Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kutnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE Nr 38/2007


ZARZĄDZENIE NR 38/2007

STAROSTY KUTNOWSKIEGO

z dnia 14 listopada 2007 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze obowiązującego w Starostwie Powiatowym w Kutnie.

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, z 2007r. Nr 173, poz. 1218) w związku z art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (tekst jedn. z 2001r. Dz. U Nr 142, poz. 1593 z 2002 r. Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 214 poz. 1806; z 2005r. Dz. U. Nr 10, poz. 71, Dz. U. Nr 23 poz. 192, Dz. U. Nr 122 poz. 1020, z 2006r. Nr 79 poz. 549, Nr 169 poz. 1201, Nr 170 poz. 1218)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w Regulaminie naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze obowiązującego w Starostwie Powiatowym w Kutnie, wprowadzonego Zarządzeniem Nr 39/2005 Starosty Kutnowskiego z dnia 21 października 2005 roku, poprzez dodanie § 13, który otrzymuje następujące brzmienie:

§ 13. 1. Dokumenty złożone w związku z naborem przez kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Starostwie Powiatowym w Kutnie są dołączane do jego akt osobowych.

2. Dokumenty kandydatów, którzy nie spełnili wymagań formalnych będą

odsyłane pocztą lub odbierane osobiście.

3. Dokumenty pozostałych kandydatów są przechowywane w Wydziale

Organizacyjno - Administracyjnym przez okres trzech miesięcy od dnia

upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W tym okresie kandydaci będą

mogli dokonywać osobiście odbioru dokumentów złożonych przez siebie

w związku z naborem, za potwierdzeniem odbioru.

Pomocniczy wzór potwierdzenia odbioru dokumentów stanowi załącznik Nr 1

do niniejszego regulaminu.

4. Po upływie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia wyników naboru nie

odebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone

przez pracowników Wydziału Organizacyjno - Administracyjnego.

Pomocniczy wzór protokołu zniszczenia dokumentów po upływie okresu

przechowywania stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego regulaminu.

§ 2. Podać treść zarządzenia do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Kościuszki 16.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzyć Sekretarzowi Powiatu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Kutnowski

/-/ Konrad Kłopotowski

Załącznik Nr 1

do Regulaminu naboru

Kutno, dnia ………………………… roku

……………………………………

(imię i nazwisko)

……………………………………

……………………………………

(adres zamieszkania)

POTWIERDZENIE ODBIORU DOKUMENTÓW

Potwierdzam odbiór dokumentów złożonych przeze mnie do naboru na stanowisko ……………………………………… w Wydziale/ Referacie ……………………………………………………………………………………. Starostwa Powiatowego w Kutnie.

Jednocześnie potwierdzam kompletność odbieranych dokumentów, które złożyłem w sprawie naboru.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Starostwo Powiatowe w Kutnie moich danych osobowych zawartych w niniejszym ,,Potwierdzeniu odbioru dokumentów”, zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) dla celów dokumentacyjnych ww. naboru.

……………………………………

(podpis osoby odbierającej dokumenty )

Załącznik Nr 2

do Regulaminu naboru

PROTOKÓŁ ZNISZCZENIA DOKUMENTÓW

KANDYDATÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W NABORZE

PO UPŁYWIE 3 MIESIĘCY OD DNIA UPOWSZECHNIENIA

INFORMACJI O WYNIKACH NABORU

na stanowisko ……………………………. w Wydziale/ Referacie …………….

…………………………………………….. w Starostwie Powiatowym w Kutnie.

Numer ewidencyjny naboru: ………………………..

Data publikacji ogłoszenia o naborze: ………………………..

Data publikacji informacji o wynikach naboru: ………………………..

Data zniszczenia dokumentów i sporządzenia protokołu: ………………………..

Pracownicy Wydziału Organizacyjno - Administracyjnego, dokonujący zniszczenia dokumentów i sporządzający niniejszy protokół:

- ………………………………………. - ………………………….,

- ………………………………………. - ……………………………

Protokół sporządzony na podstawie § 13 ust. 4 Regulaminu naboru .

1. Kandydaci, którzy w okresie do 3 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru odebrali oferty za potwierdzeniem odbioru:

Lp.

Nazwisko i imię kandydata

Adres zamieszkania kandydata

2. Kandydaci, których oferty zostały zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, zgodnie z § 13 ust. 4 Regulaminu naboru.

Lp.

Nazwisko i imię kandydata

Adres zamieszkania kandydata

Podpisy osób dokonujących zniszczenia i sporządzających niniejszy protokół:

1. ………………………………… - ……………………………

2. ………………………………… - ……………………………

Sprawdził i zatwierdził:

Sekretarz Powiatu ………………………………………………..

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Luiza Michalska 13-03-2008 11:43:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Luiza Michalska 13-03-2008
Ostatnia aktualizacja: Luiza Michalska 13-03-2008 11:43:56