Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kutnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr 153/XXI/2004 z dnia 15.12.2004r. - w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Kutnowskiego z Organizacjami Pozarządowymi na Rok 2005


UCHWAŁA NR 153/XXI/2004

Rady Powiatu w Kutnie z dnia 15 grudnia 2004 roku

w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Kutnowskiego

z Organizacjami Pozarządowymi na Rok 2005

Na podstawie art. 4 ust.1 i art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U z 2001 roku Nr 142, poz. 1592, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759), oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 oraz z 2004 roku Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135) Rada Powiatu w Kutnie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Program Współpracy Powiatu Kutnowskiego z Organizacjami Pozarządowymi na Rok 2005, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały Nr 153/XXI/2004

Rady Powiatu w Kutnie

z dnia 15 grudnia 2004 roku

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KUTNOWSKIEGO

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

NA ROK 2005

Zadaniem Powiatu Kutnowskiego jest jak najlepsze zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, którą tworzą jego mieszkańcy. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i liderami środowisk lokalnych, stanowiąc jeden z elementów efektywnego kierowania rozwojem Powiatu, przyczynia się m.in. do budowania społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywizację społeczności lokalnych, umacniania w społecznej świadomości poczucia odpowiedzialności za siebie i swoje otoczenie, wprowadzenia nowatorskich i bardziej efektywnych działań i rozwiązań dzięki dobremu rozpoznaniu występujących potrzeb.

Powiat Kutnowski, mając na celu kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym, poprzez budowanie partnerstwa między administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi oraz dostrzegając korzyści wynikające z realizacji Programu współpracy na 2004 rok z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, zamierza wspierać organizacje pozarządowe w realizacji ważnych celów społecznych.

Program Współpracy Powiatu Kutnowskiego z Organizacjami Pozarządowymi na Rok 2005 stanowi zatem propozycje dla wszystkich organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, wyrażających wolę i gotowość współpracy w działalności na rzecz powiatu kutnowskiego i jego mieszkańców, zawarte zaś w nim rozwiązania umożliwiają włączenie organizacji obywatelskich w system demokracji lokalnej.

Rozdział I. Postanowienia ogólne

 1. Program współpracy Powiatu Kutnowskiego z organizacjami pozarządowymi jest elementem lokalnego systemu polityki społeczno - finansowej.

 2. Program określa formy, zasady, zakres oraz kierunki współpracy organów samorządowych Powiatu z organizacjami, a także priorytety zadań publicznych, których realizacja może być związana z udzieleniem pomocy publicznej.

 3. Ilekroć w Programie jest mowa o:

  1. ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami),

  2. Programie - rozumie się przez to Program Współpracy Powiatu Kutnowskiego z Organizacjami Pozarządowymi na Rok 2005”,

  3. organizacjach - rozumie się przez to organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

  4. dotacji - rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 69 ust. 4 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 26 listopada 1996 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 Nr 15, poz. 48 z późn. zmianami),

  5. działalności pożytku publicznego - rozumie się przez to działalność społecznie użyteczną prowadzoną przez organizacje w sferze zadań publicznych określonych w ustawie,

  6. konkursie ofert - rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art.11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Rozdział II. Podmioty Programu

 1. Podmiotami Programu są wszystkie wyrażające wolę współpracy z Samorządem Powiatu Kutnowskiego organizacje, które prowadzą odpowiednio do terytorialnego zakresu działania Powiatu Kutnowskiego działalność pożytku publicznego w zakresie zadań Powiatu określonych w ustawach lub na rzecz jego mieszkańców. Należą do nich w szczególności:

  1. stowarzyszenia i terenowe jednostki organizacyjne stowarzyszeń,

  2. kluby sportowe,

  3. fundacje,

  4. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

  5. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

 2. Podmioty Programu, które chcą współpracować z Samorządem Powiatu Kutnowskiego, winny wypełnić i aktualizować nie rzadziej niż co 12 miesięcy ankietę organizacji.

 3. Ze strony Samorządu Powiatu Kutnowskiego w realizacji Programu uczestniczą Rada i Zarząd Powiatu w Kutnie, komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Kutnie oraz jednostki organizacyjne Powiatu zgodnie z zakresem merytorycznym, w szczególności Wydział Edukacji, Kultury i Sportu, Referat Zdrowia, Referat Promocji i Informacji, Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie oraz Wydział Finansowy.

III. Przedmiot i kierunki współpracy

 1. Przedmiotem współpracy jest przede wszystkim prowadzenie działalności pożytku publicznego przez organizacje w sferze zadań publicznych w zakresie zadań Powiatu określonych w ustawach i korzystanie z działalności organizacji w celu wykonywania zadań publicznych.

 2. Obszar współpracy Powiatu Kutnowskiego z organizacjami obejmuje sferę zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy.

 3. Jako zadania priorytetowe Samorządu Powiatu Kutnowskiego w roku 2005 określa się zadania z zakresu:

  1. przeciwdziałania bezrobociu i wspierania przedsiębiorczości,

  2. kultury fizycznej, sportu i rekreacji,

  3. kultury i sztuki,

  4. promocji i ochrony zdrowia,

  5. bezpieczeństwa i porządku publicznego,

  6. działań na rzecz osób niepełnosprawnych,

  7. wypoczynku letniego oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami w ramach międzynarodowych działań partnerskich.

 1. Szczegółowy wykaz zadań, w ramach określonych w ust. 2, na realizację których można będzie uzyskać zlecenie, przyjmuje Zarząd Powiatu w drodze uchwały.

IV. Zasady i formy współpracy

 1. Współpraca Powiatu Kutnowskiego z organizacjami w 2005 roku może odbywać się w następujących formach:

  1. zlecania organizacjom realizacji zadań publicznych, poprzez wspieranie takich zadań, wraz z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie,

  2. wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków poprzez:

   • gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie informacji o organizacjach, działających na terenie Powiatu Kutnowskiego poprzez stworzenie powiatowej bazy danych,

   • rozbudowanie witryny internetowej Powiatu Kutnowskiego o stronę z informacjami dotyczącymi organizacji,

   • przekazywanie przez organizacje informacji o przewidywanych i realizowanych w 2005 roku zadaniach sfery publicznej, których realizacja odbywa się w oparciu ośrodki inne niż te, które mogą wynikać z Programu,

   • publikowaniu ważnych informacji w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Powiatu Kutnowskiego,

 1. konsultowania projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności organizacji głównie poprzez udział w spotkaniach poświęconych podsumowaniu i ocenie Programu na rok 2005 oraz konsultacji projektu programu współpracy na rok następny,

 1. Inne formy wsparcia mogą obejmować działania w postaci:

  1. udostępniania pomieszczeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kutnie, środków technicznych na zasadach obowiązujących w Starostwie, itp.,

  2. wspólnego rozpoznawania potrzeb społeczności Powiatu,

  3. promocji działalności organizacji uczestniczących w realizacji Programu,

  4. organizowania lub współorganizowania szkoleń, konferencji, forum wymiany doświadczeń, w celu podniesienia sprawności funkcjonowania organizacji .

 2. Zlecanie realizacji zadań publicznych, o którym mowa w pkt. 1 lit.a) odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania.

 3. W celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert Zarząd Powiatu powołuje komisję konkursową.

 4. Otwarte konkursy ofert są ogłaszane i przeprowadzane w oparciu o przepisy ustawy i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.

 5. Wzory dokumentów związanych z realizacją Programu określa rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2003 r. Nr 193, poz. 1891).

 6. Współpraca Powiatu Kutnowskiego z organizacjami, o której mowa w pkt. 1 i 2, odbywać się będzie na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

V. Postanowienia końcowe

 1. Tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczenia oraz sposób kontroli wykonania zleconego zadania określa ustawa.

 2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych określa uchwała budżetowa Rady Powiatu w Kutnie na 2005 rok.

 3. Wykaz organizacji, zleconych w 2005 roku zadań publicznych i kwot dotacji przyznanych na realizację zostanie opublikowany w załączniku do sprawozdania z realizacji budżetu Powiatu w Kutnie.

 4. Organizacja, która uzyska dotację na wsparcie realizacji zadania publicznego, jest zobowiązana do zamieszczania w swoich materiałach informacyjnych zapisu o dofinansowaniu zadania przez Powiat Kutnowski.

 5. Wnioski, uwagi oraz propozycje dotyczące funkcjonowania Programu organizacje mogą zgłaszać do Zarządu Powiatu.

 6. Rada Powiatu w Kutnie uchwali Program Współpracy Powiatu Kutnowskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2006 rok nie później niż do dnia 31 grudnia 2005 roku.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Luiza Michalska 02-04-2008 11:38:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Luiza Michalska 02-04-2008
Ostatnia aktualizacja: Luiza Michalska 02-04-2008 11:38:23