Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kutnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr 209/XXVI/2005 z dnia 25.05.2005r. - w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Kutnie oraz ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego


UCHWAŁA NR 209/XXVI/2005

RADY POWIATU W KUTNIE

z dnia 25 maja 2005 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Kutnie oraz ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku
o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U.Nr 142 poz. 1592
z 2001 r. zmiana: Dz.U.Nr 23 poz. 220, Dz.U.Nr 62 poz. 558, Dz.U.Nr 113 poz.984, Dz.U.Nr 153, poz. 1271, Dz.U.Nr 200 poz. 1688, Dz.U.Nr 214 poz. 1806 z 2002 roku, Dz.U.Nr 162, poz.1568 z 2003 r., Dz.U.Nr 102, poz.1055
z 2004 r.) Rada Powiatu w Kutnie

uchwala , co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Kutnie stanowiącym załącznik do uchwały Nr 69/IX/2003
z dnia 26 września 2003 r. Rady Powiatu w Kutnie z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Uchwałami Nr 123/XVI/2004 z dnia 02 lipca 2004r., Nr 145/XX/2004 z dnia 10 listopada 2004r. oraz Nr 190/XXV/2005 z dnia 27 kwietnia 2005r. Rady Powiatu w Kutnie w ten sposób, że:

1. W rozdziale II. § 6 w ust. 5 skreśla się wyrazy: „ds. Edukacji i Rozwoju

Rolnictwa”

2. W rozdziale IV. w § 14 ust. I skreśla się punkty 17, 18, 19.

3. W rozdziale IV w § 14 ust. I dodaje się pkt.33 o następującym brzmieniu:

”33. Wydawanie zezwoleń na sprowadzenie zwłok i szczątków z obcego

państwa w porozumieniu z Inspektorem Sanitarnym.”

4. W rozdziale IV § 18

 • w pkt. 12 wyrazy: „każdego pierwszego” zastępuje się wyrazami:
  „do każdego piątego”

 • pkt 22 otrzymuje brzmienie:

„22. Występowanie do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o opinie dotyczące realizacji inwestycji na terenach objętych ochroną konserwatorską.”

 • pkt 27 otrzymuje brzmienie:

„27. Wydawanie dzienników budowy”

 • pkt 32 otrzymuje brzmienie:

„32 Uzgadnianie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.”

5. W rozdziale IV § 23 otrzymuje brzmienie:

„§ 23. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

 1. Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu zakładania, prowadzenia, przekształcania i likwidacji publicznych szkół i placówek oświatowych:

  1. szkół podstawowych specjalnych,

  2. gimnazjów specjalnych,

  3. szkół ponadgimnazjalnych, w tym z oddziałami integracyjnymi,

  4. szkół sportowych i mistrzostwa sportowego,

  5. placówek wychowania pozaszkolnego , placówek zapewniających opiekę i wychowanie w okresie pobierania nauki poza miejscem zamieszkania oraz placówek kształcenia ustawicznego,

  6. poradni psychologiczno-pedagogicznych.

 2. Prowadzenie bazy danych oświatowych.

 3. Prowadzenie spraw związanych z powołaniem na stanowisko dyrektora szkoły/placówki oświatowej.

 4. Powadzenie postępowań o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

 5. Wydawanie skierowań do kształcenia specjalnego.

 6. Kierowanie do młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii.

 7. Prowadzenie rejestru zezwoleń na założenie szkoły lub placówki publicznej prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną:

  1. wydawanie decyzji o udzieleniu zezwolenia na założenie publicznych szkół i placówek oświatowych publicznych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną,

  2. wydawanie decyzji o odmowie udzielenia zezwolenia i cofnięciu zezwolenia na założenie szkół publicznych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną.

 8. Prowadzenie ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych:

1) wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji niepublicznych szkół

i placówek oświatowych,

2) wydawanie decyzji o wykreśleniu z ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych,

3) wydawanie decyzji o odmowie wpisu do ewidencji niepublicznych

szkół i placówek oświatowych,

4) wydawanie decyzji w sprawie nadawania i cofnięcia szkołom

niepublicznym uprawnień szkoły publicznej.

 1. Prowadzenie spraw związanych z dotowaniem niepublicznych szkół

o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych.

 1. Prowadzenie rejestru instytucji kultury.

 2. Sprawowanie nadzoru nad działalnością instytucji kultury.

 3. Prowadzenie spraw związanych z organizowaniem i likwidacją instytucji

kultury .

 1. Prowadzenie spraw w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami.

 2. Sprawowanie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń: społeczno-

kulturalnych, regionalistycznych, oświatowych, kultury fizycznej i innych.

 1. Prowadzenie spraw związanych z powołaniem na stanowisko dyrektora

instytucji kultury.

 1. Prowadzenie spraw związanych z ustanawianiem i przyznawaniem

nagród Starosty Kutnowskiego w ramach specjalnego funduszu nagród

dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których

organem prowadzącym jest Powiat Kutnowski oraz w dziedzinie kultury.

 1. Prowadzenie ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej oraz wydawania

zaświadczeń o wpisie:

  1. wydawanie zaświadczeń o odmowie wpisu do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej,

  2. wydawanie zaświadczeń o wykreśleniu z ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej.

 1. Prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych oraz

wydawanie zaświadczeń o wpisie:

  1. wydawanie zaświadczeń o odmowie wpisu do ewidencji uczniowskich klubów sportowych,

  2. wydawanie zaświadczeń o wykreśleniu z ewidencji uczniowskich klubów sportowych.

 1. Współorganizacja i koordynacja powiatowych imprez kulturalnych,

sportowo-rekreacyjnych.

 1. Sprawowanie kontroli merytorycznej realizowanych zadań publicznych

z zakresu sportu, kultury i turystyki.

§ 2. Ustala się tekst jednolity Regulaminu Organizacyjnego
z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszej uchwały oraz :

 • Uchwały Nr 123/XVI/2004 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 02 lipca 2004 r,

 • Uchwały Nr 145/XX/2004 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 10 listopada 2004 r.,

 • Uchwały Nr 190/XXV/2005 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 27 kwietnia 2005 r.,

który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała niniejsza wraz z załącznikami podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kutnie oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1

1

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 209-XXVI-zalacznik_1.doc (DOC, 91.00Kb) 2008-04-02 12:51:59 171 razy
2 209-XXVI-zalacznik_2.doc (DOC, 223.00Kb) 2008-04-02 12:51:59 187 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Luiza Michalska 02-04-2008 12:51:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Luiza Michalska 02-04-2008
Ostatnia aktualizacja: Luiza Michalska 02-04-2008 12:51:59