Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kutnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Deklaracja dostępności

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Starostwo Powiatowe w Kutnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron interne­towych zgodnie z przepisami USTAWY z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron interne­towych bip.powiatkutno.eu .

Status pod względem zgodności

Status:
Strony internetowe są częściowo zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

a) niezgodność z USTAWĄ z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:
informacje zamieszczone w formie załączników nie są dostępne cyfrowo w całości ponieważ pochodzą od podmiotów zewnętrznych i zostały przekazane do publikacji wyłącznie w postaci papierowej wymagającej przetworzenia do postaci elektronicznej (skany); przykładem takich informacji są oświadczenia majątkowe, interpelacje i zapytania radnych, wnioski o udostępnienie informacji publicznych, petycje, niektóre informacje opublikowane przed dniem wejścia w życie wyżej wskazanej ustawy zamieszczone w formie artykułów lub załączników nie są dostępne cyfrowo w całości, niektóre informacje zamieszczone w formie artykułów lub załączników opublikowane po wejściu w życie wyżej wskazanej ustawy nie są dostępne cyfrowo w całości, jednak będą sukcesywnie przetwarzane do tej postaci.
b) nieproporcjonalne obciążenie:
Zamówienia publiczne, oświadczenia majątkowe
c) treść nie wchodzi w zakres mających zastosowanie przepisów:

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia:
2020-09-14
Metoda przygotowania oświadczenia:
Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez pracownika Starostwa Powiatowego oraz samooceny koordynatora ds. dostępności.
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu:
2021-03-29

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Opis (wraz z odnośnikiem) mechanizmu informacji zwrotnej, który ma być stosowany do zgłaszania organowi sektora publicznego wszelkich nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu dyrektywy:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobami: a/ Marcin Lewandowski odpowiada za dostępność strony internetowej - e-mail : mlewandowski@powiatkutno.eu - telefon: 24 355 47 14 - w wersji papierowej: Starostwo Powiatowe, ul. Kościuszki 16, 99-300 Kutno b/ Marta Znyk koordynator do spraw dostępności oraz osoba odpowiedzialna za rozpatrywanie skarg i wniosków - e-mail: - telefon: 24 355 47 50 - w wersji papierowej: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 99-301 Kutno, ul. Krzywoustego 11
Dane kontaktowe odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
Marcin Lewandowski
Adres e-mail podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
mlewandowski@powiatkutno.eu
Numer telefonu odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
24 355 47 14

Postępowanie odwoławcze

Opis (wraz z odnośnikiem) postępowania odwoławczego w przypadku niezadowalającej odpowiedzi na powiado­mienie lub wniosek przesłany zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) dyrektywy:
Zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. Żądanie powinno zawierać: • dane osoby zgłaszającej żądanie, • wskazanie, o którą stronę internetową chodzi, • sposób kontaktu. Osoba zgłaszająca potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Starostwo Powiatowe w Kutnie zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania żądania. Jeśli jednak dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz wskaże termin realizacji żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Starostwo Powiatowe w Kutnie zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.
Dane kontaktowe właściwego organu odpowiedzialnego za postępowanie odwoławcze:

Inne informacje, określone w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 2

Data publikacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej:
2008-01-01
Data ostatniej aktualizacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej, po dokonaniu istotnej zmiany jej zawartości, polegającej w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji lub zmianie sposobu publi- kowania informacji:
2015-01-01
Informacja lub link do informacji o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej:
https://achecker.ca/checker/index.php
Informacje na temat utworzonych na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej lub aplikacji mobilnej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji:
SHIFT + ALT + H - Strona główna
SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + 0-9 - Menu
Link do deklaracji dostępności aplikacji mobilnej, w przypadku posiadania przez podmiot publiczny aplikacji mobilnej:
Informacja o możliwości powiadomienia podmiotu publicznego o braku dostępności cyfrowej:
W przypadku, gdy Starostwo Powiatowe w Kutnie odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich ul. Solidarności 77 00-090 Warszawa Telefon: 22 55 17 700 e-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl; https://www.rpo.gov.pl/
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:

Dostępność architektoniczna

Informacja o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych:

Siedziba Starostwa Powiatowego w Kutnie: 99-300 Kutno, ul. Kościuszki 16 Zamiejscowe obiekty znajdują się: 1. 99-300 Kutno, ul. Królowej Jadwigi 7 2. 99-300 Kutno, ul. Szpitalna 7 3. 99-300 Kutno, ul. Staszica 27 4. 99-300 Kutno, ul. Oporowska 7 Budynek główny znajdujący się w Kutnie przy ul. Kościuszki 16 - bezpośrednie otoczenie budynku posiada utwardzone dojście do budynku o szerokości min.150 cm, - trasa ciągów komunikacyjnych prowadzących do wejścia głównego jest pozbawiona krawężników, od strony dziedzińca występuje krawężnik, - na parkingu zlokalizowanym przy północnej stronie budynku znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, odpowiednio oznakowane, jednak nie spełnia wymogów wymiarowych, - budynek trzykondygnacyjny,do budynku prowadzą dwa wejścia bezpośrednio z ulicy Kościuszki oraz z dziedzińca budynku. Do wejścia od ul. Kościuszki prowadzą schody oraz podjazd dla wózków inwalidzkich znajdujący się po lewej stronie schodów. - wejście od strony dziedzińca nie posiada podjazdu, tylko wysokie schody, - drzwi wejściowe do budynku maja szerokość co najmniej 90 cm i brak jest progów, nie otwierają się automatycznie, - wejście do budynku nie jest pokryte powierzchnią antypoślizgową, - wejście do budynku jest wyposażone w poręcze przy schodach i pochylni, - w budynku brak jest windy oraz dostępu za pomocą urządzenia do transportu pionowego, - w holu budynku, po lewej stronie od wejścia umieszczona jest tablica informacyjna, której treść wykonana jest w druku o wielkości powiększonej dla osób słabowidzących, po prawej stronie od wejścia znajduje się biuro podawcze- kancelaria. - wewnątrz budynku występują różnice w poziomie wysokości posadzki w obrębie tej samej kondygnacji, - ciągi komunikacyjne wewnątrz budynku mają szerokość co najmniej 120 cm, - drzwi wewnętrzne nie posiadają szerokość min.90 cm, - w pomieszczeniach użytkowych układ wyposażenia zapewnia minimalną przestrzeń o szerokości min. 90 cm ułatwiająca przejazd wózkiem inwalidzkim, - obiekt posiada ogólnodostępne pomieszczenia higieniczno-sanitarne, jedno z nich usytuowane na parterze jest dostosowane do osób ze szczególnymi potrzebami, - do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem, - nie ma oznaczeń w alfabecie Braile”a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, - brak systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące, nie ma gongu przyzywającego lub innych urządzeń tego typu, - brak pętli indukcyjnej lub systemu FM lub innych urządzeń wspomagających osoby niesłyszące lub słabosłyszące. Budynek znajdujący się w Kutnie ul. Królowej Jadwigi 7 - bezpośrednie otoczenie budynku posiada utwardzone dojście do budynku o szerokości min.150 cm, - trasa ciągów komunikacyjnych prowadzących do wejścia do budynku jest pozbawiona krawężników, - miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych usytuowane są przy wejściu do budynku, posiadają wymagane oznakowanie, - budynek jednokondygnacyjny, wejście do budynku znajduje się na wysokości poziomu terenu, ale posiada dwa schodki, brak pochylni niwelującej różnicę poziomów umożliwiając osobom ze szczególnymi potrzebami dostanie się do budynku, - drzwi wejściowe do budynku maja szerokość co najmniej 90 cm i brak jest progów, nie otwierają się automatycznie, - wejście do budynku nie jest pokryte powierzchnią antypoślizgową, - wejście do budynku jest wyposażone w poręcze przy schodach, - wewnątrz budynku brak jest różnic w poziomie wysokości posadzki w obrębie tej samej kondygnacji, - ciągi komunikacyjne wewnątrz budynku mają szerokość co najmniej 120 cm, - wszystkie drzwi wewnętrzne posiadają szerokość min. 90 cm, - w pomieszczeniach użytkowych układ wyposażenia zapewnia minimalną przestrzeń o szerokości min. 90 cm ułatwiająca przejazd wózkiem inwalidzkim, - obiekt posiada ogólnodostępne pomieszczenia higieniczno-sanitarne jednak nie są dostosowane do osób ze szczególnymi potrzebami, - do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem, - nie ma oznaczeń w alfabecie Braile”a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, - brak systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące, nie ma gongu przyzywającego lub innych urządzeń tego typu, - brak pętli indukcyjnej lub systemu FM lub innych urządzeń wspomagających osoby niesłyszące lub słabosłyszące. Budynek znajdujący się w Kutnie ul. Szpitalna 7 - bezpośrednie otoczenie budynku posiada utwardzone dojście do budynku o szerokości min.150 cm, - trasa ciągów komunikacyjnych prowadzących do wejścia do budynku jest pozbawiona krawężników, - miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych usytuowane są przy wejściu do budynku jednak nie posiadają wymaganego oznakowania, - budynek jednokondygnacyjny, wejście do budynku nie znajduje się na wysokości poziomu terenu, ale posiada pochylnię niwelującą różnicę poziomów umożliwiając osobom ze szczególnymi potrzebami dostanie się do budynku, - drzwi wejściowe do budynku maja szerokość co najmniej 90 cm i brak jest progów, nie otwierają się automatycznie, - wejście do budynku jest pokryte powierzchnia antypoślizgową, - wejście do budynku jest wyposażone w poręcze przy schodach, brak poręczy przy pochylni, - wewnątrz budynku brak jest różnic w poziomie wysokości posadzki w obrębie tej samej kondygnacji, - ciągi komunikacyjne wewnątrz budynku mają szerokość co najmniej 120 cm, - nie wszystkie drzwi wewnętrzne posiadają szerokość min. 90 cm, - w pomieszczeniach użytkowych układ wyposażenia zapewnia minimalną przestrzeń o szerokości min. 90 cm ułatwiająca przejazd wózkiem inwalidzkim, - obiekt posiada ogólnodostępne pomieszczenia higieniczno-sanitarne jednak nie są dostosowane do osób ze szczególnymi potrzebami, - do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem, - nie ma oznaczeń w alfabecie Braile”a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, - brak systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące, nie ma gongu przyzywającego lub innych urządzeń tego typu, - brak pętli indukcyjnej lub systemu FM lub innych urządzeń wspomagających osoby niesłyszące lub słabosłyszące. Budynek znajdujący się w Kutnie ul. Staszica 27 - bezpośrednie otoczenie budynku posiada utwardzone dojście do budynku o szerokości min.150 cm, - trasa ciągów komunikacyjnych prowadzących do wejścia do budynku jest pozbawiona krawężników, - miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych usytuowane są przy wejściu do budynku jednak nie posiadają wymaganego oznakowania, - budynek dwukondygnacyjny, jednak wydział znajduje się na parterze budynku, wejście do budynku nie znajduje się na wysokości poziomu terenu, nie posiada pochylni ani innych rozwiązań technicznych niwelujących różnicę poziomów, - drzwi wejściowe do budynku maja szerokość co najmniej 90 cm ale posiadają progi wyższe niż 2 cm, nie otwierają się automatycznie, - wejście do budynku jest pokryte powierzchnia antypoślizgową, - przy drzwiach wejściowych do budynku zapewniona jest pozbawiona nachyleń przestrzeń manewrowa, - wejście do budynku jest wyposażone w poręcze przy schodach, - wewnątrz budynku występują różnice w poziomie wysokości posadzki w obrębie tej samej kondygnacji, brak rozwiązań niwelujących te bariery, - ciągi komunikacyjne wewnątrz budynku mają szerokość co najmniej 120 cm, - drzwi wewnętrzne posiadają szerokość min. 90 cm i zapewniona jest pozbawiona nachyleń przestrzeń manewrowa, - w pomieszczeniach użytkowych układ wyposażenia zapewnia minimalną przestrzeń o szerokości min. 90 cm ułatwiającą przejazd wózkiem inwalidzkim, - obiekt posiada ogólnodostępne pomieszczenia higieniczno-sanitarne jednak nie są dostosowane do osób ze szczególnymi potrzebami, - do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem, - nie ma oznaczeń w alfabecie Braile”a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, - brak systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące, nie ma gongu przyzywającego lub innych urządzeń tego typu, - brak pętli indukcyjnej lub systemu FM lub innych urządzeń wspomagających osoby niesłyszące lub słabosłyszące. Budynek znajdujący się w Kutnie ul. Oporowska 7 - bezpośrednie otoczenie budynku posiada utwardzone dojście do budynku o szerokości min.150 cm, - trasa ciągów komunikacyjnych prowadzących do wejścia do budynku jest pozbawiona krawężników, - miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych usytuowane są przy wejściu do budynku jednak nie posiadają wymaganego oznakowania, - budynek jednokondygnacyjny, wydział znajduje się na parterze budynku, wejście do budynku nie znajduje się na wysokości poziomu terenu, nie posiada pochylni ani innych rozwiązań technicznych niwelujących różnicę poziomów, - drzwi wejściowe do budynku wąskie, nie mają szerokości co najmniej 90 cm, posiadają progi wyższe niż 2 cm, nie otwierają się automatycznie, - wejście do budynku jest pokryte powierzchnia antypoślizgową, - przy drzwiach wejściowych do budynku brak przestrzeni manewrowej, - wejście do budynku jest wyposażone w poręcze przy schodach, - wewnątrz budynku występują różnice w poziomie wysokości posadzki w obrębie tej samej kondygnacji, brak rozwiązań niwelujących te bariery, - ciągi komunikacyjne wewnątrz budynku nie mają szerokości wymaganej przepisami, - drzwi wewnętrzne nie posiadają szerokości min.90 cm i nie jest zapewniona pozbawiona nachyleń przestrzeń manewrowa, - w pomieszczeniach użytkowych układ wyposażenia zapewnia minimalną przestrzeń o szer. min. 90 cm ułatwiającą przejazd wózkiem inwalidzkim, - obiekt posiada ogólnodostępne pomieszczenia higieniczno-sanitarne jednak nie są dostosowane do osób ze szczególnymi potrzebami, - do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem, - nie ma oznaczeń w alfabecie Braile”a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, - brak systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące, nie ma gongu przyzywającego lub innych urządzeń tego typu, - brak pętli indukcyjnej lub systemu FM lub innych urządzeń wspomagających osoby niesłyszące lub słabosłyszące.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o metodach umożliwiających skorzystanie z tej funkcji albo informację o jej braku:

Osoby niesłyszące oraz mające trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się i wymagające w związku z tym wsparcia w kontaktach z organami administracji publicznej przy załatwianiu spraw w Starostwie Powiatowym w Kutnie mogą skorzystać z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania. Szczegółowe informacje znajdują się w BIP, w zakładce Informacja dla osób mających trudności w komunikowaniu się http://bip.powiatkutno.eu/nieslyszacy Obsługa osób z ograniczoną możliwością samodzielnego poruszania się. Osoby niepełnosprawne z ograniczoną możliwością samodzielnego poruszania się przy załatwianiu spraw mogą umówić się z pracownikiem na parterze budynków lub w inny dogodny dla interesanta sposób.

Elementy dodatkowe deklaracji, wskazane w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 5, 6.

Aplikacje mobilne

Adres elektroniczny, pod którym możliwe jest pobranie i zainstalowanie danej aplikacji mobilnej:

Pozostałe informacje

Wyjaśnienie dotyczące zobowiązania organu sektora publicznego w zakresie dostępności cyfrowej, na przykład:
— zamiar osiągnięcia wyższego poziomu dostępności niż wymagany prawem,
— środki zaradcze, które zostaną podjęte w celu rozwiązania kwestii niedostępnych treści na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych, w tym ramy czasowe wprowadzenia tych środków w życie:
Wyłączenia - pliki PDF, DOC, itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzić teksty bezpośrednio w serwisie, - brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i grafik, - nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR,
Formalne zatwierdzenie (na poziomie administracyjnym lub politycznym) oświadczenia w sprawie dostępności:
Odnośnik do sprawozdania z oceny, o ile jest dostępne, oraz w szczególności, jeżeli status strony internetowej lub aplikacji mobilnej pod względem zgodności wskazano jako „w pełni zgodna”:
Wszelkie inne treści uznane za stosowne: