Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kutnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr 154/XXI/2004 z dnia 15.12.2004r. - w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kutnie


UCHWAŁA NR 154/XXI/2004

Rady Powiatu w Kutnie z dnia 15 grudnia 2004 roku

w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kutnie

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 roku Nr 102, poz. 1055), art. 39 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z 1992r. Nr 63, poz. 315, z 1994r. Nr 121, poz. 591, z 1995r. Nr 138, poz. 682, z 1996r. Nr 24, poz. 110, z 1997r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384 i Nr 128, poz. 1407, Nr 126, poz. 1383, z 2002r. Nr 113, poz. 984, z 2003r. Nr 45, poz. 391, Nr 171, poz. 1663, Nr 124, poz. 1151 i poz. 1152, Nr 213, poz. 2081, Nr 223, poz. 2215) Rada Powiatu w Kutnie uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdzić zmiany do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kutnie, zamieszczone w uchwale Nr IV/40/04 Rady Społecznej SP ZOZ w Kutnie z dnia 08 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia zmian do Statutu SP ZOZ w Kutnie, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr IV/40/04

Rady Społecznej SPZOZ w Kutnie z dnia 08 grudnia 2004 r.

w sprawie uchwalenia zmian do Statutu SPZOZ w Kutnie.

Na podstawie art. 39 ust. 3, w zw. z art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 1991 r. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) Rada Społeczna SPZOZ w Kutnie uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie SPZOZ w Kutnie wprowadza się następujące zmiany:

 1. W § 2 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie;

„2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U z 2004r. Nr 210, poz. 2135);”

 1. § 5 otrzymuje następujące brzmienie;

„Do zadań Zakładu należy w szczególności:

1. udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia

szpitalnego,

2. udzielanie doraźnych ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w

razie wypadku, urazu, nagłego zachorowania lub nagłego

pogorszenia stanu zdrowia, powodujących zagrożenie życia,

3. udzielanie specjalistycznych ambulatoryjnych świadczeń

zdrowotnych,

4. udzielanie świadczeń diagnostycznych,

5. wykonywanie zadań z zakresu promocji zdrowia i szeroko pojętej

profilaktyki zdrowotnej,

6. orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia osób korzystających ze

świadczeń zdrowotnych,

7. prowadzenie dokumentacji medycznej osób korzystających ze

świadczeń zdrowotnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami

prawa,

8. prowadzenie - zgodnie z potrzebami Zakładu - spraw

pracowniczych, socjalnych, działalności administracyjnej,

ekonomiczno-finansowej i dydaktycznej,

9. prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:

a) wynajmu i dzierżawy pomieszczeń,

b) dzierżawy aparatury i sprzętu medycznego,

c) usług gastronomicznych”.

 1. § 7 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie;

„ 1. W skład Zakładu wchodzą:

 1. jednostki i komórki organizacyjne udzielające świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego lecznictwa specjalistycznego,

 2. dział administracyjno-techniczny,

 3. dział głównego księgowego,

 4. dział służb pracowniczych,

 5. sekcja administracyjno-gospodarcza,

 6. sekcja ciepłownicza,

 7. sekcja organizacji,

 8. sekcja techniczna,

 9. sekcja zaopatrzenia,

 10. sekcja żywienia,

 11. archiwum zakładowe,

 12. kapelan szpitalny,

 13. samodzielne stanowiska pracy."

4) § 7 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie;

„2. W skład Szpitala Powiatowego im. dr A. Troczewskiego wchodzą:

 1. Centrum Operacyjne:

a) Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii,

b) Blok Operacyjny,

c) Sterylizatornia.

 1. Centrum Medycyny Zachowawczej i Rehabilitacji Medycznej:

 1. I Oddział Chorób Wewnętrznych,

 2. II Oddział Chorób Wewnętrznych,

 1. III Oddział Chorób Wewnętrznych,

 2. Oddział Dermatologiczny,

 3. Oddział Endokrynologiczny,

 4. Oddział Nefrologiczny,

 5. Oddział Neurologiczny,

 6. Oddział Pediatryczny,

 7. Izba Przyjęć Pediatryczna,

 8. Oddział Rehabilitacyjny,

 9. Ośrodek Rehabilitacji Dziennej,

 10. Poradnia Gastrologiczna,

ł) Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc,

 1. Poradnia Kardiologiczna,

n) Pracownia EKG,

 1. Poradnia Dermatologiczna,

 2. Poradnia Endokrynologiczna,

 1. Poradnia Nefrologiczna,

 2. Poradnia Neurologiczna,

 3. Poradnia Rehabilitacyjna,

u) Poradnia Zdrowia Psychicznego,

w) Poradnia Leczenia Uzależnień.

 • 3) Centrum Chirurgiczne:

a) Oddział Chirurgiczny Ogólny,

b) Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,

 1. Poradnia Chirurgii Ogólnej,

 2. Poradnia Proktologiczna,

 3. Poradnia Chirurgii Naczyniowej,

 4. Poradnia Onkologiczna,

 5. Poradnia Chemioterapii,

 6. Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.

4) Centrum Ginekologiczno-Położnicze:

a) Oddział Ginekologiczno-Położniczy,

b) Sala Porodowa,

c) Izba Przyjęć Położnicza,

d) Oddział Neonatologiczny.

5) Szpitalny Oddział Ratunkowy:

a) Centralna Izba Przyjęć/Ambulatorium.

6) Apteka Zakładowa.

7) Prosektorium.

8) Zakłady/Pracownie Diagnostyczne:

a) Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej,

b) Pracownia Histopatologii."

5) § 7 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie;

„ 3. Załącznik Nr 1 do niniejszego Statutu stanowi Schemat

Organizacyjny Zakładu.”

6) § 10 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„ 2. W skład Rady Społecznej Zakładu, powołanej przez organ

prowadzący wchodzą;

1) przewodniczący Rady, którym jest Starosta lub osoba przez

niego wyznaczona;

2) jako członkowie;

a) przedstawiciel Wojewody,

b) przedstawiciele wybrani przez Radę Powiatu, w liczbie

określonej przez ten organ;

7) § 13 otrzymuje następujące brzmienie:

„Zakład może uzyskiwać środki finansowe:

1) z odpłatnych świadczeń zdrowotnych udzielanych na podstawie

umowy, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej,

2) na realizację programów zdrowotnych i programu Zintegrowane

Ratownictwo Medyczne, w tym na niezbędne do ich wykonania

wydatki inwestycyjne lub zakup specjalistycznych wyrobów

medycznych, na podstawie umowy i w zakresie w niej

określonym,

3) z wydzielonej działalności gospodarczej innej niż wymieniona w

pkt 1) i 2) , jeżeli statut zakładu przewiduje prowadzenie

takiej działalności,

4) z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także

pochodzenia zagranicznego, z zastrzeżeniem gdy zakład

może dokonać zakupu lub przyjąć darowiznę aparatury i

sprzętu medycznego wyłącznie o przeznaczeniu i standardzie

określonym przez podmiot, który zakład utworzył, oraz na

zasadach określonych przez ten podmiot.”

8) W § 15 w ust. 2 wyrazy „pkt 1” zastępuje się wyrazami

„ust. 1”.

9) Zmienia się Załącznik Nr 1 do Statutu SPZOZ w Kutnie, zgodnie

z treścią Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchyla się Uchwałę Nr IV/36/04 Rady Społecznej SPZOZ w Kutnie z dnia 12 października 2004r. w sprawie uchwalenia zmian do Statutu SPZOZ w Kutnie.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Społecznej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 154-XXI-zalacznik.xls (XLS, 37.50Kb) 2008-04-02 11:37:23 200 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Luiza Michalska 02-04-2008 11:37:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Luiza Michalska 02-04-2008
Ostatnia aktualizacja: Luiza Michalska 02-04-2008 11:37:23