Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kutnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE Nr 35/2007


Z A R Z Ą D Z E N I E  NR 35/2007

Starosty Kutnowskiego

z dnia 08 listopada 2007 r.

w sprawie wprowadzenia Kryteriów wyboru instytucji szkoleniowych do przeprowadzania szkoleń dla osób uprawnionych do szkolenia

Na podstawie § 31 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02 marca 2007r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy (Dz. U. Nr 47, poz. 315) w związku z Uchwałą Nr 2/5/2007 Powiatowej Rady Zatrudnienia w Kutnie z dnia 26 października 2007r.

zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadzam do stosowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kutnie Kryteria wyboru instytucji szkoleniowych do przeprowadzania szkoleń dla osób uprawnionych do szkolenia stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 08 listopada 2007r.

Starosta Kutnowski

/-/ Konrad Kłopotowski Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 35/2007

Starosty Kutnowskiego

Z dnia 08.11.2007

KRYTERIA

WYBORU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH

DO PRZEPROWADZANIA SZKOLEŃ

DLA OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Do zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy należy inicjowanie, organizowanie i finansowanie usług i instrumentów rynku pracy.

 2. Jedną z podstawowych usług rynku pracy jest organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych, osób pobierających rentę szkoleniową i żołnierzy rezerwy.

 3. Szkolenia mają na celu zwiększenie szans na uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, podwyższenia kwalifikacji zawodowych lub zwiększenia aktywności zawodowej.

 4. W ramach przyznanego limitu na dany rok budżetowy na organizację szkoleń wyróźnia się szkolenia indywidualne oraz szkolenia grupowe .

 5. Szkolenia indywidualne realizowane są na wniosek osoby uprawnionej tj.osoby bezrobotnej, osoby pobierającej rentę szkoleniową i żołnierza rezerwy wraz z dokumentem stanowiącym uprawdopodobnienie uzyskania odpowiedniej pracy lub podjęcie działalności gospodarczej w formie oświadczenia przyszłego prawcodawcy o zamiarze powierzenia tej osobie odpowiedniej pracy lub oświadczenia o zamiarze podjęcia działalności gospodarczej.

 6. Szkolenia grupowe są organizowane z incjatywy urzędu na podstawie analizy rynku pracy, analizy zawodów deficytowych i nadwyżkowych, informacji od partnerów rynku pracy.

 7. Plan szkoleń grupowych organizowanych z inicjatywy urzędu przewidziany do realizacji w danym roku budżetowym, zatwierdzany jest przez członków Powiatowej Rady Zatrudnienia.

§ 2

Inicjowanie szkoleń grupowych należy do zadań Starosty, w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kutnie oraz Z-ca Dyrektora Powiatowego Urzedu Pracy w Kutnie.

Rozdział II

§ 1

 1. Instytucja szkoleniowa ubiegająca sie o zlecenie usługi szkoleniowej musi złożyć formularz ofertowy wraz z załącznikami.

 2. Formularz ofertowy musi zawierać poniżej wskazane informacje i dokumenty:

  1. Nazwę instytucji szkoleniowej, adres,

  2. Nazwę i zakres szkolenia,

  3. Termin przeprowadzenia szkolenia,

  4. Koszt szkolenia uwzględniający: należność przysługującą instytucji szkoleniowej, koszt ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, koszt zakwaterowania i wyżywienia, jeżeli szkolenie odbywa się w miejscowości innej niż miejsce zameldowania stałego lub czasowego, koszt egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu.

  5. Instytucje szkoleniowe ubiegające sie o zlecenie usługi szkoleniowej w ramach szkoleń grupowych koszt szkolenia uwzgędniają w Preliminarzu kosztów szkolenia uwzględniając w nim wszystkie pozycje kosztowe.

  6. Liczbę godzin szkolenia ogółem oraz w rozbiciu na liczbę godzin zajęć teoretycznych i liczbę godzin praktycznych,

  7. Numer rachunku bankowego instytucji szkoleniowej,

  8. Miejsce zajęć teoretycznych i praktycznych,

  9. Instytucje szkoleniowe ubiegajace się o realizację usługi szkoleniowej indywidualnej dołączają Wzór zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji, natomiast w przypadku realizacji usługi szkoleniowej grupowej wyżej wymienione wzory zobowiązana jest dostarczyć tylko ta instytucja szkoleniowa, z którą zostanie podpisana umowa o realizacji usługi,

  10. Instytucje szkoleniowe ubiegajace się o przeprowadzenie szkolenia indywidualnego dołączają Wzór ankiety dla uczestników szkolenia służącej do oceny szkolenia, natomiast w przypadku ubiegania się o realizację usługi szkoleniowej grupowej wyżej wymieniony wzór ankiety dostarcza tylko ta instytucja szkoleniowa, która zostanie zaproszona do podpisana umowy o realizację usługi szkoleniowej,

  11. Instytucje szkoleniowe ubiegajace się o realizację usługi szkoleniowej dołączają Program szkolenia zawierający w szczególności: nazwę i zakres szkolenia, czas trwania i sposób organizacji szkolenia, wymagania wstępne dla uczestników szkolenia, cele szkolenia, plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar z uwzględnieniem, w miarę potrzeby, części teoretycznej i praktycznej, treści szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych, wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych, sposób sprawdzania efektów szkolenia,

  12. Oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem zaświadczenia o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej,

  13. Oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, lub inne zezwolenie do prowadzenia działalności szkoleniowej,

  14. W celu zapewnienia najwyższej jakości szkolenia instytucja szkoleniowa składa oświadczenie ( załącznik nr 1) pod odpowiedzialnością karną o warunkach organizacji szkoleń wskazanych w § 31 ust. 1 Rozporządzenia MPiPS z dnia 02 marca 2007r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy, w którym zapewni, że:

   1. program szkolenia został opracowany w oparciu o standardy kwalifikacji zawodowych i modułowych dostępnych w bazach danych prowadzonych przez właściwego ministra,

   2. szkolenie przeprowadzi kadra dydaktyczna mająca odpowiednie kwalifikacje w zakresie przedmiotowego szkolenia,

   3. zajęcia dydaktyczne zostaną przeprowadzone w pomieszczeniach dostosowanych do potrzeb określonego szkolenia (wyposażonych w sprzet i pomoce dydaktyczne) z uwzględnieniem warunków BHP,

   4. instytucja szkoleniowa (Wykonawca) prowadzi nadzór wewnętrzny służący podnoszeniu jakości prowadzonego szkolenia,

   5. instytucja szkoleniowa (Wykonawca) posiada /nie posiada certyfikat jakości usług,

   6. instytucja szkoleniowa (Wykonawca) sprawdza efekty szkolenia,

   7. instytucja szkoleniowa (Wykonawca) wyda uczestnikom szkolenia odpowiednie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia i uzyskaniu kwalifikacji zawodowych,

   8. instytucja szkoleniowa (Wykonawca) zaangażuje się w pozyskiwanie miejsc pracy dla przeszkolonych osób.

§ 2

 1. W PUP działają Komisje do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i ds. wyboru organizatorów szkoleń powołane przez Dyrektora PUP. Komisje działają zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych z pózniejszymi zmianami.

 2. Komisje dokonywać będą wyboru instytucji szkoleniowych do przeprowadzenia szkolenia w taki sposób, aby zapewnić najwyższą jakość szkolenia przy najbardziej konkurencyjnej cenie oraz w najbliższym terminie realizacji usługi szkoleniowej, a w przpadku szkolenia grupowego realizacji usługi szkoleniowej w terminie wskazanym przez PUP.

 3. Komisja do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ocenia oferty szkoleniowe na organizację szkoleń indywidualnych.

 4. Po akceptacji Dyrektora PUP lub Z-cy Dyrektora PUP zostanie zawarta umowa szkoleniowa na organizację przedmiotowego szkolenia indywidualnego.

 5. Komisja ds wyboru organizatorów szkoleń dokonuje otwarcia złożonych ofert, oceny ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty.

 6. Po zatwierdzeniu przez Dyrektora PUP wyboru najkorzystniejszej oferty i po upływie terminu do złożenia protestu, zostanie zawarta umowa szkoleniowa o świadczeniu usług szkoleniowych grupowych.

Rozdział III

§ 1

1. Podstawowych trybem udzielenia zamówienia publicznego jest przetarg nieograniczony. Urząd może zastosować inne tryby wynikające z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

 1. Na organizację szkoleń grupowych ogłaszane są w szczególności przetargi nieograniczone.

 2. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy.

 3. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na realizację usługi szkoleniowej zamieszczane jest w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie urzędu, na stronie internetowej urzędu oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych.

 4. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia określa w sposób szczegółowy przedmiot zamówienia (usługi szkoleniowe) oraz wskazuje niezbędne informacje, jakie instytucja szkoleniowa (Wykonawca) ma złożyć oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 5. Instytucje szkoleniowe (Wykonawcy) w dniu wskazanym do składania ofert przetargowych przedkładają w siedzibie urzędu oferty przetargowe zawierające formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami wskazanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

§ 2

Instytucja szkoleniowa (Wykonawca) oferująca szkolenia dla bezrobotnych i poszukujących pracy może uzyskać zlecenie finansowane ze środków publicznych na prowadzenie tych szkoleń po wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.

Rozdział IV

§ 1

 1. Umowy szkoleniowe o świadczeniu usług szkoleniowych zawierane są przez Dyrektora PUP lub Z-cę Dyrektora działającego w imieniu Starosty z wybraną instytucją szkoleniową.

 2. Umowy szkoleniowe zawierane są w formie pisemnej.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 1

W sprawach nie unormowanych niniejszym dokumentem mają zastosowanie przepisy:

 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004r., Nr 99, poz. 1001 z póź. zm.),

 2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r.,Nr 19, poz. 177 z póź.zm.),

 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02 marca 2007r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy (Dz. U. z 2007r., Nr 47, poz. 315),

 4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02 marca 2007r. w sprawie standardów usług rynku pracy (Dz. U. z 2007r., Nr 47, poz. 314),

 5. Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 03 lutego 2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2006. Nr 31, poz. 216 ),

Załącznik nr 1

Wzór oświadczenia instytucji szkoleniowej (Wykonawcy)

Kutno, dnia ......................

...................................................

...................................................

(nazwa i adres  instytucji szkoleniowej

- Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na zorganizowanie szkolenia: ...........................................................................................................................................................

(nazwa szkolenia)

uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 223 § 1 Kodeksu karnego oświadczam, że:

1. Program szkolenia został opracowany w oparciu o standardy kwalifikacji zawodowych i modułowych dostępnych w bazach danych prowadzonych przez właściwego ministra,

2. Szkolenie przeprowadzi kadra dydaktyczna mająca odpowiednie kwalifikacje w zakresie przedmiotowego szkolenia,

3. Zajęcia dydaktyczne zostaną przeprowadzone w pomieszczeniach dostosowanych do potrzeb określonego szkolenia (wyposażonych w sprzet i pomoce dydaktyczne) z uwzględnieniem warunków BHP,

4. Instytucja szkoleniowa (Wykonawca) prowadzi nadzór wewnętrzny służący podnoszeniu jakości prowadzonego szkolenia,

5. Instytucja szkoleniowa (Wykonawca) posiada /nie posiada *(niepotrzebne skreślić) certyfikat jakości usług,

6. Instytucja szkoleniowa (Wykonawca) sprawdza efekty szkolenia,

7. Instytucja szkoleniowa (Wykonawca) wyda uczestnikom szkolenia odpowiednie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia i uzyskaniu kwalifikacji zawodowych,

8. Instytucja szkoleniowa (Wykonawca) zaangażuje się w pozyskiwanie miejsc pracy dla przeszkolonych osób.

              

........................................                                    ...................................................

(data)                                                                                                   (pieczątka i podpis upełnomocnionego

przedstawiciela Wykonawcy)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Luiza Michalska 13-03-2008 11:43:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Luiza Michalska 13-03-2008
Ostatnia aktualizacja: Luiza Michalska 13-03-2008 11:43:15