Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kutnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr 35/V/2007 z dnia 31.01.2007r. - w sprawie wprowadzenia „Regulaminu na rok 2007 w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz sposobu obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kutnowski”


UCHWAŁA NR 35/V/2007

RADY POWIATU W KUTNIE z dnia 31 stycznia 2007 roku

w sprawie wprowadzenia „Regulaminu na rok 2007 w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz sposobu obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kutnowski”

Działając na podstawie art. 4 ust.1 pkt.1 i art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z 2001 roku, zm. z 2002 roku Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 200 poz. 1688, Dz. U. Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102 poz. 1055, Dz. U. Nr 167, poz. 1759) art. 30 ust.6 w związku z art. 91d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 roku Nr 97 poz. 674 ze zm.: Dz. U. Nr 170 poz. 1218, Nr 220 poz.1600)

Rada Powiatu w Kutnie uchwala, co następuje:

§1. Wprowadza się „Regulamin na rok 2007 w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kutnowski” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Załącznik do Uchwały Nr 35/V/2007

Rady Powiatu w Kutnie

z dnia 31 stycznia 2007 roku

Regulamin na rok 2007

w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz sposobu obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kutnowski.

§ 1.

1. Regulamin określa:

 1. wysokość dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków,

 2. szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat,

 3. szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,

dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kutnowski.

§ 2.

1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) Karcie Nauczyciela - rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U.z 2006 r. Nr 97 poz. 1600 z późn. zm.),

2) rozporządzeniu - rozumie się przez to rozporządzenie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania wydawane na podstawie art. 30 ust. 5 oraz art. 34 ust 1 i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela,

3) szkole - należy przez to rozumieć szkołę lub placówkę, zespół szkół lub placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kutnowski.

4) nauczycielach - należy rozumieć przez to również wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w jednostkach, o których mowa w pkt. 3,

5) klasie - należy przez to rozumieć także oddział lub grupę,

6) uczniu - należy przez to rozumieć także wychowanka,

7) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin - należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3, art. 42 ust 4a oraz ustalony na podstawie art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela.

Dodatek motywacyjny

§ 3.

 1. W zależności od jakości pracy, w tym spełniania ogólnych oraz szczegółowych warunków, o których mowa w rozporządzeniu oraz w § 4 niniejszego regulaminu nauczycielowi, w tym nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły może być przyznany dodatek motywacyjny.

§ 4.

1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:

 1. uzyskiwanie udokumentowanych osiągnięć dydaktycznych uczniów, a w szczególności uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych wyników w nauce potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach i olimpiadach

 2. w zakresie pracy wychowawczo - opiekuńczej:

a) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów/ wychowanków we współpracy z ich rodzicami/ opiekunami, czynne i stałe przeciwdziałanie agresji, patologiom i uzależnieniom,

 1. aktywne i efektywne działania na rzecz uczniów potrzebujących opieki, z uwzględnieniem ich potrzeb, w szczególności w stałej współpracy z rodzicami/ opiekunami, właściwymi instytucjami i osobami świadczącymi pomoc socjalną,

 2. podnoszenie kwalifikacji skutkujące praktycznym stosowaniem nowoczesnych metod nauczania i wychowania,

 1. zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt. 2 Karty Nauczyciela, a w szczególności:

   1. udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,

   2. udział w komisjach egzaminacyjnych,

   3. opieka i koordynowanie prac samorządu uczniowskiego lub innych organizacji uczniowskich działających w szkole,

d) prowadzenie nadobowiązkowych zajęć uwzględniających potrzeby uczniów,

 1. w przypadku dyrektorów szkól również jakość świadczonej pracy związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, a w szczególności rzetelne i terminowe wywiązywanie się z zadań wynikających z powierzonego stanowiska, efekty pracy szkoły oraz realizacja koncepcji kierowania szkołą.

§ 5.

 1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w przeliczeniu na jeden etat wynosi w skali miesiąca 31 zł. Podstawą wyliczenia liczby etatów w okresie styczeń- sierpień jest sprawozdanie EN-3 z 2006r. oraz EN-3 z 2007 r. (lub dane zawarte w systemie informacji oświatowej) na okres wrzesień- grudzień przy czym ich ogólną liczbę pomniejsza się o etat dyrektora szkoły.

 2. Dodatek motywacyjny, przyznaje się w wysokości nie wyższej niż 15% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z wykształceniem wyższym magisterskim i przygotowaniem pedagogicznym.

 3. Dodatek motywacyjny, po zaopiniowaniu przez związki zawodowe, dla nauczyciela przyznaje dyrektor szkoły, a dla dyrektora szkoły - Zarząd Powiatu w Kutnie.

 4. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż 8 miesięcy.

Dodatek funkcyjny

§ 6.

1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły przysługuje dodatek funkcyjny.

2.  Wysokość dodatku funkcyjnego, w granicach stawek określonych tabelą, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych dla dyrektora szkoły ustala Zarząd Powiatu, a dla nauczyciela zajmującego stanowisko wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze - dyrektor szkoły, uwzględniając:

1) wielkość szkoły i jej strukturę organizacyjną,

2) złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska,

3) liczbę pozostałych stanowisk kierowniczych w szkole.

Tabela dodatków funkcyjnych.

Lp.

Stanowisko kierownicze

%kwoty *)

1

2

3

1.

Szkoły wszystkich typów z wyłączeniem specjalnych

 1. dyrektor szkoły liczącej:

 • do 8 oddziałów

 • 9 - 16 oddziałów

 • 17 - 30 oddziałów

 • 31 i więcej oddziałów

 1. wicedyrektor szkoły

 2. kierownik filii, kierownik warsztatu szkolnego, kierownik kształcenia praktycznego

 3. zastępca kierownika warsztatu szkolnego

6 - 30

9 - 38

10 - 48

13 - 58

6 - 20

6 - 18

5 - 12

2.

Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii:

 1. dyrektor

 • do 8 oddziałów

 • 9 - 16 oddziałów

 • 17 - 30 oddziałów

 • 31 i więcej oddziałów

 1. wicedyrektor,

 2. inne stanowiska kierownicze

6 - 30

9 - 38

10 - 48

13 - 58

6 - 18

4 - 16

3.

Bursy

 1. dyrektor

9 - 20

4.

Młodzieżowy Dom Kultury

a) dyrektor

9 - 20

5.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

a) dyrektor

9 - 20

6.

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

 1. dyrektor

 2. wicedyrektor

6 - 32

5 - 16

*) % minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z wykształceniem wyższym magisterskim i przygotowaniem pedagogicznym.

3. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielowi z tytułu:

1)powierzenia wychowawstwa klasy - w wysokości 35 zł.

2) sprawowania funkcji opiekuna stażu - w wysokości 20 zł.

4. Dodatek funkcyjny, o którym mowa w ust.3 przyznaje nauczycielom dyrektor szkoły.

§ 7.

1. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa w § 6 ust 2 i 3 przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego/ pełnienia funkcji, a jeżeli powierzenie stanowiska /pełnienia funkcji nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

2. Dodatek funkcyjny nie przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem / funkcją w związku z upływem okresu powierzenia tego stanowiska/ funkcji, wcześniejszego odwołania lub z innych przyczyn, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

3. Dodatek funkcyjny w wysokości ustalonej dla dyrektora szkoły przysługuje wicedyrektorowi szkoły po trzech miesiącach nieobecności dyrektora szkoły.

4. W stosunku do nauczycieli, którym powierzono wychowawstwo klasy lub sprawowanie funkcji opiekuna stażu przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.

5. Dodatki funkcyjne nie przysługują w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenia zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia stanowiska lub funkcji z innych powodów, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

Dodatek za warunki pracy

§ 8. 

1. Wykaz zajęć prowadzonych w warunkach trudnych określa w drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

2. Dodatek za pracę w warunkach trudnych:

  1. w wysokości 1 % otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego przysługuje nauczycielom praktycznej nauki zawodu szkół rolniczych prowadzących zajęcia w terenie z zakresu produkcji roślinnej, zwierzęcej i mechanizacji rolnictwa,

  2. w wysokości 9 % otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego przysługuje nauczycielom poradni psychologiczno-pedagogicznej,

  3. w wysokości 12 % otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego przysługuje nauczycielom szkół specjalnych oraz nauczycielom prowadzącym indywidualne nauczanie ucznia zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego, z zastrzeżeniem pkt.5,

  4. w wysokości 19% otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego przysługuje wychowawcom specjalnych środków szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii i wychowawcom placówek opiekuńczo- wychowawczych.

  5. w wysokości 19% otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego przysługuje nauczycielom, wychowawcom i pozostałym pracownikom pedagogicznym młodzieżowego ośrodka socjoterapii.

§ 9.

1. Wykaz zajęć prowadzonych w warunkach uciążliwych określa w drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

2. Z tytułu prowadzenia zajęć w warunkach uciążliwych przysługuje dodatek w wysokości 7% otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego.

§10.

1. Dodatek za warunki pracy, o którym mowa w §8 i §9 przysługuje w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą dodatek jest związany, oraz w okresie niewykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego.

2. Dodatek za warunki pracy wypłaca się w całości, jeżeli nauczyciel, w tym nauczyciel któremu powierzono stanowisko kierownicze, realizuje w warunkach trudnych lub uciążliwych dla zdrowia cały obowiązujący go wymiar zajęć. Dodatek wypłaca się w wysokości proporcjonalnej, jeżeli nauczyciel realizuje w warunkach trudnych lub uciążliwych dla zdrowia tylko część obowiązującego go wymiaru zajęć, lub jeżeli jest zatrudniony w niepełnym wymiarze godzin.

3. Dodatek za trudne i uciążliwe warunki pracy przyznaje nauczycielom dyrektor szkoły a dyrektorowi Zarząd Powiatu.

Dodatek za wysługę lat

§11.

1. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Dodatek za wysługę lat przysługuje :

 1. począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,

 2. za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej jego stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.

3. Dodatek za wysługę lat przysługuje za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw

§12. 

1. Za pracę w godzinach ponadwymiarowych i w godzinach doraźnych zastępstw określonych w odrębnych przepisach nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie.

2. W przypadku nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w szkole, godzinami ponadwymiarowymi są przydzielone godziny zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej ich tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć.

3. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się, z zastrzeżeniem ust. 4, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych lub uciążliwych dla zdrowia) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa nauczyciela.

4. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć na podstawie art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych lub uciążliwych dla zdrowia) przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru zajęć.

5. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w ust. 3 i 4 , ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy lub realizowany wymiar zajęć przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

6. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w arkuszu organizacji szkoły nie przysługuje za dni ustawowo wolne od pracy oraz za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć:

 1. z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego,

 2. w dniach wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych,

 3. w dniach : rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego,

 4. z powodu usprawiedliwionej nieobecności w pracy

z zastrzeżeniem ust. 7 i 8.

7. Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich zrealizować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy w związku z :

 1. organizowaniem wycieczek, imprez i uroczystości szkolnych,

 2. udziałem nauczyciela w przedmiotowych zespołach egzaminacyjnych, zespołach nadzorujących, o których mowa w odrębnych przepisach,

 3. udziałem nauczyciela w szkoleniach metodyczno-przedmiotowych,

 4. udziałem w rekolekcjach

traktuje się jak godziny faktycznie odbyte.

8. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przysługuje również nauczycielowi, który prowadził zajęcia opiekuńczo - wychowawcze w dniach wolnych od zajęć lekcyjnych związanych z przeprowadzaniem sprawdzianów i egzaminów wskazanych w przepisach o organizacji roku szkolnego.

9. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni, o których mowa w ust. 6 za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w §2 ust.1 pkt.7, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru ( lub 1/4 tego wymiaru, jeżeli ustalono dla nauczyciela 4 dniowy tydzień pracy) za każdy taki dzień, z zastrzeżeniem ust.11 i ust.12. Liczba godzin, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu nie może być jednak większa od liczby godzin przydzielonej w arkuszu organizacji szkoły.

10. Ustalona zgodnie z zasadami określonymi w ust. 9 liczba godzin ponadwymiarowych nie ulega zaokrągleniu do pełnych godzin.

11. W przypadku nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w szkole, podstawą ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe jest liczba przepracowanych godzin pomniejszona o ich tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin z uwzględnieniem ust. 7.

12. W przypadku nauczycieli realizujących zajęcia w kilku typach szkół zespołu/placówki, w tygodniach w których zgodnie z przepisami o organizacji roku szkolnego przypadają dni wolne od zajęć z powodu sprawdzianu bądź egzaminów, podstawą naliczenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe jest liczba przepracowanych w tygodniu godzin pomniejszona o ich tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin z uwzględnieniem ust.7.

13. Nauczyciel, który z przyczyn określonych w ust.6 nie wypracował tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, bądź pomniejszonego wymiaru godzin, o którym mowa w ust. 9 nie ma godzin ponadwymiarowych w tym tygodniu.

Postanowienia końcowe

§13.

1. Wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela zatrudnionego w niepełnym wymiarze zajęć ustala się proporcjonalnie biorąc pod uwagę średnioroczny wymiar zajęć.

2. Nauczycielom nie przysługuje wynagrodzenie za czas nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, a także za inne okresy, za które na podstawie odrębnych przepisów nie przysługuje wynagrodzenie.

3. Stawkę za jeden dzień niewykonywania pracy z przyczyn wymienionych w ust.2 ustala się dzieląc wszystkie składniki wynagrodzenia wypłacane z góry przez trzydzieści.

4. Wysokość utraconego wynagrodzenia za okresy, o których mowa w ust. 2, oblicza się mnożąc liczbę dni niewykonywania pracy przez stawkę określoną w ust. 3.

5. Terminy wypłaty wynagrodzenia określa Karta Nauczyciela.

§14.

1. Zapisy niniejszego regulaminu stosuje się do wynagrodzeń należnych od 01 stycznia 2007 roku.

§15.

1. Zmiany do regulaminu dokonywane mogą być w takim trybie jaki wymagany jest do ustalenia jego treści.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Luiza Michalska 01-04-2008 12:18:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Luiza Michalska 01-04-2008
Ostatnia aktualizacja: Luiza Michalska 01-04-2008 12:18:11