Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kutnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr 305/LV/10 z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kutnowskiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego.


UCHWAŁA NR 305/LV/10

RADY POWIATU W KUTNIE

z dnia 16 czerwca 2010 roku

w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kutnowskiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 roku Nr 142, poz. 1592, Dz. U. z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 roku Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2007 roku Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 roku Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 roku Nr 92, poz. 753, Dz. U. z 2010 roku Nr 28, poz. 142 i poz. 146) oraz art. 266 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240, Dz. U. z 2010 roku Nr 28, poz. 146) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.1. Zarząd Powiatu przedstawia Radzie Powiatu w Kutnie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi Informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku w terminie do 31 sierpnia roku budżetowego.

2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kutnowskiego składa się z części opisowej i tabelarycznej.

§ 2. Część opisowa Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego zawiera informację dotyczącą wykonania dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów.

§ 3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu w części tabelarycznej obejmuje:

1) zestawienie planu i wykonania budżetu wg stanu na dzień 30 czerwca roku budżetowego:

 1. w zakresie dochodów budżetowych:

  • bieżących

  • majątkowych

w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej (na podstawie sprawozdania Rb-27S)

 1. w zakresie wydatków budżetowych:

  • bieżących, wyodrębnia się działy i rozdziały, w szczegółowości z podziałem na:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych,

3) dotacje na zadania bieżące,

4) świadczenia na rzecz osób fizycznych,

5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,

6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym,

7) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego,

  • majątkowych, wyodrębnia się działy i rozdziały, w szczególności z podziałem na:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,

2) zakup i objęcie akcji i udziałów,

3) wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego

(na podstawie sprawozdania Rb-28S),

 1. w zakresie przychodów oraz rozchodów budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej,

 2. sprawozdanie o nadwyżce/deficycie RbNDS.

2) sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego,

3) sprawozdanie Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego,

4) sprawozdanie z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych z zastrzeżeniem § 6,

5) sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej z zastrzeżeniem § 6.

§ 4. 1. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej sporządza się w formie tabelarycznej w szczegółowości określonej wieloletnią prognozą finansową według wykonania za I półrocze.

2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej dołącza się do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kutnowskiego za I półrocze roku budżetowego.

§ 5. 1. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury za I półrocze danego roku budżetowego składa się z części tabelarycznej w zakresie wykonanych przychodów i poniesionych kosztów oraz sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji i sprawozdania Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych, sporządzonych odrębnie dla poszczególnych placówek.

2. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za I półrocze danego roku budżetowego dołącza się do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kutnowskiego za I półrocze roku budżetowego.

§ 6. Sprawozdanie, o którym mowa w § 3 pkt 4 i 5 dołącza się jedynie do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kutnowskiego za I półrocze 2010 roku.

§ 7. Uregulowanie zawarte w § 4 ma zastosowanie po raz pierwszy do informacji sporządzonej za I półrocze 2011 roku.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9. Traci moc uchwała Nr 265/XXXVIII/2006 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kutnowskiego za I półrocze roku budżetowego.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Świtkiewicz 23-06-2010 12:33:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Świtkiewicz 23-06-2010
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Świtkiewicz 23-06-2010 13:32:36