Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kutnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr 184/XXV/2005 z dnia 27.04.2005r. - w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania i realizacji stypendiów w roku szkolnym 2005/2006 współfinansowanych przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach projektu „Średnie wykształcenie naszym celem – program stypendialny dla młodzieży z obszarów wiejskich"


UCHWAŁA Nr 184/XXV/2005

RADY POWIATU W KUTNIE

z dnia 27 kwietnia 2005 roku

w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania i realizacji stypendiów w roku szkolnym 2005/2006 współfinansowanych przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach projektu „Średnie wykształcenie naszym celem - program stypendialny dla młodzieży z obszarów wiejskich"

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 pkt 10 a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 roku Nr 142 poz., 1592, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759) Rada Powiatu w Kutnie uchwala, co następuje:

§1. Przyjmuje się „Regulamin przyznawania i realizacji stypendiów w roku szkolnym 2005/2006 współfinansowanych przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach projektu „Średnie wykształcenie naszym celem - program stypendialny dla młodzieży z obszarów wiejskich". stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Regulamin przyznawania i realizacji stypendiów w roku szkolnym 2005/2006 współfinansowanych przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach projektu Średnie wykształcenie naszym celem - program stypendialny dla młodzieży z obszarów wiejskich

§1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin przyznawania i realizacji stypendiów w roku szkolnym 2005/2006 współfinansowanych przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach projektu Średnie wykształcenie naszym celem - program stypendialny dla młodzieży z obszarów wiejskich, zwany dalej Regulaminem, określa zasady, warunki, tryb przyznawania i realizacji stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych, przyznawanych w ramach Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa.

 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. "obszarach wiejskich" - rozumie się przez to tereny położone poza granicami administracyjnymi miast.

 2. "trudnej sytuacji materialnej"- oznacza to dochód rodziny w przeliczeniu na osobę, lub dochód osoby uczącej się nie wyższy niż kwota uprawniająca do uzyskania świadczeń rodzinnych zapisana w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2003r. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.)
  z uwzględnieniem progu dochodu w przeliczeniu na osobę określonym dla danego województwa w Ramowym Planie Realizacji Działań corocznie przygotowywanym przez Instytucję Wdrażającą oraz zapisów § 3 ust. 1 pkt c).

 3. "dochodzie" - oznacza to, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób:

 1. przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne,

 2. deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pomniejszony o należny zryczałtowany podatek dochodowy i zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,

 3. inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów
  o podatku dochodowym od osób fizycznych wymienione w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2003 roku
  Nr 228, poz. 2255)

 1. Stypendium przyznaje Komisja do spraw pomocy materialnej, zwana dalej Komisją, w skład, której wchodzi:

 1. pięciu przedstawicieli organu prowadzącego- w tym przewodniczący komisji

 2. po jednym przedstawicielu szkoły ponadgimnazjalnej/zespołu szkół wskazanym przez dyrektora szkoły/ zespołu.

 1. Imienny skład Komisji powołuje uchwałą Zarząd Powiatu w Kutnie.

§2. Formy pomocy.

 1. Stypendia mogą być przekazywane w formie rzeczowej, dofinansowania opłat, refundacji kosztów ponoszonych w związku z podejmowaniem/ kontynuacją kształcenia bądź innej formie zgodnej z wytycznymi Ministerstwa Gospodarki i Pracy.

 2. Stypendia mogą być przeznaczone na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów:

 1. zakwaterowania w internacie lub na stancji,

 2. posiłków w stołówce szkoły, internatu lub prowadzonej przez inny podmiot,

 3. zakupu słowników i podręczników do nauki w szkołach ponadgimnazjalnych,

 4. kosztów związanych z transportem do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej,

 5. czesnego za naukę w szkole ponadgimnazjalnej niepublicznej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej,

 6. innych kosztów wymaganych obligatoryjnie przez szkołę,

 1. Decyzję o wyborze świadczeń wymienionych w ust. 2 podejmuje stypendysta.

§3. Kryteria przyznawania stypendium

 1. Stypendium na rok szkolny 2005/2006 może zostać przyznane uczniowi spełniającemu łącznie następujące warunki:

 1. w całym okresie pobierania stypendium posiada stałe zameldowanie na obszarach wiejskich, mieście do 5 tys. mieszkańców, mieście od 5 tys. do 20 tys. mieszkańców, w którym nie ma szkół ponadgimnazjalnych publicznych kończących się maturą,

 2. rozpoczyna naukę w szkole ponadgimnazjalnej lub uczy się w szkole ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej dla młodzieży, dla której organem prowadzącym/dotującym jest Powiat Kutnowski umożliwiającej uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego/dojrzałości,

 3. dochód rodziny ucznia w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się za 2004 r. nie jest wyższy niż 350 zł netto. Dochód oblicza się w sposób określony w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2003r. Nr 228, poz. 2255) chyba, że wytyczne Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi lub Ministerstwa Gospodarki i Pracy stanowić będą inaczej.

 1. W przypadku, ograniczonej wielkości środków finansowych tzn., gdy liczba osób spełniających kryteria, o których mowa w ust.1, jest większa niż liczba stypendiów do rozdysponowania, pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają uczniowie
  o najniższych dochodach w rodzinie spełniający warunek, o którym mowa w ust.1 pkt. c) (począwszy od najniższego dochodu w górę, do momentu wyczerpania się środków).

 2. W przypadku, gdy dochód, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt c) dla kilku osób, które ubiegają się o stypendium jest taki sam, pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają osoby, z rodziny, w której jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

 3. Stypendium przyznaje się na czas trwania nauki w danym roku szkolnym, przy uwzględnieniu wytycznych Ministerstwa Gospodarki i Pracy, nie dłuższy niż 10 miesięcy.

§4. Tryb przyznawania i realizacji stypendium

 1. Uczeń, ubiegający się o stypendium na dany rok szkolny, składa wniosek, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Do wniosku załącza się:

 1. potwierdzenie zameldowania odpowiednio na obszarze wiejskim, w mieście do 5 tys. mieszkańców lub w mieście od 5 tys. do 20 tys. mieszkańców, w którym nie ma szkół ponadgimnazjalnych publicznych kończących się maturą; wydane przez właściwy urząd gminy,

 2. zaświadczenie dyrektora szkoły potwierdzające fakt, iż wnioskodawca jest uczniem szkoły kończącej się egzaminem maturalnym/dojrzałości,

 3. oświadczenie rodziców/opiekunów o źródłach dochodów członków rodziny, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu,

 4. zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:

 • zaświadczenia o dochodach podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych dla wszystkich członków rodziny, wydane przez właściwy urząd skarbowy,

 • zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego o wysokości należnego zryczałtowanego podatku dochodowego za 2004 rok albo decyzję lub decyzje ustalające wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej,

 • oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w 2004 roku, jeżeli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu,

 • oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego innego dochodu w roku 2004 niepodlegającego opodatkowaniu, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu,

 • zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku 2004 albo inne zaświadczenie pozwalające określić dochód z gospodarstwa rolnego zgodnie z wytycznymi Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi lub Ministerstwa Gospodarki i Pracy,

 1. inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do stypendium zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 27 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne ( Dz. U. z 2004r. Nr 213, poz. 2162) i wytycznymi Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi i Ministerstwa Gospodarki i Pracy.

 1. Ogłoszenie, o przyjmowaniu wniosków publikowane będzie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kutnie www.kutno.finn.pl, lokalnych mediach, tablicy ogłoszeniowej Starostwa Powiatowego w Kutnie
  ul. Kościuszki 16 oraz zostanie przekazane do szkół, dla których organem prowadzącym/dotującym jest Powiat Kutnowski.

 2. Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami składa się w terminie podanym w ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 2.

 3. Wnioski złożone po terminie i wnioski niekompletne oraz wnioski niespełniające kryteriów zawartych w § 3 ust. 1 nie będą rozpatrywane.

 4. Komisja ustala listę stypendystów na dany rok szkolny w terminie wskazanym w ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 2.

 5. Lista stypendystów podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Powiatu.

 6. Przewodniczący Komisji powiadamia ucznia lub jego rodziców/prawnych opiekunów o przyznaniu stypendium za pośrednictwem szkoły.

 7. Zarząd Powiatu podpisuje z rodzicami/ prawnymi opiekunami ucznia Kontrakt, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu.

 8. Kwota stypendium będzie wynosić 150 zł na miesiąc, nie może przekroczyć
  1500 zł w skali roku szkolnego chyba, że Ramowy Plan Realizacji Działania na rok 2005 stanowić będzie inaczej.

 9. Refundacja kosztów, o których mowa w §2 ust.2 następuje po przedstawieniu przez stypendystę rachunków lub faktur imiennych wystawionych na jego nazwisko a w przypadku refundacji kosztów przejazdu także imiennych biletów miesięcznych.

 10. W przypadku dofinansowania opłat za zakwaterowanie i wyżywienie stypendysta do dnia 5 każdego miesiąca przedstawia informację dyrektora szkoły o wysokości kosztów za dany miesiąc.

 11. Dokumenty, o których mowa w ust. 10 stypendysta składa w Punkcie Obsługi Programów Stypendialnych w terminie do dnia 15 każdego miesiąca.
  Do końca każdego miesiąca następuje refundacja kosztów wydatków z zastrzeżeniem § 5 ust. 7. Dokumenty dotyczące miesiąca czerwca należy składać do 30 czerwca 2006 roku. Analizy merytorycznej wydatków dokonuje pracownik Starostwa Powiatowego w Kutnie.

 12. Maksymalna wysokość refundowanych kosztów nie może przekroczyć kwoty wynikającej z pomnożenia kwoty przyznanego stypendium przez liczbę miesięcy roku szkolnego, w których stypendium ma być wypłacane z uwzględnieniem
  §5 ust. 1 i ust. 2.

 13. Wypłata ostatniej raty stypendium jest uzależniona od uprzedniego złożenia przez stypendystę ankiety końcowej.

§5. Postanowienia końcowe

 1. Zaprzestaje się wypłaty stypendium gdy stypendysta:

 1. przerwał naukę w szkole,

 2. został skreślony z listy uczniów,

 3. przestał spełniać pozostałe warunki, o których mowa w §3 ust.1.

 1. W terminie 7 dni stypendysta ma obowiązek powiadomić Przewodniczącego Komisji o wystąpieniu okoliczności wymienionych w ust.1.

 2. W przypadku wypłacenia stypendium po terminie wystąpienia zdarzeń, o których mowa w ust.1 stypendysta zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych środków na konto wskazane przez Przewodniczącego Komisji wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od pierwszego dnia miesiąca następującego po zdarzeniach powodujących utratę prawa do stypendium.

 3. W przypadku ujawnienia zatajonych przez stypendystę/ rodziców (prawnych opiekunów) okoliczności istotnych dla przyznania stypendium, Zarząd Powiatu ma prawo do zerwania Kontraktu i żądania zwrotu dotychczas wypłaconych kwot stypendium wraz z ustawowymi odsetkami.

 4. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust 1 pozostająca do wypłaty kwota stypendium może być przyznana kolejnej osobie/kolejnym osobom spełniającej/spełniającym kryteria, o których mowa w § 3.

 5. W trakcie okresu, na który przyznane zostało stypendium Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo żądania od ucznia bądź organu, który może udzielić odpowiedniej informacji poświadczenia, iż uczeń spełnia kryteria określone
  w § 3 ust. 1.

 6. Refundacja kosztów nastąpi pod warunkiem przekazania środków finansowych na konto Starostwa Powiatowego w Kutnie. W przypadku braku środków finansowych spowodowanych opóźnieniem w ich przekazaniu dopuszcza się możliwość wypłaty zaległych i bieżących kwot stypendium.

 7. W innych sprawach nieokreślonych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Komisja.

Załącznik nr 1

Wniosek o przyznanie stypendium w roku szkolnym 2005/2006
w ramach Działania 2.2
Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach projektu Średnie wykształcenie naszym celem - program stypendialny dla młodzieży z obszarów wiejskich

Nazwisko

Miejscowość

Imiona

Imię ojca

Data urodzenia

Imię matki

PESEL

Nazwa i adres szkoły

W roku szkolnym ........../............. jestem uczniem klasy

Adres stałego zameldowania

Miejscowość

Ulica, nr domu

Kod pocztowy

-

Poczta

Powiat

Telefon kontaktowy

Świadomy (a) odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych oświadczam, że:

moja rodzina składa się z ............ osób a średni miesięczny dochód netto za 2004 rok w przeliczeniu na jedną osobę w rodzinie wyniósł.................zł, co potwierdzają załączone do wniosku dokumenty.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celu realizacji, monitoringu i ewaluacji projektu stypendialnego. Poinformowany zostałem/zostałam o prawie wglądu do swoich danych i poprawianiu ich.

podpis ucznia podpis jednego z rodziców

Proszę o przyznanie stypendium

podpis ucznia podpis jednego z rodziców


Załącznik nr 2

Oświadczenie o dochodach rodziny uzyskanych w roku 2004

 1. Imię i nazwisko ucznia/ uczennicy ............................................................................ PESESL ............................................

2. Adres stałego zameldowania:

Oświadczam, że moja rodzina składa się z niżej wymienionych osóba dochody ze źródeł wskazanych w tabeli wynosiły:

Lp.

Imię i nazwisko

Data urodzenia

Miejsce pracy- nauki

Stopień pokrewieństwa

Wysokość dochodu netto w zł.

Źródła dochodów

Dokumenty potwierdzające uzyskanie dochodu z kol.6 załączone do oświadczenia

1

2

3

4

5

6

7

8

Łączny dochód :

Średni miesięczny dochód netto w przeliczeniu na jedną osobę wynosi ........................ zł

Składając niniejszą deklarację oświadczam, że jest mi wiadome, że dokumenty na podstawie których zadeklarowałem(am) dochody jestem zobowiązany(a) przechowywać przez okres 3 lat, a uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej z art.233 §1 kodeksu karnego tj. o odpowiedzialności za zeznawanie nieprawdy lub zatajanie prawdy, za które grozi odpowiedzialność karna w wymiarze do 3 lat pozbawienia wolności, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych w oświadczeniu.

...............................................

podpis jednego z rodziców


Załącznik Nr 3

(imię i nazwisko)

OŚWIADCZENIE O DOCHODZIE UZYSKIWANYM Z POZAROLNICZEJ DZIAŁALNOŚCI OSÓB ROZLICZAJĄCYCH SIĘ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE

Oświadczam, że w roku kalendarzowym 2004 uzyskałam/em dochód z działalności opodatkowanej w formie:

(zakreślić odpowiedni kwadrat)

% ryczałtu ewidencyjnego

% karty podatkowej

 1. Dochód po odliczeniu kwot z pozycji 2-4 wyniósł zł gr.

 2. Należne składki na ubezpieczenia społeczne wyniosły zł gr.

 3. Należne składki na ubezpieczenia zdrowotne wyniosły zł gr.

 4. Należny zryczałtowany podatek dochodowy wyniósł zł gr.

(miejscowość, data) (podpis osoby składającej oświadczenie)

POUCZENIE

Dochód deklarowany w oświadczeniu nie może być niższy od kwoty odpowiadającej sześciokrotności sumy należnego zryczałtowanego podatku dochodowego i składki na ubezpieczenia zdrowotne (art. 5 ust. 10 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych).

W przypadku osób rozliczających się w formie ryczałtu ewidencyjnego należny ryczałt dokumentuje zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości należnego ryczałtu w 2004 roku.

W przypadku osób rozliczających się w formie karty podatkowej wysokość podatku dokumentuje decyzja lub decyzje z urzędu skarbowego o wysokości karty podatkowej w 2004 roku. Wysokość karty podatkowej pomniejszona o wysokość składek na ubezpieczenie zdrowotne odliczanych od podatku stanowi podatek należny.


Załącznik nr 4

(imię i nazwisko)

OŚWIADCZENIE O DOCHODZIE NIEPODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM

Oświadczam, że w roku kalendarzowym 2004 uzyskałam/em dochód w wysokości...............................zł.....gr

z tytułu:

(miejscowość, data) (podpis osoby składającej oświadczenie)

Pouczenie

Oświadczenie obejmuje następujące dochody, w zakresie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym (art. 3 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych):

 • renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,

 • renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,

 • świadczenia pieniężne oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych,

 • dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,

 • świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich,

 • emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w latach 1939-1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów,

 • renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939-1945, otrzymywane z zagranicy,

 • zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych,

 • środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc,

 • należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo za granicą - w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy(Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz.94, z późn. zm.),

 • należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także należności pieniężne wypłacone żołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych,

 • należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały dochód,

 • wynagrodzenia członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu użytkowania przez spółdzielnię wniesionych wkładów gruntowych,

 • alimenty na dzieci,

 • stypendia określone w przepisach o systemie oświaty, o szkolnictwie wyższym oraz w przepisach o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki,

 • kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich,

 • należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób,

 • dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, z późn. zm.),

 • dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych,

 • ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”,

 • ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003 - 2006,

 • świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora,

 • dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego.

Załącznik nr 5

Kontrakt

Zawarty w dniu .................. pomiędzy

Powiatem Kutnowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach:

..........................................

...........................................

a
....................................................................................................... zamieszkałym

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna, nr dowodu osobistego)

............................................................................................................................

(dokładny adres zamieszkania)

w sprawie przekazywania stypendium w wysokości .......... zł miesięcznie przez okres
od .............. do ...................., finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa w ramach Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, uczniowi/ uczennicy

imię i nazwisko .................................................. PESEL ...................................... data i miejsce urodzenia ...............................................

zamieszkałemu(ej) ..............................................................................................

§1. Powiat Kutnowski będzie przekazywał stypendium zgodnie
z Regulaminem przyznawania i realizacji stypendiów w roku szkolnym 2005/2006 współfinansowanych przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach projektu Średnie wykształcenie naszym celem - program stypendialny dla młodzieży z obszarów wiejskich przyjętego uchwałą Rady Powiatu w Kutnie.

§2. Rodzic/ prawny opiekun ucznia oświadcza, że zna postanowienia Regulaminu i zobowiązuje się do ich stosowania, w tym do wydatkowania stypendium oraz przedstawiania rachunków i faktur zgodnie z zasadami i trybem określonymi w Regulaminie.

§3. Rodzic/ prawny opiekun zobowiązuje się w terminie 7 dni do poinformowania Przewodniczącego Komisji o zaistnieniu okoliczności będących powodem zaprzestania wypłaty stypendium, o których mowa w §5 Regulaminu.

§4.Rodzic/ prawny opiekun zobowiązuje się do prawidłowego realizowania przez ucznia założeń programu, w szczególności dotyczących monitorowania jego efektów.

§5.Kontrakt obowiązuje w roku szkolnym 2005/2006

Zarząd Powiatu

..........................................

(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Luiza Michalska 02-04-2008 12:41:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Luiza Michalska 02-04-2008
Ostatnia aktualizacja: Luiza Michalska 02-04-2008 12:41:58