Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kutnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE Nr 12/2007


Zarządzenie Nr 12/2007

Starosty Kutnowskiego

z dnia 26 marca 2007 roku

w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji obiegu dowodów księgowych i kontroli wewnętrznej - dla projektu „Edukacja szansą rozwoju - program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w Starostwie Powiatowym w Kutnie

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity z 2002 roku Dz. U. Nr 76, poz. 694 ze zmianami z 2003 roku Dz. U. Nr 60, poz. 535, Dz. U. Nr 139, poz. 1324, dz. U. Nr 124, poz. 1152, Dz. U. Nr 229, poz. 2276; ze zmianami z 2004 roku Dz. U. Nr 96, poz. 959, Dz. U. Nr 145, poz. 1535, Dz. U. Nr 146, poz. 1546, Dz. U. Nr 213, poz. 2155 ze zmianami z 2005 roku Dz. U. Nr 10, poz. 66; Dz. U. Nr 184, poz. 1539; Dz. U. Nr 267, poz. 2252 ze zmianami z 2006 roku Dz. U. Nr 157, poz. 1119; Dz. U. Nr 208, poz. 1540) i art. 187 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami z 2005 roku Dz. U. Nr 169, poz. 1420 ze zmianami z 2006 roku Dz. U. Nr 45, poz. 319; Dz. U. Nr 104, poz. 708; Dz. U. Nr 170, poz. 1217, poz. 1218; Dz. U. Nr 187, poz. 1381; Dz. Nr 249, poz. 1832)

§ 1

Wprowadzam w życie:

 1. Instrukcję obiegu dokumentów księgowych dla projektu „Edukacja szansą rozwoju - program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych” zgodnie z załącznikiem Nr 1.

 2. Instrukcję kontroli wewnętrznej dla projektu „Edukacja szansą rozwoju - program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych” zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

Zobowiązuje się pracowników do zapoznania się z treścią niniejszego Zarządzenia i jego przestrzegania.

§ 3

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Zarządzeniem stosuje się zarządzenie Nr 22/2006 z dnia 17 stycznia 2006 roku w sprawie ustalenia dokumentacji i przyjętych zasad rachunkowości i planu kont w Starostwie Powiatowym w Kutnie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Kutnowski

/-/ Konrad Kłopotowski

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Starosty

Nr 12/2007

Instrukcja obiegu dowodów księgowych dla projektu „Edukacja szansą rozwoju - program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych”.

W celu realizacji zadania dopuszcza się do stosowania program komputerowy - Zintegrowany System Papirus SQL Finanse i Księgowość firmy SoftHard Płock.

Zasady obsługi programu zawiera instrukcja firmowa.

Dane zawarte w programach są chronione zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu Starosty Nr 22/2006 z dnia 17 stycznia 2006 roku.

 1. Podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe, stwierdzające dokonanie operacji gospodarczych:

  • rachunki lub inne równoważne

  • wyciągi z rachunków bankowych

  • umowy zlecenia

  • inne umowy

  • raport kasowy

  • polecenie księgowania.

 • Rachunki lub inne dokumenty równoważne wpływają do referatu Inwestycji i Programów Pomocowych, gdzie są sprawdzane pod względem merytorycznym i kwalifikowalności wydatku, a następnie niezwłocznie (maksimum trzy dni po dacie wpływu) przekazane do Wydziału Finansowego.

 • Po dokonaniu powyższych czynności dokument podlega dekretacji, zatwierdzeniu i księgowaniu w urządzeniach księgowych syntetycznie i analitycznie.

 • Rachunki po wpłynięciu do Wydziału Finansowego są sprawdzone pod względem formalnym i rachunkowym i zatwierdzone do wypłaty w formie:

  • przelewu bankowego

  • gotówki z kasy

  • Po dokonaniu wypłaty lub wysłaniu polecenia przelewu na dowodzie stanowiącym podstawę wypłaty kasjer lub osoba sporządzająca zamieszcza w sposób trwały klauzulę „wypłacono gotówką dnia......., przelewem w dniu..........” i potwierdza podpisem.

  • Dowody podlegają włączeniu do zbiorów w układzie chronologicznym.

  • Załącznik Nr 2

   do Zarządzenia Starosty

   Nr 12/2007

   Instrukcja kontroli wewnętrznej dla projektu „Edukacja szansą rozwoju - program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych”.

   1. Kontrola w zakresie:

    • pobieranie i gromadzenie środków,

    • zaciągania zobowiązań

    • dokonywania wydatków

    • zwrotu środków

   następuje poprzez badanie i porównanie stanu faktycznego - ujawnionego w

   dokumentach ze stanem wymaganym.

   1. Dokonanie kontroli jest dokumentowane poprzez złożenie podpisu na dokumencie przez osobę uprawnioną do kontroli.

   2. Kontroli dokonuje się pod względem legalności, celowości, gospodarności oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.

    • kontrola legalności polega na ocenie zgodności operacji gospodarczej z prawem

    • celowości oznacza związek pomiędzy zaciągniętym zobowiązaniem lub wydatkiem z realizacją zadań oraz adekwatności zamierzonego wydatku do spodziewanego efektu

    • gospodarności oznacza korzystny stosunek nakładu związanego z daną operacją do spodziewanych efektów.

  • Wewnętrzna kontrola finansowa dokonywana jest w formie wstępnej i następczej.

  • Osoba podejmująca działanie w przedmiocie kontroli zobowiązana jest do bieżącej kontroli.

  • Czynności kontrolne sprawuje w szczególności:

   • kierownik jednostki - Starosta

   • zastępca kierownika jednostki - Wicestarosta

   • główny księgowy - Skarbnik

   • główny specjalista ds. księgowych

   • kierownik referatu Inwestycji i programów Pomocowych

   • osoby wykonujące zadania zlecone do obsługi programu.

   • W celu ustalenia, czy dokument księgowy odpowiada stawianym wymogom powinien być sporządzony pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym

    • kontrola merytoryczna polega na sprawdzeniu, czy przedstawione w dokumencie księgowym zdarzenie gospodarcze jest zgodne z rzeczywistością i zawartymi umowami

    • kontrola formalna polega na sprawdzeniu, czy dokument księgowy odpowiada stawianym mu wymogom co do formy, czy zawiera:

     1. określenie rodzaju dowodu i jego numeru identyfikacyjnego

     2. określenie stron (nazwy i adresu) dokonujących operacji gospodarczych

     3. opis operacji oraz jej wartość, w szczególności kwalifikowanie wydatku

     4. datę dokonania operacji

     5. podpis wystawcy dowodu osoby, której wydano lub od której przyjęto składnik aktywów

     6. zakwalifikowanie dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych (dekretacja)

     7. kontrola rachunkowa polega na sprawdzeniu, czy dowód księgowy nie zawiera błędów arytmetycznych w obliczeniach dokonywanych na dokumencie.

     Kontrolę dokumentów przeprowadzają osoby określone w poniższej tabeli:

     Rodzaj kontroli

     Imię i nazwisko

     Wzór podpisu

     Merytoryczna

     Ewelina Marzec

     Kwalifikowanie wydatku

     Bartłomiej Michalak

     Formalno - rachunkowa

     Agnieszka Szymczak

     Wszystkie powyższe*

     Mieczysław Stępczyński

     • W uzasadnionych przypadkach kontroli określonej w tabeli dokonuje kierownik Referatu Inwestycji i Programów Pomocowych.

     1. Kontrolę następczą prowadzą kierownik jednostki i główny księgowy.

     Kierownik jednostki i główny księgowy przeprowadzający kontrolę następczą mogą żądać przedstawienia wszelkich dokumentów, danych, wyliczeń i innych oraz udzielenia wyjaśnień ustnych lub pisemnych dotyczących badanego postępowania.

     1. Osoby uczestniczące w sporządzaniu kontroli i obiegu dokumentów z tytułu nieprawidłowego wykonania tych czynności ponoszą odpowiedzialność określoną w przepisach szczególnych.

     2. Podpis kierownika jednostki zatwierdzający operacje gospodarczą do realizacji oznacza uznanie, że została ona poddana procedurom kontroli wewnętrznej zgodnie z przepisami.

     Metadane - wyciąg z rejestru zmian

     Akcja Osoba Data
     Dodanie dokumentu: Luiza Michalska 13-03-2008 11:27:04
     Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Luiza Michalska 13-03-2008
     Ostatnia aktualizacja: Luiza Michalska 13-03-2008 11:27:04