Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kutnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwąła Nr 190/XXV/2005 z dnia 27.04.2005r. - w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Kutnie


UCHWAŁA NR 190/XXV/2005

RADY POWIATU W KUTNIE

z dnia 27 kwietnia 2005 roku

w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym

Starostwa Powiatowego w Kutnie

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku
o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U.Nr 142 poz. 1592
z 2001 r. zmiana: Dz.U.Nr 23 poz. 220, Dz.U.Nr 62 poz. 558, Dz.U.Nr 113 poz.984, Dz.U.Nr 153, poz. 1271, Dz.U.Nr 200 poz. 1688, Dz.U.Nr 214 poz. 1806 z 2002 roku, Dz.U.Nr 162, poz.1568 z 2003 r., Dz.U.Nr 102, poz.1055
z 2004 r.) Rada Powiatu w Kutnie

uchwala , co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Kutnie stanowiącym załącznik do uchwały Nr 69/IX/2003
z dnia 26 września 2003 r. Rady Powiatu w Kutnie z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Uchwałami Nr 123/XVI/2004 z dnia 02 lipca 2004r. i Nr 145/XX/2004 z dnia 10 listopada 2004r. Rady Powiatu w Kutnie w ten sposób, że:

1. W rozdziale II. § 6 otrzymuje brzmienie:

§ 6.

1. Starosta nadzoruje bezpośrednio pracę:

 1. Wydziału - Biuro Rady i Zarządu Powiatu

 2. Rzecznika Prasowego

 3. Powiatowego Rzecznika Konsumentów

 4. Radców Prawnych

 5. Geodety Powiatowego

 6. Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych

 7. Referatu Zdrowia

 8. Referatu Audytu Wewnętrznego i Kontroli Wewnętrznej

 9. Referatu Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

2. Wicestarosta nadzoruje pracę:

 1. Wydziału Architektury i Budownictwa

 2. Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

 3. Wydziału Drogownictwa

 4. Referatu Transportu i Zarządzania Ruchem

 5. Referatu Promocji i Informacji

 6. Referatu Inwestycji i Programów Pomocowych

3. Sekretarz nadzoruje pracę:

 1. Wydziału Organizacyjno - Administracyjnego

 2. Wydziału Komunikacji

 3. Referatu Promocji i Informacji w zakresie Biuletynu Informacji Publicznej

4. Skarbnik nadzoruje pracę:

 1. Wydziału Finansowego

5. Członek Zarządu ds. Edukacji i Rozwoju Rolnictwa nadzoruje pracę:

 1. Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu

 2. Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska”

2. W rozdziale IV. w § 19.

 • skreśla się punkty od 17 do 31,

 • po pkt 16 dodaje się pkt 161 o następującej treści:

161. Nadzór nad Referatem Transportu i Zarządzania Ruchem w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych”

3. W rozdziale IV. po § 19. dodaje się § 191 o następującym brzmieniu:

„ § 191. Referat Transportu i Zarządzania Ruchem

Prowadzenie spraw z zakresu:

 1. Nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów

 1. wydawania upoważnień do badań technicznych

 2. kontroli dokumentacji i urządzeń diagnostycznych

 3. wydawania i cofanie uprawnień diagnostom

 1. Wydawania zezwoleń, zmian zezwoleń oraz wypisów do zezwoleń na wykonywanie krajowego, drogowego przewozu osób.

 2. Wydawania, cofania zezwoleń na prowadzenie szkoleń kandydatów na kierowców przez jednostki szkolące kierowców i auto - szkół oraz instruktorów

  1. kontroli dokumentów jednostek szkolących,

  2. prowadzenia ewidencji instruktorów, wydawania legitymacji instruktorom nauki jazdy

 3. Zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych.

 4. Wydawania zezwoleń na korzystanie z dróg w sposób szczególny.

 5. Zatwierdzania projektów w organizacji ruchu wynikające z wybudowania lub modernizacji drogi, prowadzenia robót w pasie drogowym
  i w przypadku awarii urządzeń obcych w pasie drogowym na drogach powiatowych
  i gminnych.

 6. Wprowadzania oznakowania pionowego, poziomego, sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

 7. Prowadzenia działań systemowych w zakresie organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych.

 8. Sprawowania na obszarze powiatu nadzoru w zakresie prawidłowości zastosowania, funkcjonowania, wykonania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnych bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych i gminnych.

 9. Współpracy z policją i zarządami dróg: powiatowych i gminnych
  w zakresie bezpieczeństwa ruchu na drogach.

 10. Udzielenia, odmowy udzielenia, zmiany lub cofnięcia licencji na podjęcie
  i zarobkowe wykonywanie krajowego transportu drogowego dla przedsiębiorców mających siedzibę na terenie powiatu.

 11. Wydawania, odmowy lub cofnięcia zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych
  w krajowym transporcie drogowym na obszar wykraczający poza granice jednej gminy.

 12. Wydawania, odmowy wydawania zaświadczeń na wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby własne przedsiębiorcy.

 13. Przeprowadzania kontroli przedsiębiorcy w zakresie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozów na potrzeby własne z przepisami ustawy i warunkami udzielonej licencji lub zezwolenia albo zaświadczenia.

 14. Nadzoru nad posiadanymi środkami transportu i sprzętem mechanicznym.

 15. Organizacji i prowadzenia zimowego utrzymania dróg powiatowych.”

§ 2. Schemat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Kutnie określony
w załączniku do Uchwały Nr 69/IX/2003 z dnia 26 września 2003 r. Rady Powiatu w Kutnie w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Kutnie oraz ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego otrzymuje brzmienie o treści stanowiącej Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała niniejsza wraz z załącznikami podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kutnie oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

3

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 190-XXV_zalacznik.xls (XLS, 25.00Kb) 2008-04-02 12:38:05 165 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Luiza Michalska 02-04-2008 12:38:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Luiza Michalska 02-04-2008
Ostatnia aktualizacja: Luiza Michalska 02-04-2008 12:38:05