Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kutnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr 182/XXV/2005 z dnia 27.04.2005r. - w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania i realizacji stypendiów w roku akademickim 2005/2006 współfinansowanych przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach projektu Edukacja szansą rozwoju – program stypendialny dla studentów Powiatu Kutnowskiego"


UCHWAŁA Nr 182/XXV/2005

RADY POWIATU W KUTNIE

z dnia 27 kwietnia 2005 roku

w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania i realizacji stypendiów w roku akademickim 2005/2006 współfinansowanych przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach projektu Edukacja szansą rozwoju - program stypendialny dla studentów Powiatu Kutnowskiego".

Na podstawie art. 12 pkt 10 a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 roku Nr 142 poz., 1592, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759) Rada Powiatu w Kutnie uchwala, co następuje:

§1. Przyjmuje się „Regulamin przyznawania i realizacji stypendiów w roku akademickim 2005/2006 współfinansowanych przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach projektu Edukacja szansą rozwoju - program stypendialny dla studentów Powiatu Kutnowskiego". stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Regulamin przyznawania i realizacji stypendiów w roku akademickim 2005/2006 współfinansowanych przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach projektu Edukacja szansą rozwoju - program stypendialny dla studentów Powiatu Kutnowskiego

§1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin przyznawania i realizacji stypendiów w roku akademickim 2005/2006 współfinansowanych przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach projektu Edukacja szansą rozwoju - program stypendialny dla studentów Powiatu Kutnowskiego, zwany dalej Regulaminem, określa zasady, warunki, tryb przyznawania i realizacji stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych, przyznawanych w ramach Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa.

 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. "obszarach zmarginalizowanych" - rozumie się przez to obszary wiejskie
  (tereny położone poza granicami administracyjnymi miast), miasta do 20 tys. mieszkańców, obszary kwalifikujące się do wsparcia w ramach Działania 3.2 ZPORR, zdegradowane dzielnice miast i obszary poprzemysłowe i powojskowe wyznaczone Lokalnym Programem Rewitalizacji.

 2. "trudnej sytuacji materialnej"- oznacza to dochód rodziny w przeliczeniu na osobę, lub dochód osoby uczącej się nie wyższy niż kwota uprawniająca do uzyskania świadczeń rodzinnych zapisana w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2003r. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.)
  z uwzględnieniem progu dochodu w przeliczeniu na osobę określonym dla danego województwa w Ramowym Planie Realizacji Działań corocznie przygotowywanym przez Instytucję Wdrażającą oraz zapisów § 3 ust. 1 pkt c).

 3. "dochodzie" - oznacza to, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób:

 1. przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne,

 2. deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pomniejszony o należny zryczałtowany podatek dochodowy i zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,

 3. inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów
  o podatku dochodowym od osób fizycznych wymienione w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz.U. z 2003r. Nr 228, poz. 2255).

 1. Stypendium przyznaje Komisja do spraw pomocy materialnej, zwana dalej Komisją, powołana uchwałą Zarządu Powiatu w Kutnie.

§2. Formy pomocy.

 1. Stypendia będą przekazywane w formie finansowej.

 2. Stypendia mogą być przeznaczone na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów:

 1. zakwaterowania w bursie, internacie, akademiku lub na stancji,

 2. posiłków w stołówce akademickiej lub prowadzonej przez inny podmiot,

 3. całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zakupu słowników i podręczników do nauki w szkołach wyższych,

 4. związanych z transportem do i ze szkoły wyższej środkami komunikacji zbiorowej,

 5. opłat za studia w szkole wyższej prowadzonej w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym i eksternistycznym,

 6. innych kosztów wymaganych obligatoryjnie przez szkołę.

 1. Decyzję o wyborze świadczeń wymienionych w ust.2 podejmuje stypendysta.

§3. Kryteria przyznawania stypendium

 1. Stypendium na rok akademicki 2005/2006 może zostać przyznane studentowi spełniającemu łącznie następujące warunki:

 1. w całym okresie pobierania stypendium posiada stałe zameldowanie na terenie powiatu kutnowskiego,

 2. rozpoczyna naukę/studiuje w państwowych lub niepaństwowych szkołach wyższych prowadzonych w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym, eksternistycznym

 3. dochód rodziny studenta w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się za 2004 r. nie jest wyższy niż 350 zł netto. Dochód oblicza się w sposób określony w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2003r. Nr 228, poz. 2255) chyba, że wytyczne Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi lub Ministerstwa Gospodarki i Pracy stanowić będą inaczej.

 4. urodził się po 1979 roku chyba, że wytyczne Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi odnośnie wieku studenta/studentki stanowić będą inaczej,

 5. nie posiada tytułu magistra lub równorzędnego,

 6. nie posiada tytułu licencjata lub równorzędnego, nie dotyczy to osób, które uzupełniają swoje wykształcenie studiując na studiach dających tytuł magistra,

 1. W przypadku, ograniczonej wielkości środków finansowych tzn., gdy liczba osób spełniających kryteria, o których mowa w ust.1, jest większa niż liczba stypendiów do rozdysponowania, pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają studenci
  o najniższych dochodach w rodzinie spełniający warunek, o którym mowa w ust.1 pkt. c) (począwszy od najniższego dochodu w górę, do momentu wyczerpania się środków).

 2. W przypadku, gdy dochód, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt c) dla kilku osób, które ubiegają się o stypendium jest taki sam, pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają osoby, z rodziny, w której jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

 3. Stypendium przyznaje się na czas trwania nauki w danym roku akademickim, nie dłuższy niż 10 miesięcy.

§4. Tryb przyznawania i realizacji stypendium

 1. Student, ubiegający się o stypendium na dany rok akademicki, składa wniosek, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Do wniosku załącza się:

 1. potwierdzenie zameldowania na stałe wydane przez właściwy urząd gminy/urząd miasta,

 2. zaświadczenie z uczelni zawierające następujące informacje:

 • wnioskodawca studiuje w roku akademickim, na który stypendium ma być udzielone,

 • czas trwania (ilość semestrów) studiów na danym kierunku,

 1. oświadczenie studenta o źródłach dochodów członków rodziny, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu,

 2. zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:

 • zaświadczenia o dochodach podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych uzyskanych przez członków rodziny, wydane przez właściwy urząd skarbowy,

 • zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego o wysokości należnego zryczałtowanego podatku dochodowego za 2004 rok albo decyzję lub decyzje ustalająca wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej,

 • oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w 2004 roku, jeżeli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym do niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu,

 • oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego innego dochodu w roku 2004 niepodlegającego opodatkowaniu, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu,

 • zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku 2004 albo inne zaświadczenie pozwalające określić dochód z gospodarstwa rolnego zgodnie z wytycznymi Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi lub Ministerstwa Gospodarki i Pracy

 1. inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do stypendium zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy
  i Polityki Społecznej z dnia 5 marca 2004r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne ( Dz.U. z 2004r. Nr 45, poz. 433) i wytycznymi Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi i Ministerstwa Gospodarki i Pracy.

 1. Ogłoszenie, o przyjmowaniu wniosków publikowane będzie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kutnie www.kutno.finn.pl, lokalnych mediach, tablicy ogłoszeniowej Starostwa Powiatowego w Kutnie
  ul. Kościuszki 16.

 2. W przypadku małżeństwa studenckiego dochód na osobę jest obliczany na podstawie dochodu rodziny, którą stanowi małżeństwo studenckie i ich dzieci chyba, że wytyczne Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi lub Ministerstwa Gospodarki i Pracy stanowić będą inaczej.

 3. Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami składa się w terminie podanym w ogłoszeniu, o który mowa w ust 2.

 4. Wnioski złożone po terminie i wnioski niekompletne oraz nie spełniające kryteriów zawartych w § 3 ust. 1 nie będą rozpatrywane.

 5. Komisja ustala listę stypendystów na dany rok szkolny w terminie wskazanym w ogłoszeniu, o którym mowa w ust.2.

 6. Lista stypendystów podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Powiatu.

 7. Przewodniczący Komisji powiadamia studenta o przyznaniu stypendium-wzór powiadomienia stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu.

 8. Zarząd Powiatu podpisuje ze studentem Kontrakt, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do Regulaminu.

 9. Kwota stypendium będzie wynosić 250 zł na miesiąc, nie może przekroczyć
  2500 zł w skali roku akademickiego chyba, że Ramowy Plan Realizacji Działania na rok 2005 stanowić będzie inaczej.

 10. Do końca każdego miesiąca następuje wypłata stypendium z zastrzeżeniem
  § 5 ust. 7.

 11. Maksymalna wysokość wypłaconego stypendium nie może przekroczyć kwoty wynikającej z pomnożenia kwoty przyznanego stypendium przez liczbę miesięcy roku akademickiego, w których stypendium ma być wypłacane
  z uwzględnieniem §5 ust. 1 i ust. 2,

 12. Stypendysta zobowiązany jest po zakończeniu semestru dostarczyć zaświadczenie o wpisie na kolejny semestr lub przedłużeniu sesji egzaminacyjnej.

 13. Wypłata ostatniej raty stypendium jest uzależniona od uprzedniego złożenia przez stypendystę ankiety końcowej.

§5. Postanowienia końcowe

 1. Stypendysta, w terminie 7 dni zawiadamia Zarząd Powiatu o zdarzeniach:

 1. otrzymanie urlopu

 2. skreślenie z listy studentów,

 3. rezygnacja ze studiów,

 1. zaprzestanie spełniania pozostałych warunków, o których mowa w §3 ust.1.

 1. W przypadkach określonych w ust. 1 student traci prawo do stypendium.

 2. W przypadku wypłacenia stypendium po terminie wystąpienia zdarzeń, o których mowa w ust.1 stypendysta zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych środków na konto wskazane przez Przewodniczącego Komisji wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od pierwszego dnia miesiąca następującego po zdarzeniach powodujących utratę prawa do stypendium.

 3. W przypadku ujawnienia zatajonych przez stypendystę okoliczności istotnych dla przyznania stypendium, Zarząd Powiatu ma prawo do zerwania Kontraktu i żądania zwrotu dotychczas wypłaconych kwot stypendium wraz z ustawowymi odsetkami.

 4. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust 1 pozostająca do wypłaty kwota stypendium może być przyznana kolejnej osobie/kolejnym osobom spełniającej/spełniającym kryteria, o których mowa w § 3.

 5. W trakcie okresu, na który przyznane zostało stypendium Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo żądania od studenta bądź organu, który może udzielić odpowiedniej informacji poświadczenia, iż student spełnia kryteria określone
  w § 3 ust. 1.

 6. Wypłata stypendium nastąpi pod warunkiem przekazania środków finansowych na konto Starostwa Powiatowego w Kutnie. W przypadku braku środków finansowych spowodowanych opóźnieniem w ich przekazaniu dopuszcza się możliwość wypłaty zaległych i bieżących kwot stypendium.

 7. W innych sprawach nieokreślonych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Komisja.


Załącznik nr 1

Wniosek o przyznanie stypendium w roku akademickim 2005/2006
w ramach Działania 2.2
Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach projektu Edukacja szansą rozwoju - program stypendialny dla studentów Powiatu Kutnowskiego

Nazwisko

Miejscowość

Imiona

Imię ojca

Data urodzenia

Imię matki

PESEL

Nazwa i adres szkoły wyższej

W roku akademickim 2005/2006 jestem studentem(ką) roku

Nr albumu

Adres stałego zameldowania

Miejscowość

Ulica, nr domu

Kod pocztowy

-

Poczta

Powiat

Telefon kontaktowy

Świadomy (a) odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych oświadczam, że:

 1. moja rodzina składa się z ............ osób a średni miesięczny dochód netto za 2004 rok w przeliczeniu na jedną osobę w rodzinie wyniósł.................zł, co potwierdzają załączone do wniosku dokumenty,

 2. nie posiadam tytułu magistra lub równorzędnego,

 3. posiadam / nie posiadam* tytuł licencjata lub równorzędnego,

 4. jestem studentem studiów dających tytuł licencjata / magistra* lub równorzędny,

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celu realizacji, monitoringu i ewaluacji projektu stypendialnego. Poinformowany zostałem/zostałam o prawie wglądu do swoich danych i poprawianiu ich.

podpis studenta

Proszę o przyznanie stypendium

data złożenia wniosku podpis studenta

* - niepotrzebne skreślić.


Załącznik nr 2

Oświadczenie o dochodach rodziny uzyskanych w roku 2004

 1. Imię i nazwisko studenta/ studentki .......................................................................... PESESL ............................................

2. Adres stałego zameldowania:

Oświadczam, że moja rodzina składa się z niżej wymienionych osóba dochody ze źródeł wskazanych w tabeli wynosiły:

Lp.

Imię i nazwisko

Data urodzenia

Miejsce pracy- nauki

Stopień pokrewieństwa

Wysokość dochodu netto w zł.

Źródła dochodów

Dokumenty potwierdzające uzyskanie dochodu z kol.6 załączone do oświadczenia

1

2

3

4

5

6

7

8

Łączny dochód :

Średni miesięczny dochód netto w przeliczeniu na jedną osobę wynosi ........................ zł

Składając niniejszą deklarację oświadczam, że jest mi wiadome, że dokumenty na podstawie których zadeklarowałem(am) dochody jestem zobowiązany(a) przechowywać przez okres 3 lat, a uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej z art.233 §1 kodeksu karnego tj. o odpowiedzialności za zeznawanie nieprawdy lub zatajanie prawdy, za które grozi odpowiedzialność karna w wymiarze do 3 lat pozbawienia wolności, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych w oświadczeniu.

...............................................

podpis studenta


Załącznik Nr 3

(imię i nazwisko)

OŚWIADCZENIE O DOCHODZIE UZYSKIWANYM Z POZAROLNICZEJ DZIAŁALNOŚCI OSÓB ROZLICZAJĄCYCH SIĘ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE

Oświadczam, że w roku kalendarzowym 2004 uzyskałam/em dochód z działalności opodatkowanej w formie:

(zakreślić odpowiedni kwadrat)

% ryczałtu ewidencyjnego

% karty podatkowej

 1. Dochód po odliczeniu kwot z pozycji 2-4 wyniósł zł gr.

 2. Należne składki na ubezpieczenia społeczne wyniosły zł gr.

 3. Należne składki na ubezpieczenia zdrowotne wyniosły zł gr.

 4. Należny zryczałtowany podatek dochodowy wyniósł zł gr.

(miejscowość, data) (podpis osoby składającej oświadczenie)

POUCZENIE

Dochód deklarowany w oświadczeniu nie może być niższy od kwoty odpowiadającej sześciokrotności sumy należnego zryczałtowanego podatku dochodowego i składki na ubezpieczenia zdrowotne (art. 5 ust. 10 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych).

W przypadku osób rozliczających się w formie ryczałtu ewidencyjnego należny ryczałt dokumentuje zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości należnego ryczałtu w 2004 roku.

W przypadku osób rozliczających się w formie karty podatkowej wysokość podatku dokumentuje decyzja lub decyzje z urzędu skarbowego o wysokości karty podatkowej w 2004 roku. Wysokość karty podatkowej pomniejszona o wysokość składek na ubezpieczenie zdrowotne odliczonych od podatku stanowi podatek należny.


Załącznik nr 4

(imię i nazwisko)

OŚWIADCZENIE O DOCHODZIE NIEPODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM

Oświadczam, że w roku kalendarzowym 2004 uzyskałam/em dochód w wysokości...............................zł.....gr

z tytułu:

(miejscowość, data) (podpis osoby składającej oświadczenie)

Pouczenie

Oświadczenie obejmuje następujące dochody, w zakresie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym (art. 3 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych):

 • renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,

 • renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,

 • świadczenia pieniężne oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych,

 • dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,

 • świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich,

 • emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w latach 1939-1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów,

 • renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939-1945, otrzymywane z zagranicy,

 • zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych,

 • środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc,

 • należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo za granicą - w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy(Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz.94, z późn. zm.),

 • należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także należności pieniężne wypłacone żołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych,

 • należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały dochód,

 • wynagrodzenia członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu użytkowania przez spółdzielnię wniesionych wkładów gruntowych,

 • alimenty na dzieci,

 • stypendia określone w przepisach o systemie oświaty, o szkolnictwie wyższym oraz w przepisach o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki,

 • kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich,

 • należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób,

 • dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, z późn. zm.),

 • dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych,

 • ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”,

 • ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003 - 2006,

 • świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora,

 • dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego.

Załącznik nr 5

Zawiadomienie o przyznaniu stypendium

Przewodniczący Komisji do spraw pomocy materialnej powołanej przez Zarząd Powiatu w Kutnie zawiadamia, że

................................................. student(ka) ......................................................

imię i nazwisko stypendysty nazwa szkoły wyższej

...........................................................................................................................

zamieszkały(a) w .................................................................................................

decyzją Komisji z dnia ...........................zatwierdzoną przez Zarząd Powiatu w Kutnie

otrzymał(a) na rok akademicki 2005/2006 stypendium w wysokości ..............zł. miesięcznie, które będzie wypłacane przez okres miesięcy z wyłączeniem sytuacji określonych w Regulaminie.

Stypendium to jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa w ramach Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006.

Podpisanie kontraktu, o którym mowa w § 4 ust 9 Regulaminu przyznawania
i realizacji stypendiów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa nastąpi w dnia
w godzinach

................................................. .....................................................

miejscowość, data podpis Przewodniczącego Komisji


Załącznik nr 6

Kontrakt

Zawarty w dniu .................. pomiędzy

Powiatem Kutnowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach:

..........................................

...........................................

a ................................................................... PESEL.............................................

imię i nazwisko studenta/studentki

zamieszkałym(łą) ..................................................................................................

dokładny adres zamieszkania

studentem/studentką ............................................................................................

nazwa i adres szkoły wyższej

w sprawie przekazywania stypendium w wysokości ................... zł miesięcznie przez okres od .............. do ...................., finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa w ramach Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006.

§1. Powiat Kutnowski będzie przekazywał stypendium zgodnie z Regulaminem przyznawania i realizacji stypendiów w roku akademickim 2005/2006 współfinansowanych przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach projektu Edukacja szansą rozwoju - program stypendialny dla studentów Powiatu Kutnowskiego, przyjętym uchwałą Rady Powiatu w Kutnie.

§2.Student oświadcza, że zna postanowienia Regulaminu i zobowiązuje się do ich stosowania, w tym do wydatkowania stypendium zgodnie z zasadami i trybem określonym w Regulaminie.

§3.Student zobowiązuje się w terminie 7 dni do poinformowania Przewodniczącego Komisji o zaistnieniu okoliczności będących powodem zaprzestania wypłaty stypendium, o których mowa w §5 Regulaminu.

§4.Student zobowiązuje się do prawidłowego realizowania założeń programu, w szczególności dotyczących monitorowania jego efektów.

§5.Kontrakt obowiązuje w roku akademickim 2005/2006

Zarząd Powiatu

..........................................

podpis studenta

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Luiza Michalska 02-04-2008 12:45:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Luiza Michalska 02-04-2008
Ostatnia aktualizacja: Luiza Michalska 02-04-2008 12:45:28