Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kutnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr 108/XV/2004 z dnia 02.06.2004r. - w sprawie prawie zmiany Uchwały Nr 61/VII/2003 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 67/XXIV/2000 Rady Powiatu Kutnowskiego z dnia 06 października 2000 roku w sprawie wprowadzenia „Regulaminu w sprawie wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kutnowski”, zmienionej Uchwałą Nr 189/XXVI/2000 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 28 grudnia 2000 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 167/XXIV/2000 Rady Powiatu Kutnowskiego z dnia 06 października 2000 roku w sprawie wprowadzenia „Regulaminu w sprawie wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kutnowski”


UCHWAŁA NR 108/XV/2004

Rady Powiatu w Kutnie z dnia 02 czerwca 2004 roku

w sprawie prawie zmiany Uchwały Nr 61/VII/2003 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 67/XXIV/2000 Rady Powiatu Kutnowskiego z dnia 06 października 2000 roku w sprawie wprowadzenia „Regulaminu w sprawie wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kutnowski”, zmienionej Uchwałą Nr 189/XXVI/2000 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 28 grudnia 2000 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 167/XXIV/2000 Rady Powiatu Kutnowskiego z dnia 06 października 2000 roku w sprawie wprowadzenia „Regulaminu w sprawie wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kutnowski”

Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz., 1592, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 162, poz. 1568), art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 7 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U z 2003 roku Nr 118 poz., 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 90, poz. 844, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081, Nr 228, poz. 2258) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat. (Dz. U. Nr 39, poz. 455 i Nr 100, poz. 1074, z 2001 roku Nr 52, poz. 544, Nr 160, poz. 1323, z 2003 roku Nr 34, poz. 286, z 2004 roku Nr 74, poz. 667)

§ 1. W „Regulaminie w sprawie wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kutnowski” stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 61/VII/2003 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 167/XXIV/2000 Rady Powiatu Kutnowskiego z dnia 06 października 2000 roku w sprawie wprowadzenia „Regulaminu w sprawie wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kutnowski”, zmienionej Uchwałą Nr 189/XXVI/2000 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 28 grudnia 2000 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 167/XXIV/2000 Rady Powiatu Kutnowskiego z dnia 06 października 2000 roku w sprawie wprowadzenia „Regulaminu w sprawie wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kutnowski” wprowadza się następujące zmiany:

  1. w § 9 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Dodatek za uciążliwe warunki pracy przysługuje mimo niespełnienia warunku, o którym mowa w ust. 3, jeżeli za pozostałą część miesiąca przysługuje pracownikowi wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego. Jeżeli jednak nauczyciel w danym miesiącu przepracował co najmniej 40 godzin w warunkach uciążliwych mimo czasowej nieobecności w pracy z innych przyczyn, dodatek przysługuje w całości.”

  1. w § 13:

a) w ust. 5 dodaje się pkt 5 w brzmieniu :

„ 5) udziałem nauczyciela w komisjach egzaminacyjnych”

b) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu :

„6a. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przysługuje nauczycielowi, który prowadził zajęcia wychowawczo-opiekuńcze w dniach przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów, wskazanych w przepisach o organizacji roku szkolnego.”

c) ust. 9 otrzymuje następujące brzmienie:

„9. Nauczyciel, który z przyczyn określonych w ust. 4 nie wypracował tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin bądź pomniejszonego wymiaru godzin, o którym mowa w ust. 6 nie ma godzin ponadwymiarowych w tym tygodniu.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 01 kwietnia 2004 roku.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Luiza Michalska 02-04-2008 10:49:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Luiza Michalska 02-04-2008
Ostatnia aktualizacja: Luiza Michalska 02-04-2008 10:49:12