Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kutnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr 61/X/2007 z dnia 13.06.2007r. - w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2007 rok


UCHWAŁA NR 61/X/2007

Rady Powiatu w Kutnie

z dnia 13 czerwca 2007 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2007 rok.

Działając na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami z 2002 roku Dz. U. Nr 23, poz. 220; Dz. U. Nr 62, poz. 558; Dz. U. Nr 113, poz. 984; Dz. U. Nr 153, poz. 1271; Dz. U. Nr 200, poz. 1688; Dz. U. Nr 214, poz. 1806 ze zmianami z 2003 roku Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zmianami z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz. 1055) oraz art. 34; art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami z 2005 roku Dz. U. Nr 169, poz. 1420 ze zmianami z 2006 roku Dz. U. Nr 45, poz. 319; Dz. U. Nr 104, poz. 708 Dz. U. Nr 170, poz. 1217, poz. 1218; Dz. U. Nr 187, poz. 1381; Dz. U. Nr 249, poz. 1832)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.1. W załączniku nr 1 zwiększa się dochody o kwotę 8.309.842 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku nr 1 zmniejsza się dochody o kwotę 50.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W załączniku nr 2 zmniejsza się wydatki o kwotę 604.339 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku nr 2 zwiększa się wydatki o kwotę 1.329.912 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku nr 3 dopisuje się zadania inwestycyjne zgodnie

z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku nr 5 zwiększa się rozchody o kwotę 7.534.269 zł,

przychody i rozchody budżetu są zgodnie z załącznikiem nr 6 do

niniejszej uchwały.

7. Zmienia się prognozę spłaty długu na 2007 rok i lata następne

zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

8. W załączniku nr 14 planu dochodów i wydatków dla dochodów

własnych jednostek budżetowych zwiększa się wydatki zgodnie

z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

9. W załączniku nr 11 - „Wydatki związane z realizacją zadań

wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między

jednostkami samorządu terytorialnego dopisuje się jednostki

zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

10. W załączniku nr 8 - „Dochody związane z realizacją zadań

wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między

jednostkami samorządu terytorialnego dopisuje się jednostki

zgodnie z załącznikiem nr 10.

11. W załączniku nr 15/1 - dotacja dla powiatowych instytucji kultury

zwiększa się dotację zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej

uchwały.

12. W załączniku nr 15/2 - dotacja dla publicznych i niepublicznych

szkół i placówek oświatowo-wychowawczych zwiększa się dotację

zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

13. W załączniku nr 15/4 - „Dotacje dla jednostek niezaliczanych do

sektora finansów publicznych” - zwiększa się dotacje zgodnie z

załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

14. Załącznik nr 4 - „Wydatki na programy i projekty ze środków

pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności”

otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej

uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Załącznik Nr 1

do uchwały nr 61/X/2007

Rady Powiatu w Kutnie

Dz.

Rozdz.

Treść

Nazwa

Zwiększenie dochodów

600

 

 

Transport i łączność

7 882 251

 

60014

 

Drogi publiczne powiatowe

7 882 251

2710

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

311 982

 

 

6298

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

7 570 269

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

50 000

 

75411

 

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

50 000

 

 

6300

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

50 000

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

377 591

 

85415

Pomoc materialna dla uczniów

377 591

2338

Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

256 950

 

 

2339

Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

120 641

 

 

 

Ogółem

8 309 842

Załącznik Nr 2

do uchwały nr 61/X/2007

Rady Powiatu w Kutnie

Dz.

Rozdz.

Treść

Nazwa

Zmniejszenie dochodów

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

50 000

 

85410

Internaty i bursy szkolne

50 000

 

 

0830

Wpływy z usług

50 000

 

 

 

Ogółem

50 000

Załącznik Nr 3

do uchwały nr 61/X/2007

Rady Powiatu w Kutnie

Dz.

Rozdz.

Treść

Nazwa

Zmniejszenie wydatków

600

 

 

Transport i łączność

5 000

 

60014

 

 

5 000

 

 

bieżące

 

5 000

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

23 500

 

75411

 

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

23 500

 

 

bieżące

 

23 500

757

 

 

Obsługa długu publicznego

64 274

 

75704

 

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

64 274

 

 

poręczenia

 

64 274

758

 

 

Różne rozliczenia

377 887

 

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

377 887

 

 

rezerwa

 

377 887

852

 

 

Pomoc społeczna

8 678

 

85204

 

Rodziny zastępcze

8 678

 

 

bieżące

PCPR

8 678

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

125 000

 

85421

 

Młodziezowe ośrodki socjoterapii

125 000

 

 

bieżące

 

125 000

 

 

 

Ogółem

604 339

Załącznik Nr 4

do uchwały nr 61/X/2007

Rady Powiatu w Kutnie

Dz.

Rozdz.

Treść

Nazwa

Zwiększenie wydatków

600

 

 

Transport i łączność

316 982

 

60014

 

Drogi publiczne powiatowe

316 982

 

 

bieżące

 

211 982

 

 

dotacje

 

105 000

750

 

 

Administracja publiczna

25 000

 

75020

 

Starostwa powiatowe

25 000

 

 

majątkowe

 

25 000

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

98 500

 

75411

 

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

73 500

 

 

płace i pochodne

 

23 500

 

 

majątkowe

 

50 000

 

75495

 

Pozostała działalność

25 000

 

 

majątkowe

 

25 000

801

 

 

Oświata i wychowanie

29 000

 

80102

 

Szkoły podstawowe specjalne

23 260

 

 

płace i pochodne

MOS Nowa Wieś

23 260

 

80111

 

Gimnazja specjalne

5 740

 

 

płace i pochodne

MOS Nowa Wieś

5 740

852

 

 

Pomoc społeczna

6 588

 

85204

 

Rodziny zastępcze

6 588

 

 

dotacje

 

6 588

853

 

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

2 090

 

85311

 

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

2 090

 

 

dotacje

 

2 090

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

836 752

 

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów

377 591

 

 

płace i pochodne

 

1 090

 

 

bieżące

 

376 501

 

85419

 

Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze

363 161

 

 

dotacje

 

363 161

 

85421

 

Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

96 000

 

 

płace i pochodne

MOS Nowa Wieś

96 000

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

15 000

 

92118

 

Muzea

15 000

 

 

dotacje

 

15 000

 

 

 

Ogółem

1 329 912

Załącznik Nr 5

do uchwały nr 61/X/2007

Rady Powiatu w Kutnie

Dz.

Rozdz.

Nazwa zadania

Jednostka realizująca

Kwota wydatków w 2007 roku

750

75020

Zakup sprzętu komputerowego

Starostwo Powiatowe w Kutnie

25 000

754

75411

Dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego

Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

50 000

754

75495

Dofinansowanie zakupu samochodu do Powiatowej Komendy Policji w Kutnie

Starostwo Powiatowe w Kutnie

25 000

Ogółem

100 000

Załącznik Nr 6

do uchwały Rady Powiatu nr 61/X/2007

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

w złotych

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota
2007 r.

1

2

3

4

Przychody ogółem:

 

14 152 708

1.

Kredyty

§ 952

520 000

2.

Pożyczki

§ 952

 

3.

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 903

9 380 570

4.

Spłaty pożyczek udzielonych

§ 951

845 982

5.

Prywatyzacja majątku jst

§ 944

 

6.

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych

§ 957

431 487

7.

Papiery wartościowe (obligacje)

§ 931

 

8.

Inne źródła (wolne środki)

§ 955

2 974 669

Rozchody ogółem:

 

11 764 892

1.

Spłaty kredytów

§ 992

137 626

2.

Spłaty pożyczek

§ 992

 

3.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 963

11 627 266

4.

Udzielone pożyczki

§ 991

 

5.

Lokaty

§ 994

 

6.

Wykup papierów wartościowych (obligacji)

§ 982

 

7.

Rozchody z tytułu innych rozliczeń

§ 995

 


Załącznik Nr 7

do uchwały Rady Powitu Powiatu Nr 61/X/2007

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne

Lp.

Wyszczególnienie

Kwota długu na dzień 31.12.2006

Prognoza

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Luiza Michalska 01-04-2008 13:38:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Luiza Michalska 01-04-2008
Ostatnia aktualizacja: Luiza Michalska 01-04-2008 13:38:15

Starostwo Powiatowe w Kutnie

ul. Kościuszki 16
99-300, Kutno
Łódzkie

powiatkutno.eu

Biuletyn Informacji Publicznej v77.a.2
© 2003 - 2022 Wytwórnia Telewizyjno-Filmowa Alfa Sp. z o.o.