Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kutnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE NR 47/09 - w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach i systemu wykrywania i alarmowania na terenie powiatu kutnowskiego


ZARZĄDZENIE NR 47/2009

STAROSTY KUTNOWSKIEGO

z dnia 15 września 2009 roku

w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach i systemu wykrywania
i alarmowania na terenie powiatu kutnowskiego.

 

Na podstawie art.138 ust. 3 i 4 z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, Nr 277, poz.2742; z 2005 r. Nr 180, poz.1496; z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 220, poz.1600 ; z 2007 r. Nr 107, poz.732, Nr 176, poz. 1242; z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206, poz.1288, Nr 208, poz. 1308, Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 22, poz.120, Nr 97, poz.801), § 3 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96, poz. 850) oraz art. 16 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590, z 2009 r. Nr 11, poz.716, z 2009 r. Nr 131, poz.1076 ), Zarządzenia Nr 192/2009 Wojewody Łódzkiego z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie organizacji wojewódzkiego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz wojewódzkiego systemu wykrywania i alarmowania na terenie województwa Łódzkiego oraz Zarządzenia Nr 212/2009 z dnia 27 sierpnia 2009 r. zmieniającego Zarządzenie Nr 192/2009 z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie organizacji wojewódzkiego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz wojewódzkiego systemu wykrywania i alarmowania na terenie województwa łódzkiego , zarządza się co następuje:

 

§ 1.1. W celu zapewnienia uzyskania informacji o zagrożeniach oraz ostrzegania i alarmowania ludności w sytuacji ich wystąpienia, tworzy się na terenie powiatu kutnowskiego:
1) System Wczesnego Ostrzegania (SWO) ;
2) System Wykrywania i Alarmowania (SWA).
2. W sytuacji wprowadzenia wyższych stanów gotowości obronnej lub stanów nadzwyczajnych a w szczególności stanu klęski żywiołowej, w celu zapobieżenia skutkom katastrofy naturalnej, awarii technicznej lub działań terrorystycznych w następstwie , których może dojść do zanieczyszczeń i skażeń chemicznych, biologicznych lub promieniotwórczych oraz w ramach przeprowadzanych ćwiczeń i treningów.

§ 2. Do głównych zadań realizowanych w ramach działań systemów należą w szczególności:
1) wykrywanie, rozpoznawanie i monitorowanie zagrożeń, umożliwiające natychmiastowe stwierdzenie wzrostu poziomu zagrożenia w oparciu o przyjęcie normy i standardy krajowe;
2) powiadamianie właściwych organów administracji publicznej o zagrożeniach;
3) ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach oraz informowanie o zasadach zachowania się przed i w trakcie ich wystąpienia;
4) zabezpieczenie obiegu informacji za pośrednictwem dostępnych środków łączności;
5) opracowanie ocen eksperckich stanu zagrożenia i przygotowania zaleceń postępowania ochronnego; 6) doradztwo specjalistyczne w zakresie ograniczenia zasięgu i skutków oddziaływania zagrożeń;
7) wprowadzenie przedsięwzięć dotyczących ochrony przed zagrożeniami i związanych z tym stanów alarmowych, zgodnie z procedurami określonymi w Wykazie Przedsięwzięć Narodowego Systemu Pogotowia Kryzysowego;
8) uruchomienie działań interwencyjnych.

§ 3.1.W skład Systemu Wczesnego Ostrzegania Powiatu Kutnowskiego wchodzą:
1) Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK);
2) Gminne Centra Zarządzania Kryzysowego (GCZK) lub komórki organizacyjne urzędów właściwie w sprawach zarządzania kryzysowego, jeżeli GCZK nie są utworzone;
3) Szpitalny Oddział Ratunkowy przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Kutnie;
4) Jednostki organizacyjne przyjmujące zgłoszenia na numery alarmowe oraz prowadzące działania interwencyjne w sytuacjach wystąpienia zagrożeń:
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie;
- Komenda Powiatowa Policji w Kutnie;
5) Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Kutnie;
6) Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kutnie;
7) Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi Oddział w Kutnie;
8) Wydział Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Kutnie;
9) Telewizja Kablowa Toya w Kutnie.

2. Jednostki i instytucje wchodzące w skład Systemu Wczesnego Ostrzegania zobowiązane są do wzajemnej wymiany informacji uzyskanych w toku własnej działalności mających bezpośredni związek z wystąpieniem zagrożeń ludności i środowiska.  

3. Schemat organizacyjny SWO oraz obieg informacji przedstawia załącznik nr 1 do zarządzenia a schemat SWA oraz obieg informacji przedstawia załącznik nr 2.

4. Włączenie jednostek i instytucji do SWO nie zmienia ich służbowego podporządkowania.

§ 4. W skład Systemu Wykrywania i Alarmowania Powiatu Kutnowskiego wchodzą:
1) Centrum Dyspozycyjne - Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, którego zadania i strukturę określa załącznik nr 3 do zarządzenia;
2) Drużyna Wykrywania Zagrożeń której zadania i strukturę określa załącznik nr 4 do zarządzenia;
3) Powiatowy Pluton Analiz Laboratoryjnych, którego zadania i strukturę określa załącznik nr 5 do zarządzenia;
4) Gminne Centra Zarządzania Kryzysowego lub komórki organizacyjne odpowiedzialne za zapewnienie całodobowej wymiany informacji właściwe w sprawach zarządzania kryzysowego, jeżeli GCZK nie są tworzone;
5) Drużyny Wykrywania i Alarmowania, których strukturę i zadania określa załącznik nr 6 do zarządzenia.

§ 5.1. Rozwinięcie powiatowego SWA następuje w przypadku wprowadzenia wyższych stanów gotowości obronnej państwa, a także w celu przeprowadzenia ćwiczeń i treningów sprawdzających i doskonalących funkcjonowanie systemu poprzez:
1) Szefa Obrony Cywilnej Województwa;
2) Szefa Obrony Cywilnej Powiatu - na terenie co najmniej dwóch gmin na terenie powiatu;
3) Szefa Obrony Cywilnej Gminy - na terenie gminy.

2. Czas rozwinięcia powiatowego SWA i osiągnięcie przez system gotowości do działania wynosi 48 godzin. Po rozwinięciu , jednostki powiatowego SWA zadania na zasadzie dyżurów.

§ 6.1. Informacje uzyskane w ramach działania systemów, dotyczące występowania zagrożeń wymagających podjęcia szczególnych działań w tym ostrzegania i alarmowania ludności, organy i jednostki organizacyjne wymienione w § 3 ust. 1 i § 4 ust.1, niezwłocznie przekazują do Centrum Dyspozycyjnego- Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

2. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego przekazuje otrzymane informacje do:
- Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
- Miejskiego i Gminnych Centr Zarządzania Kryzysowego z terenu Powiatu Kutnowskiego

3. Koordynację działań w ramach systemów przejmuje Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, przy wystąpieniu zdarzenia wykraczającego poza obszar jednego powiatu.

4. W przypadku wystąpienia zdarzenia wykraczającego poza obszar jednej gminy, koordynację działań w ramach systemów przejmuje Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

5. Szef Obrony Cywilnej Powiatu Kutnowskiego poprzez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego i Rzecznika Prasowego, współdziała z lokalnymi środkami masowego przekazu.

§ 7. Za przygotowanie elementów organizacyjnych systemów do realizacji zadań, o których mowa w § 2 odpowiedzialne są w zakresie swoich kompetencji organy i jednostki organizacyjne je tworzące, w szczególności przez:

1) działania planistyczne, organizacyjne i szkoleniowe dotyczące:
- aktualizacji danych o potencjalnych źródłach zagrożeń w ramach planu reagowania kryzysowego,
- doskonalenie procedur podnoszenia gotowości tych systemów - stosownie do poziomu zagrożeń,
- doskonalenia sposobów i procedur współdziałania w zakresie monitoringu, prognozowania, rozpoznawania i oceny sytuacji zagrożeń,
- organizacji i utrzymania łączności oraz wymiany informacji o zagrożeniach w warunkach pokoju i stanach nadzwyczajnych,
- tworzenia warunków do profesjonalnego przekazu informacji w systemach,
- doskonalenie procedur uruchamiania i wdrażania zadań z wykazu Przedsięwzięć Narodowego Systemu Pogotowia Kryzysowego.

2) Organizowanie szkoleń i doskonalenie osób funkcyjnych w zakresie:
- wiedzy o właściwościach źródeł zagrożenia,
- systemów ochrony przed zagrożeniami,
- sposobów i metodyki dokonywania pomiarów,
- oceny sytuacji,
- usuwania skutków,
- prawnych rozwiązań ochrony przed zagrożeniami.

3) Organizowanie oraz prowadzenie ćwiczeń i treningów sprawdzających i doskonalących funkcjonowanie tych systemów i procedur oraz udział w takich ćwiczeniach i treningach.

§ 8. Organy administracji publicznej tworzące elementy SWA wymienione w § 4 ust. 1 zorganizują ścisłą współpracę z elementami wojewódzkiego i powiatowego systemu wykrywania skażeń i alarmowania odpowiednio do swojego obszaru działania.

§ 9. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego stanowi integralną część składową Stanowiska Kierowania Starosty Kutnowskiego.

§ 10. Wykonanie zarządzenia oraz nadzór nad przygotowaniem systemów do realizacji zadań oraz wykonanie dokumentów normujących organizację systemów oraz organizacje treningów dla elementów systemów, powierza się Dyrektorowi Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Kutnie.

§ 11. Traci moc Zarządzenie Nr 13/2002 z dnia 16 lipca 2002r. Starosty Kutnowskiego - Szefa Obrony Cywilnej Powiatu w sprawie organizacyjnego Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie powiatu kutnowskiego.

§ 12. Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Starosta Kutnowski  

/-/Dorota Dąbrowska

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Zalacznik_nr_4_do_Zarzadzenia_47.doc (DOC, 28.00Kb) 2009-10-07 15:05:20 209 razy
2 Zalacznik_nr_2_do_Zarzadzenia_47.doc (DOC, 42.50Kb) 2009-10-07 15:05:20 221 razy
3 Zalacznik_nr_5_do_Zarzadzenia_47.doc (DOC, 28.50Kb) 2009-10-07 15:05:20 213 razy
4 Zalacznik_nr_3_do_Zarzadzenia_47.doc (DOC, 29.50Kb) 2009-10-07 15:05:20 218 razy
5 Zalacznik_Nr_6_do_Zarzadzenia_47.doc (DOC, 25.00Kb) 2009-10-07 15:05:20 220 razy
6 Zalacznik_Nr_1_do_Zarzadzenia_47.doc (DOC, 42.50Kb) 2009-10-07 15:05:20 243 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Świtkiewicz 07-10-2009 15:05:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Świtkiewicz 02-10-2009
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Świtkiewicz 12-10-2009 11:10:53