Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kutnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr 180/XXV/2005 z dnia 27.04.2005r. - w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2005 rok


UCHWAŁA NR 180/XXV/2005

Rady Powiatu w Kutnie z dnia 27 kwietnia 2005 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2005 rok.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 póz. 1592 ze zmianami z 2002 roku Dz. U. Nr 23 póz. 220; Dz. U. Nr 62 póz. 558; Dz. U. Nr 113 póz. 984; Dz. U. Nr 153 póz. 1271; Dz. U. Nr 200 póz. 1688; Dz. U. Nr 214 póz. 1806; ze zmianami z 2003 roku Dz. U. Nr 162 póz. 1568 ze zmianami z 2004 roku Dz. U. Nr 102 póz. 1055) oraz art. 26 i 124 ust l ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 roku Dz. 15 póz. 148 ze zmianami z 2000 roku Dz. U. Nr 122 póz. 1315 ze zmianami z 2001 roku Dz. U. Nr 88 póz. 961 ze zmianami z 2002 roku Dz. U. Nr 153 póz. 1271; Dz. U. Nr 156 póz. 1300 ze zmianami z 2003 roku Dz. U. Nr 45 póz. 391; Dz. U. Nr 65 póz. 594; Dz. U. Nr 96 póz. 874; Dz. U. Nr 166 póz. 1611;Dz. U. Nr 189 póz. 1851 ze zmianami z 2004 roku Dz. U. Nr 19 póz. 177; Dz. U. Nr 93 póz. 890; Dz. U. Nr 121 póz. 1264; Dz. U. Nr 123 póz. 1291; Dz. U. Nr 210 póz. 2135; Dz. U. Nr 273 póz. 2703)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W załączniku Nr 1 i 1 A zwiększa się dochody o kwotę 930.788 zgodnie z

załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 1 i a A zmniejsza się dochody o kwotę 264.686 zł zgodnie

z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W załączniku Nr 2 i 2 A zmniejsza się wydatki o kwotę 292.281 zł zgodnie

z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku Nr 2 i 2 A zwiększa się wydatki o kwotę 2.816.066 zł zgodnie

z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku Nr 3 zwiększa się przychody o kwotę 2.231.016 zł zgodnie z

załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku Nr 4 zwiększa się rozchody o kwotę 373.333 zgodnie z

załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. W załączniku Nr 5 dopisuje się do realizacji zadanie zgodnie z załącznikiem

Nr 7 do niniejszej uchwały.

8. W załączniku Nr 13 Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej zwiększa się zakres wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 8 do

niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Załącznik Nr 1

Do Uchwały Nr 180/XXV/2005

Rady Powiatu w Kutnie

Dz.

Rozdz.

§

Treść

Zwiększenie dochodów

600

 

 

Transport i łączność

642 502

 

60014

 

Drogi publiczne powiatowe

642 502

 

 

2310

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

95 000

 

 

w tym:

Urząd Miasta i Gminy Żychlin

20 000

 

 

 

Gmina Kutno

75 000

 

 

6291

Środki na finansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

547 502

630

 

Turystryka

2 000

 

63095

 

Pozostała działalność

2 000

 

 

2310

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

2 000

 

 

w tym:

Urząd Gminy Bedlno

2 000

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

823

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

823

 

 

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

823

 

 

w tym:

DPS Wola Chruścińska

823

852

 

 

Pomoc społeczna

263 863

 

85202

 

Domy pomocy społecznej

263 863

 

 

0830

Wpływy z usług

263 863

 

 

w tym:

DPS Wola Chruścińska

263 863

854

 

 

Edukacujna opieka wychowawcza

21 600

 

85403

 

Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

21 600

 

 

2390

Wpływy do budżetu ze środków specjalnych

21 600

 

 

w tym:

SOSW Nr 1 w Kutnie

17 000

 

 

 

SOSW dla Słabo Słyszących w Kutnie

4 600

 

 

 

Ogółem

930 788

Załącznik Nr 2

Do Uchwały Nr 180/XXV/2005

Rady Powiatu w Kutnie

Dz.

Rozdz.

§

Treść

Zmniejszenie dochodów

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

823

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

823

 

 

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

823

 

 

w tym:

DPS Franciszków

823

852

 

 

Pomoc społeczna

263 863

 

85202

 

Domy pomocy społecznej

263 863

 

 

0830

Wpływy z usług

263 863

 

 

w tym:

DPS Franciszków

263 863

 

 

 

Ogółem

264 686

Załącznik Nr 3

Do Uchwały Nr 180/XXV/2005

Rady Powiatu w Kutnie

Dz.

Rozdz.

Treść

Zmniejszenie wydatków

801

 

 

Oświata i wychowanie

50 722

 

80123

 

Licea profilowane

20 000

 

 

bieżące

ZS Nr 3 Kutno

20 000

 

80130

 

Szkoły zawodowe

26 822

 

 

płace i pochodne

ZS Nr 3 Kutno

6 822

 

 

bieżące

ZS Nr 3 Kutno

20 000

 

80145

 

Komisje egzaminacyjne

3 900

 

 

bieżące

 

3 900

852

 

 

Pomoc społeczna

182 559

 

85201

 

Placówki opiekuńczo - wychowawcze

2 500

 

 

bieżące

RDDz Kutno

2 500

 

85202

 

Domy pomocy społecznej

150 000

 

 

rezerwa

 

100 000

 

 

bieżące

DPS Wojszyce

50 000

 

85204

 

Rodziny zastępcze

30 059

 

 

bieżące

 

30 059

853

 

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

59 000

 

85321

 

Zespoły do spraw orzekania o niepełnośprawności

59 000

 

 

płace i pochodne

 

10 000

 

 

bieżące

 

49 000

 

 

 

Ogółem

292 281

Załącznik Nr 4

Do Uchwały Nr 180/XXV/2005

Rady Powiatu w Kutnie

Dz.

Rozdz.

Treść

Nazwa

Zwiększenie wydatków

600

 

 

Transport i łącznąść

370 000

 

60014

 

Drogi publiczne powiatowe

370 000

 

 

bieżące

 

355 000

 

 

dotacje

 

15 000

630

 

 

Turystyka

2 000

 

63095

 

Pozostała działalność

2 000

 

 

bieżące

 

2 000

750

 

 

Administracja publiczna

25 000

 

75020

 

Starostwa powiatowe

25 000

 

 

bieżące

 

25 000

758

 

 

Różne rozliczenia

625 000

 

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

625 000

 

 

rezerwa ogólna

 

625 000

801

 

 

Oświata i wychowanie

265 848

 

80123

 

Licea profilowane

1 729

 

 

płace i pochodne

ZS Nr 3 Kutno

1 729

 

80145

 

Komisje egzaminacyjne

3 900

 

 

płace i pochodne

 

3 900

 

80195

 

Pozostała działalność

260 219

 

 

bieżące

 

260 219

852

 

 

Pomoc społeczna

1 202 663

 

85201

 

Placówki opiekuńczo - wychowawcze

2 500

 

 

płace i pochodne

RDDz Kutno

2 500

 

85202

 

Domy pomocy społecznej

200 000

 

 

dotacje

DPS ZS Albertynki

150 000

 

 

majątkowe

DPS Pniewo

50 000

 

85204

 

Rodziny zastępcze

1 000 163

 

 

płace i pochodne

 

30 059

 

 

bieżące

 

970 104

853

 

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

108 862

 

85321

 

Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

59 000

 

 

płace i pochodne

 

59 000

 

85333

 

Powiatowe urzędy pracy

49 862

 

 

płace i pochodne

 

6 502

 

 

bieżące

 

43 360

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

66 693

 

85403

 

Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

21 600

 

 

płace i pochodne

SOSW Nr 1 Kutno

17 000

 

 

bieżące

SOSW dla Słabo Słyszących Kutno

4 600

 

85410

 

Internaty i bursy szkolne

45 093

 

 

płace i pochodne

ZS Nr 3 Kutno

5 093

 

 

bieżące

ZS Nr 3 Kutno

40 000

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

150 000

 

92118

 

Muzea

150 000

 

 

dotacje

 

150 000

 

 

w tym:

Muzeum w Krośniewicach

68 280

 

 

 

Muzeum w Oporowie

81 720

 

 

 

Ogółem

2 816 066

Załącznik Nr 5

Do Uchwały Nr 180/XXV/2005

Rady Powiatu w Kutnie

§

Treść

Zwiększenie przychodów

957

Nadwyżki z lat ubiegłych

2 231 016

 

Ogółem

2 231 016

Załącznik Nr 6

Do Uchwały Nr 180/XXV/2005

Rady Powiatu w Kutnie

§

Treść

Zwiększenie rozchodów

992

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

373 333

 

Ogółem

373 333

Załącznik Nr 7

Do Uchwały Nr 180/XXV/2005

Rady Powiatu w Kutnie

Dz.

Rozdz.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Luiza Michalska 02-04-2008 12:46:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Luiza Michalska 02-04-2008
Ostatnia aktualizacja: Luiza Michalska 02-04-2008 12:46:56

Starostwo Powiatowe w Kutnie

ul. Kościuszki 16
99-300, Kutno
Łódzkie

powiatkutno.eu

Biuletyn Informacji Publicznej v77.a.2
© 2003 - 2021 Wytwórnia Telewizyjno-Filmowa Alfa Sp. z o.o.