Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kutnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr 39/V/2003 z dnia 12.03.2003r. - w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego i włączenia go do Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości im. M. Rataja w Mieczysławowie


UCHWAŁA NR 39/V/2003

Rady Powiatu w Kutnie z dnia 12 marca 2003 roku

w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego i włączenia go

do Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości im. M. Rataja w Mieczysławowie

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 i art. 12 pkt. 8 lit. „i” ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806), art. 58 ust. 1 i 6 oraz art. 62 ust. 5 w związku z art. 5c pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 1996 roku Nr 67 poz. 329, Nr 106 poz. 496, z 1997 r. Nr 28 poz. 153, Nr 141 poz. 943 z 1997 r. Nr 117 poz. 759, Nr 162 poz. 1126, z 2000 r. Nr 12 poz. 136, Nr 19 poz. 239, Nr 48 poz. 550, Nr 104 poz. 1104, Nr 120 poz. 1268, Nr 122 poz. 1320, z 2001 r. Nr 111 poz. 1194, Nr 144 poz. 1615, z 2002 r. Nr 41 poz. 362, Nr 113 poz. 984, Nr 141 poz. 1185 i Nr 200) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zakłada się z dniem 01 września 2003 roku publiczną szkołę ponadgimnazjalną dla młodzieży o nazwie Liceum Ogólnokształcące z siedzibą w Mieczysławowie.

§ 2. Nadaje się statut Liceum Ogólnokształcącemu, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Z dniem 01 września 2003 roku szkołę, o której mowa w § 1 włącza się do Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości im. M. Rataja w Mieczysławowie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STATUT

ZESPOŁU SZKÓŁ AGROPRZEDSIĘBIORCZOŚCI

IM. MACIEJA RATAJA

W MIECZYSŁAWOWIE

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

SPIS TREŚCI

ROZDZIAŁ 1. PRZEPISY DEFINIUJĄCE

ROZDZIAL 2. NAZWA I SIEDZIBA SZKOŁY

ROZDZIAŁ 3. PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

ROZDZIAŁ 4. CELE I ZADANIA SZKOŁY

ROZDZIAŁ 5. ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE

ROZDZIAŁ 6. ORGANIZACJA SZKOŁY.

ROZDZIAŁ 7. BIBLIOTEKA

ROZDZIAŁ 8. INTERNAT

ROZDZIAŁ 9. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

ROZDZIAŁ 10. UCZNIOWIE SZKOŁY

ROZDZIAŁ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

ROZDZIAŁ I - Przepisy definiujące

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

 1. Szkole - należy przez to rozumieć Liceum Ogólnokształcące.

 2. Zespole Szkół - należy przez to rozumieć Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości im. Macieja Rataja w Mieczysławowie.

 3. Ustawie - należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 z późn. zm.).

 4. Statucie - należy przez to rozumieć Statut Szkoły.

 5. Dyrektorze, radzie pedagogicznej, samorządzie uczniowskim i radzie rodziców - należy przez to rozumieć organy działające w Szkole.

 6. Uczniach i rodzicach - należy przez to rozumieć uczniów Szkoły oraz ich rodziców lub prawnych opiekunów.

 7. Wychowawcy - należy przez to rozumieć nauczyciela, którego opiece wychowawczej powierzono jeden z oddziałów.

Rozdział 2. Nazwa i siedziba Szkoły

§ 1

Nazwa szkoły:

Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości im. Macieja w Mieczysławowie - Liceum Ogólnokształcące.

§ 2

Siedzibą Szkoły jest Mieczysławów - dawny majątek Wały G, nazwany imieniem fundatora Mieczysława Kretkowskiego, położony w gminie Krzyżanów, powiat kutnowski, województwo łódzkie.

Rozdziała 3. Podstawowe informacje o szkole

§ 1

Liceum Ogólnokształcące jest ponadgimnazjalną szkołą publiczną dla młodzieży.

§ 2

Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Kutnowski.

§ 3

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Łódzki Kurator Oświaty.

§ 4

Liceum Ogólnokształcące używa pieczęci urzędowej, wspólnej dla wszystkich szkół wchodzących w skład ZSA:

Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości im. Macieja Rataja w Mieczysławowie.

§ 5

Tablice informacyjne i pieczęcie zawierają nazwę Zespołu i nazwę Szkoły.

Rozdział 4. Cele i zadania szkoły

§ 1

Cele i zadania Szkoły

 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, a w szczególności:

  1. umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły, uzyskania świadectwa maturalnego,

  2. przygotowuje uczniów do wyboru dalszego kształcenia,

  3. kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie,

  4. sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości Szkoły.

 2. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z programu wychowawczego i programu profilaktyki dostosowanych do potrzeb rozwojowych młodzieży i środowiska.

 3. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych oraz na wszystkich zajęciach poza szkołą organizowanych przez Szkołę.

§ 2

Szkoła wykonuje zadania w zakresie wspomagania ucznia w jego wszechstronnym rozwoju poprzez:

 1. Wdrażanie i realizowanie przyjętych przez radę pedagogiczną programu wychowawczego i programu profilaktyki.

 2. Dostosowanie form i metod realizacji zadań wynikających z wyżej wymienionych programów do potrzeb poszczególnych grup wiekowych i grup klasowych.

 3. Udzielanie uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej w ramach stałej opieki wychowawcy klasy i pedagoga szkolnego oraz współpracy z poradnią psychologiczno - pedagogiczną.

 4. Indywidualizację procesu dydaktyczno - wychowawczego dostosowaną do potrzeb i możliwości ucznia.

 5. Współpracę Szkoły z instytucjami pozaszkolnymi wspierającymi ogólny rozwój ucznia.

§ 3

 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w Szkole tworzą zespoły, których zadaniem jest w szczególności: ustalanie zestawów programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego oraz ustalania programu wychowawczego i profilaktycznego Szkoły.

 2. Dyrektor Szkoły tworzy zespoły: wychowawczy, przedmiotowy i problemowo - zadaniowy. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora Szkoły, na wniosek zespołu.

 3. W Szkole funkcjonują następujące zespoły nauczycielskie:

  1. Zespół Przedmiotów Ogólnokształcących i Pomocniczych,

  2. Zespół Wychowawczy.

§ 4

Zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów zatwierdza rada pedagogiczna, po zasięgnięciu opinii samorządu szkolnego i rady rodziców:

 1. Ustala się podział roku szkolnego na dwa semestry.

 2. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się na tydzień przed feriami zimowymi, a końcoworoczną nie później niż na 7 dni przed zakończeniem roku szkolnego.

 3. Klasyfikowanie śródroczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych uczniów określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych wg skali określonej w Statucie Szkoły oraz oceny zachowania.

 4. Klasyfikowanie końcoworoczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym określonych w szkolnym planie nauczania, ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania.

 5. Oceny semestralne i końcoworoczne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę zachowania - wychowawca klasy, najpóźniej na 7 dni przed ustalonym terminem posiedzenia klasyfikacyjnego rady pedagogicznej.

 6. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny klasyfikacyjne końcoworoczne wyższe od stopnia niedostatecznego.

 7. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna końcoworoczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

§ 5

 1. Ustala się następującą skalę ocen zachowania: wzorowe, dobre, poprawne, nieodpowiednie.

 2. Ocena zachowania wyraża opinię o spełnieniu przez ucznia obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej, podstawie wobec społeczności uczniowskiej i innych osób.

 3. Ocena zachowania nie ma wpływu na oceny z przedmiotów nauczania, promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

 4. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy w porozumieniu z samorządem klasowym i uczniami danej klasy.

 5. W ocenie zachowania wychowawca powinien uwzględnić uwagi innych nauczycieli; uwagi pod adresem danego ucznia należy przekazywać wychowawcy najpóźniej na 10 dni przed posiedzeniem rady pedagogicznej.

 6. Uczeń, który nie zgadza się z ustaloną ocenę zachowania - może odwołać się w terminie 3 dni do dyrektora Szkoły. Dyrektor wniosek uczni przekazuje do ponownego rozpatrzenia przez wychowawcę klasy; ustalona ponownie ocena jest ostateczna.

§ 6

 1. Przyjmuje się następującą skalę ocen w nauczaniu przedmiotowym: celującym, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.

 2. Ocenianiu podlegają: odpowiedzi ustne ucznia, prace pisemne, zadania domowe, stopień przyswajania umiejętności, aktywność ucznia na zajęciach lekcyjnych oraz wkład pracy we własny rozwój.

 3. Szczegółowe zasady oceniania, klasyfikowania uczniów, tryb, sposób przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych oraz sposób wystawiania ocen określone są w zatwierdzonym przez radę pedagogiczną wewnątrzszkolnym systemie oceniania stanowiącym załącznik do niniejszego Statutu.

§ 7

 1. Opieka i pomoc uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebne jest wsparcie, realizowana jest poprzez:

  1. indywidualną opiekę, szczególnie w przypadku uczniów rozpoczynających naukę w Szkole,

  2. systematyczne, niestresujące wdrażanie ucznia do obowiązków szkolnych,

  3. udzielanie indywidualnej pomocy w nauce,

  4. korygowanie zaburzeń rozwojowych poprzez kierowanie do poradni specjalistycznych,

  5. ustalenie z rodzicami metod i form współpracy w celu eliminowania niekorzystnych barier rozwojowych u młodzieży,

  6. aktywizowanie uczniów do samodzielnej pracy w szkole i w domu.

 2. Szkoła zapewnia doraźną lub stałą pomoc wszystkim uczniom znajdującym się w trudnych warunkach rodzinnych, dotkniętych nagłymi sytuacjami losowymi poprzez:

  1. pomoc materialną i rzeczową (w miarę posiadanych środków),

  2. opiniowanie wniosków o udzielenie pomocy materialnej do instytucji, które są do tego celu powołane,

  3. zabieganie o nieodpłatne formy wypoczynku dla ww. uczniów.

§ 8

Współdziałanie z poradnią psychologiczno - pedagogiczną i innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom organizowana jest poprzez:

 1. Przeprowadzanie wstępnej diagnozy i kierowanie młodzieży do specjalistycznych poradni i innych instytucji świadczących poradnictwo i specjalistyczną pomoc.

 2. Zapewnienie właściwych warunków nauki uczniom z deficytami określonymi w orzeczeniach i opiniach poradni psychologiczno - pedagogicznej oraz organizowanie form pomocy ustalonych z poradniami specjalistycznymi.

§ 9

 1. Współdziałanie Szkoły z rodzicami wynika z przeświadczenia, że rodzice są głównymi partnerami Szkoły w realizacji procesu wychowawczego i działań profilaktycznych.

 2. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i profilaktycznych w celu stwarzania optymalnych warunków dla wszechstronnego rozwoju młodzieży.

 3. Współdziałanie realizuje się poprzez:

  1. opiniowanie wewnątrzszkolnych dokumentów określających realizację procesu dydaktycznego, wychowawczego i profilaktycznego,

  2. określenie stałych terminów spotkań rady pedagogicznej z rodzicami,

  3. uczestnictwo rodziców w organizowanych przez Szkołę imprezach i uroczystościach.

§ 10

 1. Rada pedagogiczna uchwala program wychowawczy uwzględniający cele ogólne, cele szczegółowe, zadania wychowawcze i osoby odpowiedzialne oraz program szeroko pojętej profilaktyki, po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

 2. Program wychowawczy (stanowiący załącznik do statutu Zespołu Szkół), w szczególności uwzględnia rozwój intelektualny, emocjonalny, moralny i społeczny ucznia oraz rozwój fizyczny i rozwój woli.

 3. Program profilaktyki (stanowiący załącznik do statutu Zespołu Szkół), w szczególności realizuje kierunki działań profilaktycznych uwzględniający diagnozę i potrzeby środowiska szkolnego.

Rozdział 5. Organy Szkoły i ich kompetencje

§ 1

 1. Organami szkoły są:

  1. Dyrektor Szkoły,

  2. Rada pedagogiczna,

  3. Samorząd uczniowski,

  4. Rada rodziców.

§ 2

 1. Dyrektorem szkoły jest dyrektor Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości im. Macieja Rataja w Mieczysławowie.

 2. Dyrektor Szkoły:

  1. kieruje działalnością Szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz,

  2. sprawuje nadzór pedagogiczny,

  3. zwołuje i przewodniczy posiedzeniom rady pedagogicznej,

  4. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego ich rozwoju psychofizycznego, poprzez aktywne działania prozdrowotne,

  5. realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,

  6. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Szkoły zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

  7. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

 3. Dyrektor Szkoły może w drodze decyzji skreślić pełnoletniego ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w Statucie Szkoły.

 4. Dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Szkole nauczycieli i innych pracowników niebędących nauczycielami.

 5. Dyrektor szkoły w szczególności decyduje w sprawach:

  1. zatrudnienia i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły,

  2. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

  3. występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników,

  4. dyrektor Szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim.

 1. Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwały rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący Szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym Szkołę uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

 2. Jeżeli szkoła liczy, co najmniej 12 oddziałów tworzone jest stanowisko wicedyrektora.

 3. Dyrektor może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów i inne stanowiska kierownicze, z zgodą organu prowadzącego Szkołę.

§ 3

 1. Radę pedagogiczną Szkoły tworzą i biorą udział w jej posiedzeniach wszyscy pracownicy pedagogiczni, bez względu na wymiar czasu pracy.

 2. Rada pedagogiczna jest wewnętrznym, kolegialnym organem Szkoły, powołanym do rozpatrywania, oceniania i rozstrzygania wszystkich spraw dotyczących statutowej działalności Szkoły, niezastrzeżonych dla innych organów wewnętrznych, w szczególności dotyczących kształtowania, wychowania i opieki. Podejmuje decyzje stanowiące, opiniujące i wnioskujące.

 3. Rada ustala regulamin swojej działalności, a jej posiedzenia są protokołowane.

 4. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor Szkoły.

 5. W posiedzeniach rady mogą brać udział na zaproszenie jej przewodniczącego goście; mają oni głos doradczy i nie uczestniczą w głosowaniach.

 6. Uchwały rady pedagogicznej zapadają zwykła większością głosów w obecności, co najmniej połowy członków rady.

 7. Członkowie rady pedagogicznej są zobowiązani do nie ujawnienia spraw, które mogłyby naruszać dobro osobiste uczniów i ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły.

 8. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

  1. uchwalenie regulaminu,

  2. zatwierdzenie planów pracy Szkoły,

  3. zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

  4. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Szkole,

  5. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

  6. podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia pełnoletniego ucznia z listy uczniów Szkoły.

 1. Rada pedagogiczna opiniuje:

  1. organizację pracy Szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

  2. projekt planu finansowego Szkoły,

  3. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

  4. propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 2. Rada pedagogiczna opracowuje Statut Szkoły, programy wychowawcze, profilaktyczne i wewnątrzszkolny system oceniania oraz je nowelizuje - po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

 3. Organizację, szczegółowy zakres działań i tryb pracy rady pedagogicznej określa jej regulamin.

 4. Na wniosek organu nadzorującego opiniuje pracę dyrektora Szkoły.

 5. Jej przedstawiciele uczestniczą w pracach komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Szkoły.

§ 4

Samorząd uczniowski

 1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły.

 2. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

 3. Organy samorządu uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

 4. Do najważniejszych zadań samorządu uczniowskiego należy:

  1. kształtowanie umiejętności zespołowego działania, samodzielnego rozwiązywania problemów własnych i stwarzanie warunków do wyzwalania aktywności społecznej uczniów,

  2. organizowanie uczniów do jak najlepszego wypełniania obowiązków uczniowskich w Szkole,

  3. przedstawienie propozycji do planu pracy Szkoły, wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów,

  4. zapoznawanie się z programami nauczania, celami i stawianymi wymaganiami,

  5. przedstawienie dyrektorowi Szkoły i radzie pedagogicznej uwag i wniosków dotyczących uczniów,

  6. udział w formułowaniu przepisów wewnętrznych Szkoły,

  7. organizowanie (w uzgodnieniu z dyrektorem) działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,

  8. uczestniczenie, na zaproszenie dyrektora Szkoły, w posiedzeniach rady pedagogicznej,

  9. opiniowanie statutu, wewnątrzszkolnego systemu oceniania i innych aktów prawnych szkoły.

 5. Samorząd uczniowski na wniosek dyrektora Szkoły opiniuje pracę nauczycieli.

 6. Samorządowi uczniowskiemu przysługuje prawo wyboru nauczyciela opiekuna.

§ 5

Rada rodziców

 1. W Szkole działa rada rodziców, która stanowi reprezentację rodziców dzieci, wyraża interesy uczniów wobec dyrektora Szkoły, rady pedagogicznej i organów zewnętrznych Szkoły.

 2. Dla uzyskania jak najlepszych wyników swej działalności w realizacji zadań rada rodziców współdziała z dyrektorem Szkoły i radą pedagogiczną.

 3. Do zadań rady rodziców w szczególności należy:

  1. występowanie do rady pedagogicznej i dyrektora Szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Szkoły,

  2. uczestniczenie w opracowywaniu planu pracy Szkoły na dany rok szkolny i w perspektywicznym programowaniu pracy placówki,

  3. gromadzenie środków finansowych pochodzących z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł, w celu stałego polepszania warunków pracy dydaktyczno - wychowawczej i działań profilaktycznych,

  4. ułatwienie Szkoły współpracy i współdziałania z rodzicami uczniów, w sprawach związanych z nauką, wychowaniem i profilaktyką,

  5. organizowanie działalności mające na celu podniesienie kultury pedagogicznej w rodzinie i środowisku lokalnym,

  6. opiniowanie statutu, wewnątrzszkolnego systemu oceniania i innych aktów prawnych Szkoły,

  7. udział w pracach komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Szkoły.

 4. Szczegółowy zakres działania i zasady funkcjonowania rady rodziców określa regulamin.

§ 6

Zasady współdziałania organów Szkoły i sposoby rozwiązywania sporów między nimi.

 1. Zasady współdziałania organów Szkoły i sposoby rozwiązywania sporów między nimi określają regulaminy organizacyjne organów.

 2. Organy Szkoły mają możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich uprawnień i kompetencji określonych odrębnymi przepisami.

 3. Posiadają prawo do konsultacji pomiędzy sobą planowanych i podejmowanych działań oraz wymiany bieżących informacji.

 4. W przypadku zaistnienia sporu kompetencyjnego między organami Szkoły wątpliwości rozstrzyga dyrektor.

 5. Jeżeli jedną ze stron jest dyrektor Szkoły spór rozstrzyga organ prowadzący Szkołę.

Rozdział 6. Organizacja Szkoły

§ 1

Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy.

§ 2

Zasady tworzenia i organizację oddziałów, o którym mowa w §1 określają odrębne przepisy.

§ 3

Czas trwania nauki w Liceum Ogólnokształcącym wynosi 3 lata.

§ 4

W Szkole obowiązuje podział na grupy n zajęciach z języków obcych, informatyki, elementów informatyki i technologii informacyjnej w przypadku, gdy liczba uczniów jest większa niż 24 uczniów.

§ 5

W ramach kształcenia ogólnego, dla którego z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, obowiązkowy jest podział na nie więcej niż połowie obowiązkowych zajęć edukacyjnych - w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów.

§ 6

Zajęcia edukacyjne prowadzone są w systemie klasowo - lekcyjnym.

§ 7

Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, przy zachowaniu ogólnego tygodniowego czasu zajęć ustalonego w tygodniowym rozkładzie zajęć.

§ 8

Dopuszcza się możliwość kształcenia ogólnego poprzez utworzenie na zajęciach z języków obcych grup międzyklasowych, międzyoddziałowych lub międzyszkolnych. Grupy takie mogą być tworzone, gdy liczba uczniów wyniesie, co najmniej 20.

§ 9

Dyrektor liceum, w porozumieniu z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim, z uwzględnieniem zainteresowań uczniów oraz możliwości organizacyjnych, kadrowych i finansowych liceum, wyznacza na początku etapu edukacyjnego dla danego oddziału lub zespołu od 2 do 4 przedmiotów, ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym.

§ 10

Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów. Zajęcia mogą być organizowane w zespołach międzyoddziałowych, oddzielnie dla dziewcząt i chłopców.

§ 11

Zajęcia pozalekcyjne organizowane są przez Szkołę w ramach posiadanych środków finansowych i za zgodą dyrektora Szkoły. Liczba uczniów w kołach i zespołach zainteresowań oraz uczestniczących w innych zajęciach nadobowiązkowych finansowanych z budżetu Szkoły nie może być mniejsza niż 15 uczniów w grupie.

§ 12

Szczegółowa organizację nauczania, wychowania i opieki wdanym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły, opracowany przez dyrektora placówki, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania oraz planu finansowego, w terminie określonym odrębnymi przepisami.

§ 13

W arkuszu organizacyjnym Szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników Szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę zajęć edukacyjnych (obowiązkowych i nadobowiązkowych, kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych) finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Szkołę.

§ 14

Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego Szkoły, dyrektor z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.

§ 15

Na początku każdego roku szkolnego wychowawcy klas zapoznają uczniów z tygodniowym rozkładem zajęć lekcyjnych oraz informują ich o wszelkich zmianach dokonywanych w tym rozkładzie w ciągu roku szkolnego. Zmian w tygodniowym rozkładzie zajęć dokonuje się w przypadkach szczególnych.

§ 16

Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładu kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczno - nauczycielskie, na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem Szkoły lub (za jego zgodą) poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

Rozdział 7. Biblioteka

§ 1

Szkoła umożliwia uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły korzystanie z biblioteki funkcjonującej w Zespole Szkół Agroprzedsiębiorczości im. Macieja Rataja w Mieczysławowie.

§ 2

Biblioteka jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno - wychowawczych Szkoły, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowania wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

§ 3

Zasady funkcjonowania biblioteki oraz szczegółowe zadnia nauczyciela bibliotekarza określa statut Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości im. Macieja Rataja w Mieczysławowie.

Rozdział 8. Internat

§ 1

Szkoła umożliwia uczniom Szkoły korzystanie z internatu funkcjonującego w Zespole Szkół Agroprzedsiębiorczości im. Macieja Rataja w Mieczysławowie.

Rozdział 9. Nauczyciele i inny pracownicy Szkoły

§ 1

Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, odpowiedzialny jest za jakość tej pracy ora bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

§ 2

 1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.

 2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w czasie całego etapu edukacyjnego.

 3. Formy spełniania zadań przez nauczyciela wychowawcę są dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych Szkoły.

 4. Decyzję o powierzeniu lub odebraniu nauczycielowi obowiązków wychowawcy podejmuje dyrektor Szkoły.

 5. Do zadań nauczyciela wychowawcy należy:

  1. prowadzenie opieki wychowawczej nad uczniami,

  2. współdziałanie z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadnianie działań wychowawczych podejmowanych wobec ogółu uczniów oraz wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka,

  3. utrzymywanie kontaktu z rodzicami uczniów i wychowawcami internatu w celu poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo - wychowawczych, pomocy w działaniach wychowawczych oraz włączenia w sprawy życia klasy i szkoły,

  4. współpraca ze specjalistami oferującymi kwalifikowaną pomoc przy rozwiązywaniu problemów i zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych uczniów,

  5. korzystanie z pomocy merytorycznej i pedagogicznej różnych placówek, instytucji naukowych i oświatowych,

  6. inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,

  7. podejmowanie działań zapobiegających powstawaniu sytuacji konfliktowych w Szkole i umożliwiających ich rozwiązywanie,

  8. prawidłowe i terminowe prowadzenie dokumentacji,

  9. inne zadania wynikające z organizacji Szkoły.

§ 3

 1. W szkole zatrudnia się pracowników ekonomiczno - administracyjnych i obsługi.

 2. Zasady zatrudniania, o których mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy.

 3. Pracownicy ekonomiczno - administracyjni i pracownicy obsługi Szkoły, odpowiedzialni są za jakość pracy oraz za bezpieczeństwo i higienę na swych stanowiskach.

 4. Zakres ich zadań wynika ze struktury organizacyjnej Szkoły i jest określony w zakresach czynności poszczególnych pracowników, a w zakresie obowiązków pracowniczych - w kodeksie pracy.

Rozdział 10. Uczniowie Szkoły

§ 1

Uczniem Szkoły może zostać absolwent gimnazjum, który spełnia wymagania określone w zasadach rekrutacji.

§ 2

Rekrutacja odbywa się zgodnie z aktualnymi przepisami określonymi przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Dyrektor szkoły powołuje szkolna komisję rekrutacyjną, która jest uprawniona do:

  1. Informowania o warunkach naboru do Szkoły.

  2. Ustalania w ramach posiadanych kompetencji warunków rekrutacji na dany rok szkolny

  3. Ustalenia i ogłoszenia listy uczniów przyjętych do Szkoły.

§ 3

1. O przyjęciu kandydatów do klas pierwszych decydują:

1) liczba punktów możliwych do uzyskania za ocenę z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych, to jest: matematyki, geografii i historii,

2) liczba punktów możliwych do uzyskania za osiągnięcia ucznia, zwłaszcza:

- świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem,

- potwierdzone osiągnięcia - co najmniej na szczeblu wojewódzkim - w konkursach wiedzy organizowanych przez Kuratora Oświaty,

- potwierdzone osiągnięcia sportowe lub artystyczne, co najmniej na szczeblu powiatowym (regionalnym),

- potwierdzone osiągnięcia aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w systemie wolontariatu lub środowiska szkolnego,

3) liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, zawarta w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu.

 1. Zasady przeliczania ocen z języka polskiego i trzech wybranych przedmiotów edukacyjnych oraz zasady punktowania innych osiągnięć kandydatów określa Łódzki Kurator Oświaty w drodze decyzji na dany rok szkolny.

§ 4

1. Prawa ucznia:

  1. właściwie zorganizowany proces kształcenia, zgodny z zasadami higieny pracy umysłowej,

  2. opieka wychowawcza, zapewniająca bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej,

  3. poszanowanie godności osobistej,

  4. korzystanie z pomocy materialnej - zgodny z odrębnymi przepisami,

  5. życzliwe, podmiotowe traktowanie,

  6. swobody wyrażania myśli i przekonań, jeśli nie narusza to dobra innych osób,

  7. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

  8. sprawiedliwa, obiektywna i jawna ocena oraz ustalone sposoby kontroli postępów w nauce,

  9. pomocy w przypadku trudności w nauce. Korzystanie z poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego i zawodowego,

  10. korzystanie z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych i zbiorów biblioteki,

  11. wpływanie na życie Szkoły oraz klasy przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się (na zasadach dobrowolności) w organizacjach legalnie działających na terenie Szkoły,

  12. prawo do pisemnej informacji o przewidywanych ocenach niedostatecznych, na jeden miesiąc przed klasyfikacją,

  13. prawo powtarzania każdej klasy.

2. Tryb odwoławczy w przypadku naruszenia praw ucznia

  1. uczeń ma prawo pisemnie odwołać się do dyrektora Szkoły,

  2. dyrektor Szkoły ma obowiązek rozpatrzyć problem w terminie 7, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach 14 dni,

  3. o sposobie rozpatrzenia odwołania uczeń jest informowany pisemnie.

 1. Obowiązki ucznia:

  1. dbałość o dobre imię Szkoły poprzez godne zachowanie w Szkole i poza nią oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,

  2. systematyczne i aktywne uczestniczenie w zajęciach dydaktyczno - wychowawczych, angażowanie w jak największym stopniu własnych możliwości intelektualnych,

  3. szanowanie symboli narodowych, wartości społecznych, moralnych, kulturowych i patriotycznych,

  4. kultywowanie tradycji Szkoły, uczestniczenie w ceremoniale i uroczystościach szkolnych oraz środowiskowych,

  5. przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, koleżanek, nauczycieli i innych pracowników Szkoły,

  6. poczucie odpowiedzialności za życie własne i innych,

  7. dbałość o higienę osobistą oraz ład, porządek i estetykę ubioru,

  8. dbałość o mienie szkolne, społeczne i prywatne oraz ład i porządek na terenie Szkoły,

  9. znajomość i respektowanie regulaminów szkolnych oraz zarządzeń i zaleceń wydawanych przez dyrektora Szkoły i nauczycieli,

  10. dbałość o czystość mowy ojczystej.

§ 5

Nagrody i wyróżnienia

 1. Uczeń może być wyróżniony:

  1. pochwała udzieloną przez wychowawcę lub innego nauczyciela wobec klasy,

  2. pochwałą udzieloną przez dyrektora wobec całej szkoły,

  3. listem pochwalnym przesłanym do rodziców (prawnych opiekunów) ucznia,

  4. pochwała udzielona przez dyrektora w obecności rodziców (prawnych opiekunów) wobec całej Szkoły,

  5. nagrodą rzeczową.

 2. Nagrody i wyróżnienia przyznawane są przez radę pedagogiczną, dyrektora szkoły, nauczyciela wychowawcę, innych nauczycieli, opiekunów organizacji lub inne podmioty współpracujące ze Szkołą.

 3. Nagradzani są uczniowie, którzy swą podstawą i praca pozytywnie wyróżnili się spośród społeczności szkolnej lub osiągnęli szczególne wyniki w nauce, pracy samorządowej i społecznej, a także godnie reprezentowali Szkołę na zewnątrz.

Kary

 1. Uczeń może być ukarany:

  1. upomnień wychowawcy klasy,

  2. naganą udzieloną przez wychowawcę wobec klasy,

  3. upomnieniem udzielonym przez dyrektora szkoły,

  4. naganą udzieloną przez dyrektora szkoły,

  5. skreśleniem z listy uczniów.

 2. Kary udzielane są uczniowi przez nauczyciela wychowawcę lub dyrektora Szkoły.

 3. Pełnoletniego ucznia skreśla się z listy uczniów, w drodze decyzji dyrektora Szkoły na podstawie uchwały rady pedagogicznej i opinii samorządu uczniowskiego, a niepełnoletniego przenosi do innej szkoły kurator oświaty, na wniosek dyrektora Szkoły, gdy:

  1. nagminnie i świadomie bez usprawiedliwienia opuszcza zajęcia lekcyjne a udokumentowane inwestycje wychowawcy nie przynoszą rezultatu,

  2. nieprzerwanie przez okres co najmniej 2 miesięcy bez usprawiedliwienia opuszcza zajęcia lekcyjne, a udokumentowane interwencje wychowawcy nie przynoszą rezultatu,

  3. jest agresywny, zagraża swoim postępowaniem innym uczniom szkoły, dezintegruje środowisko szkolne poprzez wybryki chuligańskie (np. kradzież, dewastacja mienia, rękoczyny, spożywanie alkoholu, palenie tytoniu, zażywanie i udostępnianie środków odurzających),

  4. ignoruje i znieważa wartości i kryteria moralne, społeczne oraz zasady współżycia społecznego.

 4. Szkoła ma obowiązek pisemnego poinformowania rodziców o udzielonej uczniowi karze.

 5. Od kary nałożonej przez wychowawcę przysługuje uczniowi lub jego rodzicom odwołanie do dyrektora Szkoły w terminie 7 dni; od kary nałożonej przez dyrektora przysługuje odwołanie do organu prowadzącego, w terminie 14 dni od jej zastosowania.

 6. Od kary wymienionej w ust. 1 pkt. 6 uczeń może się odwoływać w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji o skreśleniu przez złożenie wniosku podpisanego przez rodziców lub opiekunów do organu prowadzącego szkołę za pośrednictwem dyrektora szkoły.

Rozdział 11. Postanowienia końcowe

§ 1

 1. Szkoła ma sztandar, godło i ceremoniał szkolny, wspólny dla Zespołu Szkół.

 2. Sztandar Zespołu Szkół utrzymany jest w kolorach: zielonym, czerwonym, żółtym, srebrnym i złotym. W centralnej części lewego płatu sztandaru znajduje się haft z emblematem oraz pełną nazwą Szkoły; prawego - orzeł w kornie.

 3. Godło Zespołu Szkół stanowi emblemat przedstawiający przewiązany biało-czerwoną szarfą snopek, pług, grabie, kosę i stylizowaną literę „M”.

 4. Ceremoniał szkolny obejmuje:

  1. uczestnictwo sztandaru Zespołu Szkół w ważnych uroczystościach państwowych, środowiskowych i szkolnych,

  2. strój galowy uczniów, utrzymany w kolorach: białym, granatowym i czarnym.

 1. Szczegółową formę i stosowanie ceremoniału szkolnego określa wewnątrzszkolny dokument: „Ceremoniał Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości im. Macieja Rataja w Mieczysławowie.

§ 2

 1. Szkoła jest jednostką budżetową w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

 2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 3. Zasady gospodarki finansowej Szkoły określają odrębne przepisy.

Załącznik do Statutu

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM

W ZESPOLE SZKÓŁ

AGROPRZEDSIĘBIORCZOŚCI

IM. MACIEJA RATAJA W MIECZYSŁAWOWIE

§ 1.

ZAŁOŻENIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA

 1. Wewnątrzszkolny system oceniania uwzględnia:

  1. rozporządzenie MEN z dnia 19.04.1999 r. z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 1999 r. Nr 41 poz. 413; z 2000 r. nr 6 poz. 72; z 2001 r. nr 29 poz. 323; z 2001 nr 128 poz. 1419; z 2002 nr 46 poz. 433; z 2002 nr 155 poz. 1289; 2002 nr 214 poz. 1087).

  2. Statut Szkoły,

  3. Zasady przedmiotowego oceniania.

 1. Wewnątrzszkolny system oceniania osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz na formułowaniu oceny.

 2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

  1. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,

  2. Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

  3. Motywowanie ucznia do dalszej pracy,

  4. Dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,

  5. Umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno - wychowawczej.

 3. Ocenianie wewnątrzszkolne przeprowadzają nauczyciele uczący w oddziale, dostarczając uczniowi informacji zwrotnej o:

  1. jakość jego pracy nad zdobywaniem wiedzy i umiejętności,

  2. skuteczność wybranych metod uczenia się,

  3. poziomie uzyskanych osiągnięć stosunku do wymagać programowych.

 4. Oceny są jednocześnie informacją dla rodziców, wychowawcy klasy, dyrektora szkoły i nadzoru pedagogicznego o:

  1. efektywności procesu nauczania i uczenia się,

  2. wkładzie uczniów w pracę nad własnym rozwojem,

  3. postępach uczniów.

§ 2

JAWNOŚĆ OCENIANIA

 1. Nauczyciele na początku roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.

 2. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców o zasadach oceniania zachowania.

 3. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jaki i jego rodziców. Sprawdzone i ocenione prace pisemne kontrolne uczeń i jego rodzice otrzymują do wglądu w szkole.

 4. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę ma obowiązek ją uzasadnić.

§ 3

ZASADY OCENIANIA

 1. Ocenia się odpowiedzi ustne, prace pisemne, zadania domowe, stopień przyswajania umiejętności i aktywność na zajęciach lekcyjnych i praktycznych oraz wkładu pracy ucznia.

 2. O terminie prac pisemnych uczeń jest informowany z tygodniowym wyprzedzeniem. W ciągu dnia może się odbyć tylko jeden taki sprawdzian, a w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy. Z powyższego wyłącza się sprawdziany obejmujące materiał trzech ostatnich tematów.

 3. Obecność ucznia na pracach kontrolnych jest obowiązkowa. Uczeń nieuczestniczący w nich z powodu choroby, wezwania do osobistego stawienia się do instytucji państwowych (sąd, komisja wojskowa, itp.) jest zobowiązany do napisania jej w terminie uzgodnionym z nauczycielem.

 4. W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej z pracy pisemnej uczeń ma prawo do jej poprawienia w formie i czasie uzgodnionym z nauczycielem przedmiotu (nie dłuższym niż 14 dni). Bierze się wówczas pod uwagę tylko ostatnią ocenę z tej pracy.

 5. Prace pisemne nauczyciel powinien oddać w przeciągu 7 dni od czasu przeprowadzenia kontroli (14 dni prace z j. polskiego). Oceny z prac pisemnych należy wpisać do dziennika kolorem czerwonym.

 6. Nauczyciel ma obowiązek indywidualnie i grupowo omówić wyniki przeprowadzonej kontroli.

 7. Przy ustnej formie odpowiedzi nauczyciel motywuje proponowaną ocenę, uwzględniając w tej motywacji zalety i słabe strony odpowiedzi ucznia.

 8. Uczniowi przysługuje prawo jednokrotnego zgłoszenia nieprzygotowania do zajęć lekcyjnych w semestrze, jeżeli przedmiot jest raz w tygodniu. Natomiast, jeżeli przedmiot jest dwa i więcej razy w tygodniu, to uczniowi przysługuje prawo dwukrotnego zgłoszenia nieprzygotowania. Zgłoszenia należy dokonać przed rozpoczęciem właściwego toku lekcji.

 9. W celu zapewnienia systematyczności w ocenianiu ucznia ustala się minimalną liczbę ocen cząstkowych w semestrze, która wynosi:

  1. min. 3 oceny cząstkowe przy 1 i 2 godz. zajęć edukacyjnych tygodniowo,

  2. min. 5 ocen cząstkowych przy więcej niż 2 godz. zajęć edukacyjnych tygodniowo.

 10. Nauczyciele wprowadzają szczegółowe kryteria oceniania przedmiotowego.

 11. O postępach uczniów w nauce jego rodzice (opiekunowie) są informowani:

  1. Podczas comiesięcznych spotkań z nauczycielami,

  2. Podczas zebrań klasowych rodziców (przynajmniej 1 x semestr),

  3. Na prośbę rodziców (opiekunów).

§ 4

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ

 1. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej obniżyć wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostowanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.

 2. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego w szczególności brany jest pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

 3. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego. Decyzję o zwolnieniu podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii wydanej przez lekarza o ograniczonych możliwościach uczestnictwa w tych zajęciach.

§ 5

SKALA I KRYTERIA OCENIANIA

 1. Poziom opanowania przez ucznia wiedzy i umiejętności ocenia się w stopniach szkolnych wg następującej skali:

stopień celujący 6

stopień bardzo dobry 5

stopień dobry 4

stopień dostateczny 3

stopień dopuszczający 2

stopień niedostateczny 1

 1. Przy klasyfikacji semestralnej i rocznej stosuje się pełne brzmienie stopni bez znaków „+ę i ę+ę.

 2. W ocenach śródsemestralnych stosuje się znaki „+” i „+” jedynie przy ocenie dobrej (4) i dostatecznej (3).

 3. Ustala się następujące kryteria stopni szkolnych:

  1. stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań koniecznych;

  2. stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności łatwe, niezbędne w życiu. Braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności są możliwe do uzupełnienia wciągu dalszej edukacji;

  3. stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań podstawowych tzn. opanował umiejętności łatwe, przewidziane dla ucznia przeciętnie zdolnego, przydatne do kolejnych etapów kształcenia oraz znajdujących zastosowanie w poza szkolnym życiu ucznia. Potrafi zdobyć brakujące informacje;

  4. stopień dobry otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności z zakresu zbioru wymagań rozszerzonych, potrafi je wykorzystać, posługuje się terminologią właściwą dla danego przedmiotu, korzysta z innych źródeł niż podręcznik szkolny;

  5. stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, którego wiadomości i umiejętności obejmują pełny zakres określony w programie nauczania, umożliwiają rozwiązywanie problemów, wymagają korzystania z różnych źródeł wiedzy, obiektywnie ocenia efekty swojej pracy, stawia sobie cele i łatwo pokonuje trudności w nietypowych sytuacjach;

  6. stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

- opanował wiadomości i umiejętności z zakresu zbioru wymagań dopełniających,

- posiada wiadomości i umiejętności wykraczające poza program nauczania w danej klasie,

- samodzielnie rozwiązuje nietypowe zadania,

- biegle posługuje się wiedzą i umiejętnościami w praktyce,

- osiąga sukcesy w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych na szczeblu województwa (okręgu) i wyższych lub posiada porównywalne osiągnięcia.

 1. Przy ocenianiu można stosować zapis

  Metadane - wyciąg z rejestru zmian

  Akcja Osoba Data
  Dodanie dokumentu: Luiza Michalska 02-04-2008 09:21:26
  Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Luiza Michalska 02-04-2008
  Ostatnia aktualizacja: Luiza Michalska 02-04-2008 09:21:26