Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kutnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy: Główny specjalista ds. Nadzoru Właścicielskiego w Referacie Nadzoru Właścicielskiego

STAROSTWO POWIATOWE W KUTNIE

OGŁASZA NABÓR NA WOLNESTANOWISKO PRACY:

Główny Specjalista ds. Nadzoru Właścicielskiego.

w Referacie Nadzoru Właścicielskiego

W STAROSTWIE POWIATOWYM W KUTNIE UL. KOŚCIUSZKI16

 (Nazwa stanowiska pracy)

Liczba lub wymiar etatu: 1 etat

1. Wymagania niezbędne:

1.1.  wykształcenie wyższe ekonomiczne lub wyższe prawnicze,

1.2.  staż pracy:  co najmniej czteroletni staż pracy,

1.3.  obywatelstwo:

·  polskie lub

·  Unii Europejskiej (dotyczy osób, którym na podstawie przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), lub

·  innych państw (dotyczy osób, którym na podstawie umów międzynarodowych przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej),

1.4.  osoba posiada pełną zdolność do czynności prawnych, korzysta z pełni praw publicznych,

1.5.  osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

1.6.  cieszy się nieposzlakowaną opinią.

2. Wymagania dodatkowe:

2.1      Doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządu terytorialnego,

2.2     Co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu i kierowaniu przedsiębiorstwem lub spółką prawa handlowego.

2.3      Co najmniej dwuletnie doświadczenie związane z zasiadaniem i pracą w radzie nadzorczej.

2.4      Znajomość zagadnień związanych ze spółkami handlowymi.

2.5      Zdany egzamin państwowy na kandydata do rad nadzorczych spółek skarbu państwa.

2.6     Znajomość poniższych ustaw:

·     kodeks postępowania administracyjnego,

·     o samorządzie powiatowym,

·     kodeks spółek handlowych,

·     o publicznym transporcie zbiorowym,

·    o zakładach opieki zdrowotnej oraz akty wykonawcze do ustawy,

2.7. obsługa urządzeń biurowych,

2.8. umiejętność pracy w zespole,

2.9. rzetelność, terminowość, odpowiedzialność, sumienność.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem przez Zarząd  Powiatu
w Kutnie funkcji zgromadzenia wspólników w odniesieniu do jednostek  organizacyjnych  Powiatu  działających  jako spółki prawa handlowego.

2. Prowadzenie spraw nadzoru  właścicielskiego wobec:

- Kutnowskiego Szpitala Samorządowego w Kutnie sp. z o.o.,

- Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kutnie sp. z o.o., poprzez:

1) monitorowanie działalności  jednostek organizacyjnych Powiatu  działających jako spółki prawa handlowego, w zakresie:

a) realizacji zadań statutowych,

b) gospodarowania majątkiem  ruchomym i nieruchomym,

c) prowadzenia gospodarki finansowej,

2) przygotowywanie  projektów  uchwał  o  powołaniu,  odwołaniu i zmianie składów osobowych rad  nadzorczych jednostek organizacyjnych Powiatu działających jako spółki prawa handlowego,

3) organizowanie,  przygotowanie  i  przeprowadzanie    procedur   naboru   członków rad   nadzorczych   jednostek   organizacyjnych   Powiatu  działających jako spółki prawa handlowego,

4) przygotowywanie projektów uchwał zgromadzenia wspólników,

5) obsługa kancelaryjna działalności zgromadzenia wspólników,

6) przygotowywanie  na  potrzeby  organów  Powiatu   aktów   prawnych związanych
z  tworzeniem,  prze­kształ­caniem  i   likwidacją  oraz  działalnością  spółek  prawa handlowego dla których  Powiat pełni funkcję organu założycielskiego,

7) prowadzenie  monitoringu  i  analiz  sytuacji ekonomiczno – finansowej   jednostek organizacyjnych Powiatu działających jako spółki prawa handlowego.

4. Współpraca z Referatem Zdrowia i Spraw Społecznych w  dziedzinie  monitorowania   działalności  Kutnowskiego Szpitala Samorządowego, sp. z o.o.  w  zakresie   realizacji   zadań   statutowych,   poziomu  świadczeniu  usług medycznych,   gospodarowania   majątkiem,   prowadzenia    gospodarki   finansowej oraz przygotowywania stosownych aktów prawnych.

5. Wykonywanie innych zleconych zadań w referacie, wynikających z obowiązujących przepisów prawnych.

 

4. Wymagane dokumenty:

1)       życiorys (CV),

2)       list motywacyjny,

3)       kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie , opatrzony własnym podpisem/ wg. wzoru do pobrania na stronach internetowych starostwa: www.bip.kutno.pl/,

4)        kserokopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu innego obywatelstwa,

5)       kserokopie dokumentów poświadczających posiadanie wymaganego wykształcenia (kopia dyplomu bądź kopia zaświadczenia o stanie odbytych studiów),

6)       kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy,

7)       oświadczenie kandydata:

- o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

- o korzystaniu w pełni z praw publicznych,

- oświadczenie o tym, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8)       oświadczenie kandydata w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami),

9)        inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Kościuszki 16 , 99-300 Kutno (Kancelaria Starostwa) lub pocztą na adres Starostwa j.w. w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko głównego specjalisty w Referacie Nadzoru Właścicielskiego Starostwa Powiatowego w Kutnie”

w terminie do dnia 10.02.2011r.(decyduje data wpływu do Starostwa).  

Kandydaci spełniający wymagania formalne podane w ogłoszeniu i zakwalifikowaniu do następnego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

             Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.kutno.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa przy ul. Kościuszki 16 w Kutnie.

Osoba wyłoniona w drodze naboru, z którą będzie nawiązany stosunek pracy jest zobowiązana przed dniem zatrudnienia przedstawić zaświadczenie o niekaralności
z Krajowego Rejestru Karnego.

Dokumenty aplikacyjne osób, które nie zakwalifikowały się będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Starostwie Powiatowym zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów na w/stanowisko będą przechowywane w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym przez okres trzech miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonywać osobiście odbioru dokumentów złożonych przez siebie w związku z naborem, za potwierdzeniem odbioru . Po upływie trzech miesięcy od dnia upowszechnienia wyników naboru nie odebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

 

Data umieszczenia ogłoszenia o naborze:

Kutno, dnia 28 stycznia 2011 roku

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Luiza Michalska 28-01-2011 10:53:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Luiza Michalska 28-01-2011
Ostatnia aktualizacja: Luiza Michalska 28-01-2011 10:53:54