Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kutnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Geologa Powiatowego w Starostwie Powiatowym w Kutnie

 

STAROSTWO POWIATOWE W KUTNIE

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE

KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

GEOLOGA POWIATOWEGO

W STAROSTWIE POWIATOWYM W KUTNIE

..........................................................................................................................

(nazwa stanowiska pracy)

 

liczba lub wymiar etatu: 1/2 etatu

 

1. Wymagania niezbędne:

1) wykształcenie wyższe geologiczne,

2) co najmniej 5- letni staż pracy,

3) obywatelstwo:

- polskie lub

- Unii Europejskiej (dotyczy osób, którym na podstawie przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) lub

- innych państw (dotyczy osób, którym na podstawie umów międzynarodowych przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej),

4) osoba posiada pełną zdolność do czynności prawnych, korzysta z pełni praw publicznych,

5) osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

 

2. Wymagania dodatkowe:

1) Posiadanie uprawnień kwalifikacyjnych w zakresie wykonywania, dozorowania
i kierowania pracami geologicznymi w przynajmniej jednej z kategorii określonych
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z  dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie kategorii prac geologicznych, kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania tymi pracami oraz sposobu postępowania w sprawach stwierdzenia kwalifikacji (Dz. U z 2006 r. Nr 124 poz. 865),

2) Znajomość poniższych ustaw:

  a) prawo geologiczne i górnicze z dnia 04 lutego 1994r. (Dz. U. z 2005r. Nr 228, poz. 1947
z późn. zm.)

  b) prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.),

  c) prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (tj. Dz. U. z 2008r. Nr 25 poz. 150
z późn. zm.),

  d) kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14.06.1960r. (tj. Dz. U. z 2000r.
Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),

  e) o samorządzie powiatowym z dnia 05.06.1998r. (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592
z późn. zm.).

  f) znajomość przepisów wykonawczych do ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

3) Umiejętność obsługi komputera.

4) Umiejętność pracy w zespole, kreatywność.

5) Komunikatywność, operatywność.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) Prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy,

2) prowadzenie rejestru zawierającego informacje o terenach zagrożonych ruchami masowymi,

3) udzielanie koncesji geologicznych oraz ich cofnięcia i wygaśnięcia,

4) nadzór i kontrola nad pracami geologicznymi,

5) zatwierdzanie projektów prac geologicznych,

6) przyjmowanie dokumentacji geologicznych,

7) współpraca z organami nadzoru górniczego i państwową służbą geologiczną,

8) nadzór i kontrola służb mierniczo - geologicznych,

9) wymierzanie opłat eksploatacyjnych,

10) wydawanie decyzji czasowych na zajęcie nieruchomości w celu usunięcia zagrożenia,

11) gromadzenie, przetwarzanie danych geologicznych, kartowanie geologiczne,

12) wymierzanie kar pieniężnych za prowadzenie działalności niezgodnie z koncesją lub eksploatacji bez wymaganej koncesji.

 

4. Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV),

2) list motywacyjny,

3) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie
o stanie odbytych studiów),

4) kserokopie świadectw pracy potwierdzających staż pracy lub zaświadczenie potwierdzające staż pracy - w przypadku aktualnego zatrudnienia,

5) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

6) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu innego obywatelstwa,

7) oświadczenia kandydata:

  • o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

  • o korzystaniu z pełni praw publicznych,

  • oświadczenie o tym, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8) oświadczenie kandydata w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.)

9) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Kościuszki 16, 99 - 300 Kutno (Kancelaria Starostwa) lub pocztą na adres Starostwa j.w. w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko geologa powiatowego w Starostwie Powiatowym w Kutnie”, w terminie do dnia 06.10.2010r. (decyduje data wpływu do Starostwa).

 

Kandydaci spełniający wymagania formalne podane w ogłoszeniu i zakwalifikowani do następnego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.kutno.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa przy
ul. Kościuszki 16 w Kutnie.

Osoba wyłoniona w drodze naboru, z którą będzie nawiązany stosunek pracy jest zobowiązana przed dniem zatrudnienia przedstawić zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Dokumenty aplikacyjne osób, które nie zakwalifikowały się będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Starostwie Powiatowym zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów na w/w stanowisko będą przechowywane w Wydziale Organizacyjno - Administracyjnym przez okres trzech miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonywać osobiście odbioru dokumentów złożonych przez siebie w związku z naborem, za potwierdzeniem odbioru. Po upływie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia wyników naboru nie odebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

 

Data umieszczenia ogłoszenia o naborze:

Kutno, dnia 24 września 2010 roku

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 ogloszenie_o_naborze_GEOLOG_POW.pdf (PDF, 38.36Kb) 2010-09-24 14:22:44 283 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Świtkiewicz 24-09-2010 14:22:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Świtkiewicz 24-09-2010
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Świtkiewicz 24-09-2010 14:25:08