Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kutnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE Nr 37/09 - w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy w Starostwie Powiatowym w Kutnie


ZARZĄDZENIE NR 37/2009

STAROSTY KUTNOWSKIEGO

z dnia 30 czerwca 2009 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy

w Starostwie Powiatowym w Kutnie

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592, ze zm. Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2007r. Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) w związku z art. 104? ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (tekst jedn. z 1998r. Dz. U. Nr 21, poz. 94, ze zm. Dz. U. z 1998r. Nr 106, poz. 668, Nr 113, poz. 717, Dz. U. z 1999r. Nr 99, poz. 1152, Dz. U. z 2000r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127, Nr 120, poz. 1268, Dz. U. z 2001r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405, Nr 154, poz. 1805, Dz. U. z 2002r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679, Dz. U. z 2003r. Nr 166, poz. 1608, Nr 213, poz. 2081, Dz. U. z 2004r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 240, poz. 2407, Dz. U. z 2005r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732, Nr 167, poz. 1398, Dz. U. z 2006r. Nr 104, poz. 708, poz. 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587, Nr 221, poz. 1615, Dz. U. z 2007r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 181, poz. 1288, Nr 176, poz. 1239, Nr 225, poz. 1672, Dz. U. z 2008r. Nr 93, poz. 586, Nr 237, poz. 1654, Nr 223, poz. 1460, Dz. U. z 2009r. Nr 6, poz. 33)

zarządzam, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Pracy w Starostwie Powiatowym w Kutnie, wprowadzonym Zarządzeniem Nr 34/02 Starosty Kutnowskiego z dnia 12 grudnia 2002 roku ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniami: Nr 4/04 Starosty Kutnowskiego z dnia 26 stycznia 2004 roku w sprawie zmiany Regulaminu Pracy w Starostwie Powiatowym w Kutnie, Nr 31/2007 Starosty Kutnowskiego z dnia 15 października 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy w Starostwie Powiatowym w Kutnie, Nr 4/2008 Starosty Kutnowskiego z dnia 18 stycznia 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy w Starostwie Powiatowym w Kutnie, wprowadzam zmiany:

  1. § 17 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

,,§ 17 ust. 3. Praca w godzinach nadliczbowych na polecenie przełożonego jest dopuszczalna w razie potrzeby pracodawcy, przy czym w wyjątkowych sytuacjach w porze nocnej, w niedzielę i święta, za wyjątkiem § 17 ust. 5”.

  1. w § 17 dodaje się ust. 3a, który otrzymuje brzmienie:

,,§ 17 ust. 3a. Za pracę w godzinach nadliczbowych przysługuje pracownikowi według jego wyboru wynagrodzenie lub czas wolny, który na jego wniosek może być udzielony bezpośrednio przed urlopem wypoczynkowym lub po jego zakończeniu. Oświadczenie w przedmiocie wyboru jednego z tych uprawnień powinno być złożone przez pracownika niezwłocznie od ich powstania i przekazane do Wydziału Organizacyjno - Administracyjnego. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.”

  1. w § 17 dodaje się ust. 3b, który otrzymuje brzmienie:

,,§ 17 ust. 3b. Wniosek o udzielenie czasu wolnego bezpośrednio przed urlopem wypoczynkowym lub po nim powinien być złożony wraz z oświadczeniem o wyborze tego świadczenia. W miarę możliwości, w szczególnie uzasadnionych przypadkach pracodawca może uwzględnić również wnioski spóźnione lub odmienne od wcześniej złożonych.”

  1. w § 17 dodaje się ust. 3c, który otrzymuje brzmienie:

,,§ 17 ust. 3c. Wprowadzam ewidencję nadgodzin pracowników dla każdego wydziału/ referatu, samodzielnego stanowiska pracy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.”

  1. w § 17 dodaje się ust. 3d, który otrzymuje brzmienie:

,,§ 17 ust. 3d. Zobowiązuję kierowników komórek organizacyjnych oraz pracowników na samodzielnych stanowiskach pracy do przekazywania ewidencji nadgodzin, o której mowa w § 17 ust. 3c do Wydziału Organizacyjno - Administracyjnego po każdym zakończonym miesiącu kalendarzowym do dnia 5- go następnego miesiąca.”

  1. w § 17 dodaje się ust. 3e, który otrzymuje brzmienie:

,,§ 17 ust. 3e. Czas wolny wybrany przez pracownika za pracę w godzinach nadliczbowych powinien być udzielony przez bezpośredniego przełożonego nie później niż do końca okresu rozliczeniowego”.

7) § 17 ust. 5. otrzymuje brzmienie:

,,§ 17 ust. 5. Pracownicy Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Kutnie zatrudnieni w celu pełnienia całodobowych dyżurów dla zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego, pracują od poniedziałku do niedzieli w zmianowym podstawowym systemie czasu pracy, gdzie rozkład czasu pracy jest trzyzmianowy, w następujących godzinach: I zmiana w godzinach 6.00 - 14.00, II zmiana w godzinach 14.00 - 22.00, III zmiana w godzinach 22.00 - 6.00.”

8) § 24. otrzymuje brzmienie:

,,§ 24. Ustala się 416 godzin nadliczbowych w roku kalendarzowym. W takim przypadku czas pracy, z uwzględnieniem pracy w godzinach nadliczbowych, nie może przekroczyć przeciętnie 48 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym dwóch miesięcy.”

§ 2. Zmiany do regulaminu wchodzą w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Kutnowski

/-/Dorota Dąbrowska

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 37-09_zalacznik_1.doc (DOC, 25.50Kb) 2009-07-17 14:15:36 243 razy
2 37-09_zalacznik_2.doc (DOC, 26.00Kb) 2009-07-17 14:15:36 240 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Luiza Michalska 17-07-2009 14:15:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Luiza Michalska 02-07-2009
Ostatnia aktualizacja: Luiza Michalska 17-07-2009 14:16:47