Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kutnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE Nr 42/2007


ZARZĄDZENIE NR 42/2007

STAROSTY KUTNOWSKIEGO

z dnia 18 grudnia 2007 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej do

przeprowadzania przetargów dotyczących zbywania

nieruchomości Skarbu Państwa

Na podstawie art. 23 ust. 1, oraz art. 38 i 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. Nr 261 poz. 2603 z 2004 roku z późniejszymi zmianami) oraz § 8 ust 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. Nr 207 poz. 2108 z 2004 roku )

zarządzam co następuje:

§ 1.

Powołuje się komisję przetargową w składzie:

Przewodniczący - Jerzy Runiński

Wiceprzewodniczący - Ewa Ciągło

Członek - Łukasz Ryzlak

Członek - Michał Kotkowski

Członek - Karolina Błaszczyk Kaca

§ 2

Celem komisji jest przeprowadzanie przetargów na zbycie nieruchomości Skarbu Państwa.

§ 3

Obowiązkiem komisji jest przestrzeganie regulaminu przeprowadzania przetargów oraz kierowanie się jego postanowieniami.

§ 4.

Traci moc Zarządzenie Nr 23 /2000 Starosty Powiatu w Kutnie z dnia 9 sierpnia 2000 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów dotyczących zbywania nieruchomości Skarbu Państwa

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Kutnowski

/-/ Konrad Kłopotowski

REGULAMIN

przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości

znajdujących się w zasobie nieruchomości Skarbu Państwa

§ 1.

1.Regulamin określa tryb postępowania obowiązującego przy podejmowaniu

działań w zakresie sprzedaży lub oddawania w użytkowanie wieczyste

nieruchomości stanowiących zasób Skarbu Państwa w drodze przetargu.

§ 2.

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1. „ ustawie „ - oznacza to ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce

nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. Nr 261 poz. 2603 z 2004 roku z

późniejszymi zmianami )

2. „ rozporządzeniu” - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września

2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz

rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U.Nr 207 poz. 2108 z 2004 roku )

3. „ właściwym organie „ - oznacza to Starostę Kutnowskiego

4. „ Zarządzeniu Starosty „ - oznacza to Zarządzenie Starosty

Kutnowskiego.

5. „ Wydziale” - oznacza to Wydział Geodezji i Gospodarki

Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kutnie.

6. „ zbywaniu” - oznacza to sprzedaż i oddawanie w użytkowanie wieczyste.

§ 3.

1. „Wydział” wskazuje Staroście nieruchomości z zasobu własności Skarbu

Państwa, mogące stać się przedmiotem zbycia dokonując:

a/ analizy stanu faktycznego i prawnego nieruchomości

b/ ustalenia podmiotów, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu

nieruchomości

c/ zawiadamia na piśmie byłych właścicieli nieruchomości przejętych

na rzecz Skarbu Państwa lub ich następców prawnych o przysługującym im

pierwszeństwie w nabyciu tej nieruchomości - art. 34 ust. 1 „ustawy”.

§ 4.

  1. Starosta przeznacza do zbycia w drodze przetargu nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa oraz ustala warunki i tryb przetargu po uzyskaniu zgody Wojewody.

  1. Nieruchomości przeznaczone do zbycia zamieszcza się w wykazie o którym mowa w art. 35 ust. 1 i 2 „ustawy”.

  1. Realizacja działań, o których mowa w ust. 1 i 2 należy do „Wydziału”.

- 2 -

§ 5.

  1. Propozycję cen i opłat za nieruchomość wytypowaną do zbycia przygotowuje „Wydział”, kierując się zasadami określonymi w dziale I rozdziale 8 ustawy i Zarządzeniu Starosty Powiatu Kutnowskiego Nr 26/1999 z dnia 12 października 1999 roku w tej sprawie.

  2. Informację o cenach i opłatach podaje się w wykazie, o którym mowa w art. 35 ustawy

  3. Ogłoszenie o przetargu powinno być zamieszczone w dzienniku o zasięgu lokalnym, wywieszone na tablicach ogłoszeń w siedzibie Starostwa ul. Kościuszkli 16 i siedzibie Wydziału ul. Królowej Jadwigi, oraz opublikowane na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Kutnie

§ 6.

Przetarg organizuje i przeprowadza Komisja Przetargowa powołana odrębnym Zarządzeniem Starosty.

§ 7.

Zasady postępowania Komisji Przetargowej określa Załącznik Nr 1 do Regulaminu.

§ 8.

Przeprowadzenie przetargu odbywa się według procedury określonej w Rozporządzeniu.

18.12.2007r. Regulamin niniejszy zatwierdzam:

(data)

Starosta

/-/ Konrad Kłopotowski

ZAŁĄCZNIK Nr 1

do regulaminu przeprowadzania przetargów na zbycie

nieruchomości znajdujących się w zasobie nieruchomości

Skarbu Państwa

Zasady postępowania Komisji Przetargowej:

1. Wszelkie materiały i informacje otrzymane przez członków Komisji w

związku z postępowaniem są poufne i traktowane jako tajemnica służbowa.

2. Członkowie Komisji przetargowej składają oświadczenia o nie pozostaniu w

stosunku prawnym i rodzinnym z żadnym z oferentów.

W przypadku stwierdzenia, że Członek Komisji jest powiązany z

którymkolwiek oferentem więzami rodzinnymi, zatrudnieniem., posiadaniem

udziałów lub innym stosunkiem, który mógłby budzić zastrzeżenia co do

bezstronności - podlega on wykluczeniu z udziału w pracach Komisji.

3. W czasie prac Komisji, jej członkowie powinni ograniczyć swoje kontakty z

oferentami do takich, które wynikają z konieczności wypełniania

obowiązków powierzonych im przez Przewodniczącego Komisji

Przetargowej.

4. Komisja Przetargowa przeprowadza przetarg w składzie co najmniej 3 osób,

przy czym w przetargu musi uczestniczyć Przewodniczący lub

Wiceprzewodniczący Komisji.

5. Decyzje Komisji zapadają bezwzględną ilością głosów.

W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego, a jeżeli

Przewodniczący nie uczestniczy w obradach, decyduje głos

Wiceprzewodniczącego.

6. Każdy dokument sporządzony przez Komisję, winien być datowany i

podpisany przez wszystkich członków Komisji biorących udział w przetargu.

Brak podpisu któregokolwiek członka Komisji może być podyktowany

przyczynami losowymi wskazanymi na piśmie.

7. Sprzeciwy pojedynczych członków lub ich mniejszości wobec podjętych

uchwał winny zostać zapisane w protokóle.

Z a t w i e r d z a m:

18.12.2007 r. Starosta

/-/ Konrad Kłopotowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Luiza Michalska 13-03-2008 11:44:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Luiza Michalska 13-03-2008
Ostatnia aktualizacja: Luiza Michalska 13-03-2008 11:44:58