Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kutnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr 200/XXXII/2008 z dnia 30.12.2008r. - w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kutnowskiego na 2009 rok


UCHWAŁA Nr 200/XXXII/2008

RADY POWIATU W KUTNIE

z dnia 30 grudnia 2008 roku

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kutnowskiego na 2009 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1592; Dz. U. z 2002 r Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271; Dz. U. Nr 200, poz. 1688, Dz. U. Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r Nr 102, poz. 1055; Dz. U. z 2007 r Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 roku Nr 180, poz. 1111 oraz art. 165, art. 165a, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych Dz. U. z 2005 r Nr 249, poz. 2104, Dz. U. Nr 169, poz. 1420; Dz. U. z 2006 r Nr 45, poz. 319, Dz. U. Nr 104, poz. 708, Dz. U. Nr 187, poz. 1381, Dz. U. Nr 170, poz. 1217, 1218, Dz. U. Nr 249, poz. 1832; Dz. U. z 2007 r Dz. U. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Dz. U. Nr 115, poz. 791, Dz. U. Nr 140, poz. 984; Dz. U. z 2008 roku Nr 180, poz. 1112, Dz. U. Nr 209, poz. 1317, Dz. U. Nr 216, poz. 1370, Rada Powiatu w Kutnie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 82.403.199 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

 1. Dochody budżetu powiatu według źródeł powstawania określa załącznik nr 2.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 95.299.054 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym zadania inwestycyjne w wysokości 13.261.316 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

 1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 5.

 2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 357.166 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 12.895.855 zł zostanie pokryty przychodami z:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2.763.000 zł

- zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 10.132.855 zł.

 1. Przychody budżetu w wysokości 13.205.855 zł, rozchody w wysokości 310.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 719.378 zł

2) celowe w wysokości 2.689.711 zł

zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zlecanych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 9.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 6. 1. Plan przychodów i wydatków dla gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody - 484.000 zł; wydatki - 484.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 11.

 1. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunkówdochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 246.600 zł; wydatki - 246.600 zł zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 7. 1. Dotacje podmiotowe dla:

1) powiatowych instytucji kultury na łączną kwotę - 750.000 zł

2) działających na terenie powiatu publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych w wysokości - 3.542.496 zł, zgodnie z

załącznikiem nr 13.

3) dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 1.261.962 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 8. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

 1. przychody - 400.000 zł

 2. wydatki - 400.300 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 15.

2. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:

1) przychody - 368.000 zł

2) wydatki - 362.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 9. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

 1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4.300.000 zł.

 2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 13.998.500 zł.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

 1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 4.000.000 zł.

 2. zaciągania zobowiązań:

 1. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości 30.162.018 zł określonej w załączniku nr 5;

 1. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2010 roku.

 1. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

 1. przekazanie uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydatków;

 1. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 11. Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu powiatu na koniec 2009 roku i lata następne zgodnie z załącznikiem nr 18.

§ 12. Dołącza się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 19.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu, zobowiązując do:

1) przedłożenia informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w terminie do 31 sierpnia 2009 roku w zakresie i formie określonym uchwałą Nr 265/XXXVIII/2006 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 28 czerwca 2006 roku.

2) przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu zawierającego zestawienie dochodów i wydatków wynikających z zamknięć rachunków budżetu powiatu kutnowskiego w szczegółowości uchwały budżetowej do 20 marca 2010 roku.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji wraz z załącznikami.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 200-XXXII_zalacznik_3_5.doc (DOC, 26.50Kb) 2009-01-06 11:47:06 182 razy
2 200-XXXII_zalacznik_4.doc (DOC, 64.00Kb) 2009-01-06 11:47:06 179 razy
3 200-XXXII_zalacznik_19.doc (DOC, 30.00Kb) 2009-01-06 11:47:06 172 razy
4 200-XXXII_zalacznik_3_4.doc (DOC, 33.50Kb) 2009-01-06 11:47:06 174 razy
5 200-XXXII_zalacznik_3_3.doc (DOC, 30.50Kb) 2009-01-06 11:47:06 182 razy
6 200-XXXII_zalacznik_14.doc (DOC, 49.00Kb) 2009-01-06 11:47:06 188 razy
7 200-XXXII_zalacznik_8.doc (DOC, 47.00Kb) 2009-01-06 11:47:06 176 razy
8 200-XXXII_objasnienia_do_wydatkow_Powiatu.doc (DOC, 42.50Kb) 2009-01-06 11:47:06 180 razy
9 200-XXXII_zalacznik_3.doc (DOC, 206.00Kb) 2009-01-06 11:47:06 177 razy
10 200-XXXII_zalacznik_11.doc (DOC, 26.00Kb) 2009-01-06 11:47:06 180 razy
11 200-XXXII_zalacznik_16.doc (DOC, 29.50Kb) 2009-01-06 11:47:06 168 razy
12 200-XXXII_zalacznik_13.doc (DOC, 44.00Kb) 2009-01-06 11:47:06 172 razy
13 200-XXXII_zalacznik_do_dochodow_dz_852.doc (DOC, 27.00Kb) 2009-01-06 11:47:06 160 razy
14 200-XXXII_zalacznik_2.doc (DOC, 51.50Kb) 2009-01-06 11:47:06 176 razy
15 200-XXXII_zalacznik_3_2.doc (DOC, 27.00Kb) 2009-01-06 11:47:06 169 razy
16 200-XXXII_zalacznik_17.doc (DOC, 27.50Kb) 2009-01-06 11:47:06 208 razy
17 200-XXXII_zasady_konstrukcji.doc (DOC, 27.00Kb) 2009-01-06 11:47:06 183 razy
18 200-XXXII_zalacznik_9.doc (DOC, 31.00Kb) 2009-01-06 11:47:06 181 razy
19 200-XXXII_informacja_o_mieniu_Powiatu.doc (DOC, 60.00Kb) 2009-01-06 11:47:06 248 razy
20 200-XXXII_zalacznik_3_1.doc (DOC, 191.00Kb) 2009-01-06 11:47:06 211 razy
21 200-XXXII_zalacznik_5.doc (DOC, 40.50Kb) 2009-01-06 11:47:06 187 razy
22 200-XXXII_zalacznik_12.doc (DOC, 43.50Kb) 2009-01-06 11:47:06 174 razy
23 200-XXXII_zalacznik_1.doc (DOC, 222.00Kb) 2009-01-06 11:47:06 185 razy
24 200-XXXII_zalacznik_do_dochodow_dz_700.doc (DOC, 31.50Kb) 2009-01-06 11:47:06 180 razy
25 200-XXXII_zalacznik_6.doc (DOC, 44.00Kb) 2009-01-06 11:47:06 181 razy
26 200-XXXII_zalacznik_18.pdf (PDF, 399.51Kb) 2009-01-06 11:47:06 198 razy
27 200-XXXII_zalacznik_10.doc (DOC, 105.00Kb) 2009-01-06 11:47:06 180 razy
28 200-XXXII_zalacznik_15.doc (DOC, 30.50Kb) 2009-01-06 11:47:06 174 razy
29 200-XXXII_zalacznik_7.doc (DOC, 74.00Kb) 2009-01-06 11:47:06 174 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Luiza Michalska 06-01-2009 11:47:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Luiza Michalska 06-01-2009
Ostatnia aktualizacja: Luiza Michalska 06-01-2009 11:54:48