Informacje nieudostępnione

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r., poz. 1330 z późn. zm.) daje każdemu prawo dostępu do informacji publicznej. W rozumieniu ustawy każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną i podlega udostępnieniu. Zasady i tryb udostępniania określa ustawa.

Informacje publiczne w Starostwie Powiatowym w Kutnie udostępniane są w drodze:
1) ogłaszania w Biuletynie Informacji Publicznej,
2) wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych,
3) dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów
4) udostępnienia na wniosek,
5) niezwłocznie w formie ustnej lub pisemnej.

Zgodnie z art. 10, ust.1 ustawy informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego. Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13, ust.1). Jeżeli jest to niemożliwe, należy powiadomić wnioskodawcę w tym terminie, o powodach opóźnienia
w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie w jakim informacja zostanie udostępniona, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku (art. 13 ust. 2)

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, podmiot obowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się (art. 14).

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. (art. 15)

Ponadto prawo do informacji publicznej, podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu również ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. (art. 5)

Załączniki do pobrania

1 10_10_2018_14_25_24_wniosek-o-udostepnienie-informacji-publicznej.doc (DOC, 48KB) 2018-10-10 14:25:24 58 razy
2 wniosek-o-udostepnienie-informacji-publicznej.pdf (PDF, 52KB) 2018-10-10 14:25:24 57 razy
3 wniosek-o-udostepnienie-informacji-publicznej.doc (DOC, 35KB) 2017-04-24 10:47:08 218 razy
4 Wniosek_o_udzielenie_informacji_publicznej SP.doc (DOC, 34KB) 2014-04-23 14:26:03 267 razy
5 Wniosek_o_udzielenie_informacji_publicznej_II.doc (DOC, 33KB) 2011-02-21 14:04:18 25 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Świtkiewicz 21-02-2011 14:04:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Świtkiewicz 18-02-2011
Ostatnia aktualizacja: Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 10-10-2018 14:46:33