Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kutnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów prowadzonych w Starostwie Powiatowym w Kutnie

Informacje o sposobie i zasadach udostępniania danych zawartych
w rejestrach, ewidencjach i archiwach prowadzonych w Starostwie Powiatowym w Kutnie

 

Informacje publiczne zawarte w rejestrach ewidencjach i archiwach prowadzonych w Starostwie Powiatowym w Kutnie, udostępnia się zainteresowanym na wniosek zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej, z uwzględnieniem przewidzianych w niej ograniczeń, o ile w przepisach na podstawie których rejestr jest prowadzony tj. warunki, sposób, zakres i termin udostępniania - nie zostały określone odrębnymi przepisami.

Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

 

WYKAZ REJESTRÓW, EWIDENCJI I ARCHIWÓW 
PROWADZONYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W KUTNIE

 

Lp

Nazwa

Podstawa prawna prowadzenia

Prowadzone w Wydziale Zarządu i Rozwoju Powiatu

1

Rejestr uchwał Zarządu Powiatu

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67 z późn. zm.)

2

Rejestr upoważnień i pełnomocnictw udzielonych przez Zarząd Powiatu

3

Wykaz Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej funkcjonujących na terenie powiatu kutnowskiego

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r.w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67 z późn. zm.)

4

Wykaz aptek funkcjonujących na terenie powiatu kutnowskiego

Prowadzone na Samodzielnym Stanowisku ds. Obsługi Rady Powiatu

1

Rejestr uchwał Rady Powiatu

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67 z późn. zm.)

2

Rejestr wniosków komisji Rady

3

Ewidencja delegacji służbowych radnych

4

Rejestr skarg i wniosków

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013, poz. 267 z późn. zm.)

Prowadzone w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym

1

Rejestr skarg i wniosków

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013, poz. 267 z późn. zm.)

2

Książka kontroli

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67 z późn. zm.)

3

Archiwum Zakładowe (zasób)

Ustawa z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. z 2011 r.Dz. U. Nr 123 poz. 698 z późn. zm.)

4

Ewidencja dokumentacji przechowywanej 
w archiwum zakładowym (wykaz spisów zdawczo-odbiorczych)

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r.w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67 z późn. zm.)

5

Ewidencja udostępniania dokumentacji
w archiwum zakładowym

6

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych

 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
w sprawie organizacji zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67 z późn. zm.)

7

Ewidencja stowarzyszeń zarejestrowanych w KRS

8

Rejestr zarządzeń Starosty

9

Rejestr upoważnień i pełnomocnictw udzielonych przez Starostę

10

Ewidencja pieczęci i pieczątek oraz ich odciski

11

Rejestr korespondencji wpływającej

12

Ewidencja faktur wpływających

 13

Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r.poz. 1182 z późn. zm.)

14

Ewidencja środków trwałych

Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j.  Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.)

15

Ewidencja środków niematerialnych i prawnych

16

Ewidencja rzeczy znalezionych

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 roku o rzeczach znalezionych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 397)

17

Ewidencja delegacji służbowych

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r.w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67 z późn. zm.)

18

Rejestr legitymacji służbowych

19

Rejestr legitymacji ubezpieczeniowych

20

Ewidencja pojazdów usuniętych  z dróg powiatowych

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.)

21

Rejestr wypadków przy pracy

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (t.j. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.)

22

Rejestr wypadków w drodze do pracy i z pracy

23

Rejestr przeprowadzonych szkoleń BHP

Prowadzone w Wydziale Finansowym

1

Rejestr sprzedaży VAT

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.)

2

Rejestr umów

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr Nr 14 poz. 67 z późn. zm.)

Prowadzone w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu

1

Ewidencja stowarzyszeń kultury fizycznej

Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 715 z późn. zm.)

2

Ewidencja uczniowskich klubów sportowych

3

Rejestr wydanych zezwoleń na założenie szkoły lub placówki publicznej

Ustawa z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

4

Ewidencja szkół i placówek niepublicznych

5

Rejestr zaświadczeń o zdanym egzaminie na stopień nauczyciela mianowanego

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)

6

Rejestr instytucji kultury

Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)

Prowadzone w Wydziale Geodezji i Kartografii

1

Ewidencja gruntów i budynków

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne
i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 z późn. zm.);

Rozporządzenie Ministra Rozwoju  Regionalnego
i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1034 z późn. zm.)

2 Rejestr zgoszeń prac geodezyjnych

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne ( t.j. Dz.U. z 2016r. , poz. 1629 z późn.zm)

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ( Dz.U. z 2013r. poz.1183)

3 Rejestr wniosków o udostępnienie materiałów zasobu

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne ( t.j. Dz.U. z 2016r. , poz. 1629 z późn.zm)

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ( Dz.U. z 2013r. poz.1183)

4 Ewidencja materiałów zasobu

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne ( t.j. Dz.U. z 2016r. , poz. 1629 z późn.zm)

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ( Dz.U. z 2013r. poz.1183)

 

Prowadzone w Referacie Gospodarki Nieruchomościami

 

 

1

Rejestr nieruchomości Skarbu Państwa będących w użytkowaniu wieczystym

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)

2

Ewidencja nieruchomości stanowiących zasób Skarbu Państwa

4

Rejestr nieruchomości stanowiących własność powiatu

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) 

5

Ewidencja nieruchomości stanowiących zasób Powiatu Kutnowskiego

Prowadzone w Wydziale Architektury i Budownictwa

1

Rejestr wniosków o wydanie pozwolenia na budowę

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm. )

2

Rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę

Prowadzone w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

1

Publicznie dostępny wykaz o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzony na ogólnopolskiej stronie EKOPORTAL

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z póź. zm.)

2

Rejestr sprzętu pływającego służącego do połowu ryb

Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985r. o rybactwie śródlądowym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 652)

3

Rejestr wydanych kart wędkarskich

4

Rejestr społecznych strażników Straży Rybackiej

5

Rejestr żywych zwierząt  z gatunków chronionych zgłoszonych przez ich posiadaczy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)

6

Rejestr posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na zbieranie, transport, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów

Ustawa z dnia 14 grudnia 2013 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)

7

Rejestr wydanych decyzji na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r.w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67  z późn. zm.)

8

Rejestr zgłoszeń instalacji nie wymagających pozwolenia na emisję do środowiska

9

Rejestr pozwoleń wodnoprawnych

10

Rejestr decyzji zezwalających na wycinkę drzew

Prowadzone w Wydziale Komunikacji i Transportu

1

Ewidencja osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Transportu,  Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2012 r. poz. 1005  z późn. zm.)

2

Ewidencja osób bez uprawnień

3

Ewidencja pojazdów, ich właścicieli
i użytkowników

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm. )

4

Ewidencja instruktorów nauki jazdy

5

Ewidencja wydanych uprawnień do wykonywania badań technicznych pojazdów

6

Rejestr przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów

7

Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców

8

Ewidencja zatwierdzonych projektów organizacji ruchu

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177 poz. 1729)

9

Ewidencja wydanych licencji na krajowy transport rzeczy i osób

Ustawa z dnia 06 września 2001 r o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 z późn. zm.)

10

Ewidencja wydanych licencji w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

11

Ewidencja wydanych zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne rzeczy i osób

12

Ewidencja wydanych zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych na obszarze powiatu

Prowadzone w Wydziale Drogownictwa

1

Ewidencja dróg

Ustawa z dnia 25 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2015 poz. 460 z poźn. zm.)

2

Ewidencja obiektów mostowych

Referat Promocji i Informacji

1.

Rejestr udzielonych informacji publicznych

Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2014 poz. 782  z późn. zm.)

Prowadzone w Referacie Inwestycji, Zamówień Publicznych i Spraw Społecznych

1.

Rejestr zamówień publicznych

Ustawa z dnia 29 stycznia 204 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 wniosek-o-udostepnienie-informacji-publicznej.pdf (PDF, 526.39Kb) 2018-10-17 14:40:21 333 razy
2 wniosek-o-udostepnienie-informacji-publicznej.doc (DOC, 35.50Kb) 2017-04-24 10:50:42 93 razy
3 Wniosek_o_udzielenie_informacji_pub.pdf (PDF, 208.46Kb) 2012-11-22 13:29:10 232 razy
4 WNIOSEK_o_ponowne_wykorzystanie_inf..pdf (PDF, 275.20Kb) 2012-11-22 13:29:10 169 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Świtkiewicz 22-11-2012 13:29:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Świtkiewicz 15-11-2012
Ostatnia aktualizacja: Aleksandra Wojtasiak-Wałowska 17-10-2018 14:40:21