mieszczących się w strefie najbliższego rozwoju ucznia. Kryteria, którymi kieruje się nauczyciel przy ocenie opisowej:

 1. Funkcjonowanie osobiste.

 2. Dbałość o zdrowie.

 3. Umiejętności porozumiewania się z otoczeniem.

 4. Umiejętności w zakresie percepcji wzrokowej i spostrzegania.

 1. Umiejętności w zakresie percepcji słuchowej.

 2. Umiejętności w zakresie pamięci dotykowej, ruchowej, słuchowej.

 3. Czytanie i pisanie w zakresie możliwych do osiągnięcia.

 4. Elementarne umiejętności matematyczne.

 5. Funkcjonowanie społeczne.

 6. Umiejętności i wiadomości z zakresu przyrody.

 7. Sprawność ruchowa.

 8. Przysposobienie do pracy.

IV. Dokumentacja pedagogiczna ucznia

 1. Karta opisowa szkolnych osiągnięć ucznia uzupełniana przez nauczyciela dwa razy w roku tj. raz na semestr

 1. Karty zajęć rewalidacyjnych. wspomagających rozwój ucznia

- karta logopedyczna uzupełniana przez nauczyciela dwa razy w roku tj. raz na semestr

- karta uczestnika gimnastyki korekcyjne kompensacyjnej uzupełniana przez nauczyciela dwa razy w roku tj. raz na semestr

- karta postępów rozwojowych zaburzonych funkcji usprawnianych na zajęciach korekcyjne - kompensacyjnych uzupełniana przez nauczyciela dwa razy w roku tj. raz na semestr

 1. Indywidualny program edukacyjny dla ucznia - uzupełniany przez nauczycieli specjalistów raz w roku szkolnym.

 2. Wykresy graficzne postępów w rozwoju ucznia -_dokonywane raz w roku szkolnym do wyboru przez nauczyciela:

- Diagram kołowy Gunzburga,

- Profil wykresu poziomego

 1. Zeszyt obserwacji i informacji o uczniu - uzupełniany na bieżąco

 2. Kwestionariusz wywiadu środowiskowego.

V. Częstotliwość oceniania

 1. Ocenianie bieżące -- może być wyrażone w formie ustnej - pochwała, gestem - podanie ręki, uścisk, pogłaskanie lub za pomocą symboli, znaków graficznych.

 2. Ocenianie klasyfikacyjne śródroczne - opisowe, zawiera to, co dziecko opanowało, jego postępy w rozwoju.

 1. Ocenianie klasyfikacyjne końcoworoczne opisowe, zawiera to, co dziecko opanowało, jego postępy w rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem zaleceń do dalszej pracy.

 2. Ocena opisowa powinna być oceną pozytywną.

 3. Nauczyciel na bieżąco gromadzi wytwory działalności uczniów (prace samodzielne, prace plastyczne itp.) do wglądu rodziców (prawnych opiekunów) do końca roku szkolnego i przekazuje je rodzicom.

VI. Klasyfikowanie uczniów

 1. Jeżeli w wyniku obserwacji bieżącej w danym roku szkolnym zespół nauczycieli pracujących z uczniem stwierdzi, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia znacznie przewyższa poziom osiągnięć edukacyjnych danego zespołu edukacyjno terapeutycznego - na prośbę i w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) - Rada Pedagogiczna w miarę możliwości stwarza uczniowi szansę realizacji nauki w zespole programowo wyższym, jednak nie częściej niż jeden raz na danym etapie edukacyjnym, uwzględniając możliwości psychofizyczne ucznia oraz biorąc pod uwagę jego dobro.

 2. Ucznia można pozostawić na drugi rok szkolny na tym samym poziomie edukacyjno - terapeutycznym tylko w wyjątkowych przypadkach uzasadnionych opinią wydaną przez lekarza lub poradnię psychologiczno pedagogiczną albo inna poradnię specjalistyczną oraz na prośbę i w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

 3. Uczeń w wyjątkowych sytuacjach może być nieklasyfikowany.

 4. O ukończeniu szkoły przez ucznia postanawia Rada Pedagogiczna w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

 5. Dla ucznia z różnego rodzaju niepełnosprawneściami stwarza się możliwość wydłużenia obowiązku szkolnego.

VII. Kryteria, które bierze pod uwagę nauczyciel przy ocenie opisowej z zachowania uwzględniając realne możliwości psychofizyczne ucznia.

1. Zachowanie szczególnie przykładne

Uczeń:

- odpowiedzialnie wywiązuje się z powierzonych zadań i obowiązków, systematycznie uczęszcza do szkoły,

- jest zgodny, szanuje kolegów, nie robi im krzywdy, wkłada wysiłek w wykonywaną pracę,

- dba o higienę osobistą i estetykę otoczenia, w którym przebywa,

- pomaga tym, którzy tej pomocy potrzebują, bierze aktywny udział w życiu szkoły.

2. Zachowanie przykładne
Uczeń:

- jest koleżeński, zna i stosuje formy grzecznościowe,

- przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zabaw,

- wywiązuje się ze swoich obowiązków,

- potrafi ocenić własne zachowanie i zachowanie innych.

3. Zachowanie właściwe

Uczeń:

 • zna formy grzecznościowe, trzeba mu jednak przypominać o ich stosowaniu,

 • próbuje oceniać własne zachowanie i zachowanie innych,

 • potrafi pracować w zespole,

 • potrafi przyznać się do błędu.

4. Zachowanie budzące zastrzeżenia

Uczeń:

- zna formy grzecznościowe, nie chce ich jednak stosować,

- rozumie na czym polega koleżeństwo, lecz nie zawsze jest koleżeński,

- rozumie co to są obowiązki i przydzielone zadania, lecz nie zawsze się z nich wywiązuje,

VIII. Zasady opracowywania wymagań edukacyjna — terapeutycznych

 1. Wymagania edukacyjne terapeutyczne są to zamierzone osiągnięcia i kompetencje uczniów na poszczególnych etapach kształcenia w zakresie wiadomości, umiejętności i postaw uczniów.

 2. Wskazują kierunki pracy, zgodnie z którymi nauczyciel powinien prowadzić ucznia, mając na uwadze przede wszystkim jego dobro i rozwój, zaangażowanie sfery umysłowej, emocjonalno - motywacyjnej i działaniowej.

 3. Wymagania edukacyjne terapeutyczne opracowują nauczyciele na bazie obowiązującego programu wychowania i nauczania dzieci i młodzieży głębiej upośledzonych umysłowo.

4. Organizacja oddziaływań edukacyjne - terapeutycznych wsparta jest o realizację przez dziecko następujących etapów :

 1. etap 1 — pobudzanie zmysłów,

 2. etap 2 - integracja zmysłowo - ruchowa,

 3. etap 3 - wypracowanie somatognozji,

 4. etap 4 - wypracowanie gotowości do nauki.

5. Obszary oddziaływań wskazuje program nauczania:

 1. funkcjonowanie w środowisku,

 2. plastyka,

 3. technika,

 4. muzyka z rytmiką,

 5. wychowanie fizyczne,

 6. zajęcia rewalidacyjne.

 1. Nauczyciel jest zobowiązany opracować indywidualne programy edukacyjne terapeutyczne na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

 2. Na podstawie diagnozy opracowanej przez zespół tzw. „team" określa się kierunki oddziaływania rewalidacyjnego wobec każdego ucznia.

 3. Każdy nauczyciel specjalista przygotowuje indywidualne programy zajęć rewalidacyjnych.

IX. Sposoby diagnozowania osiągnięć uczniów

1. Formy i metody :

- odpowiedź ustna

- komunikacja pozawerbalna

- praca w grupach

- praca samodzielna

- praca z wychowawcą

 • praca pozalekcyjna np. koła zainteresowań

 • testowanie sprawności fizycznej

 • ćwiczenia praktyczne

 • pokaz

 • prezentacje indywidualne i grupowe

 • wytwory pracy własnej ucznia

 • obserwacja ucznia,

 • rozmowa lub inna forma komunikacji z uczniem,

 • aktywność na zajęciach,

 • sposób radzenia sobie z zadaniami życia codziennego,

- postawa w zakresie organizacji wolnego czasu i kultury życia codziennego

2. Cechy sprawdzanie osiągnięć i postępów ucznia :

- obiektywizm,

- indywidualizacja,

 • konsekwencja,

 • systematyczność,

 • jawność

3. Na każdym etapie pracy edukacyjne - terapeutycznej stosuje się następujące zasady ortodydaktyki:

 1. zasada gruntownej znajomości dziecka, przychodzenia mu z racjonalną, specjalistyczną pomocą,

 2. zasady dostosowania poczynań pedagogicznych do możliwości i potrzeb uczniów oraz warunków środowiskowych

 • zasada indywidualizacji wymagań, metody doboru środków dydaktycznych oraz organizacji i tempa pracy,

 • zasada przystępności treści nauczania,

 • zasada stopniowania trudności

 1. zasada aktywnego i świadomego udziału dziecka w procesie nauczania - uczenia się,

 2. zasada wszechstronnej poglądowości i przykładu,

 3. zasada zintegrowanego oddziaływania (spójność, korelacja wewnątrzprzedmiotowa i międzyprzedmiotowa, współdziałanie specjalistów)

 4. zasada trwałości osiągnięć, umiejętności korzystania z nich i dalszego ich doskonalenia:

- zasada systematyczności,

- zasada trwałości wiedzy,

- zasada wiązania teorii z praktyką.

§ 9

I. Szkoła może organizować działalność innowacyjną i eksperymentalną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

II. Formy opieki i pomocy uczniom.

 1. Wychowawca wraz z pedagogiem i nauczycielami uczącymi ucznia, któremu z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebne jest wsparcie, ustala indywidualny plan pomocy, w którym określa się szczegółowy zakres zadań odpowiednio dla wychowawcy, nauczycieli i pedagoga.

 2. Szkoła może wystąpić do właściwych instytucji o pomoc finansową lub rzeczową dla uczniów, którzy tej pomocy potrzebują.

III. Szkoła współdziała z poradnią psychologiczno - pedagogiczną w zakresie pomocy uczniom w problemach rozwojowych.

1. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w szkole polega na:

 1. Diagnozowaniu środowiska ucznia.

 2. Rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianiu ich zaspokojenia.

 3. Rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych.

 4. Wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami.

 5. Organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

 6. Prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli i rodziców oraz podejmowanie działań związanych z doradztwem zawodowym dla uczniów i rodziców.

 7. Wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szansę edukacyjne ucznia

h) Udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

i) Wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

j) Umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli,

k) Podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

2. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w szkole jest organizowana w formie:

 1. Zajęć psychoedukacyjnych dla uczniów.

 2. Porad dla uczniów.

 3. Porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli.

IV. Organizacja i formy współdziałania szkoły z rodzicami (prawnymi opiekunami).

 1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki.

 2. Wychowawcy współdziałają z rodzicami w zakresie rozwiązywania problemów rozwojowych uczniów. Wskazują możliwe formy wsparcia oferowane w szkole oraz informują o możliwościach uzyskania pomocy w poradniach psychologiczno pedagogicznych lub innych instytucjach świadczących poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom.

 3. Formy współdziałania uwzględniają prawo rodziców do:

 1. Znajomości celów, zadań i zamierzeń dydaktyczno - wychowawczych i profilaktycznych w danej klasie i szkole.

 2. Znajomości statutu szkoły, w tym wewnątrzszkolnego systemu oceniania, programu wychowawczego i programu profilaktyki szkoły.

 3. Uzyskania informacji o prawach dziecka i swoich w danej sytuacji szkolnej.

 4. Uzyskiwania rzetelnej informacji na temat zachowania, postępów ł trudności w nauce swego dziecka.

 5. Uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci.

 6. Wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły.

 7. Udziału w życiu szkolnym uczniów.

4. Rodzice mają prawo:

Uczestniczenia w stałych spotkaniach organizowanych przez wychowawców oraz w sytuacjach interwencyjnych

Obowiązek:

 1. Zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne.

 1. Zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć szkolnych.

V. Spotkania z rodzicami organizowane są:

 1. We wrześniu każdego roku szkolnego.

  Metadane - wyciąg z rejestru zmian

  Akcja Osoba Data
  Dodanie dokumentu: Luiza Michalska 02-04-2008 10:42:34
  Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Luiza Michalska 02-04-2008
  Ostatnia aktualizacja: Luiza Michalska 02-04-2008 10:42:34