Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kutnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr 50/VI/2003 z dnia 23.04.2003r. - w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych będących własnością powiatu Kutnowskiego oraz zasad ustalania wysokości czynszów


UCHWAŁA NR 50/VI/2003

Rady Powiatu Kutnowskiego z dnia 23 kwietnia 2003 roku

w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych będących własnością powiatu Kutnowskiego oraz zasad ustalania wysokości czynszów

Na podstawie art. 12 pkt 11 litera a, art. 40 ust. 2 pkt. 3, art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i nr 214, poz. 1806), art. 8 pkt 2, art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 733, z 2002 r. Nr 168, poz. 1383, Nr 113, poz. 9840 - Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjąć zasady wynajmu lokali mieszkalnych będących własnością Powiatu Kutnowskiego oraz zasady ustalania wysokości czynszów stanowiące załącznik nr 1do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Załącznik

do uchwały Nr 50/VI/2003

Rady Powiatu Kutnowskiego

z dnia 23 kwietnia 2003 roku

Zasady wynajmowania lokali mieszkaniowych będących własnością Powiatu Kutnowskiego oraz ustalania wysokości czynszów

§ 1. 1. Niniejsze zasady dotyczą lokali mieszkalnych będących własnością Powiatu Kutnowskiego.

2. Lokalem mieszkalnym jest lokal służący do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, a także lokal będący pracownią służącą twórcy do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki.

Nie jest w rozumieniu ustawy lokalem pomieszczenie przeznaczone do krótkotrwałego pobytu osób, w szczególności znajdujące się w budynku internatów, burs, pensjonatów, hoteli, domów wypoczynkowych lub w innych budynkach służących do celów turystycznych lub wypoczynkowych.

§ 2. 1. Za osoby spełniające warunki do otrzymania lokalu będącego własnością Powiatu Kutnowskiego uważa się:

  1. osoby zameldowane na pobyt stały na terenie powiatu Kutnowskiego minimum 5 lat

  2. osoby zamieszkujące w pomieszczeniach nie nadających się na stały pobyt ludzi, gdzie na 1 osobę przypada mniej niż 5m2

  3. osoby spełniające warunki finansowe zapewniające pokrycie opłat należnych za mieszkanie tj. średniowieczny dochód na jednego członka w rodzinie wynosi 150% najniższej emerytury lub dla osób samotnych 200% najniższej emerytury.

2. Warunki z pkt. 1, 2, 3 muszą być spełnione łącznie.

3. O wynajmie lokalu, którego najem związany jest ze stosunkiem pracy, dla osoby zamieszkałej poza powiatem kutnowskim decyduje Starosta lub upoważniony przez niego członek zarządu powiatu.

4. Zwalnia się z obowiązku spełnienia kryterium, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1 osoby opuszczające dom dziecka z terenu powiatu kutnowskiego w wyniku osiągnięcia pełnoletności.

5. Zasad §2 ust.1 nie stosuje się do osób wymienionych w § 3 ust. 1, 2, 3, 4, 5, 6

6. Oddanie w najem lokali o powierzchni użytkowej przekraczającej 80m2 następuje na zasadach określonych w niniejszej uchwale, w zakresie dotyczącym wynajmowania lokali.

§ 3. Umowy najmu lokali powinny być zawierane w pierwszej kolejności:

1. z osobami posiadającymi tytuł prawny do zamieszkiwania w budynkach stanowiących własność lub współwłasność Powiatu Kutnowskiego, podlegających sprzedaży bądź rozbiórce,

2. z osobami, z którymi najem został nawiązany na podstawie decyzji administracyjnych i osobami posiadającymi tytuł prawny przed wprowadzeniem w Powiecie Kutnowskim zasad najmu, zamieszkujących w budynkach, w których zachodzi konieczność opróżnienia lokalu z powodu zagrożenia bezpieczeństwa ludzi, mienia lub przeprowadzenia remontu,

3. w razie konieczności wykonania naprawy wymagającej opróżnienia lokalu i przeniesienia się najemcy do lokalu zamiennego,

4. z pozostawionymi przez dotychczasowego najemcę lokalu jego dziećmi, osobami przysposobionymi, rodzicami lub rodzeństwem, chyba że najemca zamieszkał w znajdującej się w tej samej lub pobliskiej miejscowości lokalu (domu) stanowiącym jego własność, bądź uzyskanym na podstawie umowy najmu albo spółdzielczego prawa do lokalu, a jego powierzchnia a jego powierzchnia zapewnia pozostawionym osobom normy powierzchni pokoi przysługującej zgodnie z Art. 2 ust. 1 pkt 6 Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,

5. z osobami zakwalifikowanymi do otrzymania lokalu wytypowanego do remontu na koszt przyszłego najemcy,

6. z osobami, które odjęły się dokonania nadbudowy lub rozbudowy obiektów budowlanych stanowiących własność powiatu, na warunkach i w terminie określonym przez wynajmującego.

§ 4. 1. Wnioski osób ubiegających się o wynajęcie lokalu kierowane do Starosty Kutnowskiego, przyjmowane są przez Wydział Organizacyjno- Administracyjny Starostwa powiatowego, który opiniuje przedmiotowy wniosek.

2. O przydziale lokalu, stanowiącym podstawę do zawarcia umowy najmu, decyduje Starosta kutnowski, upoważniony przez niego członek Zarządu lub pracownik Starostwa. Lista osób z którymi zamierza się zawrzeć umowy, o których mowa w ust. 2, podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kutnie.

§ 5. 1. W razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstępują: małżonek nie będący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą.

2. Osoby wymienione w ust. 1 wstępują w stosunek najmu lokalu jeżeli stale zamieszkiwały z najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci.

3. Osoby nie wymienione w ust. 1 i 2 wstępują w stosunek najmu wyłącznie na odstawie prawomocnego wyroku sądowego.

4. Zarządca mieszkaniowego zasobu Powiatu wyznacza osobie, o której mowa w ust. 3, termin opróżnienia lokalu nie krótszy niż 30 dni, od dnia śmierci dotychczasowego najemcy z pouczeniem o prawie skierowania sprawy dna drogę sądową.

5. Powództwo o wstąpienie w stosunek najmu, w przypadku o którym mowa w ust. 3 osoba zainteresowana powinna złożyć w terminie 30 dni od wyznaczonego terminu opróżnienia lokalu.

6. Nie przedłożenie zarządcy w powyższym terminie przez osobę zainteresowaną dowodu wszczęcia postępowania sądowego o wstąpienie w stosunek najmu, uprawnia zarządcę do skierowania przeciwko tej osobie powództwa o opróżnienie lokalu.

§ 6. W uzasadnionych przepadkach, a w szczególności wystąpienia zdarzeń losowych lub w wyniku klęsk żywiołowych, Starosta Kutnowski, upoważniony przez niego członek Zarządu powiatu lub pracownik starostwa, może wskazać do zawarcia umowy o najem lokalu osobę, pomimo nie spełnienia przez nią warunków, o których mowa w § 2 i § 3 niniejszych zasad najmu.

§ 7. Wysokości czynszów za najem lokali powinny być kształtowane na poziomie:

- zapewniającym utrzymanie budynków i lokali w stanie technicznym co najmniej nie pogorszonym oraz przeprowadzenie prac remontowych

- podnoszących ich wartość użytkową i ekonomiczną,

- umożliwiającym sprawne administrowanie zasobami,

- uwzględniającym sytuacje ekonomiczną mieszkańców powiatu

§ 8. 1. Czynsz za lokale obejmuje: podatek od nieruchomości, koszty administrowania, koszty konserwacji, utrzymania technicznego budynku, koszty utrzymania zieleni oraz terenu i pomieszczeń wspólnego użytkowania, w tym koszty utrzymania czystości i energii elektrycznej.

2. Najemca oprócz czynszu obowiązany jest do uiszczania opłat niezależnych od właściciela związanych z eksploatacją lokalu tj. opłat za dostawę do lokalu ciepła, odbioru nieczystości stałych i płynnych oraz energii elektrycznej w wypadkach, gdy korzystający z lokalu nie ma zawartej umowy bezpośrednio z dostawcą mediów lub usług.

§ 9. 1. Wysokość stawek czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej z tytułu najmu lokalu mieszkalnego jest uzależniona od następujących czynników:

- położenia budynku np. centrum miasta, peryferie, wieś, zabudowa zwarta, wolno stojąca

- położenia lokalu w budynku

- wyposażenia lokalu w urządzenia techniczne i instalacje oraz ich stan

- ogólnego stanu technicznego budynku.

2. Ustala się niżej czynniki obniżające stawki czynszu:

- lokal bez ciepłej wody dostarczanej centralnie

- lokal bez centralnego ogrzewania i ciepłej wody

- lokal bez łazienki i wc albo bez wspólnej ich używalności

- lokal bez instalacji wodno- kanalizacyjnej

- lokal położony na terenie wiejskim

- lokal znajdujący się w budynku o złym stanie technicznym

- lokal położony na I i ostatniej kondygnacji

3. Przez powierzchnię użytkową lokalu rozumie się powierzchnię wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu, a w szczególnosci; pokoi, kuchni, spiżarni, przedpokoi, alków, holi, korytarzy, łazienek oraz innych pomieszczeń służących mieszkalnym i gospodarczym potrzebom lokatora bez względu na ich przeznaczenie i sposób użytkowania. Za powierzchnię użytkową nie uważa się powierzchni balkonów, loggi. Tarasów, antresoli, piwnic, komórek, szaf, schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów.

Obmiar powierzchni użytkowej lokalu dokonuje się w świetle wyprawionych ścian. Powierzchnię pomieszczeń lub ich części o wysokości w świetle równej lub większej od 1, 40 m, lecz mniejszej od 2, 20 m - w 50%, o wysokości mniejszej od 1, 40m pomija się całkowicie.

§ 10. 1. Stawki czynszu miesięcznego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu z uwzględnieniem czynników obniżających stawki czynszu ustalonych w § 8 ust.2 ustala Zarząd Powiatu.

2. Podwyższenie wysokości stawek czynszów za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych dokonuje Zarząd Powiatu nie częściej niż co 6 miesięcy w oparciu o stawki dotychczas obowiązujące.

§ 11. 1. W czasie trwania stosunku najmu wynajmujący może podwyższać stawkę czynszu, jeżeli dokonał w lokalu ulepszeń mających wpływ na wysokość czynszu.

2. W przypadku uszczuplenia wyposażenia technicznego z przyczyn leżących po stronie wynajmującego czynsz najmu zmniejsza się zgodnie z § 8.

3. Przed zmianą umowy najmu zmieniającą wysokość czynszu, należy sporządzić protokół stwierdzający fakt powstania czynników przedstawionych w ust. 1 i 2.

§ 12. Czynsz za dany miesiąc płacony jest do dnia 10 następnego miesiąca w kasie wynajmującego lub na wskazany przez niego rachunek bankowy, z wyjątkiem przypadków, gdy strony pisemnie ustaliły zmianę terminu i formy.

§ 13. Wynajmujący lokal może podwyższyć czynsz, wypowiadając dotychczasową wysokość czynszu najpóźniej na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego z wyjątkiem przypadków, gdy strony pisemnie ustaliły zmianę terminu i formy.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Luiza Michalska 02-04-2008 09:30:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Luiza Michalska 02-04-2008
Ostatnia aktualizacja: Luiza Michalska 02-04-2008 09:30:50