Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kutnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

RODO

 

Klauzula informacyjna dla Klientów Starostwa Powiatowego w Kutnie dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 RODO* informuję:

1.    Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Kutnie, jest Powiat Kutnowski,

siedziba: 99-300 Kutno, ul. Kościuszki 16, Regon: 611016146
Kontakt: tel: 24/ 355-47-80, e-mail: starostwo@powiatkutno.eu

Starosta - organizuje pracę Zarządu Powiatu i Starostwa Powiatowego, kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz.
Zarząd Powiatu – organ wykonawczy.
Rada Powiatu – organ stanowiący i kontrolny.

2.    Z Inspektorem ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Kutnie można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: abi@powiatkutno.eu lub listownie na powyżej wskazany adres z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.

3.    Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów lub na podstawie udzielonej zgody:

a)    przepisy prawa – art. 6 ust. 1 lit. c RODO
b)    zawarcie umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
c)    udzielona zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a RODO

4.    Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z RODO - w celu realizacji zadań określonych przepisami prawa i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

5.    Cele gromadzenia danych osobowych:

a)    wypełnienie przez nas obowiązku prawnego, tj. realizacja zadań określonych w przepisach branżowych,
b)    realizacja umów zawartych z osobami fizycznymi, podmiotami, kontrahentami,
c)    w pozostałych przypadkach Pana/Pani dane osobowe przetwarzamy wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści tej zgody.

6.    W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w pkt 5 będziemy przekazywać Pana/Pani dane osobowe wyłącznie:

a)    naszym pracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
b)    podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy wykonywanie naszych zadań (np. w zakresie obsługi prawnej lub informatycznej urzędu),
c)    innym organom administracji państwowej lub samorządowej, jeśli zobowiązują nas do tego przepisy prawa.

7.    Pana/Pani dane osobowe przetwarzamy na podstawie przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizowaniu danych. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie od 3 do 50 lat, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy.

8.    W związku z przetwarzaniem przez nas Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo do:

a)    dostępu do treści danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
b)    sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
c)    usunięcia danych przetwarzanych na podstawie Pana/Pani zgody, w pozostałych przypadkach, w których przetwarzamy dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji,
d)    ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,
e)    wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli stwierdzi Pan/Pani, że przetwarzanie w naszym urzędzie narusza przepisy prawa.

9.    W przypadkach, w których przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe na podstawie Pana/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10.    Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji gdy przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe na podstawie przepisów prawa lub gdy jest to warunkiem zawarcia umowy.

11.    W sytuacji gdy przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe na podstawie Pana/Pani zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do podjęcia przez nas dalszych czynności.

12.    Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.

13.    Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.

 

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 

KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING WIZYJNY

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W OBRADACH RADY POWIATU KUTNOWSKIEGO

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW POSTĘPOWAŃ  O ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

KLAUZULA INFORMACYJNA - ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, DO KTÓRYCH NIE STOSUJE SIĘ PRZEPISÓW USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB UPRAWNIONYCH DO KORZYSTANIA Z NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z PRAWA DO UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI PUBLICZNEJ

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH NARUSZENIA PRAWA UNII (SYGNALISTA)

KLAUZULA INFORMACYJNA - RADNI POWIATU KUTNOWSKIEGO

KLAUZULA INFORMACYJNA - DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY ORAZ OSÓB KONTAKTOWYCH ODPOWIEDZIALNYCH ZA PRZEKAZYWANIE INFORMACJI (W ZAKRESIE UDZIELONEJ POMOCY) W PODMIOTACH PUBLICZNYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA - ROZPATRYWANIE PETYCJI

KLAUZULA INFORMACYJNA - FAKTURY

KLAUZULA INFORMACYJNA - SKARGI I WNIOSKI

KLAUZULA INFORMACYJNA - DLA REPREZENTANTÓW OSÓB PRAWNYCH NP. CZŁONKÓW ZARZĄDU (ORGANÓW SPÓŁEK, STOWARZYSZEŃ, SPÓŁEK WODNYCH) BĄDŹ OSÓB UPRAWNIONYCH DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU OKREŚLONEGO PODMIOTU

 

Klauzule szczegółowe dla interesantów znajdują się w kartach usług realizowanych przez poszczególne wydziały, referaty (wnioski, formularze),  zamieszczone na stronie: https://eboi.powiatkutno.eu/

OBSŁUGA ŻĄDAŃ PODMIOTÓW DANYCH - ART. 15 RODO

WZÓR WNIOSKU

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Gawryszczak 25-05-2018 08:03:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Beata Gawryszczak 25-05-2018
Ostatnia aktualizacja: Beata Gawryszczak 27-01-2023 09:00:31