Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kutnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr 50/IX/2007 z dnia 25.04.2007r. - w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2007 rok


UCHWAŁA NR 50 / IX /2007

Rady Powiatu w Kutnie

z dnia 25 kwietnia 2007 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2007 rok.

Działając na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 ze zmianami z 2002 roku Dz. U. Nr 23, poz. 220; Dz. U. Nr 62, poz. 558; Dz. U. Nr 113, poz. 984; Dz. U. Nr 153, poz. 1271; Dz. U. Nr 200, poz. 1688; Dz. U. Nr 214, poz. 1806 ze zmianami z 2003 roku Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zmianami z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz. 1055) oraz art. 34, art. 166 i art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami z 2005 roku Dz. U. Nr 169, poz. 1420 ze zmianami z 2006 roku Dz. U. Nr 45, poz. 319; Dz. U. Nr 104, poz. 708 Dz. U. Nr 170, poz. 1217, poz. 1218; Dz. U. Nr 187, poz. 1381; Dz. U. Nr 249, poz. 1832)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.1. W załączniku Nr 1 zwiększa się dochody o kwotę 649.740 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 1 zmniejsza się dochody o kwotę 212.500 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W załączniku Nr 2 zmniejsza się wydatki o kwotę 916.676 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku Nr 2 zwiększa się wydatki o kwotę 1.353.916 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 4 - wydatki na programy i projekty ze środków

pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej

uchwały.

6. W załączniku Nr 3 dopisuje się zadania inwestycyjne zgodnie

z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. W załączniku Nr 8 dopisuje się jednostki samorządu terytorialnego

zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

8. Dodaje się załącznik Nr 15/4 - „Dotacje dla jednostek niezaliczanych

do sektora finansów publicznych” zgodnie z załącznikiem Nr 8 do

niniejszej uchwały.

9. Zmienia się prognozę spłaty długu na 2007 rok i lata następne

zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

10. W załączniku Nr 16 zwiększa się wydatki Powiatowego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem

Nr 10 do niniejszej uchwały.

  1. W załączniku Nr 17 zwiększa się wydatki Powiatowego Funduszu

Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z załącznikiem

Nr 11 do niniejszej uchwały.

  1. W załączniku Nr 14 plan dochodów i wydatków dla dochodów

własnych jednostek budżetowych zwiększa się wydatki zgodnie

z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

  1. W załączniku Nr 13 plan przychodów i wydatków gospodarstw

pomocniczych zwiększa się wydatki zgodnie z załącznikiem Nr 13

do niniejszej uchwały.

  1. W załączniku Nr 15/3 zwiększa się dotacje o kwotę 676 zł zgodnie z

załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Załącznik Nr 1

do uchwały Rady Powiatu

Nr 50/IX/2007

Dz.

Rozdz.

Treść

Wyszczególnienie

Zwiększenie dochodów

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

253 118

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

253 118

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

253 11

758

 

 

Różne rozliczenia

6 000

 

75814

Różne rozliczenia finansowe

6 000

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

6 000

801

 

 

Oświata i wychowanie

4 311

 

80197

 

Gospodarstwa pomocnicze

4 311

 

 

2380

Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego

4 311

852

 

 

Pomoc społeczna

386 311

 

 

 

 

 

 

 

 

85201

 

Placówki opiekuńczo - wychowawcze

40 000

 

2310

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

40 000

85202

Domy pomocy społecznej

330 500

 

0830

Wpływy z usług

330 500

w tym:

DPS Pniewo

111 500

DPS Kutno, Krzywoustego

99 000

DPS Kutno, Oporowska

80 000

DPS Wojszyce

40 000

85295

 

Pozostała działalność

15 811

 

2328

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

11 858

 

2329

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

3 953

 

 

 

Ogółem

649 740

Załącznik Nr 2

do uchwały Rady Powiatu

Nr 50/IX/2007

Dz.

Rozdz.

§

Treść

Zmniejszenie dochodów

852

 

 

Pomoc społeczna

212 500

 

85202

 

Domy pomocy społecznej

212 500

 

 

0830

Wpływy z usług

212 500

 

 

w tym

DPS Wola Chruścińska

212 500

 

 

 

Ogółem

212 500

Załącznik Nr 3

do uchwały Rady Powiatu

Nr 50/IX/2007

Dz.

Rozdz.

Treść

Wyszczególnienie

Zmniejszenie wydatków

758

 

 

Różne rozliczenia

63 435

 

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

63 435

 

 

rezerwa ogólna

 

63 435

801

 

 

Oświata i wychowanie

422 199

 

80102

 

Szkoły podstawowe specjalne

229 199

 

 

bieżące

 

229 199

 

 

w tym:

SOSW Nr 1 Kutno

110 199

 

 

 

SOSW Nr 2 Kutno

119 000

 

80111

 

Gimnazja specjalne

113 000

 

 

bieżące

SOSW Nr 2 Kutno

113 000

 

80123

 

Licea profilowane

80 000

 

 

bieżące

ZSZ Nr 2 Kutno

80 000

852

 

 

Pomoc społeczna

233 176

 

85201

 

Placówki opiekuńczo - wychowawcze

20 676

 

 

bieżące

 

20 676

 

 

w tym:

PCPR Kutno

676

 

 

 

POW "Tęcza" Kutno

10 000

 

 

 

POW "Nadzieja" Żychlin

10 000

 

85202

 

Domy pomocy społecznej

212 500

 

 

płace i pochodne

DPS Wola Chruścińska

191 719

 

 

bieżące

DPS Wola Chruścińska

20 781

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

197 866

 

85403

 

Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

197 866

 

 

płace i pochodne

SOSW Nr 2 Kutno

2 617

 

 

bieżące

SOSW Nr 1 Kutno

195 249

 

 

 

Ogółem

916 676

Załącznik Nr 4

do uchwały Rady Powiatu

Nr 50/IX/2007

Dz.

Rozdz.

Treść

Wyszczególnienie

Zwiększenie wydatków

600

Transport i łączność

250 000

60014

Drogi publiczne powiatowe

250 000

rezerwa celowa

250 000

750

Administracja publiczna

6 000

75020

Starostwo powiatowe

6 000

płace i pochodne

6 000

757

Obsługa długu publicznego

33 453

75704

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

33 453

poręczenia

33 453

801

Oświata i wychowanie

624 376

80102

Szkoły podstawowe specjalne

150 084

płace i pochodne

15 084

w tym:

SOSW Nr 1 Kutno

29 357

SOSW Nr 2 Kutno

120 727

80111

Gimnazja specjalne

113 890

płace i pochodne

SOSW Nr 2 Kutno

113 890

80123

Licea profilowane

80 000

płace i pochodne

ZSZ Nr 2 Kutno

80 000

80130

Szkoły zawodowe

4 311

bieżące

4 311

w tym:

ZS nr 1 Kutno

728

ZS Żychlin

3 583

80134

Szkoły zawodowe specjalne

276 091

płace i pochodne

SOSW Nr 1 Kutno

276 091

852

Pomoc społeczna

406 987

85201

Placówki opiekuńczo - wychowawcze

60 676

dotacje

676

majątkowe

60 000

w tym:

POW „Tęcza” Kutno

30 000

POW „Nadzieja” Żychlin

30 000

85202

Domy pomocy społecznej

330 500

płace i pochodne

111 900

w tym:

DPS Kutno, Krzywoustego

71 900

DPS Wojszyce

40 000

bieżące

218 600

w tym:

DPS Kutno, Krzywoustego

27 100

DPS Kutno, Oporowska

80 000

DPS Pniewo

111 500

85295

Pozostała działalność

15 811

bieżące

15 811

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

33 100

85311

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

33 100

dotacje

33 100

Ogółem

1 353 916


Załącznik Nr 5

do uchwały Rady Powiatu Nr 50/IX/2007

Wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu spójności

Lp.

Projekt

Kategoria inwestycji funduszy strukturalnych

Klasyfikacja (dział, rozdz.)

Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)

w tym:

Planowane wydatki:

Środki z budżetu krajowego

Środki z budżetu UE

2007 r

Wydatki razem

z tego:

Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Luiza Michalska 01-04-2008 13:32:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Luiza Michalska 01-04-2008
Ostatnia aktualizacja: Luiza Michalska 01-04-2008 13:32:32

Starostwo Powiatowe w Kutnie

ul. Kościuszki 16
99-300, Kutno
Łódzkie

powiatkutno.eu

Biuletyn Informacji Publicznej v77.a.2
© 2003 - 2022 Wytwórnia Telewizyjno-Filmowa Alfa Sp. z o.o.