Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kutnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o naborze na wolne urzędnicze stanowisko pracy Radcy Prawnego w Starostwie Powiatowym w Kutnie


STAROSTWO POWIATOWE W KUTNIE, UL KOŚCIUSZKI 16

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE URZĘDNICZE STANOWISKO PRACY

RADCY PRAWNEGO

W STAROSTWIE POWIATOWYM W KUTNIE

..........................................................................................................................

(nazwa stanowiska pracy)

 

liczba lub wymiar etatu: 1/2 etatu

 

1. Wymagania niezbędne:

1) wykształcenie wyższe prawnicze,

2) wpis na listę radców prawnych,

3) obywatelstwo:

- polskie lub

- Unii Europejskiej (dotyczy osób, którym na podstawie przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) lub

- innych państw (dotyczy osób, którym na podstawie umów międzynarodowych przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej),

4) osoba posiada pełną zdolności do czynności prawnych, korzysta z pełni praw publicznych,

5) osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

 

2. Wymagania dodatkowe:

1) Mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku radcy prawnego w jednostkach samorządu terytorialnego.

2) Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

3) Samodzielność, inicjatywa, dyspozycyjność.

4) Odpowiedzialność i umiejętność organizacji pracy.

5) Umiejętność obsługi komputera i systemów informacji prawnej.

6) Dobra znajomość poniższych ustaw:

  1. o samorządzie powiatowym,

  2. kodeks postępowania administracyjnego,

  3. o pracownikach samorządowych ,

  4. kodeks pracy.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) Świadczenie pomocy prawnej, udzielenie porad i konsultacji z zakresu stosowania prawa na potrzeby pracowników urzędu, a w szczególności dla Zarządu Powiatu w Kutnie.

2) Pomoc w przygotowywaniu projektów aktów prawnych oraz opiniowanie ich pod względem formalno - prawnym.

3) Opiniowanie projektów umów, porozumień zawieranych przez Starostę i Zarząd.

4) Występowanie w charakterze pełnomocnika procesowego w postępowaniu sądowym i administracyjnym.

5) Informowanie pracowników o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działania urzędu.

6) W razie potrzeby zapewnienie obsługi prawnej sesji Rady Powiatu w Kutnie.

 

4. Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV),

2) list motywacyjny,

3) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

4) kserokopia dokumentów poświadczających wpis na listę radców prawnych,

5) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

6) dokumenty poświadczające staż pracy (dotyczy stażu pracy w jednostkach samorządu terytorialnego),

7) kserokopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu innego obywatelstwa,

8) oświadczenia kandydata:

  • o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

  • o korzystaniu z pełni praw publicznych,

  • oświadczenie o tym, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9) oświadczenie kandydata w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.)

10) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Kościuszki 16, 99 - 300 Kutno (Kancelaria Starostwa) lub pocztą na adres Starostwa j.w. w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko radcy prawnego w Starostwie Powiatowym w Kutnie”, w terminie do dnia 12.01.2011r. (decyduje data wpływu do Starostwa).

 

Kandydaci spełniający wymagania formalne podane w ogłoszeniu i zakwalifikowaniu do następnego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.kutno.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa przy ul. Kościuszki 16 w Kutnie.

Osoba wyłoniona w drodze naboru, z którą będzie nawiązany stosunek pracy jest zobowiązana przed dniem zatrudnienia przedstawić zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Dokumenty aplikacyjne osób, które nie zakwalifikowały się będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Starostwie Powiatowym zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów na w/w stanowisko będą przechowywane w Wydziale Organizacyjno - Administracyjnym przez okres trzech miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonywać osobiście odbioru dokumentów złożonych przez siebie w związku z naborem, za potwierdzeniem odbioru. Po upływie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia wyników naboru nie odebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

 

Data umieszczenia ogłoszenia o naborze:

 

Kutno, dnia 30 grudnia 2010 roku

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Świtkiewicz 30-12-2010 15:04:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Świtkiewicz 30-12-2010
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Świtkiewicz 30-12-2010 15:07:22