Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kutnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr 10/III/98 Rady Powiatu Kutnowskiego z dnia 30 grudnia 1998 rok


UCHWAŁA NR 10/III/98

 

Rada Powiatu Kutnowskiego z dnia 30 grudnia 1998 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kutnowskiego.

 

Na podstawie art. 12 ust. 1 w związku z art. 13 ust. 1, art. 40 ust. 1, art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym / Dz. U. Nr 91 poz. 578 / oraz art. 1 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o wejściu w życie ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o administracji rządowej w województwie / Dz. U. Nr 99 poz. 631/

Rada Powiatu Kutnowskiego

 

 

uchwała, co następuje:

 

§ 1

 

Uchwala się Statut Powiatu Kutnowskiego, którego treść stanowi integralną część niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Statut Powiatu Kutnowskiego wchodzi w życie po upływie 14 od dnia jego ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 1999 roku.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

 

 

 

STATUT POWIATU KUTNOWSKIEGO

Część I

Postanowienia ogólne

 

§ 1.

 1. Powiat Kutnowski, zwany dalej Powiatem, stanowi lokalną wspólnotę samorządową, tworzona przez mieszkańców Powiatu.

 2. Powiat Kutnowski obejmuje:

  1. miasta: Krośniewice, Kutno, Żychlin,

  2. gminy: Bedlno, Dąbrowice, Krośniewice, Krzyżaków, Kutno, Łanięta, Nowe Ostrowy, Oporów, Strzelce, Żychlin.

 3. Siedzibą Powiatu jest miasto Kutno.

 4. Powiat obejmuje obszar 886, 4 km2. Granice Powiatu określono na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Statutu.

 

§ 2.

 

Powiat posiada herb i flagę oraz zespół znaków, ustanowionych przez Radę Powiatu w drodze odrębnych uchwał.

 

§ 3.

 

 1. Powiat posiada osobowość prawną.

 2. Powiat wykonuje zadania publiczne określone ustawami w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

 3. Samodzielność Powiatu podlega ochronie sądowej.

 

 

Część II

Zadania Powiatu

§ 4.

 1. Powiat wykonuje określone ustawami zadania o charakterze ponadgminnym w zakresie:

  1. edukacji publicznej,

  2. promocji i ochrony zdrowia,

  3. pomocy społecznej,

  4. polityki parorodzinnej,

  5. wspierania osób niepełnosprawnych,

  6. transportu i dróg publicznych,

  7. kultury i ochrony dóbr kultury,

  8. kultury fizycznej i turystyki,

  9. geodezji, kartografii i katastru,

  10. gospodarki nieruchomościami,

  11. zagospodarowania przestrzennego i nadzoru budowlanego,

  12. gospodarki wodnej,

  13. ochrony środowiska i przyrody,

  14. rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,

  15. porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,

  16. ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,

  17. przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,

  18. ochrony praw konsumenta,

  19. utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej ora obiektów administracyjnych,

  20. obronności,

  21. promocji powiatu,

  22. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 2. Do określonego w ust. 1 zakresu zadań Powiatu należy również wykonywanie zadań powiatowych służb, inspekcji i straży których wykaż stanowi załącznik nr 2 do Statutu.

 3. Powiat może wykonywać zadania z zakresu administracji rządowej na mocy ustaw.

 4. Powiat może zawierać z organami administracji rządowej porozumienia w sprawie wykonywania zadań publicznych z zakresu administracji rządowej.

 5. Powiat na uzasadniony wniosek zainteresowanej gminy przekazuje jej zadania z zakresu swojej właściwości na warunkach ustalonych w porozumieniu.

 6. Powiat może zawierać z innymi jednostkami samorządu terytorialnego porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych, także z województwem, na którego obszarze znajduje się terytorium Powiatu.

 

§ 5.

 1. W celu wykonywania zadań Powiat tworzy powiatowe jednostki organizacyjne, których wykaz stanowi załącznik nr 3 do Statutu.

 2. W celu wykonywania zadań Powiat może zawierać umowy z innymi podmiotami.

 

§ 6.

 

Powiat nie może prowadzić działalności gospodarczej wykraczającej poza zadania o charakterze użyteczności publicznej.

 

 

Część III

Władze Powiatu i ich kompetencja

§ 7.

 1. Mieszkańcy Powiatu podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym - poprzez wybory i referendum powiatowe - lub za pośrednictwem organów powiatu.

 2. Organami Powiatu są:

  1. Rada Powiatu

  2. Zarząd Powiatu.

 

§ 8.

 

 1. Rada Powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym Powiatu.

 2. Kadencja Rady Powiatu trwa 4 lata, licząc od daty wyborów.

 3. W skład Rady Powiatu wchodzi 40 Radnych, w tym Przewodniczący Rady Powiatu i dwóch Wiceprzewodniczących.

 4. Referendum rozstrzyga o odwołaniu Rady przed upływem kadencji oraz inne sprawy z zakresu właściwości Powiatu.

 5. Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady określa Regulamin Rady Powiatu, stanowiący załącznik nr 4 do Statutu.

 

§ 9.

 

Do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy:

 1. stanowienie aktów prawa miejscowego, miejscowego tym Statutu Powiatu,

 2. wybór i odwołanie Zarządu,

 3. powoływanie i odwoływanie na wniosek Starosty, Sekretarza Powiatu i Skarbnika Powiatu, będącego głównym księgowym budżetu,

 4. stanowienie o kierunkach działania Zarządu Powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu, w tym działalności finansowej,

 5. uchwalanie budżetu Powiatu,

 6. rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium dla Zarządu z tego tytułu,

 7. podejmowania uchwał w sprawach wysokości podatków i opłat w granicach określonych ustawami,

 8. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Powiatu dotyczących;

  1. zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości ora ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej,

  2. emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,

  3. zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,

  4. ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Zarząd oraz maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd w roku budżetowym,

  5. zobowiązań w zakresie podejmowanych inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalona corocznie przez Radę,

  6. tworzenia i przystępowania do związków, stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni oraz ich rozwiązywania lub występowania z nich,

  7. tworzenia i przystępowania do spółek, ich rozwiązywania i występowania z nich oraz określania zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów akcji,

  8. współdziałania z innymi powiatami i z gminami, jeżeli związane jest to z koniecznością wydzielenia majątku,

  9. tworzenia, przekształcania i likwidacji powiatowych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,

 9. określanie wysokości sumy, do której Zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania,

 10. podejmowanie uchwał w sprawach herbu, flagi oraz zespołu znaków Powiatu,

 11. podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady Powiatu.

 

§ 10.

 

 1. Zarząd Powiatu jest organem wykonawczym Powiatu.

 2. W skład Zarządu Powiatu wchodzą: Starosta jako jego przewodniczący, Wicestarosta oraz pozostali członkowie Zarządu w liczbie od jednego do czterech, którą określa Rada w odrębnej uchwale. Z członkami Zarządu nawiązuje się stosunek pracy w oparciu o odrębną uchwałę Rady.

 3. Członkostwa w Zarządzie Powiatu nie można łączyć z członkostwem w organie samorządu gminy i województwa oraz zatrudnieniem w administracji rządowej, a także z mandatem posła lub senatora.

 4. Zarząd obraduje i podejmuje rozstrzygnięcia na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeby, ale nie rzadziej niż raz w miesiącu.

 5. Starosta jest obowiązany zwołać posiedzenie Zarządu na pisemny wniosek co najmniej dwóch członków Zarządu, w terminie trzech dni od złożenia wniosku.

 6. Posiedzenia Zarządu zwołuje oraz przewodniczy im Starosta lub Wicestarosta.

 7. W posiedzeniach Zarządu uczestniczą członkowie Zarządu - z głosem stanowiącym, a Sekretarz i Skarbnik Powiatu - z głosem doradczym.

 8. Do udziału w posiedzeniach Zarządu mogą zostać zaproszone inne osoby, w szczególności radni.

 9. Zarząd rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należące do jego kompetencji, wynikające z ustaw oraz z przepisów wykonawczych do ustaw i w granicach upoważnień ustawowych.

 10. Oprócz uchwał zawierających rozstrzygnięcia, Zarząd może podejmować inne uchwały, w szczególności zawierające opinie i stanowiska Zarządu.

 11. Uchwały Zarządu podpisują wszyscy członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu.

 12. Uchwały Zarządu będące decyzjami w sprawach z zakresu administracji publicznej podpisuje Starosta. W decyzjach wymienia się imiona i nazwiska członków Zarządu, którzy brali udział w podjęciu decyzji.

 13. Uchwały Zarządu są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustalonego składu Zarządu, w głosowaniu jawnym.

 14. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje członkom Zarządu oraz Sekretarzowi i Skarbnikowi Powiatu.

 15. Z posiedzenia Zarządu sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie Zarządu uczestniczący w posiedzeniu. Członkowie Zarządu oraz inni uczestniczy posiedzenia mogą zgłosić do protokołu wnioski o jego sprostowanie lub uzupełnienie.

 16. Zarząd przyjmuje protokół z posiedzenia na posiedzeniu następnym.

 17. Zarząd udostępnia protokoły swych posiedzeń do publicznego wglądu, jeżeli nie narusza to przepisów o ochronie tajemnicy państwowej lub służbowej albo ochronie danych osobowych.

 18. Stosunek pracy ze Starostą w imieniu Rady nawiązuje Przewodniczący Rady Powiatu.

 19. Stosunek pracy z Wicestarostą i pozostałymi członkami Zarządu Powiatu nawiązuje Starosta.

 

§ 11.

 1. W realizacji zadań Zarządu Powiatu podlega wyłącznie Radzie Powiatu.

 2. Zarząd Powiatu wykonuje uchwały Rady Powiatu i zadania Powiatu określone przepisami prawa.

 3. Do zadań Zarządu Powiatu należy w szczególności;

  1. przygotowywanie projektów uchwał Rady,

  2. wykonywanie projektów uchwał Rady,

  3. gospodarowanie mieniem Powiatu,

  4. wykonywanie budżetu Powiatu,

  5. zatrudnianie i zwalnianie kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych, organizacyjnych ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej,

  6. uchwalanie regulaminów organizacyjnych powiatowych jednostek organizacyjnych.

 

§ 12.

 

Zarząd wykonuje zadania Powiatu przy pomocy Starostwa Powiatowego, kierowników powiatowych służb inspekcji i straży oraz powiatowych jednostek organizacyjnych, które wspólnie tworzą powiatową administrację zespoloną.

Część IV

Starosta Powiatu

 

§ 13.

 

 1. Starosta organizuje pracę Zarządu Powiatu i Starostwa Powiatowego, kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje Powiat na zewnątrz.

 2. W sprawach nie cierpiących zwłoki, związanych z zagrożeniem interesu publicznego, zagrażających bezpośrednio zdrowiu i życiu oraz w sprawach mogących spowodować znaczne straty materialne, Starosta podejmuje niezbędne czynności należące do kompetencji Zarządu Powiatu.

 3. Czynności, o których mowa w ust. 2, wymagają zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Zarządu Powiatu.

 4. Starosta jest zwierzchnikiem służbowym pracowników starostwa i kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych oraz zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji i straży.

 5. Starosta sprawując zwierzchnictwo w stosunku do powiatowych służb, inspekcji i straży:

  1. powołuje i odwołuje kierowników tych jednostek, jednostek ile ustawy nie stanowią inaczej,

  2. zatwierdza programy ich działania,

  3. uzgadnia wspólne działanie tych jednostek na obszarze powiatu,

  4. w sytuacjach szczególnych kieruje wspólnymi działaniami tych jednostek,

  5. zleca w uzasadnionych przypadkach przeprowadzenie kontroli.

 6. Starosta jako organ administracji publicznej wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, należących do właściwości Powiatu, chyba że przepisy szczególne przewidują wydanie decyzji przez Zarząd Powiatu.

 7. Starosta może upoważnić Wicestarostę, etatowych członków Zarządu Powiatu, pracowników Starostwa, powiatowych służb, inspekcji i straży oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do wydawania decyzji, o których mowa w ust. 6.

 8. Od decyzji wymienionych w ust. 6 i 7 służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

 

Część V

Starostwo Powiatowe

§ 14.

 

 1. Organizację wewnętrzną oraz zasady funkcjonowania Starostwa Powiatowego określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Radę Powiatu na wniosek Zarządu Powiatu.

 2. Zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym dotyczące jednolitego sposobu tworzenia, ewidencjonowania i przechowywania dokumentów oraz ochrony przed ich uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą określa instrukcja kancelaryjna.

 

Pracownicy starostwa

§ 15.

 1. Status prawny pracowników Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu określają odrębne ustawy.

 2. Sekretarza Powiatu i Skarbnika Powiatu - głównego księgowego budżetu powołuje i odwołuje na wniosek Starosty Rada Powiatu.

 3. Sekretarz i Skarbnik uczestniczą w pracach Zarządu oraz mogą uczestniczyć w pracach Rady i jej komisji i klubów z głosem doradczym.

 

Część VI

Akty prawa miejscowego

§ 16.

 

 1. Rada Powiatu stanowi akty prawa miejscowego, obowiązujące na obszarze Powiatu, na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawach, w szczególności w sprawach:

  1. wymagających uregulowania w statucie Powiatu,

  2. porządkowych, porządkowych których mowa w art. 41 ustawy o samorządzie powiatowym,

  3. szczególnego trybu zarządzania mieniem Powiatu,

  4. zasad i trybu korzystania z powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

 2. W zakresie nieregulowanym w odrębnych ustawach Rada Powiatu może wydawać, w szczególnie uzasadnionych przypadkach powiatowe przepisy porządkowe, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia, zdrowia lub mienia obywateli, ochrony naturalnego środowiska albo do zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego, publicznego o ile przyczyny te występują, na obszarze więcej niż jednej gminy.

 

§ 17.

 1. Akty prawa miejscowego Powiatu stanowi Rada Powiatu w formie uchwały, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

 2. Powiatowe przepisy porządkowe, o których mowa w art.41 ustawy o samorządzie powiatowym, w przypadkach nie cierpiących zwłoki może wydać Zarząd. Podlegają one zatwierdzeniu na najbliższej sesji Rady Powiatu. Tracą moc w razie nieprzedłożenia ich do zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia. Termin utraty mocy obowiązującej określa Rada Powiatu.

 

§ 18.

 

 1. Akty prawa miejscowego, miejscowego z zastrzeżeniem art. 44 ust 1 ustawy o samorządzie powiatowym, ogłasza się w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Dzień wydania wojewódzkiego dziennika urzędowego jest dniem ogłoszenia tego aktu.

 2. Akty prawa miejscowego wchodzą w życie po upływie 14 dni od ich ogłoszenia, chyba, że ustawa lub przepis powiatowy stanowi inaczej.

 

§ 19.

 

 1. Powiatowe przepisy porządkowe ogłasza się przez ich publikację w środkach masowego przekazu oraz w drodze obwieszczeń lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób na terenie Powiatu. Przepisy te wchodzą w życie z dniem takiego ogłoszenia. Przepisu § 18 ust. 2 nie stosuje się.

 2. Powiatowe przepisy porządkowe podlegają również ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

 

 

 

§ 20.

 

Starostwo Powiatowe gromadzi i udostępnia w swojej siedzibie zbiór aktów prawa miejscowego, ustanowionych przez Powiat.

 

Część VII

Mienie powiatu

§ 21.

 

 1. Mieniem Powiatu jest własność i inne prawa majątkowe nabyte przez Powiat lub inne powiatowe osoby prawne.

 2. Powiatowymi osobami prawnymi, poza powiatem, są;

  1. samorządowe jednostki organizacyjne, którym ustawy przyznają wprost tali status,

  2. osoby prawne, które mogą być tworzone na podstawie odrębnych ustaw wyłącznie przez powiat

 1. Powiat jest w stosunkach cywilnoprawnych podmiotem praw i obowiązków, które dotyczą mienia Powiatu nie należącego do innych powiatowych osób prawnych.

 

§ 22.

Nabycie mienia Powiatu następuje:

 1. na podstawie odrębnej ustawy, z zastrzeżeniem, że nie stanowi ono mienia jakiejkolwiek gminy,

 2. przez przekazanie w związku z utworzeniem lub zmianą granic powiatu w trybie art. 3 ustawy o samorządzie powiatowym,

 3. w wyniku przejęcia od Skarbu Państwa na podstawie porozumienia,

 4. przez inne czynności prawne ,

 5. w innych przypadkach określonych odrębnymi przepisami.

 

§ 23.

 

 1. Oświadczenie woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu składają dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i osoba upoważniona przez Zarząd.

 2. Zarząd może upoważnić pracowników Starostwa , kierowników służb, inspekcji i straży ora jednostek organizacyjnych powiatu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.

 3. Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań majątkowych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata Skarbnika Powiatu lub osoby przez niego upoważnionej.

 

§ 24.

 

Powiat nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania innych powiatowych osób prawnych, chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej. Inne powiatowe osoby prawne nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania powiatu.

 

§ 25.

 

Zarząd i ochrona mienia Powiatu powinny być wykonane ze szczególna starannością.

 

 

Część VIII

Finanse Powiatu

§ 26.

 1. Powiat samodzielnie prowadzi gospodarką finansową na podstawie budżetu Powiatu.

 2. Budżet Powiatu jest planem finansowym, obejmującym dochody i wydatki powiatu.

 3. Budżet Powiatu jest uchwalany przez Radę Powiatu, na rok kalendarzowy zwany „rokiem budżetowym”.

 

§ 27.

 

 1. Uchwała budżetowa Powiatu powinna być uchwalona przed rozpoczęciem roku budżetowego.

 2. W przypadku nieuchwalenia budżetu Powiatu w terminie wskazanym w ust. 1, do czasu uchwalenia budżetu przez Radę Powiatu, nie później jednak niż do dnia 31 marca roku budżetowego, podstawa gospodarki budżetowej jest projekt budżetu przedłożony Radzie Powiatu.

 3. W przypadku nieuchwalenia budżetu w terminie, o którym mowa w ust. 2, regionalna izba obrachunkowa ustala budżet Powiatu, najpóźniej do dnia 30 kwietnia roku budżetowego. Do dnia ustalenia budżetu przez regionalna izbę obrachunkową podstawową gospodarki budżetowej jest projekt budżetu, o którym mowa w ust. 2.

 4. W przypadku gdy dochody i wydatki państwa określa ustawa o prowizorium budżetowym, Rada Powiatu może uchwalić prowizorium budżetowe Powiatu na okres objętym prowizorium budżetowym państwa.

 5. Uchwalę budżetową Powiatu lub uchwałę, o której mowa w ust. 4, Starosta przedkłada regionalnej izbie obrachunkowej w ciągu 7 dni od dnia jej podjęcia.

 

§ 28.

 

 1. Opracowanie i przedstawianie do uchwalenia projektu budżetu Powiatu, a także inicjatywa w sprawie zmian budżetu należą do wyłącznej kompetencji Zarządu Powiatu, który przygotowuje i przedstawia Radzie Powiatu, nie później niż do 15 listopada roku poprzedzający rok budżetowy:

  1. projekt budżetu Powiatu uwzględniający zasady prawa budżetowego oraz ustalenia Rady Powiatu, o których mowa w art. 53 pkt. 1, 2 i 4 ustawy o samorządzie powiatowym,

  2. wymagane przez Radę Powiatu materiały informacyjne, przedstawiane wraz z projektem uchwały budżetowej.

 2. Rada Powiatu nie może bez zgody Zarządu Powiatu wprowadzić w projekcie budżetu Powiatu zmian powodujących zwiększenie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach lub zwiększenie planowanych dochodów bez jednoczesnego ustanowienia źródeł tych dochodów.

 

§ 29.

 1. Dochodami Powiatu są:

  1. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości określonej odrębną ustawą,

  2. subwencje z budżetu państwa na zadania realizowane przez Powiat,

  3. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiatowe służby, inspekcje i straże,

  4. dochody powiatowych jednostek budżetowych oraz wpłaty innych powiatowych jednostek organizacyjnych,

  5. dochody z majątku Powiatu,

  6. odsetki za nieterminowe przekazywanie udziałów, dotacji i subwencji wymienionych w pkt. 1 - 3.

 1. Dochodami Powiatu mogą być;

  1. subwencja wyrównawcza z budżetu państwa,

  2. dotacje celowe z budżetu państwa, przekazywane na wykonanie czynności związanych z usuwaniem bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa porządku publicznego oraz z obronnością,

  3. dotacje z państwowych funduszów celowych,

  4. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez Powiat na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej,

  5. dotacje celowe z budżetu województwa na zadania z zakresu samorządu województwa, wykonywane przez Powiat na mocy porozumień zawartych z województwem,

  6. spadki, zapisy i darowizny,

  7. odsetki od środków finansowych Powiatu, gromadzonych na rachunkach bankowych,

  8. odsetki i dywidendy od wniesionego kapitału,

  9. inne wpływy uzyskiwane na podstawie odrębnych przepisów.

 

§ 30.

Za prawidłowe wykonywanie budżetu Powiatu odpowiada Zarząd Powiatu. Zarządowi Powiatu przysługują w tym zakresie wyłączne uprawnienia przewidziane w ustawie o samorządzie powiatowym.

 

§ 31.

 

Gospodarka środkami finansowymi znajdującymi się w dyspozycji powiatu jest jawna. Wymóg jawności jest spełniany w szczególności przez:

 1. jawność debaty budżetowej,

 2. opublikowanie uchwały budżetowej oraz sprawozdań z wykonania budżetu Powiatu,

 3. przedstawienie pełnego wykazu kwot dotacji celowych udzielanych z budżetu Powiatu,

 4. ujawnienie sprawozdania Zarządu z działań, do których wyłączne prawo przysługuje Zarządowi.

 

§ 32.

Bankową obsługę budżetu Powiatu wykonuje bank wybrany w oparciu o obowiązujące przepisy.

 

§ 33.

Kontrolę gospodarki finansowej Powiatu sprawuje Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi.

 

 

 

 

 

Część IX

Związki, stowarzyszenia i porozumienia powiatów

§ 34.

 1. W celu wspólnego wykonywania zadań publicznych, publicznych tym wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, Powiat Kutnowski może tworzyć związki z innymi powiatami.

 2. Uchwały o utworzeniu związku, przystąpieniu do związku lub wystąpieniu ze związku podejmują rady zainteresowanych powiatów.

 3. Prawa i obowiązki powiatów uczestniczących w związku, związane z wykonywaniem zadań przekazanych związkowi, przechodzą na związek z dniem ogłoszenia statutu związku.

 4. Powiaty mogą tworzyć stowarzyszenia, w tym również z gminami. Do stowarzyszeń, o których mowa w zdaniu poprzednim stosuje się odpowiednio przepisy ustawy prawo o stowarzyszeniach.

 

§ 35.

Utworzenie związku wymaga przyjęcia jego statutu przez Rady zainteresowanych powiatów w trybie określonym w ustawie o samorządzie powiatowym.

 

 

Część X

Nadzór nad działalnością Powiatu

§ 36.

 1. Nadzór nad działalnością Powiatu sprawuje Prezes Rady Ministrów oraz Wojewoda Łódzki, a w zakresie spraw finansowych - Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi.

 2. Uprawnienia i obowiązki organów nadzoru określają ustawy.

 

Część XI

Postanowienia końcowe

§ 37.

W przypadkach powstania wątpliwości co do treści postanowień niniejszego statutu wykładni przepisów dokonuje Zarząd Powiatu i przedstawia do akceptacji na najbliższej sesji Rady Powiatu.

 

 

§ 38.

Statut Powiatu wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

 

§ 39.

Zmiany statutu dokonuje Rada Powiatu w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

 

Załącznik nr 1 do Statutu Powiatu

Mapa Powiatu Kutnowskiego

Utworzonego na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia powiatów (Dz. U. Nr 103, poz. 652)

0x01 graphic

Załącznik nr 2 do Statutu Powiatu

 

Wykaz Powiatowych Służb Inspekcji i Straży

 

 

 1. Komenda Powiatowa Policji w Kutnie.

 2. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie.

 3. Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Kutnie.

 4. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kutnie.

 5. Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny w Kutnie.

 

Załącznik nr 3 do Statutu Powiatu

 

Jednostki organizacyjne Powiatu

 

 1. Dom Pomocy Społecznej dla umysłowo upośledzonych we Franciszkowie - Łanięta.

 2. Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych w Kutnie, ul. Krzywoustego 11.

 3. Dom Pomocy Społecznej dla umysłowo upośledzonych w Kutnie, ul. Oporowska.

 4. Dom Pomocy Społecznej dla osób starych w Pniewie - Plecka Dąbrowa.

 5. Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Wojszycach - Bedlno.

 6. Dom Pomocy Społecznej dla umysłowo upośledzonych w Woli Chruścinskiej - Łanięta.

 7. Dom Dziecka w Kutnie, ul. Karłowicza 1.

 8. Rodzinny Dom Dziecka w Kutnie, ul. Zamoyskiego 9/ 27.

 9. Dom Dziecka w Żychlinie, ul. Dobrzelińska 6/8.

 10. Liceum Ogólnokształcące im. J. H. Dąbrowskiego w Kutnie.

 11. Liceum Ogólnokształcące im. J. Kasprowicza w Kutnie, ul. Okrzei 1a

 12. Szkoły dla Dorosłych w Kutnie przy L. O. im. J. Kasprowicza w Kutnie, ul. Okrzei 1a

 13. Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie im. ST. Staszica w Kutnie, ul. Oporowska 7.

 14. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. A. Troczewskiego w Kutnie, ul. Kościuszki 21.

 15. Zespól Szkół Nr 3 w Kutnie, ul. Kościuszki 24.

 16. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Żychlinie, ul. Narutowicza 84 a.

 17. Zespół Szkół Zawodowych PKP Kutno - Azory.

 18. Zespól Szkół Rolniczych im. M. Rataja Zataja Mieczysławowie - Krzyżanów.

 19. Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 w Kutnie, ul. Przemysłowa 6.

 20. Ośrodek Szkolno- Wychowawczy Nr 2 dla Słabosłyszących w Kutnie, ul. Kościuszki 24.

 21. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy Kutno - Nowa Wieś.

 22. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kutnie, ul. Kościuszki 24

 23. Młodzieżowy Dom Kultury w Kutnie, ul. Staszica 8.

 24. Muzeum im. J. Dunin- Borkowskiego w Krośniewicach,

 25. Muzeum Zamek w Oporowie,

 26. Powiatowy Zarząd Dróg.

 27. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie, ul. Krzywoustego.

 28. Powiatowy Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Kutnie, ul. Oporowska.

 29. Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie, ul. Kardynała Wyszyńskiego 11

 

 

Załącznik nr 4 do Statutu Powiatu

Regulamin Rady Powiatu

 1. Przepisy ogólne.

§ 1.

 1. Rada Powiatu składa się z 40 radnych. Kadencja Rady Powiatu trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów.

 2. Rada Powiatu wybiera ze swojego grona Przewodniczącego oraz dwóch Wiceprzewodniczących, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym.

 3. Rada Powiatu powołuje ze swojego grona stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając ich przedmiot działania i skład osobowy.

 

§ 2.

 1. Radny Powiatu przed objęciem mandatu składa ślubowanie zgodnie z rotą ustaloną w ustawie o samorządzie powiatowym.

 2. Radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

 3. Radnym przysługują diety na zasadach określonych przez Radę Powiatu oraz zwrot kosztów podróży służbowych.

 

§ 3.

 1. Radni powinni uczestniczyć czynnie w pracach Rady Powiatu i Komisji, do których zostali wybrani.

 2. Radni mają obowiązek kierować się dobrem powiatowej wspólnoty samorządowej, a w szczególności:

  1. informowania o działalności Rady Powiatu,

  2. konsultowania spraw wnoszonych pod obrady Rady Powiatu,

  3. propagowania zamierzeń i dokonań Rady Powiatu,

  4. przyjmowania postulatów, wniosków i skarg dotyczących działalności Powiatu i przedstawiania ich organom powiatu.

 

 

 1. Sesje Rady Powiatu.

§ 4.

 1. Rada Powiatu obraduje na sesjach zwołanych przez Przewodniczącego Rady.

 2. Przewodniczący Rady Powiatu zwołuje sesje w miarę potrzeby, co najmniej raz na kwartał.

 3. Na wniosek co najmniej 1 / 4 ustawowego składu Rady, Zarządu lub Starosty Przewodniczący obowiązany jest zwołać sesje w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku co najmniej 1/ 4 ustawowego składu Rady.

 

§ 5.

 1. Sesje zwołuje Przewodniczący Rady lub w razie niemożności pełnienia przez niego funkcji Wiceprzewodniczący, ustalając projekt porządku obrad, miejsce, dzień i godzinę rozpoczęcia.

 2. Przy podejmowaniu czynności, których mowa w ust. 1 Przewodniczący Rady zasięga opinii Wiceprzewodniczących Rady oraz może zasięgać opinii przewodniczących Klubów.

 3. Zawiadomienia o sesjach zwyczajnych lub uroczystych wraz z projektem porządku obrad, projektami uchwał, uzasadnieniem uchwał i innymi materiałami otrzymują Radni, najpóźniej na 7 dni przed terminem sesji. Termin ten nie dotyczy sesji zwołanych w trybie nadzwyczajnym.

 4. W razie niedotrzymania terminu, którym mowa w ust. 3 Rada Powiatu może podjąć uchwałę o przerwaniu sesji i wyznaczyć nowy termin jej odbycia. Wniosek w tej sprawie może być zgłoszony tylko przed przyjęciem porządku obrad.

 

§ 6.

 1. Przed każdą sesją Przewodniczący Rady Powiatu w uzgodnieniu ze Starostą ustala listę gości zaproszonych na sesję.

 2. Powiadomienie jest równoczesne z zaproszeniem do udziału w sesji.

 3. Przewodniczący Rady powiadamia o sesji prasę, radio i telewizję.

 

 

§ 7.

 1. Sesje Rady Powiatu są jawne, chyba że przepisy ustaw stanowią inaczej. O ich terminie, miejscu i przedmiocie obrad Przewodniczący Rady powiadamia mieszkańców Powiatu najpóźniej na 3 dni przed terminem sesji, w sposób zwyczajowo przyjęty.

 2. Na sali obrad podczas sesji może być obecna publiczność, zajmująca w tym celu wyznaczone miejsce.

 

 

§ 8.

  1. Porządek obrad sesji Rady Powiatu powinien zostać wyczerpany w zasadzie na jednym posiedzeniu. Na wniosek Przewodniczącego Rady lub co najmniej 1/ 4 liczby obecnych Radnych Rada może postanowić o odbyciu sesji na więcej niż jednym posiedzeniu lub o przerwaniu obrad i kontynuowaniu ich w innym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji. Może to nastąpić w szczególności ze względu na niemożliwość wyczerpania porządku obrad lub konieczność jego rozszerzenia, potrzebę dostarczenia dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane przeszkody uniemożliwiające Radzie Powiatu podejmowanie uchwał.

  2. Przewodniczący Rady na wniosek Przewodniczącego Zarządu lub przewodniczącego Klubu postanawia o ogłoszeniu przerwy w obradach sesji.

  3. Przewodniczący Rady postanawia o przerwaniu sesji w przypadku stwierdzenia braku quorum w trakcie obrad, wyznaczając nowy bądź przewidywany termin jej kontynuowania. Fakt przerwania sesji oraz nazwiska Radnych, którzy z przyczyn nieusprawiedliwionych opuścili obrady przed ich ukończeniem, odnotowuje się w protokole.

  4. Radni stwierdzają swoją obecność na sesji podpisem na liście obecności z chwilą przybycia na salę obrad. W przypadku braku quorum Radni potwierdzają swoją obecność także po przerwaniu obrad jak również bezpośrednio przed ich wznowieniem.

  5. W razie wątpliwości quorum ustala się na podstawie liczby Radnych obecnych na sali obrad.

 

§ 9.

Sesję otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący Rady, a w razie jego obecności lub gdy zachodzi potrzeba zastąpienia go w obradach - jeden z Wiceprzewodniczących Rady.

 

§ 10.

 1. Przed otwarciem sesji następuje odegranie hymnu państwowego.

 2. Otwarcie sesji następuje wraz z wypowiedzeniem przez przewodniczącego obrad formuły: „Otwieram obrady sesji Rady Powiatu Kutnowskiego”.

 3. Po otwarciu sesji przewodniczący obrad :

  1. stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad, a w przypadku braku quorum wyznacza nowy termin sesji,

  2. przedstawia do uchwalenia projekt porządku obrad .

 4. Z wnioskiem o uzupełnienie lub zmiany porządku obrad może wystąpić Radny lub Starosta, uzasadniając taką potrzebę.

 

§ 11.

 1. Porządek obrad sesji zwyczajnej winien zawierać:

1) rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał,

2) sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym,

3) przyjęcie protokołu poprzedniej sesji,

4) interpelacje i zapytania Radnych,

5) sprawy różne.

 1. Radny ma prawo zgłaszania interpelacji dotyczących spraw lub problemów związanych z realizacją zadań Powiatu.

 2. Interpelacje składa się na piśmie za pośrednictwem Biura Rady Powiatu na ręce Przewodniczącego Rady nie później niż na 7 dni przed wyznaczonym terminem sesji. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu istniejącego, będącego jej przedmiotem oraz wynikające zeń pytania.

 3. W sprawach nie cierpiących zwłoki interpelację ustną można złożyć na sesji.

 4. Adresat interpelacji zobowiązany jest udzielić Radnemu odpowiedzi nie później niż w ciągu 14 dni od jej otrzymania. W przypadku złożenia pisemnej interpelacji co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem sesji Radny może żądać od adresata interpelacji udzielenia ustnej odpowiedzi podczas posiedzenia.

 5. W razie braku odpowiedzi Radny ma prawo zwrócić się o interwencję do Przewodniczącego Rady.

 

§ 12.

 1. Przewodniczący Rady prowadzi obrady według uchwalonego porządku, przy czym w uzasadnionych przypadkach może za zgodą Rady dokonywać zmian w kolejności realizacji poszczególnych jego punktów.

 2. Uzupełnienie porządku obrad w trakcie sesji możliwe jest tylko w przypadku sesji odbywającej się na więcej niż jednym posiedzeniu i tylko na początku tego posiedzenia.

 3. Przewodniczący Rady udziela głosu według kolejności zgłoszeń, jednak w uzasadnionych przypadkach może udzielić głosu poza kolejnością.

 4. Na wniosek Radnego przewodniczący obrad może przyjąć do protokołu sesji wystąpienie Radnego zgłoszone na piśmie, lecz nie wygłoszone w toku obrad, informując o tym niezwłocznie Radę.

 5. Przewodniczący obrad udziela głosu poza kolejnością w sprawie wniosków natury formalnej, których przedmiotem mogą być sprawy dotyczące:

1) stwierdzenia quorum,

2) zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały,

3) zamknięcia listy mówców i kandydatów,

4) ograniczenia czasu wystąpień dyskutantów,

5) przeliczenia głosów,

6) przestrzegania regulaminu obrad,

7) trybu głosowania,

8) głosowania bez dyskusji.

6. Wnioski formalne dotyczące:

1) stwierdzenia quorum,

2) przeliczenia głosów,

3) przestrzegania regulaminu obrad nie poddaje się pod głosowanie; rozstrzygnięcie należy do przewodniczącego obrad.

7. Wnioski formalnie przewodniczący obrad niezwłocznie poddaje pod głosowanie członków Rady, po dopuszczeniu w dyskusji jednego głosu „za” i jednego głosu „przeciw” wnioskowi, po czym rozstrzyga sprawę w głosowaniu zwykłą większością głosów.

8. Nie można udzielać głosu w sprawie formalnej w trakcie głosowania.

 

§ 13.

 1. Nad sprawnym przebiegiem obrad czuwa Przewodniczący Rady.

 2. W przypadku stwierdzenia, że Radny w wystąpieniu wyraźnie odbiega od przedmiotu obrad lub znacznie przekracza wyznaczony czas, Przewodniczący Rady może przywołać go „do rzeczy”, a po dwukrotnym przywołaniu odebrać mu głos.

 3. Jeżeli forma lub treść wystąpienia zakłóca porządek obrad lub uchybia powadze sesji, Przewodniczący Rady przywołuje Radnego „do porządku”, a gdy nie odniesie to skutku, może odebrać mu głos. Fakt ten odnotowuje się w protokole posiedzenia.

 4. Przewodniczący Rady może czynić Radnym uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania wystąpienia w trakcie sesji.

 

§ 14.

 1. Przewodniczący Rady może udzielić głosu poza kolejnością Staroście, Wicestaroście, przewodniczącemu Klubu, osobom zaproszonym na sesję.

 2. Osobie spośród publiczności Przewodniczący Rady może udzielić głosu po uprzednim uzyskaniu zgody Rady.

 3. Postanowienia § 13 ust. 2, 3 i 4 stosuje się również do osób spoza składu Rady Powiatu występujących na sesji.

 4. Osobom spoza składu Rady Powiatu, które swoim zachowaniem naruszają powagę obrad Przewodniczący Rady może nakazać opuszczenie sali.

 

§ 15.

 1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady kończy posiedzenie wypowiadając formułę „zamykam sesję rady Powiatu Kutnowskiego”. Czas od otwarcia do wyczerpania porządku obrad uznaje się za czas trwania sesji.

 2. Przepis ust. 1 dotyczy również sesji trwającej więcej niż jedno posiedzenie.

 

§ 16.

Warunki niezbędne dla prawidłowej pracy Rady Powiatu na posiedzeniach zapewnia Przewodniczący Zarządu.

 

§ 17.

 1. Biuro Rady Powiatu sporządza szczegółowy protokół z każdej sesji. Protokół podpisuje Przewodniczący Rady i protokolant.

 2. Przebieg sesji nagrywa się na taśmę magnetofonową, którą przechowuje się przez okres 6 miesięcy, licząc od daty przyjęcia protokółu sesji.

 3. Do protokółu dołącza się listę obecności radnych oraz odrębną listę zaproszonych gości, teksty przyjętych przez Radę uchwał, protokoły z głosowań tajnych, złożone na piśmie usprawiedliwienie osób nieobecnych, oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce przewodniczącego.

 4. Odpis protokółu winien być w ciągu 14 dni od odbycia sesji przesłany do Zarządu. Wyciągi z protokółu Zarząd przekazuje zainteresowanym jednostkom organizacyjnym.

 5. Protokoły z obrad przechowuje się w Starostwie Powiatu. Każdy mieszkaniec Powiatu ma prawo wglądu do protokółu, robienia notatek i odpisów.

 6. Protokół z sesji wykłada się do publicznego wglądu w biurze Rady Powiatu oraz na każdej następnej sesji.

 7. Nie później niż na najbliższej sesji do czasu przyjęcia protokółu, Radni mogą zgłaszać poprawki i uzupełnienia do protokółu z poprzedniej sesji, po czym o ich uwzględnieniu rozstrzyga przewodniczący, po wysłuchaniu protokolanta i przesłuchaniu taśmy magnetofonowej z nagraniem przebiegu sesji.

 8. Jeżeli wniosek określony w pkt. 7 nie zostanie uwzględniony, wnioskodawca może odwołać się do Rady.

 9. Po przyjęciu najbliższej sesji protokół stanowi urzędowy zapis przebiegu obrad i podejmowanych rozstrzygnięć.

 

 

 1. Uchwały Rady Powiatu.

 

§ 18.

  1. Sprawy rozpatrywane na sesjach Rady Powiatu rozstrzyga się podejmując uchwały, które są odrębnymi dokumentami z wyjątkiem uchwał o charakterze proceduralnym, odnotowanym w protokole sesji.

  2. Uchwała Rady Powiatu powinna zawierać:

  1. datę i tytuł uchwały,

  2. podstawę prawną,

  3. merytoryczną treść sprawy będącej przedmiotem uchwały,

  4. termin wejścia w życie i ewentualny czas jej obowiązywania,

  5. uzasadnienie, stanowiące załącznik do uchwały.

  1. Uchwały Rady Powiatu dotyczące zobowiązań finansowych winny wskazywać źródła dochodów, z których zobowiązania te zostaną pokryte.

 

§ 19.

Z inicjatywą podjęcia uchwały przez Radę Powiatu mogą występować:

1) grupa, co najmniej siedmiu Radnych,

2) komisje Rady,

3) kluby Radnych,

4) Zarząd Powiatu

 

§ 20.

 1. Podmiot uprawniony do inicjatywy uchwałodawczej przedstawia projekt uchwały Zarządowi powiatu najpóźniej na 14 dni przed terminem sesji zwyczajnej (na 3 dni przed terminem sesji zwołanej w trybie nadzwyczajnym).

 2. Zarząd przedkłada Przewodniczącemu Rady własne projekty uchwał lub zaopiniowane projekty innych uprawnionych podmiotów najpóźniej na 10 dni przed terminem sesji zwyczajnej lub na 2 dni przed terminem sesji zwołanej w trybie nadzwyczajnym.

 3. Przewodniczący Rady przekazuje niezwłocznie te projekty przewodniczącym właściwych komisji. Projekty winny zawierać akceptację radcy prawnego pod względem formalno- prawnym.

 4. Przewodniczący komisji, do których skierowano projekty uchwał, zwołują posiedzenia komisji najpóźniej na 4 dni przed terminem sesji zwyczajnej ( na 1 dzień przed terminem sesji zwołanej w trybie nadzwyczajnym) celem zaopiniowania projektów przez komisję.

 5. Zarząd Powiatu nie może uchylić się od zaopiniowania projektów uchwał zgłoszonych przez uprawniony podmiot.

 6. Przygotowanie projektów uchwał, pomoc merytoryczną, prawną i organizacyjną, zapewnia Zarząd Powiatu.

 7. Radny prezentujący opinię Komisji zobowiązany jest również do przedłożenia wniosków mniejszości.

 

 

 

 

 1. Zasady głosowania.

§ 21.

  1. W debacie nad uchwałą w pierwszej kolejności głos zabierają Przewodniczący komisji opiniujących projekt. Stanowis

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Luiza Michalska 25-03-2008 11:40:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Luiza Michalska 25-03-2008
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Świtkiewicz 23-10-2009 09:40:20