Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kutnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr 120/XV/2004 z dnia 02.06.2004r. - w sprawie określenia zasad częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców, osoby pełnoletnie lub ich rodziców, a także opiekunów prawnych lub kuratorów, w przypadku gdy dysponują dochodami dziecka z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Kutnowskiego


UCHWAŁA NR 120/XV/2004

Rady Powiatu w Kutnie z dnia 02 czerwca 2004 r.

w sprawie określenia zasad częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców, osoby pełnoletnie lub ich rodziców, a także opiekunów prawnych lub kuratorów, w przypadku gdy dysponują dochodami dziecka z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Kutnowskiego.

Na podstawie art. 12 pkt.l l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 póz. 1271, Nr 200, póz. 1688, Dz.U. 2003 r. Nr 162, póz. 1568) i art. 81 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 Nr 64, poz. 593) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Przepisy uchwały stosuje się do rodziców dziecka przebywającego w placówce opiekuńczo-wychowawczej powiatu kutnowskiego, w tym także rodziców pozbawionych całkowicie lub częściowo władzy rodzicielskiej lub, których władza rodzicielska została zawieszona albo ograniczona , oraz osoby pełnoletniej lub jej rodziców, a także opiekunów prawnych lub kuratorów w przypadku, gdy dysponują dochodami dziecka.

§ 2. Ilekroć w dalszych postanowieniach uchwały jest mowa o:

1) placówce opiekuńc/o-wychowawczej — oznacza to jednostkę organizacyjną pomocy społecznej działającą na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, póz. 593) zwanej dalej „ustawą" oraz przepisów wydanych na jej podstawie,

2) dochodzie rodziny - oznacza to dochód ustalony zgodnie z art. 6, pkt 3,4, i art.8 ustawy,

3) kryterium dochodowym — oznacza to dochód ustalony zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy,

4) średnim miesięcznym koszcie utrzymania w placówce opiekuńczo-wychowawczej- oznacza to kwotę rocznych wydatków na działalność placówki wynikająca z utrzymania dzieci, z roku poprzedniego, bez wydatków inwestycyjnych, powiększoną o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, przyjęty w ustawie budżetowej na dany rok kalendarzowy, podzieloną przez liczbę miejsc w placówce przez dwanaście, ustaloną zgodnie z art. 6 pkt 15 ustawy.

§ 3. 1. Opłatę za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania, ustala w stosunku do rodziców dziecka, osoby pełnoletniej lub jej rodziców, a także opiekunów prawnych lub kuratora w przypadku gdy dysponują oni dochodami dziecka w drodze decyzji administracyjnej Starosta Kutnowski

2. Opłata ponoszona przez opiekunów prawnych, kuratorów lub osobę pełnoletnią nie może być wyższa niż 50% kwoty stanowiącej dochód dziecka lub osoby pełnoletniej.

§ 4. Z urzędu lub na wniosek rodzica, osoby pełnoletniej lub jej rodziców, w przypadku trudnej sytuacji materialnej ustalonej w drodze postępowania administracyjnego, potwierdzonego wywiadem środowiskowym, Starosta Kutnowski może podjąć decyzję o częściowym lub całkowitym zwolnieniu z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej na okres nie dłuższy niż rok, przy spełnieniu następujących warunków:

1) Zwalnia się całkowicie z obowiązku opłat rodziców dziecka, rodziców osoby pełnoletniej nie osiągającej dochodów, których dochód rodziny nie przekracza lub jest równy kwocie kryterium dochodowego, o którym mowa w art.8 ust. l pkt 3 w związku z pkt 2 ustawy.

2) Rodzice osób, o których mowa w pkt l, których dochód rodziny przekracza kryterium dochodowe zwalnia się częściowo z obowiązku opłat wg zasad określonych w załączniku do niniejszej uchwały.

3) Rodzice, których dochód rodziny jest wyższy niż 400% kwoty kryterium dochodowego, ustalonego zgodnie z art.8 ust. l pkt 3 ustawy, ponoszą pełną opłatę za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

4) Osoba pełnoletnia osiągająca dochód, opiekunowie prawni lub kuratorzy dysponujący dochodami dziecka może być zwolniona częściowo lub całkowicie z ponoszenia opłat, której wysokość określa art.8 ust. l ustawy, gdy udokumentuj ą ponoszenie wydatków skierowanych na potrzeby dziecka.

§ 5. Osoby, o których mowa w § 4 pkt l uchwały oraz osoby pełnoletnie ponoszące opłatę za pobyt w placówce opiekuńczo-wychowawczej mogą być zwolnione, na ich wniosek lub z urzędu częściowo lub całkowicie z tej opłaty, jeżeli:

1) ponoszą opłatę za pobyt innych członków rodziny w placówce opiekuńczo-wychowawczej, domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub innej placówce,

2) wy stępuj ą uzasadnione okoliczności, w szczególności długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, śmierć członka rodziny, straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych,

3) osoba zobowiązana do opłaty jest w ciąży lub samotnie wychowuje dziecko.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik

do Uchwały Rady Powiatu

w Kutnie z dnia 02.06.2004r.

% posiadanego dochodu w stosunku do kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej z 12 marca 2004r.

% zwolnienia w stosunku do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo - wychowawczej powiatu kutnowskiego

do 100

zwolnienie całkowite

101-150

90

151-200

75

201-250

60

251-300

45

301-350

30

351-400

15

pow. 400

odpłatność całkowita

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Luiza Michalska 02-04-2008 10:40:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Luiza Michalska 02-04-2008
Ostatnia aktualizacja: Luiza Michalska 02-04-2008 10:40:23