Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kutnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE Nr 28/08 - w sprawie w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 22/2006 Starosty Kutnowskiego z dnia 17 sierpnia 2006 roku w sprawie ustalenia dokumentacji, przyjętych zasad rachunkowości i planu kont w Starostwie Powiatowym w Kutnie


Zarządzenie Nr 28/2008

Starosty Kutnowskiego

z dnia 13 sierpnia 2008 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 22/2006 Starosty Kutnowskiego z dnia 17 sierpnia 2006 roku w sprawie ustalenia dokumentacji, przyjętych zasad rachunkowości i planu kont w Starostwie Powiatowym w Kutnie.

Na podstawie art. 10 i 13 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity z 2002 roku Dz. U. Nr 76, poz. 694 z późn. zmianami), art. 17 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zmianami) oraz § 11, 12 i 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020 z późn. zmianami)

 

zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. W § 1.1 dodaje się ust. 3 i 4 o brzmieniu:

„ 3. Okresem sprawozdawczym jest miesiąc.

4. Ostateczne zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych jednostki następuje do dnia 30 kwietnia roku następnego”.

2. W § 1 - Wycena aktywów i pasywów dodaje się ust. 5 o brzmieniu:

„ 5. Odsetki od należności i zobowiązań, w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lub pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.”

3. W § 9 ust. 5 dodaje się pkt 9 o następującym brzmieniu:

„ 9. Dowody Księgowe dotyczące rozliczeń środków pochodzących z funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności i inne niepodlegające zwrotowi z tytułu pomocy są przechowywane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, jednak nie mniej niż 5 lat”.

4. W załączniku Nr 1 - I Wykaz kont budżetu powiatu po koncie „268

Zobowiązania z tytułu prefinansowania” dodaje się konto 290 o brzmieniu”

„290 - Odpisy aktualizujące należności”

 1. Po opisie konta „268 - Zobowiązania z tytułu prefinansowania” dodaje się

opis konta „290 - Odpisy aktualizujące należności” o następującym brzmieniu:

„Konto służy do ewidencji odpisów aktualizujących należności. Na koncie ujmuje się wartość odpisów aktualizujących należności”.

 1. Opis konta „904 - Niewygasające wydatki” otrzymuje następujące brzmienie:

„Konto służy do ewidencji niewygasających wydatków.

Na koncie ujmuje się:

 • wydatki jednostek budżetowych dokonane w ciężar planu niewygasających wydatków na podstawie ich sprawozdań budżetowych;

 • przeniesienie równowartości wydatków dokonanych z wyodrębnionych rachunków środków finansowych funduszy pomocowych objętych planem niewygasających wydatków;

 • przeniesienie niewygasających wydatków na dochody budżetowe;

 • wartość planu niewygasających wydatków.

Konto może wykazywać saldo do czasu zrealizowania planu niewygasających wydatków lub do czasu wygaśnięcia planu niewygasających wydatków”.

5. 1) W pkt II - Wykaz kont Starostwa Powiatowego skreśla się w grupie konta

pozabilansowe konto „997 - Zaangażowanie środków funduszy pomocowych”

 1. Opis do konta 130 otrzymuje następujące brzmienie:

„Konto 130 - Rachunek bieżący jednostek budżetowych”

Konto występuje jako ewidencyjne. Służy ono do ewidencji obrotów z tytułu wydatków objętych planem finansowym Starostwa Powiatowego tj.: wszystkich wydatków budżetu nie ujętych w planach finansowych innych jednostek budżetowych.

Na koncie prowadzi się ewidencję dochodów, zaliczając do nich dochody budżetu powiatu nieujęte w planach finansowych innych samorządowych jednostek budżetowych”

 1. Opis konta 221 - otrzymuje następujące brzmienie:

„Konto 221 - Należności z tytułu dochodów budżetowych”.

Konto służy do ewidencji należności z tytułu dochodów budżetowych z wyjątkiem należności zahipotekowanych.

Na koncie ujmuje się należności z tytułu dochodów budżetowych i zwroty nadpłat, wpłaty należności z tytułu dochodów budżetowych oraz odpisy należności, należności z tytułu podatków pobieranych przez właściwe organy.

Zapisu dokonuje się na koniec okresu sprawozdawczego.

Ewidencję prowadzi się według dłużników i podziałek klasyfikacji budżetowej oraz budżetów, których należności dotyczą”.

 1. Opis konta 226 otrzymuje następujące brzmienie:

„Konto 226 - Długoterminowe należności budżetowe”.

Konto służy do ewidencji długoterminowych należności lub długoterminowych rozliczeń z budżetem, a w szczególności należności z tytułu prywatyzacji oraz należności zahipotekowanych.

Na koncie ujmuje się należności z tytułu prywatyzacji, dochodów budżetowych przeksięgowanych do zahipotekowanych, równowartości mienia zwróconego przez spółki lub zlikwidowanego oraz ustanie hipoteki”.

 1. Opis konta 800 otrzymuje następujące brzmienie:

„Konto 800 - Fundusz jednostki”.

Konto służy do ewidencji równowartości majątku trwałego i obrotowego jednostki i ich zmian, w tym:

 1. fundusz zasadniczy

 2. fundusz środków trwałych

 3. fundusz środków obrotowych

 4. fundusz inwestycyjny.

Ewidencja analityczna dotycząca funduszu inwestycyjnego jest prowadzona wg zadań inwestycyjnych.

Ewidencja ma zapewnić możliwość ustalenia przyczyn zwiększeń i zmniejszeń funduszu jednostki.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z wyjątkiem § 1 ust. 5
pkt. 2 w zakresie ewidencji dochodów, który wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 roku.

Dane za okres od 1 stycznia 2008 roku do dnia wejścia w życie zarządzenia są wprowadzone do ewidencji na podstawie zestawienia zgodnego ze sprawozdaniem Rb-27S.

 

 

Starosta Kutnowski

/-/ Dorota Dąbrowska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Luiza Michalska 27-08-2008 12:40:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Luiza Michalska 26-08-2008
Ostatnia aktualizacja: Luiza Michalska 27-08-2008 12:41:58