Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kutnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr 145/50/2007 z dnia 18.09.2007r. - w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej we Franciszkowie


UCHWAŁA NR 145/50/2007

ZARZĄDU POWIATU W KUTNIE

z dnia 18 września 2007 roku

w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego

Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej we Franciszkowie

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i 4, art. 36 ust.1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r.

o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz.1592, z 2002 r. nr 23 poz.220, nr 62 poz.558, nr 113 poz.984, nr 153 poz.1271, nr 200 poz.1688, nr 214 poz.1806, z 2003 r. nr 162 poz.1568, z 2004 r. nr 102 poz. 1055, nr 167 poz. 1759) oraz § 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia
14 lutego 2005 roku w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. z 2005 nr 37, poz. 331) Zarząd Powiatu w Kutnie uchwala, co następuje:

§ 1.Przyjmuje się regulamin organizacyjny Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej we Franciszkowie, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej we Franciszkowie.

§ 3.Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


0x08 graphic

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J NY

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ

we Franciszkowie

Regulamin opracowano na podstawie:

 • Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.)

 • Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 lutego 2005r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. 2005r, Nr 37 poz. 331)

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§1

 1. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza we Franciszkowie zwana dalej „Placówką”, jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej.

 2. Organem prowadzącym jest Powiat Kutnowski.

 3. Siedzibą Placówki jest miejscowość Franciszków, gmina Łanięta, powiat kutnowski, województwo łódzkie.

 4. Placówka jest placówką wielofunkcyjną łączącą działania interwencyjne, socjalizacyjne i inne na rzecz pomocy dziecku i rodzinie, przeznaczoną dla 30 dzieci.

 5. Placówka przyjmuje przez całą dobę dzieci w wieku od 3 do 14 lat.

 6. Placówka zapewnia dziecku dzienną i całodobową opiekę oraz wychowanie, realizując zadania przewidziane dla placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego, typu interwencyjnego
  i socjalizacyjnego, a także łączy dzienne i całodobowe działania terapeutyczne, interwencyjne
  i socjalizacyjne skierowane na dziecko i rodzinę dziecka.

 7. Nadzór nad działalnością Placówki sprawuje Starosta Kutnowski przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie.

 8. Nadzór nad realizacją zadań, w tym nad jakością działalności pomocy społecznej oraz nad jakością usług - standardami opieki i wychowania, a także nad zgodnością zatrudnienia pracowników Placówki z wymaganymi kwalifikacjami sprawuje Wojewoda Łódzki.

 9. Placówka może używać na tablicach, wywieszkach, pieczątkach i formularzach nazwy własnej to jest „Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza we Franciszkowie”.

§2

 1. Regulamin Placówki określa jej szczegółową organizację, a także specyfikę i zakres sprawowanej opieki.

 2. Regulamin opracowuje dyrektor Placówki w porozumieniu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
  w Kutnie.

 3. Regulamin ustala:

  • typ, zasady działania, organizację i zadania Placówki Opiekuńczo -Wychowawczej
   we Franciszkowie,

  • zasady oraz tryb kwalifikowania i kierowania dzieci do Placówki,

  • obowiązujący standard wychowania i opieki,

  • prawa i obowiązki wychowanka Placówki,

 • Z regulaminem zaznajamia się dzieci przebywające w Placówce.

 • Rozdział 2

  Typ Placówki

  §3

  Placówka ze względu na specyfikę działań łączy następujące zakresy sprawowanej opieki:

  1. Socjalizacyjny:

  -zapewnia całodobową ciągłą opiekę i wychowanie dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej,

  -zapewnia zajęcia wychowawcze, korekcyjne, kompensacyjne, logopedyczne, terapeutyczne, rekompensujące brak wychowania w rodzinie i przygotowujące do życia społecznego,

  -zapewnia dzieciom kształcenie, wyrównywanie opóźnień rozwojowych i szkolnych,

  -podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej, znalezienia rodziny przysposabiającej lub umieszczenia w innych formach opieki zastępczej,

  -pracuje z rodziną dziecka,

  -organizuje dla swoich wychowanków odpowiednie formy opieki w środowisku oraz kontakt
  z rodzinami zaprzyjaźnionymi.

  1. Typ interwencyjny:

  - zapewnia dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej doraźną opiekę na czas trwania sytuacji kryzysowej,

  -zapewnia dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych,

  -zapewnia opiekę i wychowanie do czasu powrotu do rodziny naturalnej lub umieszczenia w rodzinie adopcyjnej albo zastępczej, placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego albo socjalizacyjnego,

  -zapewnia dostęp do pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiedniej do zaburzeń i odchyleń rozwojowych lub specyficznych trudności w uczeniu się,

  -przyjmuje dzieci w sytuacjach wymagających natychmiastowego rozpoczęcia sprawowania opieki
  i wychowania,

  -sporządza diagnozę psychologiczno-pedagogiczną dziecka i diagnozę jego sytuacji rodzinnej oraz ustala wskazania do dalszej pracy z dzieckiem,

  -informuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie o przebywających w niej dzieciach,

  -pobyt dziecka w placówce interwencyjnej nie może trwać dłużej niż 3 miesiące. W przypadku gdy postępowanie sądowe w sprawie uregulowania sytuacji prawnej dziecka jest w toku, pobyt może być przedłużony, nie dłużej jednak niż o 3 miesiące.

  1. Poradnictwo rodzinne:

  -wsparcie w rozwiązywaniu problemów funkcjonowania rodziny w tym problemów wychowawczych
  w rodzinach naturalnych dzieci przebywających w Placówce,

  -wsparcie i pomoc terapeutyczna dla rodzin zagrożonych patologią, w tym m. in. wykluczeniem społecznym, biedą, pozbawieniem lub ograniczeniem władzy rodzicielskiej,

  -współpraca z rodziną dziecka przebywającego w Placówce w zakresie powrotu dziecka do rodziny,

  - pomoc terapeutyczna rodzinom mającym problemy wychowawcze.

  Rozdział 3

  Zasady i tryb kwalifikowania oraz kierowania wychowanków do Placówki.

  §4

  1. Placówka zapewnia opiekę i wychowanie dzieciom zamieszkałym na terenie Powiatu Kutnowskiego, które są całkowicie lub częściowo pozbawione opieki rodziców.

  2. Skierowanie dziecka do Placówki wydaje Powiat Kutnowski w porozumieniu z dyrektorem tej Placówki,

  3. W przypadku gdy Placówka dysponuje wolnymi miejscami Powiat Kutnowski może na wniosek innego powiatu skierować do niej dziecko pochodzące z terenu tego powiatu.

  4. W uzasadnionych przypadkach przyjęcie dziecka na pobyt krótkotrwały bez skierowania do Placówki może nastąpić na prośbę dziecka, na wniosek jego rodziców lub opiekunów prawnych.

  5. W przypadku gdy dziecko zostało przyjęte do Placówki na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych dyrektor Placówki powiadamia o tym fakcie sąd i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie nie później niż
  w ciągu 24 godzin.

  6. Placówka przyjmuje bez skierowania oraz bez uzyskania zgody przedstawicieli ustawowych lub bez orzeczenia sądu każde dziecko w wieku poniżej 13 roku życia i zapewnia mu opiekę do czasu wyjaśnienia sytuacji dziecka w przypadkach wymagających natychmiastowego zapewnienia dziecku opieki - na polecenie sędziego, doprowadzone przez Policję, szkołę lub osoby stwierdzające porzucenie dziecka, zagrożenie jego życia lub zdrowia.

  7. Przy kierowaniu do placówki nie powinno rozdzielać się rodzeństwa.

  §5

  1. Podstawą skierowania do Placówki jest orzeczenie sądu o umieszczeniu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, albo wniosek rodziców lub opiekunów prawnych o umieszczenie dziecka
   w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

  2. Do skierowania do Placówki załącza się, w zależności od rodzaju i zakresu opieki, którą ma być objęte dziecko:

  - odpis aktu urodzenia dziecka, a w przypadku sierot lub półsierot również odpis aktu zgonu zmarłego rodzica,

  - orzeczenie sądu o umieszczeniu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej albo wniosek rodziców
  o umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej,

  - dostępną dokumentację o stanie zdrowia dziecka,

  - dokumenty szkolne, w szczególności świadectwo szkolne, karty szczepień,

  - kwestionariusz aktualnego rodzinnego wywiadu środowiskowego wraz ze szczegółowym opisem sytuacji - dziecka oraz dokumentację dotychczasowych działań podjętych wobec dziecka i rodziny.

  §6

  1. Przyjmowanie dzieci do Placówki odbywa się przez całą dobę.

  2. Dziecko z innej placówki przewozi ta placówka, w której dziecko przebywało,

  3. Doprowadzenie do Placówki małoletniego, skierowanego na podstawie orzeczenia sądu, regulują odrębne przepisy.

  Rozdział 4

  Zasady działania i organizacja Placówki:

  §7

  1. Placówka, realizując zaspokajanie potrzeb dziecka, kieruje się w szczególności:

   1. dobrem dziecka

   2. poszanowaniem praw dziecka,

   3. potrzebą wyrównywania deficytów rozwojowych,

   4. koniecznością wspierania rozwoju dziecka poprzez umożliwienie kształcenia, rozwój zainteresowań i indywidualizowanie oddziaływań wychowawczych,

   5. potrzebą działań przygotowujących do samodzielnego życia,

   6. poszanowanie praw rodziców wynikających z przepisów prawa rodzinnego, a przede wszystkim prawa do kontaktowania się z dzieckiem,

   7. potrzebą działań w celu utrzymywania więzi dziecka z rodziną i umożliwienia jego powrotu
    do rodziny,

  2. Zasady, o których mowa w ust. 1, placówka stosuje w szczególności przy opracowaniu indywidualnej diagnozy dziecka i indywidualnego planu pracy z dzieckiem.

  §8

  1. Całodobowy pobyt dziecka w placówce powinien mieć charakter przejściowy - do czasu powrotu dziecka
  do rodziny naturalnej lub umieszczenia w rodzinie zastępczej, z tym, że pobyt dziecka w placówce interwencyjnej nie może trwać dłużej niż 3 miesiące. W przypadku gdy postępowanie sądowe w sprawie uregulowania sytuacji prawnej dziecka jest w toku, pobyt w Placówce interwencyjnej może być przedłużony, nie dłużej jednak niż o 3 miesiące.

  §9

  1. W Placówce działa stały zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka zwany dalej „zespołem”.

  2. Zespół dokonuje okresowej oceny sytuacji dziecka w celu:

   1. ustalania aktualnej sytuacji rodzinnej dziecka;

   2. analizy stosowanych metod pracy z dzieckiem i rodziną;

   3. modyfikowania indywidualnego planu pracy;

   4. zgłaszania do ośrodka adopcyjno-opiekuńczego dzieci z uregulowaną sytuacją prawną umożliwiającą adopcję;

   5. oceny stanu zdrowia dziecka i jego aktualnych potrzeb;

   6. oceny zasadności dalszego pobytu dziecka w placówce;

   7. informowania sądu o potrzebie umieszczenia dziecka w innej placówce działającej na podstawie odrębnych przepisów dotyczących kształcenia i opieki zdrowotnej, takiej jak: ośrodek socjoterapii, ośrodek wychowawczy, ośrodek leczniczo-wychowawczy.

  3. Zespół dokonuje okresowej oceny sytuacji dziecka w miarę potrzeb, nie rzadziej niż co pół roku.

  4. W przypadku przyjęcia dziecka do Placówki na wniosek rodzica bądź opiekuna prawnego, zespół niezwłocznie dokonuje oceny sytuacji tego dziecka.

  §10

  1. W skład zespołu, o którym mowa w § 9, wchodzą:

  a. dyrektor placówki lub osoba przez niego wyznaczona;

  b. pedagog, psycholog, pracownik socjalny oraz terapeuta;

  c. wychowawca kierujący procesem wychowawczym dziecka.

  §11

  1. W celu uzyskania wiedzy o sytuacji socjalnej i prawnej oraz rodzinnej dziecka, do udziału w posiedzeniu zespołu, są zapraszani przedstawiciele: sądu rodzinnego właściwego ze względu na miejsce położenia placówki, właściwego powiatowego centrum pomocy rodzinie, ośrodka pomocy społecznej, Policji. Służby zdrowia, instytucji oświatowych, ośrodka adopcyjno-opiekuńczego oraz organizacji społecznych statutowo zajmujących się problematyką rodziny i dziecka, a także mogą być zapraszane osoby bliskie dziecku.

  §12

  1. Po dokonaniu okresowej oceny sytuacji dziecka stały zespół formułuje na piśmie wniosek dotyczący zasadności dalszego pobytu dziecka w Placówce.

  2. Na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 1, dyrektor Placówki informuje sąd o zaistnieniu podstaw do powrotu dziecka do rodziny naturalnej albo wobec niemożności powrotu dziecka do rodziny naturalnej podejmuje starania zmierzające do umieszczenia dziecka w rodzinie przysposabiającej, rodzinie zastępczej lub w placówce rodzinnej.

  3. Na wniosek wychowawcy lub dyrektora, po zasięgnięciu opinii stałego zespołu, dziecka i jego rodziców oraz centrum pomocy rodzinie w powiecie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w placówce, powiat może przenieść dziecko do innej placówki tego samego typu.

  §13

  1. Pracę z grupą dzieci oraz pracę indywidualną z dzieckiem organizuje wychowawca Placówki.

  2. Wychowawca, kierujący procesem wychowawczym dziecka, realizuje zadania wynikające
   z indywidualnego planu pracy oraz pozostaje w stałym kontakcie z rodziną dziecka, przy czym jeden wychowawca kieruje procesem wychowawczym nie więcej niż 8 dzieci.

  3. Pracę wychowawcy wspierają pracownicy, których zatrudnienie wynika z potrzeby organizowania zajęć terapeutycznych oraz zapewnienia dzieciom prawidłowej opieki i bezpieczeństwa.

  4. Specjaliści pracujący w Placówce udzielają porad byłym wychowankom, w okresie 3 lat po opuszczeniu przez nich Placówki, jeżeli dziecko nie zostało objęte inną formą opieki instytucjonalnej.

  5. Wychowawca kierujący procesem wychowawczym dziecka w Placówce niezwłocznie opracowuje przy udziale dziecka indywidualny plan pracy w porozumieniu z psychologiem, pedagogiem, pedagogiem rodzinnym, pracownikiem socjalnym, a także innymi specjalistami.

  §14

  1. Indywidualny plan pracy jest opracowywany na podstawie informacji dotyczących dziecka zawartych
   w dokumentach, załączonych do skierowania, analizy procesu zmian rozwoju psychicznego i fizycznego dziecka w czasie pobytu w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz oceny efektów pracy socjalnej prowadzonej z jego rodzicami.

  2. Indywidualny plan pracy uwzględnia w szczególności wiek, możliwości psychofizyczne dziecka, jego sytuację rodzinną.

  3. W indywidualnym planie pracy uwzględnia się działania krótkoterminowe i długoterminowe.

  4. Indywidualny plan pracy jest modyfikowany w zależności od zmieniającej się sytuacji dziecka, nie rzadziej jednak niż co pół roku.

  §15

  1. Dzieci przebywające w Placówce mogą tworzyć samorząd.

  2. Organizację samorządu określa regulamin uchwalony przez dzieci przebywające w Placówce.

  3. Opiekuna samorządu wybierają dzieci spośród pracowników zatrudnionych w Placówce.

  4. Samorząd może przedstawiać dyrektorowi Placówki wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących funkcjonowania Placówki.

  §16

  1. Powrót dziecka do rodziny następuje:

  1) okresowo na podstawie wniosku zespołu o zaistnieniu podstaw powrotu dziecka do rodziny i gdy sąd przychyli się do tego wniosku;

  2) w przypadku orzeczenia sądu o zakończeniu pobytu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej,

  2. Dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej w sytuacji, o której mowa w ust. 1, zawiadamia rodziców lub opiekunów prawnych, którzy osobiście odbierają dziecko z placówki.

  3. Rodzice (opiekunowie) ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w drodze do placówki i za jego powrót do domu.

  4. W sytuacji, o której mowa w ust. 1 pkt. 1, dyrektor Placówki zawiera z rodzicami lub opiekunami prawnymi dziecka umowę określającą warunki okresowego powrotu dziecka do rodziny, a w szczególności zobowiązanie do realizacji przez dziecko obowiązku szkolnego oraz zobowiązanie dyrektora placówki do współpracy z rodzicami lub opiekunami prawnymi dziecka przebywającego okresowo poza Placówką
  w zakresie wykonywanych przez nich funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

  §17

  1. Każdy wychowanek ma prawo do utrzymywania kontaktów z rodziną. Okresowe urlopowanie do domu rodzinnego odbywa się na warunkach określonych przez Sąd.

  2. Dyrektor Placówki może odmówić okresowego urlopowania dziecka do domu rodzinnego
   w następujących przypadkach:

  1) Brak należytych warunków higieniczno-materialnych do przyjęcia dzieci w domu rodzinnym (brak środków na okresowe utrzymanie dzieci, zagrażające zdrowiu warunki higieniczne
  w domu rodzinnym); Warunki te są sprawdzone poprzez wizyty domowe oraz wywiady środowiskowe przeprowadzone przez pracownika socjalnego Placówki;

  2) Dziecko nagminnie łamie zasady współżycia w Placówce przejawiając zachowania
  o charakterze patologicznym a jego pobyt w domu może je nasilić. Zasadność wstrzymania urlopowania ustala pedagog.

  3) Pobyt w domu rodzinnym stwarza zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa dziecka, w tym także zagrożenie demoralizacją dziecka;

  4) Rodzice notorycznie nie wywiązują się z zadań właściwej opieki w czasie pobytu dzieci
  w domu rodzinnym (brak opieki, brak powrotu do placówki o wyznaczonym czasie, przywożenie dzieci zaniedbanych higienicznie i zdrowotnie np. świerzb, wszawica);

  5) Pobyt w patogennym środowisku wpływa negatywnie na wychowanka (dokonywanie wykroczeń lub przestępstw poza placówką, spożywanie alkoholu i innych środków odurzających poza placówką itp.)

  6) Warunki określone w punktach 3-5 monitoruje pedagog placówki.

  3. O fakcie odmowy urlopowania dziecka do domu rodzinnego, gdy rodzice posiadali odpowiednią zgodę Sądu, dyrektor Placówki bezzwłocznie powiadamia Sąd, który taką decyzję wydał, o zakazie urlopowania dziecka i przyczynach podjętej decyzji.

  §18

  1. W przypadku samowolnego opuszczenia Placówki przez dziecko lub nie zgłoszenia się dziecka
  w wyznaczonym terminie po usprawiedliwionej nieobecności, dyrektor placówki:

    - przeprowadza postępowanie wyjaśniające;

  - powiadamia o tym fakcie w ciągu 24 godzin rodziców, opiekunów prawnych dziecka, Policję, sąd rodzinny

  - nadzorujący wykonanie orzeczenia oraz centrum pomocy rodzinie.

  2. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka w Placówce stały zespół ocenia zasadność dalszego pobytu dziecka w placówce i kieruje sprawę do centrum pomocy rodzinie lub sądu, który wydał orzeczenie
  o umieszczeniu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

  §19

  1. W Placówce interwencyjnej dla każdego dziecka prowadzi się następującą dokumentację:

  -indywidualny plan pracy,

  -kartę pobytu, która zawiera uzupełnianą co dwa tygodnie ocenę relacji dziecka
  z rodzicami, funkcjonowania społecznego dziecka w tej placówce i poza nią, nauki szkolnej dziecka, samodzielności dziecka, jego stanu emocjonalnego, stanu zdrowia dziecka, oraz informację
  o szczególnych potrzebach dziecka i znaczących dla dziecka wydarzeniach,

  1. kartę udziału w zajęciach specjalistycznych z opisem ich przebiegu,

  2. arkusze badań i obserwacji psychologicznych oraz pedagogicznych.

  2. W placówce socjalizacyjnej dla każdego dziecka prowadzi się następującą dokumentację:

  -indywidualny plan pracy,

  -kartę pobytu, która zawiera uzupełnianą co miesiąc ocenę relacji dziecka
  z rodzicami, funkcjonowania społecznego dziecka w tej placówce i poza nią, nauki szkolnej dziecka, samodzielności dziecka, jego stanu emocjonalnego, stanu zdrowia dziecka, oraz informację
  o szczególnych potrzebach dziecka i znaczących dla dziecka wydarzeniach,

  -kartę udziału w zajęciach specjalistycznych z opisem ich przebiegu,

  -arkusze badań i obserwacji psychologicznych oraz pedagogicznych.

  §20

  Placówka prowadzi miedzy innymi:

  1. ewidencję wychowanków,

  2. teczki akt osobowych wychowanków,

  3. karty odzieżowe wychowanków,

  4. dzienniki pracy wychowawczej w grupie,

  5. dzienniki pracy specjalistów,

  6. zeszyt oddziaływań wychowawczych,

  7. zeszyt kontaktów z rodziną,

  8. zeszyt kontaktów ze szkołą,

  9. rejestr ucieczek,

  10. protokoły stałej komisji ds. zasadności pobytu,

  11. protokolarze z narad,

  12. zeszyt wyjść wychowanków,

  13. zeszyt wyjazdów wychowanków,

  14. zeszyt nieobecności nieusprawiedliwionych wychowanków,

  15. księgę ewidencji wypadków,

  16. księgę zarządzeń dyrektora,

  17. regulaminy wymagane odrębnymi przepisami,

  18. rejestr porad, działań terapeutycznych rodzin,

  §21

  1. Działalność Placówki może być uzupełniana wykonywaniem przez wolontariuszy świadczeń odpowiadających świadczeniu pracy, których celem w szczególności jest:

   1. rozszerzenie zakresu opieki nad dzieckiem w Placówce,

   2. wsparcie pracy wychowawców poprzez organizowanie kół zainteresowań i rozwijanie indywidualnych zdolności dzieci.

  2. Placówka może wyrażać zgodę na odbywanie praktyk zawodowych przez studentów uczelni kształcących przyszłych wychowawców placówek opiekuńczo-wychowawczych.

  3. Działania opiekuńczo-wychowawcze placówki w zakresie życia rodzinnego wspierane są przez rodziny zaprzyjaźnione.

  Rozdział 5

  Standard wychowania i opieki

  §22

  Placówka stwarza warunki do:

  1. fizycznego, psychicznego i poznawczego rozwoju dziecka,

  2. poszanowania podmiotowości dziecka, wysłuchiwania jego zdania i w miarę możliwości uwzględniania jego wniosków we wszelkich dotyczących go sprawach oraz informowania dziecka
   o podejmowanych wobec niego działaniach,

  3. zapewnienia poczucia bezpieczeństwa,

  4. dbałości o poszanowanie i podtrzymanie związków emocjonalnych dziecka z rodzicami, rodzeństwem
   i z innymi osobami, zarówno spoza placówki opiekuńczo-wychowawczej, jak i przebywającymi lub zatrudnionymi w tej placówce,

  5. uczenia nawiązywania więzi uczuciowych oraz związków interpersonalnych;

  6. poszanowania potrzeb religijnych dziecka,

  7. zapewnienia dzieciom warunków sprzyjających utrzymywaniu osobistych kontaktów z rodziną;

  8. uczenia poszanowania tradycji i ciągłości kulturowej,

  9. uczenia planowania i organizowania codziennych zajęć stosownie do wieku dziecka,

  10. uczenia organizowania czasu wolnego, w tym uczestniczenia w zajęciach kulturalnych, rekreacyjnych
   i sportowych,

  11. kształtowania u dzieci nawyków i uczenia zachowań prozdrowotnych,

  12. przygotowywania dzieci do ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie oraz uczenia samodzielności w życiu,

  13. wyrównywania deficytów rozwojowych dzieci,

  14. uzgadniania istotnych decyzji dotyczących dziecka z jego rodzicami lub opiekunami prawnymi.

  § 23

  W celu stworzenia wychowankom optymalnych warunków do rozwoju psycho-fizycznego Placówka:

  1. zapewnia dziecku opiekę całodobową i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby,

  2. zapewnia zajęcia wychowawcze, korekcyjne, kompensacyjne, socjoterapeutyczne, terapeutyczne, rekompensujące brak wychowania w rodzinie i przygotowujące do życia społecznego,

  3. zapewnia dzieciom kształcenie, wyrównywanie opóźnień rozwojowych i szkolnych,

  4. podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej, znalezienia rodziny przysposabiającej lub umieszczenia w rodzinnych formach opieki zastępczej,

  5. pracuje z rodziną dziecka,

  6. organizuje dla swoich wychowanków odpowiednie formy opieki w środowisku oraz kontakt z rodzinami zaprzyjaźnionymi.

  § 24

  Placówka zapewnia ponadto wychowankom:

  1. wyżywienie dostosowane do ich potrzeb rozwojowych,

  2. dostęp do opieki zdrowotnej,

  3. dostęp do zajęć wychowawczych, kompensacyjnych, terapeutycznych i rewalidacyjnych,

  4. wyposażenie w:

  1. odzież, obuwie, bieliznę i inne przedmioty osobistego użytku, stosownie do wieku i indywidualnych potrzeb,

  2. zabawki odpowiednie do wieku rozwojowego,

  3. środki higieny osobistej,

  1. zaopatrzenie w:

  a)   leki,

  b)   podręczniki i przybory szkolne,

  6. kwotę pieniężną do własnego dysponowania przez dzieci od 5. roku życia, której wysokość, nie niższą niż 0,5 % i nie wyższą niż 5 % kwoty, o której mowa w art. 78 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
  o pomocy społecznej, ustala co miesiąc dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej w porozumieniu
  z samorządem wychowanków placówki,

  1. dostęp przez całą dobę do podstawowych produktów żywnościowych oraz napojów;

  2. dostęp do nauki, która odbywa się:

  a)    w szkołach poza Placówką,

  b)    na terenie Placówki,

  c)    w systemie nauczania indywidualnego,

  1. pomoc w nauce, w szczególności przy odrabianiu zadań domowych oraz w miarę potrzeby przez udział w zajęciach wyrównawczych,

  2. uczestnictwo, w miarę możliwości, w zajęciach pozalekcyjnych i rekreacyjno-sportowych,

  3. opłatę za pobyt w bursie lub internacie, jeżeli dziecko uczy się poza miejscowością, w której znajduje się placówka,

  4. pokrycie kosztów przejazdu do i z miejsca uzasadnionego pobytu poza Placówką.

  § 25

  1. Placówka organizując działalność kulturalną i rekreacyjną przy uwzględnieniu świąt i innych dni wynikające z tradycji i obyczajów.

  2. Placówka opiekuńczo - wychowawcza:

  - umożliwia dzieciom regularne, osobiste i bezpośrednie kontakty z rodzicami oraz z innymi osobami bliskimi, z wyjątkiem przypadków, w których sąd zakazał lub ograniczył ich prawo do osobistych kontaktów z dzieckiem,

  - współpracuje, w zakresie opieki i wychowania dzieci, w szczególności z:

  a) centrami pomocy i ośrodkami pomocy społecznej właściwymi ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu rodziców dzieci,

  b) ośrodkami adopcyjno - opiekuńczymi prowadzącymi poradnictwo i terapię dla rodziców dzieci,

  c)szkołami, do których uczęszczają, i szkołami, do których uczęszczały dzieci przed umieszczeniem ich
  w placówce opiekuńczo - wychowawczej,

  d) sądami rodzinnymi,

  e) kuratorami sądowymi,

  f)organizacjami zajmującymi się statutowo pomocom rodzinom, działającymi w środowisku rodziców dzieci,

  g)organizacjami zajmującymi się statutowo pomocą rodzinom, działającymi w środowisku dzieci,

  h)parafiami Kościoła katolickiego i jednostkami organizacyjnymi innych kościołów i związków wyznaniowych, właściwymi ze względu na miejsce zamieszkania oraz deklarowaną przynależność wyznaniową rodziców i siedzibę placówki opiekuńczo- wychowawczej.

  § 26

   1. Opieka w Placówce jest odpowiednia do potrzeb dzieci i rodzaju prowadzonych zajęć, z tym, że:

  - w czasie zajęć odbywających się na jej terenie pod opieką jednego wychowawcy może przebywać do 10 dzieci,

  - w czasie zajęć specjalistycznych pod opieką jednego specjalisty może przebywać od 1 do
  6 dzieci,

  - w czasie zajęć odbywających się poza terenem Placówki pod opieką 1 wychowawcy nie może przebywać więcej niż 14 dzieci,

  - w godzinach nocnych w Placówce opiekę sprawuje co najmniej 2 pracowników, w tym jeden wychowawca,

  2. Dziecku przysługuje indywidualna opieka, szczególnie w trudnych dla niego sytuacjach.

  Rozdział 6

  Struktura organizacyjna, podział zadań i kompetencji

  §27

  Struktura organizacyjna Placówki określona jest przez:

  -niniejszy regulamin,

  -schemat organizacyjny stanowiący załącznik do regulaminu.

  §28

  1. Placówką kieruje dyrektor, a w czasie jego nieobecności osoba przez niego wskazana.

  2. Do zadań dyrektora należy:

  1. opracowanie regulaminu organizacyjnego placówki,

  2. dysponowanie środkami budżetowymi zgodnie z planem finansowym jednostki,

  3. kierowanie działalnością placówki zgodnie z obowiązującymi przepisami,

  4. organizowanie i planowanie działalności placówki, w tym warunków pracy i racjonalnego podziału zadań, a także zapewnienie prawidłowej organizacji stanowisk pracy,

  5. podejmowanie decyzji kadrowych,

  6. umożliwienie pracownikom ustawicznego dokształcania i doskonalenia,

  7. sprawowanie nadzoru nad realizacją standardów wychowania i opieki w placówce,

  8. zapewnienie kontroli wewnętrznej,

  9. opracowanie i wprowadzenie regulaminów wewnętrznych bądź innych dokumentów organizacyjnych

  i porządkowych placówki,

  1. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

  §29

  W placówce tworzy się następujące komórki organizacyjne:

  1. sekcja opiekuńczo-wychowawcza, którym kieruje pedagog,

  2. sekcja księgowości, którym kieruje główny księgowy,

  3. sekcja administracyjno - gospodarcza, którym kieruje administrator,

  4. samodzielne stanowiska: psychologa, pracownika socjalnego, terapeuty.

  §30

  Do zadań i kompetencji sekcji opiekuńczo-wychowawczej należy w szczególności:

  1. opracowywanie i realizacja indywidualnego planu pracy z dzieckiem oraz wypełnianie karty jego pobytu w placówce,

  2. utrzymywanie stałego kontaktu z rodziną dziecka,

  3. organizacja pracy w grupie,

  4. zapewnienie opieki wychowawczej w porze nocnej,

  5. prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych, korekcyjno-kompensacyjnych, rewalidacyjnych, profilaktyczno-wychowawczych, terapeutycznych i kulturotwórczych w grupie,

  6. tworzenie atmosfery dającej wychowankom poczucie akceptacji, szacunku i życzliwego zainteresowania połączonego z gotowością pomocy,

  7. zaopatrzenie wychowanków w odzież, przybory szkolne i przedmioty osobistego użytku,

  8. wytwarzanie nawyków higienicznych,

  9. współdziałanie z przedstawicielami służby zdrowia: pielęgniarką i lekarzami leczącymi wychowanków,

  10. utrzymywanie regularnych kontaktów ze szkołą,

  11. troska o poczucie bezpieczeństwa wychowanków,

  12. tworzenie sprzyjających warunków do rozwijania uzdolnień wychowanków,

  13. poszanowanie prawa do indywidualnych zamiłowań wychowanków i w miarę możliwości wspieranie ich,

  14. poszanowanie i wspieranie przekonań i postaw wynikających z przyjętej religii.

  15. współdziałanie z pedagogiem, psychologiem, terapeutą, w konsekwentnym dążeniu do wyrównywania deficytów rozwojowych, zaległości szkolnych, a także w modyfikowaniu zachowań i postaw społecznych.

  16. współpraca z sądami, policją i ośrodkami pomocy społecznej,

  17. współuczestniczenie w organizowaniu okolicznościowych imprez, spotkań, życiu kulturalnym placówki,

  18. zaangażowanie w poszukiwanie rodzin zaprzyjaźnionych,

  19. podejmowanie działań w pozyskiwaniu sponsorów,

  20. wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora związanych z funkcjonowaniem placówki.

  §31

  Do zadań pedagoga należy koordynowanie pracy sekcji opiekuńczo-wychowawczej a w szczególności:

  1. współuczestniczenie w tworzeniu indywidualnych planów pracy z wychowankami oraz okresowej ocenie sytuacji dziecka,

  2. rozpoznawanie i diagnozowanie sytuacji wychowawczej, opiekuńczej i prawnej wychowanków,

  3. kierowanie zespołem wychowawców w zakresie ustalania metod pracy umożliwiających eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz trudności wychowawczych,

  4. prowadzenie zajęć wyrównawczych i profilaktyczno-wychowawczych z dziećmi,

  5. prowadzenie kart udziału w zajęciach specjalistycznych z opisem ich przebiegu,

  6. współpraca z sądami, szkołami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, ośrodkami adopcyjnymi, PCPR, rodzinami zaprzyjaźnionymi oraz rodzinami zastępczymi,

  7. udzielanie wsparcia wychowankom w trudnych sytuacjach,

  8. podejmowanie działań związanych z regulowaniem sytuacji prawnej i majątkowej wychowanków,

  9. uczestniczenie w pracach zespołu oceniającego okresowo sytuację dziecka,

  10. wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora związanych z funkcjonowaniem placówki.

  §32

  Do zadań psychologa w szczególności należy:

  1. diagnozowanie psychologiczne wychowanków,

  2. prowadzenie stosownych zajęć terapeutycznych z wychowankami,

  3. prowadzenie kart udziału w zajęciach specjalistycznych z opisem ich przebiegu,

  4. wspomaganie wychowanków w realizacji zadań wynikających z indywidualnego planu pracy wychowawczej,

  5. uczestniczenie w pracach zespołu oceniającego okresowo sytuację dziecka.

  §33

  Pracownik socjalny jest w szczególności odpowiedzialny za:

  1. rozpoznanie sytuacji rodziny naturalnej wychowanka,

  2. utrzymywanie stałego kontaktu z rodzinami wychowanków,

  3. współpraca z ośrodkami pomocy społecznej, PCPR, biurami ewidencji ludności, USC, ZUS,

  4. inicjowanie działań niezbędnych do unormowania sytuacji rodziny do stanu pozwalającego na powrót do niej dziecka,

  5. współuczestniczenie w opracowywaniu indywidualnych planów pracy z wychowankami oraz okresowej ocenie sytuacji dziecka,

  6. uczestniczenie w pracach stałego zespołu do spraw analizy i oceny sytuacji dziecka.

  §34

  Do zadań terapeuty należy:

  1. diagnoza sytuacji szkolnej wychowanków,

  2. prowadzenie zajęć korekcyjno - kompensacyjnych, rewalidacyjnych, wyrównawczych (indywidualnych i grupowych dostosowanych do sytuacji dziecka).

  3. współuczestniczenie w opracowywaniu indywidualnych planów pracy z wychowankami oraz okresowej ocenie sytuacji dziecka.

  4. uczestniczenie w pracach stałego zespołu do spraw analizy i oceny sytuacji dziecka.

  §35

  1. Placówka prowadzi poradnictwo rodzinne polegające na wykonywaniu zadań związanych z:

  1. diagnozą środowiska rodzinnego wychowanka,

  2. opracowywaniem indywidualnych planów pracy z rodziną naturalną wychowanka,

  3. prowadzeniem działań terapeutycznych z rodziną,

  4. prowadzeniem kart udziału w zajęciach specjalistycznych z opisem ich przebiegu,

  5. przygotowywaniem rodzin zastępczych do przyjęcia dziecka,

  6. pracą z rodziną zastępczą,

  7. współuczestniczeniem w opracowywaniu indywidualnych planów pracy z wychowankami oraz okresowej ocenie sytuacji dziecka,

  8. uczestniczeniem w pracach stałego zespołu do spraw analizy i oceny sytuacji dziecka,

  9. poradnictwem oraz organizowanie grup wsparcia dla rodziców naturalnych i rodziców zastępczych
   w ramach funkcjonowania Ośrodka Poradnictwa Rodzinnego,

  10. współpracą z sądami, PCPR, rodzinami zaprzyjaźnionymi oraz rodzinami zastępczymi.

  2. Powyższe zadania realizują poszczególni specjaliści Placówki, zgodnie z zakresami czynności.

  §36

  Zakres działania i obowiązków sekcji księgowości wynika z przepisów dotyczących finansów publicznych, zasad prowadzenia rachunkowości oraz przepisów dotyczących głównych księgowych w jednostkach budżetowych.

  §37

  Do zadań sekcji księgowości należy w szczególności:

  1. prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami,

  2. prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami i zadaniami,

  3. przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej oraz dyscypliny pracy wynikającej
   z Kodeksu Pracy, przepisów państwowych i resortowych,

  4. prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami, instrukcjami i wytycznymi należytej dokumentacji zapewniającej prawidłowy obieg i kontrola dokumentów odzwierciedlających wszystkie rodzaje operacji finansowo-gospodarczych,

  5. kontrolę kasy i dokumentacji dotyczącej obrotów gotówkowych,

  6. sporządzanie listy płac dla wszystkich pracowników,

  7. prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników księgowanie na kartotekach,

  8. prowadzenie ksiąg inwentarzowych,

  9. prowadzenie kartotek materiałowych magazynów: spożywczego, gospodarczego, odzieżowego.

  10. sporządzanie dokumentacji ZUS(RCA, RMUA),

  11. rozliczanie inwentaryzacji,

  12. prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,

  13. prowadzenie kasy,

  14. dokonywanie wypłat dla pracowników,

  15. udzielanie zaliczek i ich rozliczanie,

  16. prowadzenie dokumentacji kasowej,

  17. sporządzanie zapotrzebowań żywnościowych,

  18. prowadzenie magazynów: spożywczego, gospodarczego, odzieżowego,

  19. prowadzenie kartotek ilościowo - wartościowych w/w magazynów,

  20. sprawowanie odpowiedzialności za-powierzone materiały i środki, wydawanie rzeczy
   z magazynu zgodnie z kwitem magazynowym lub żywnościowym,

  21. ponoszenie odpowiedzialności za zakupiony i przewożony towar.

  § 38

  Do zadań sekcji administracyjno-gospodarczej należy:

  1. zapewnienie prawidłowego funkcjonowania kancelarii i obsługi interesantów,

  2. dostarczanie korespondencji, ewidencjonowanie, przedstawianie do podpisów dyrektorowi
   i rozdzielanie zgodnie z deklaracją,

  3. prowadzenie archiwum,

  4. prowadzenie spraw pracowniczych i teczek osobowych,

  5. wydawanie kierowcy przed rozpoczęciem pracy karty drogowej,

  6. sporządzanie miesięcznych sprawozdań z eksploatacji samochodu oraz rozliczanie kart drogowych i paliwa,

  7. zapewnienie opieki nad placówką w godzinach nocnych,

  8. właściwe prowadzenie kart drogowych,

  9. troska o utrzymanie samochodu w należytym stanie technicznym,

  10. sprzątanie, mycie wyparzanie naczyń kuchennych, talerzy i garnków,

  11. utrzymanie czystości w zapleczu kuchennym, w jadalni,

  12. utrzymanie czystości w pozostałych pomieszczeniach użytkowych placówki,

  13. prawidłowa obsługa urządzeń grzewczych, utrzymywanie czystości w pomieszczeniach kotłowni, oraz dbałość o estetyczny wygląd terenu wokół budynku.

  Rozdział 7

  Prawa i obowiązki wychowanka placówki

  §39

  Wychowankowie mają prawo do:

  1. ochrony i poszanowania własnej godności oraz życzliwego i podmiotowego traktowania,

  2. swobodnego wyrażania swoich poglądów na każdy interesujący ich temat, z uwzględnieniem wieku
   i stopnia rozwoju,

  3. wolności myśli, sumienia i religii, jeśli nie naruszają one porządku publicznego, zdrowia i moralności oraz praw i wolności innych osób,

  4. organizacji życia placówki, z zachowaniem właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a czasem poświęconym na rozwijanie i zaspakajanie własnych zainteresowań,

  5. organizowania w placówce działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej, zgodnie
   z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi - w porozumieniu z dyrektorem lub wychowawcami,

  6. redagowania i wydawania gazety,

  7. przynależności do różnego rodzaju organizacji, stowarzyszeń, kół, klubów oraz uczestniczenia (za zgodą wychowawcy) w ich zajęciach,

  8. utrzymywania kontaktów z rodzicami, krewnymi, opiekunami, innymi osobami bądź rodzinami zaprzyjaźnionymi oraz rówieśnikami, jeśli nie jest to sprzeczne z decyzją właściwego sądu,

  9. zajmowania wspólnego pokoju z rodzeństwem,

  10. pomocy w nauce oraz uzupełnianiu braków, powstałych również w okresie poprzedzającym przybycie do placówki,

  11. uzyskiwania pomocy w rozwiązywaniu własnych problemów od pracowników pedagogicznych placówki oraz instytucji do tego powołanych,

  12. odpowiednich warunków mieszkaniowych i całodziennego wyżywienia,

  13. własności odzieży, obuwia, przyborów szkolnych i innych przedmiotów przekazanych do osobistego użytkowania,

  14. otrzymywania kieszonkowego - zgodnie z obowiązującymi przepisami,

  15. opieki zdrowotnej i zapewnienia bezpieczeństwa na terenie placówki,

  16. otrzymania, przy usamodzielnieniu, pomocy rzeczowej i pieniężnej - przewidzianej w obowiązujących przepisach szczegółowych.

  §40

  Wychowankowie mają obowiązek:

  1. kształtowania w sobie postawy dialogu, umiejętności słuchania i rozumienia innych,

  2. współdziałania i współtworzenia w placówce wspólnoty wychowanków i wychowawców,

  3. respektowania uchwał i programów Samorządu,

  4. poszanowania godności i podmiotowości innych osób,

  5. niestosowania żadnej z form przemocy wobec współwychowanków,

  6. akceptacji poglądów, przekonań i religii innych osób,

  7. brania czynnego udziału w organizowaniu życia placówki,

  8. odpowiedzialności za własny rozwój,

  9. unikania sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu własnemu oraz innych osób,

  10. udzielania pomocy i służenia opieką wychowankom młodszym i słabszym,

  11. realizowania obowiązku szkolnego lub uczestniczenia w innych formach kształcenia,

  12. traktowania nauki i wyrównywania braków jako swojego podstawowego zadania,

  13. dążenia do wartościowego spędzania czasu wolnego,

  14. dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w placówce,

  15. poszanowania mienia osobistego oraz nienaruszania własności osobistej innych osób.

  Rozdział 8

  Postanowienia końcowe

  §41

  Sprawy szczegółowe, nie ujęte w niniejszym regulaminie regulowane są w formie wewnętrznych zarządzeń dyrektora.

  §42

  W celu zapewnienia wychowankom warunków bytowych placówka może przyjmować w formie darowizny środki finansowe, które lokuje się na specjalnym rachunku bankowym i wykorzystuje zgodnie z rzeczywistymi potrzebami.

  §43

  Placówka może przyjmować dary rzeczowe, w celu poprawienia wyposażenia osobistego wychowanków,
  a także poprawy wyposażenia pomieszczeń mieszkalnych, które przyjmowane na podstawie odrębnych przepisów.

  §44

  Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie mogą być dokonywane przez Zarząd Powiatu w Kutnie
  w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

  §45

  Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały Zarządu Powiatu w Kutnie w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej we Franciszkowie.


  0x08 graphic
  0x08 graphic
  0x01 graphic

  24

  Załącznik do Uchwały Nr 145/50/2007

  z dnia 18 września 2007r.

  Zarządu Powiatu w Kutnie

  Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
  we Franciszkowie z dnia……………………….

  DYREKTOR

  ZESPÓŁ SPECJALISTÓW

  SEKCJA KSIĘGOWOŚCI

  SEKCJA ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZA

  PEDAGOG

  GŁÓWNY KSIĘGOWY

  REFERENT

  ADMINISTRATOR

  KUCHARZ

  SPRZĄTACZKA

  KONSERWATOR

  PSYCHOLOG

  PRACOWNIK SOCJALNY

  TERAPEUTA

  OPIEKUN NOCNY

  ROBOTNIK GOSPODARCZY

  WYCHOWAWCY

  Metadane - wyciąg z rejestru zmian

  Akcja Osoba Data
  Dodanie dokumentu: Luiza Michalska 03-04-2008 12:00:54
  Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Luiza Michalska 03-04-2008
  Ostatnia aktualizacja: Luiza Michalska 03-04-2008 12:00:54