Zadania powiatu


Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie:

 • edukacji publicznej,

 • promocji i ochrony zdrowia,

 • pomocy społecznej,

 • wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,

 • polityki prorodzinnej,

 • wspierania osób niepełnosprawnych,

 • transportu zbiorowego i dróg publicznych,

 • kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,

 • kultury fizycznej i turystyki,

 • geodezji, kartografii i katastru,

 • gospodarki nieruchomościami,

 • administracji architektoniczno-budowlanej,

 • gospodarki wodnej,

 • ochrony środowiska i przyrody,

 • rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,

 • porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,

 • ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,

 • przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,

 • ochrony praw konsumenta,

 • utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,

 • obronności,

 • promocji powiatu,

 • współpracy z organizacjami pozarządowymi,

 • działalności w zakresie telekomunikacji.

Do zadań publicznych powiatu należy zapewnienie wykonywania określonych w ustawach zadań i kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Świtkiewicz 22-04-2010 12:27:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Świtkiewicz 09-04-2010
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Świtkiewicz 22-10-2013 09:25:26