Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kutnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr 221/XXIX/2005 z dnia 30.08.2005r. - w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2005 rok


UCHWAŁA NR 221/XXIX/2005

Rady Powiatu w Kutnie z dnia 30 sierpnia 2005 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2005 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 ze zmianami z 2002 roku Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, póz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 200, poz. 1688, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, ze zmianami z 2003 roku Dz. U. Nr 162, poz. 1568, ze zmianami z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz. 1055) oraz art. 26 i 124 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 roku Dz. U. Nr 15, poz. 148 ze zmianami z 2000 roku Dz. U. Nr 122 póz. 1315, ze zmianami z 2001 roku Dz. U. Nr 88, poz. 961, ze zmianami z 2002 roku Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 156, poz. 1300, ze zmianami z 2003 roku Dz. U. Nr 45, poz. 391, Dz. U. Nr 65, poz. 594, Dz. U. Nr 96, poz. 874, Dz. U. Nr 166, poz. 1611, Dz. U. Nr 189, poz. 1851, ze zmianami z 2004 roku Dz. U. Nr 19, poz. 177, Dz. U. Nr 93, poz. 890, Dz. U. Nr 121, poz. 1264, Dz. U. Nr 123, poz. 1291, Dz. U. Nr 210, poz. 2135, Dz. U. Nr 273, poz. 2703, ze zmianami z 2005 roku Dz. U. Nr 14, póz. 114) i § 19 pkt 1 Uchwały Nr 146/XXI/2004 z dnia 15 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kutnowskiego na 2005 rok

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W załączniku Nr 1 i Nr 1A, 1B zwiększa się dochody o kwotę 2.364.469 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

  1. W załączniku Nr 1, 1 A, zmniejsza się dochody o kwotę 45.914 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

  2. W załączniku Nr 2, 2A zmniejsza się wydatki o kwotę 635.156 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

  3. W załączniku Nr 2, 2A i 2B zwiększa się wydatki o kwotę 2.783.711 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

  4. W załączniku Nr 3 zmniejsza się przychody o kwotę 304.500 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

  5. W załączniku Nr 4 zmniejsza się rozchody o kwotę 134.500 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

  6. W załączniku Nr 5 dopisuje się realizację zadań zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

  7. W załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany do uchwały zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

  8. W załączniku Nr 17 określającym dochody własne jednostek wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 221/XXIX/2005

Rady Powiatu w Kutnie

Dz.

Rozdz.

§

Treść

Zwiększenie dochodów

600

 

 

Transport i łączność

10 000

 

60014

 

Drogi publiczne powiatowe

10 000

 

2310

 

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

10 000

750

 

 

Administracja publiczna

98 000

 

75020

 

Starostwa powiatowe

98 000

 

 

2700

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

98 000

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

38 000

 

75411

 

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

38 000

 

 

6610

Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

38 000

 

 

w tym:

Miasto Kutno

30 000

 

 

 

Gmina Łanięta

3 000

 

 

Gmina Kutno

5 000

758

 

 

Różne rozliczenia

207

 

75832

 

Częśc róznoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

207

 

 

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

207

801

 

 

Oświata i wychowanie

77 774

 

80130

 

Szkoły zawodowe

33 360

 

 

2700

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

33 360

 

 

w tym:

ZS Żychlin

33 360

 

80140

 

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

44 414

 

 

2390

Wpływy do budżetu ze środków specjalnych

44 414

851

 

 

Ochrona zdrowia

170 000

 

85111

 

Szpitale ogólne

170 000

 

 

0920

Pozostałe odsetki

170 000

852

 

 

Pomoc społeczna

1 962 488

 

85201

 

Placówki opiekuńczo wychowawcze

187 500

 

 

2310

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

74 500

 

 

w tym:

Miasto Kraków

26 500

 

 

 

Miasto Płock

48 000

 

 

2320

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

33 000

 

 

w tym:

Powiat Płock

33 000

 

 

6290

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

80 000

 

85202

 

Domy pomocy społecznej

1 743 488

 

 

0830

Wpływy z usług

334 000

 

 

w tym:

DPS ul. Oporowska Kutno

90 000

 

 

 

DPS ul. Krzywoustego Kutno

104 000

 

 

 

DPS Pniewo

50 000

 

 

 

DPS Wojszyce

80 000

 

 

 

DPS Wola Chruścińska

10 000

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

32 000

 

 

w tym:

DPS ul. Oporowska Kutno

32 000

 

 

6420

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

84 000

 

 

6260

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycjii zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.

1 293 488

 

 

w tym:

NFOŚ i GW

810 091

 

 

 

WFOŚ i GW

483 397

 

85204

 

Rodziny zastępcze

31 500

 

 

2310

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

11 500

 

 

w tym:

Miasto Sosnowiec

11 500

 

 

2320

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

20 000

 

 

w tym:

Aleksandrów Kujawski

7 400

 

 

 

Ciechanów

12 600

854

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

8 000

 

85406

 

Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

4 000

 

 

0960

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

4 000

 

85407

 

Placówki wychowania pozaszkolnego

4 000

 

 

2700

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

4 000

 

 

 

Ogółem

2 364 469

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr 221/XXIX/2005

Rady Powiatu w Kutnie

Dz.

Rozdz.

§

Treść

Zmniejszenie dochodów

801

 

 

Oświata i wychowanie

45 914

 

80130

 

Szkoły zawodowe

1 500

 

 

2700

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

1 500

 

80140

 

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

44 414

 

 

0830

Wpływy z usług

44 414

 

 

 

Ogółem

45 914

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr 221/XXIX/2005 Rady Powiatu w Kutnie

Dz.

Rozdz.

Treść

Nazwa

Zmniejszenie wydatków

750

 

 

Administracja publiczna

8 000

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

8 000

 

 

bieżące

 

8 000

801

 

 

Oświata i wychowanie

139 675

 

80111

 

Gimnazja specjalne

12 175

 

 

płace i pochodne

SOSW Nowa Wieś

12 175

 

80130

 

Szkoły zawodowe

1 500

 

 

bieżące

ZSA Mieczysławów

1 500

 

80140

 

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

126 000

 

 

płace i pochodne

 

126 000

852

 

 

Pomoc społeczna

447 529

 

85201

 

Placówki opiekuńczo - wychowawcze

10 335

 

 

bieżące

RDDz Kutno

10 335

 

85202

 

Domy pomocy społecznej

437 194

 

 

rezerwa celowa

 

437 194

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

37 952

 

85403

 

Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

6 852

 

 

płace i pochodne

SOSW Nowa Wieś

6 852

 

85410

 

Internaty i bursy szkolne

31 100

 

 

bieżące

ZS Nr 3 Kutno

31 100

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2 000

 

92195

 

Pozostała działalność

2 000

 

 

bieżące

MDK Kutno

2 000

 

 

 

Ogółem

635 156

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr 221/XXIX/2005

Rady Powiatu w Kutnie

Dz.

Rozdz.

Treść

Nazwa

Zwiększenie wydatków

600

 

 

Transport i łączność

10 000

 

60014

 

Drogi publiczne powiatowe

10 000

 

 

bieżące

 

10 000

750

 

 

Administracja publiczna

106 207

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

8 000

 

 

płace i pochodne

 

8 000

 

75020

 

Starostwa powiatowe

98 207

 

 

płace i pochodne

 

98 207

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

38 000

 

75411

 

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

38 000

 

 

majątkowe

 

38 000

801

 

 

Oświata i wychowanie

209 487

 

80102

 

Szkoły podstawowe specjalne

19 027

 

 

płace i pochodne

SOSW Nowa Wieś

19 027

 

80123

 

Licea profilowane

16 840

 

 

bieżące

ZS Nr 3 Kutno

16 840

 

80130

 

Szkoły zawodowe

47 620

 

 

bieżące

ZS Nr 3 Kutno

14 260

 

 

bieżące

ZS Żychlin

33 360

 

80140

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Luiza Michalska 02-04-2008 13:24:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Luiza Michalska 02-04-2008
Ostatnia aktualizacja: Luiza Michalska 02-04-2008 13:24:16

Starostwo Powiatowe w Kutnie

ul. Kościuszki 16
99-300, Kutno
Łódzkie

powiatkutno.eu

Biuletyn Informacji Publicznej v77.a.2
© 2003 - 2021 Wytwórnia Telewizyjno-Filmowa Alfa Sp. z o.o.