Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kutnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr 116/XV/2004 z dnia 02.06.2004r. - w sprawie założenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego i włączenia go do Zespołu Szkół w Żychlinie


UCHWAŁA NR 116/XV/2004

Rady Powiatu w Kutnie z dnia 02 czerwca 2004 roku

w sprawie założenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego

i włączenia go do Zespołu Szkół w Żychlinie

Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 i art. 12 pkt. 8 lit. "i" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, póz. 220, Nr 62, póz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, póz. 1271, Nr 200, póz. 1688, Nr 214, póz. 1806 oraz z 2003r. Nr 162, póz. 1568) art. 58 ust. 1 i 6 oraz art. 62 ust. 5 w związku z art. 5c pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 67, póz. 329 i Nr 106, póz. 496, z 1997r. Nr 28, póz. 153 i Nr 141, póz. 943, z 1998r. Nr 117, póz. 759 i Nr 141, póz. 943, z 2000r. Nr 12, póz. 136, Nr 19, póz. 239, Nr 48, póz. 550, Nr 104, póz. 1104, Nr 120, póz. 1268 i Nr 122, póz. 1320, z 2001r. Nr 111, póz. 1194, i Nr 144, póz. 1615, z 2002r. Nr 41, poz.362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, póz. 1185 i Nr 200, póz. 1683 oraz z 2003r. Nr 6, póz. 65, Nr 128, póz. 1176, Nr 137, póz. 1304 i Nr 203, póz. 1966) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zakłada się z dniem 01 września 2004 roku publiczną szkołę ponadgimnazjalną dla młodzieży o nazwie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące z siedzibą w Żychlinie ul. Narutowicza 84a.

§ 2. Nadaje się statut Uzupełniającemu Liceum Ogólnokształcącemu stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Z dniem 01 września 2004 roku szkołę, o której mowa w §1 włącza się do Zespołu Szkół w Żychlinie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ROZDZIAŁ l

informacje o szkole

§ 1

 1. Szkoła nosi nazwę Zespół Szkół w Żychlinie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące i jest zwana w dalszej części niniejszego statutu „szkołą".

 2. Szkoła jest publiczną szkołą ponadgimnazjalną dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych.

 3. Szkoła ma siedzibę w Żychlinie, na ulicy Narutowicza 84A.

 4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Łódzki Kurator Oświaty.

 5. Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Kutnowski.

 6. Czas trwania nauki w szkole wynosi 2 lata.

cele i zadania szkoły

§ 2

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, w programie wychowawczym szkoły i w programie profilaktyki dostosowanym do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska, a w szczególności:

 1. umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły i umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego,

 2. kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie,

 3. sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły,

 4. wspiera pogląd, że kształcenie jest procesem trwającym przez całe życie i przygotowuje uczniów do wyboru dalszego kształcenia,

 5. umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata,

 6. zapewnia podtrzymanie kultury i tradycji regionalnej,

 7. kształtuje uczniów asertywnych, kompetentnych, kreatywnych, odpowiedzialnych, przygotowanych do dalszej nauki na studiach wyższych,

8) promuje uniwersalne wartości etyczne tj. humanitaryzm, odpowiedzialność, sprawiedliwość, wolność, akceptację drugiego człowieka,

9) kształtuje odpowiednie postawy społeczne, obywatelskie i patriotyczne ucznia,

10) rozwija dociekliwość poznawczą i postawę szacunku dla dobra, prawdy i piękna w świecie i człowieku,

11) upowszechnia wiedzę ekologiczną oraz kształtuje właściwe postawy wobec problemów ochrony środowiska, 12)szkoła promuje zdrowy styl życia,

13) szkoła wspiera rodziców (prawnych opiekunów) w procesie wychowawczym dziecka.

2. Szkoła umożliwia uczniom wielokierunkowy i wszechstronny rozwój w bezpiecznych, higienicznych warunkach i w przyjaznym środowisku oraz tworzy pozytywnie oddziałujące środowisko wychowawcze:

1) w zakresie nauczania, uwzględniając specyfikę działań dydaktycznych szkoła zapewnia przede wszystkim stworzenie możliwości rozwijania umiejętności i zdolności:

 1. umiejętności i zdolności sprawnego i poprawnego pisania, czytania i rozumienia tekstów, a także zdobywania wiadomości umożliwiających kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia;

 2. umiejętności i zdolności rozumowego, a nie tylko pamięciowego opanowania poznanych treści oraz dostrzegania i wykorzystywania łączących je zależności i związków;

 3. umiejętności i zdolności myślenia syntetycznego i analitycznego, jak również selektywnego wyboru informacji i integralnego pojmowania wiadomości przedmiotowych w procesie poznawania i rozumienia świata;

 4. umiejętności życia społecznego oraz poszanowania dziedzictwa kultury narodowej w perspektywie kultury europejskiej.

2) W zakresie kształcenia umiejętności szkołą zapewnia możliwości rozwoju:

 1. umiejętności organizowania warsztatu pracy ucznia, w tym planowania i oceniania efektów własnej pracy, sprawnego posługiwania się technologią informacyjną i źródłem rzeczowym, a ponadto odpowiedzialności i rzetelności w wykonywaniu obowiązków ucznia;

 2. umiejętności efektywnego i poprawnego porozumiewania się w różnych sytuacjach komunikacyjnych, dyskusji, prezentacji własnego stanowiska w różnego rodzaju wystąpieniach publicznych;

 3. umiejętności pracy w zespole i grupie, w tym podejmowania decyzji przy zachowaniu ogólnie przyjętych zasad i norm etycznych, a przede wszystkim twórczego rozwiązywania problemów;

 1. umiejętności praktycznego wykorzystania zdobywanych informacji.

3) W zakresie wychowawczego wspomagania rozwoju ucznia szkoła zapewnia:

a) doskonalenie w całym procesie wychowawczym m.in. sfery postrzegania, wyobraźni, kojarzenia, pamięci, wnioskowania itp. przez stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym;

 1. rozwijanie i doskonalenie dociekliwości poznawczej i postawy szacunku dla dobra, prawdy i piękna w świecie i człowieku;

 2. rozwijanie świadomości potrzeby zdobywania i wykorzystywania wiedzy w życiu oraz kształtowanie umiejętności rozpoznawania wartości moralnych i ich roli w podejmowaniu wyborów i hierarchizowaniu życiowych celów i wartości;

 3. kształtowanie odpowiednich postaw społecznych, obywatelskich i patriotycznych ucznia.

3. Zadania dydaktyczno-wychowawcze szkoła wykonuje poprzez:

 1. obowiązkowe zajęcia edukacyjne,

 2. dodatkowe zajęcia edukacyjne,

 3. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,

 4. nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne.

 1. Szkoła wykonuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku uczniów poprzez sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, dodatkowych, dydaktyczno - wyrównawczych, pozalekcyjnych, oraz na wszystkich zajęciach poza szkołą organizowanych przez szkołę.

 2. Szkoła udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, organizowanie spotkań z psychologiem, pedagogiem oraz stałą opiekę wychowawcy klasy.

 3. Szkoła określa następujący sposób wykonywania zadań wychowawczych:

1) Diagnozowanie:

- rozpoznawanie wszystkich elementów fizycznych i psychicznych ucznia determinujących jego rozwój,

- rozpoznawanie wszystkich elementów zbiorowości uczniów jako grupy społecznej,

- rozpoznawanie wszystkich elementów środowiska rodzinnego, rówieśniczego i lokalnego , mających wpływ na rozwój ucznia;

2) Planowanie:

- pracy indywidualnej z uczniem, pracy z klasą,

- współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym, korelowanie informacji i ich porządkowanie z różnych punktów widzenia,

- samodzielnej pracy ucznia,

- indywidualnego i grupowego podejmowania decyzji,

- prezentowania własnych rozwiązań;

3) Organizowanie środowiska wychowawczego klasy:

- prowadzenie pracy z pojedynczymi uczniami z zastosowaniem metody indywidualnego przypadku,

- organizowanie wspólnie z samorządem uczniowskim pracy z klasą, organizowanie współpracy z rodzicami uczniów;

4) Terapia:

- elementy indywidualnej terapii pedagogicznej,

- elementy terapii grupowej - adresowanie do określonej grupy uczniów,

- elementy terapii rodzinnej - adresowane do określonej grupy rodzin.

7. Do zakresu zadań zespołów nauczycielskich, o których mowa w §14 należy w
szczególności:

 1. organizowanie współpracy nauczycieli w celu uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania i wychowania, korelowanie treści nauczania, uzgadnianie decyzji w sprawie wyboru programów nauczania,

 2. opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania i wychowania uczniów oraz narzędzi pomiaru dydaktycznego,

3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,

 1. współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia,

 2. przygotowanie uczniów do egzaminów,

6) opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania,

 1. opracowanie i realizacja programu wychowawczego szkoły,

 2. opracowanie i realizacja programu profilaktyki szkoły.

 1. Szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów w szkole określone są w Wewnątrzszkolnym Regulaminie Oceniania i Klasyfikowania Uczniów w Zespole Szkół w Źychlinie, stanowiącym załącznik do niniejszego statutu.

 2. Szkoła nie prowadzi oddziałów sportowych, mistrzostwa sportowego, oddziałów integracyjnych, oddziałów specjalnych oraz nie prowadzi organizacji nauczania języka mniejszości narodowych lub grup etnicznych.

 3. Szkoła może organizować działalność innowacyjną i eksperymentalną na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

 4. Szkoła w miarę posiadanych środków organizuje zajęcia dodatkowe dla uczniów z uwzględnieniem w szczególności ich potrzeb rozwojowych.

 5. Szkoła w miarę możliwości udziela opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, w tym również pomoc materialna w postaci stypendiów, zapomóg, pomocy rzeczowej.

 6. Szkoła organizuje dla uczniów wewnątrzszkolny system doradztwa oraz zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia w ramach zajęć przedmiotowych, godzin z wychowawcą, godzin do dyspozycji dyrektora oraz poprzez pracę komisji i zespołów zadaniowych, zespołów przedmiotowych, a także organizuje współdziałanie z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w Kutnie oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom.

 7. Długofalowe i doraźne działania wychowawcze oraz profilaktyczne szkoły zmierzające do realizacji ogólnych celów i zadań szkoły przedstawione są w programie wychowawczym szkoły i w programie profilaktyki. Programy te uchwala rada pedagogiczna po zasięgnięciu opinii rady rodziców, o ile zostanie utworzona, i samorządu uczniowskiego.

15. Szkoła organizuje współpracę i współdziała z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki następująco:

1) Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów mają prawo do:

 1. znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w szkole i w danej klasie,

 2. znajomości programu wychowawczego szkoły,

 3. znajomości programu profilaktyki,

 4. znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów,

 5. uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka , jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce,

 6. wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły,

 7. uzyskiwania informacji na temat przewidywanych ocen semestralnych i rocznych na miesiąc przed klasyfikacją,

h) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci.

 1. Stałe spotkania z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze nie mogą odbywać się rzadziej niż raz w kwartale.

 2. Ustala się jeden dzień w miesiącu jako dzień dyżuru wszystkich nauczycieli. Dzień i godzinę ustala się na początku roku szkolnego i podaje do wiadomości uczniom i ich rodzicom (prawnym opiekunom).

 3. Indywidualne rozmowy wychowawców i innych nauczycieli z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów odbywają się podczas dyżuru nauczycieli, oraz w miarę potrzeb w ciągu całego roku szkolnego.

16. Dla realizacji celów statutowych szkoła zapewnia możliwość korzystania z następujących pomieszczeń i urządzeń zespołu szkół:

1). pomieszczenia do nauki z niezbędnym wyposażeniem,

2). pomieszczenia administracyjno-gospodarcze,

3). zespół urządzeń sportowych i rekreacyjnych,

4). Centrum Informacji Medialnej,

5). szatnia,

6). świetlica z barem,

7). gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej,

8). pracownie komputerowe ze stałym łączem do Internetu.

ROZDZIAŁ III

organy szkoły

§ 3

1. Organami szkoły są:

 1. dyrektor,

 2. rada pedagogiczna,

 3. samorząd uczniowski,

 4. rada rodziców, jeżeli zostanie utworzona.

 1. Organy zespołu szkół są wspólne dla wszystkich szkół wchodzących w skład zespołu szkół.

 2. Organy szkoły wykonują zadania określone w przepisach prawa oświatowego, w szczególności:

szczegółowe kompetencje dyrektora szkoły

1) szczegółowe kompetencje dyrektora szkoły:

 1. kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz,

 2. sprawuje nadzór pedagogiczny,

 3. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego ich rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

 4. realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,

 5. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym oraz pozyskanymi przez szkołę i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły,

 6. współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,

 7. dopuszcza do użytku szkolny zestaw programów, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców, jeżeli zostanie utworzona,

h) odpowiada za właściwą organizację egzaminów w szkole,

i) dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i innych pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

- zatrudnienia i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

- przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

- występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.

j) dyrektor szkoły, może w drodze decyzji administracyjnej, skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego,

k) dyrektor szkoły jest przewodniczącym rady pedagogicznej; prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania,

l) dyrektor szkoły ma prawo do wstrzymania uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa,

m) dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców, o ile zostanie utworzona, i samorządem uczniowskim,

n) dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły;

szczegółowe kompetencje rady pedagogicznej

2) szczegółowe kompetencje rady pedagogicznej:

 1. ustalenie regulaminu swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły,

 2. przygotowanie projektu statutu szkoły oraz podejmowanie uchwał w sprawie jego zmian,

 1. zatwierdzanie planów pracy szkoły,

 1. podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

 2. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w zespole szkół,

 1. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,

 2. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów,

h) opiniowanie organizacji pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

i) opiniowanie szkolnego zestawu programów,

j) opiniowanie projektu planu finansowego szkoły,

k) opiniowanie wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

l) opiniowanie wniosków dyrektora o powierzenie funkcji kierowniczych w szkole oraz o odwołanie z tych funkcji,

m) opiniowanie propozycji dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

n) wnioskowanie wspólnie z innymi organami szkoły do organu prowadzącego o nadanie imienia szkole,

o) występowanie z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole,

p) przedstawianie opinii o pracy dyrektora szkoły na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

q) wybieranie, zgodnie z ustawą, przedstawicieli spośród członków rady pedagogicznej do pracy w komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły;

szczegółowe kompetencje samorządu uczniowskiego

3) szczegółowe kompetencje samorządu uczniowskiego:

 1. ustalenie regulaminu swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły,

 2. reprezentowanie ogółu uczniów szkoły,

 3. opiniowanie programu wychowawczego szkoły,

 4. opiniowanie programu profilaktyki,

 5. prawo do przedstawienia radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wniosków i opinii dotyczących wszystkich spraw szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw ucznia, takich jak:

 • prawa do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami,

 • prawa do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

 • prawa do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

- prawa do redagowania i wydawania gazety szkolnej,

 • prawa organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,

 • prawa wyboru nauczyciela, pełniącego rolę opiekuna samorządu,

 1. na wniosek dyrektora szkoły przedstawienie opinii o pracy nauczyciela przed dokonaniem oceny pracy ,

 2. wnioskowanie wspólnie z innymi organami szkoły do organu prowadzącego o nadanie imienia szkole;

szczegółowe kompetencje rady rodziców

4) szczegółowe kompetencje rady rodziców, o ile zostanie utworzona:

 1. uchwalenie regulaminu swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły,

 2. występowanie do rady pedagogicznej i dyrektora zespołu szkół z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły,

 3. gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin,

 4. opiniowanie szkolnego zestawu programów,

 5. opiniowanie programu wychowawczego szkoły,

 6. opiniowanie programu profilaktyki,

g) wnioskowanie wspólnie z innymi organami szkoły do organu prowadzącego o nadanie imienia szkole,

h) prawo do otrzymania raportu o jakości pracy szkoły,

i) przedstawianie opinii o pracy nauczyciela przed sporządzeniem przez dyrektora szkoły oceny dorobku zawodowego,

j) przedstawienie opinii o pracy dyrektora szkoły na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

k) wybieranie, zgodnie z ustawą, przedstawicieli spośród członków rady rodziców do pracy w komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły;

zasady współdziałania organów szkoły

3. zasady współdziałania organów szkoły oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi:

 1. każdy organ szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny,

 2. każdy organ szkoły po analizie planów działania pozostałych organów może włączyć się do rozwiązywania konkretnych problemów szkoły, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego,

 3. każdy z organów szkoły może swobodnie działać i podejmować decyzje w ramach swoich kompetencji,

 4. organy szkoły mogą zapraszać na swoje plenarne lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany informacji i poglądów,

 5. w razie sporu kompetencyjnego pomiędzy poszczególnymi organami, o których mowa w § 3 ust.1. p. 2-4 organem rozstrzygającym jest dyrektor szkoły,

 6. w razie sporu kompetencyjnego pomiędzy dyrektorem szkoły, a organami, o których mowa w § 3 ust.1. p. 2-4 organem rozstrzygającym jest organ prowadzący szkołę.

ROZDZIAŁ IV

organizacja szkoły

§ 4

1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych, ferii zimowych i letnich, określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

§ 5

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. Liczba uczniów w danym oddziale nie powinna przekraczać 34 uczniów.

§ 6

 1. Zajęcia edukacyjne w szkole, stanowiące realizację podstawy programowej ustalonej dla uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, są organizowane w oddziałach.

 2. Nauczanie języków obcych może być organizowane w zespołach międzyoddziałowych, z uwzględnieniem poziomu umiejętności językowych uczniów.

 3. Zajęcia edukacyjne z przedmiotów, o których mowa w § 7, mogą być organizowane w oddziałach lub zespołach międzyoddziałowych albo międzyszkolnych. Liczba uczniów w zespole wynosi co najmniej 20. Za zgodą organu prowadzącego szkoły mogą być tworzone zespoły liczące mniej niż 20 uczniów.

§ 7

Dyrektor szkoły, w porozumieniu z radą pedagogiczną, radą rodziców, o ile zostanie utworzona, i samorządem uczniowskim, z uwzględnieniem zainteresowań uczniów oraz możliwości organizacyjnych, kadrowych i finansowych, wyznacza na początku etapu edukacyjnego dla danego oddziału lub zespołu od 2 do 4 przedmiotów, ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym.

§ 8

1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w innym wymiarze, nie dłuższym jednak niż 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć, ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć, o którym mowa w § 11 ust. 3.

§ 9

Centrum Informacji Medialnej

 1. Szkoła umożliwia uczniom, nauczycielom i innym pracownikom oraz rodzicom uczniów (prawnym opiekunom) korzystanie z Centrum Informacji Medialnej (CIM).

 2. CIM jest interdyscyplinarną pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno - wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

 3. Godziny pracy C!M umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć szkolnych i po ich zakończeniu.

 4. Zadania nauczyciela bibliotekarza pracującego w CIM w szczególności obejmują:

 1. udostępnianie książek i innych źródeł informacji, w tym multimedialnych,

 2. tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,

 3. rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się,

 4. współpracę z nauczycielami i wychowawcami przy organizowaniu różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną na terenie szkoły i poza nią,

 5. dokonywanie analizy czytelnictwa w szkole i informowanie o jej wynikach wychowawców i rodziców (opiekunów) uczniów,

 6. współdziałanie z organami szkoły przy tworzeniu zasobów CIM .

5. CIM zespołu szkół współpracuje w realizacji swych celów z innymi bibliotekami, w tym z bibliotekami szkolnymi, biblioteką gminną, biblioteką powiatową itd.

6. Szczegółową organizację pracy CIM oraz zasady współpracy z uczniami, nauczycielami, rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów, innymi bibliotekami określa regulamin CIM Zespołu Szkół w Żychlinie.

§ 10

Szkoła nie prowadzi internatu.

§ 11

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opiek w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły, opracowany przez dyrektora, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o których mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania - do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji zespołu szkół zatwierdza organ prowadzący - do dnia 30 maja danego roku.

 2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.

 3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego szkoły dyrektor, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć, określający organizację zajęć edukacyjnych.

ROZDZIAŁ V

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

§ 12

 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników ekonomicznych, administracyjnych i pracowników obsługi. Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników określają od rębne przepisy.

 2. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, odpowiedzialny jest za jakość tej pracy oraz o bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

Do szczegółowych zadań nauczyciela należy m.in.:

1). odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów,

2). odpowiedzialność za prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego,

3). dbanie o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny na zasadzie odpowiedzialności materialnej,

4). wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań,

5). kierowanie się bezstronnością i obiektywizmem w ocenie uczniów oraz sprawiedliwym ich traktowaniem,

6). udzielanie uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,

7). współpraca z nauczycielem - bibliotekarzem w zakresie edukacji czytelniczej i medialnej oraz egzekwowania postanowień regulaminu Centrum Informacji Medialnej,

8). współpraca i współodpowiedzialność za organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych i innych,

9). zapoznanie uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) z przedmiotowym systemem oceniania oraz realizowanymi programami edukacyjnymi.

3. Pracownicy administracyjni, ekonomiczni i pracownicy obsługi szkoły, odpowiedzialni są za jakość wykonywanej pracy oraz za bezpieczeństwo i higienę na swych stanowiskach pracy. Zakres ich zadań wynika ze struktury organizacyjnej szkoły i jest określony w zakresach czynności poszczególnych pracowników, a w zakresie obowiązków pracowniczych - w regulaminie pracy oraz w kodeksie pracy.

§ 13

 1. W szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów, tworzy się stanowisko wicedyrektora.

 2. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.

§ 14

 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie dla danego oddziału zestawu programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego, uwzględniającego także programy nauczania przedmiotów, o których mowa w § 7.

 2. Dyrektor zespołu szkół może tworzyć zespoły wychowawcze, przedmiotowe lub inne zespoły problemowo - zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora, na wniosek zespołu.

 3. W szkole funkcjonują następujące stałe zespoły:

1) Komisja Przedmiotów Ogólnokształcących i Pomocniczych,

2) Zespół ds. programu profilaktyki,

3) Zespół ds. programu wychowawczego liceum uzupełniającego,

4) Zespół ds. programu rozwoju,

5) Zespół ds. wewnętrznego mierzenia jakości pracy,

6) Zespół ds. przeglądu warunków pracy i nauki,

7) Zespół ds. wewnętrznego doskonalenia zawodowego nauczycieli,

8) Zespół ds. tygodniowego rozkładu zajęć dla uczniów i nauczycieli.

§ 15

 1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.

 2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

 3. Formy spełniania zadań przez nauczyciela wychowawcę są dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.

 4. Na wniosek pisemny, złożony do dyrektora przez uczniów klasy i podpisany przez co najmniej 2/3 ogólnej liczby uczniów klasy dyrektor może zmienić nauczyciela wychowawcę w trakcie trwania roku szkolnego.

 5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4. może być uwzględniony, jeżeli wymaga tego rzeczywiste dobro uczniów, a zmianę umożliwia organizacja pracy szkoły.

 6. Zmiana wychowawcy może nastąpić również z przyczyn losowych np. zmiana miejsca pracy nauczyciela, urlop dla poratowania zdrowia, urlop macierzyński, urlop wychowawczy oraz z innych ważnych przyczyn.

 7. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

1). tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w społeczeństwie,

2). inspirowanie i wspomaganie działań zespołów uczniowskich,

3). rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniowskim oraz pomiędzy uczniami, a innymi członkami społeczności szkolnej.

8. Wychowawca w celu realizacji zadań wymienionych w ustępie 7:

 1. otacza indywidualną opieką każdego ucznia,

 2. planuje i organizuje wspólnie z uczniami różne formy życia zespołowego rozwijające jednostkę i integrujące zespół uczniowski oraz ustala tematykę godzin do dyspozycji wychowawcy,

 3. współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadnia z nimi wspólne działanie wychowawcze wobec wszystkich uczniów, a także wobec tych, którzy wymagają indywidualnego podejścia, np. uczniowie uzdolnieni oraz uczniowie mający trudności i niepowodzenia w nauce,

 4. dokonuje rozpoznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo -wychowawczych,

 5. współpracuje ze specjalistami oferującymi kwalifikowaną pomoc przy rozwiązywaniu problemów i potrzeb edukacyjnych uczniów.

9. Wychowawca spełnia swe zadania poprzez różne formy działania z uwzględnieniem wieku uczniów, potrzeb szkoły i warunków środowiskowych poprzez:

 1. godziny z wychowawcą,

 2. organizowanie wycieczek,

 3. spotkania z rodzicami,

 4. organizowanie i udział w uroczystościach szkolnych,

 5. stosowanie innych form pracy przyjętych w praktyce szkolnej, a mających na celu prawidłowy proces wychowawczy.

10. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrekcji, właściwych placówek i instytucji oświatowych.

11. Wychowawca ma obowiązek zapoznać się ze stanem zdrowotnym swoich wychowanków i współdziałać w tym zakresie ze szkolną służbą zdrowia.

12. Wychowawca ma obowiązek na pierwszym spotkaniu z wychowankami zapoznać ich z Wewnątrzszkolnym Regulaminem Oceniania i Klasyfikowania Uczniów.

13. Wychowawca ma obowiązek prawidłowo i terminowo prowadzić dokumentację klasy.

ROZDZIAŁ VI

Uczniowie szkoły

§ 16

nagrody

1. Uczeń może być nagrodzony za celujące, bardzo dobre i dobre wyniki w nauce zaangażowanie w pracy na rzecz szkoły i środowiska, osiągnięcia w konkursach i olimpiadach:

 1. pochwałą ustną wychowawcy w obecności klasy,

 2. pochwałą ustną dyrektora szkoły na apelu szkolnym,

 3. wyeksponowaniem nazwiska wraz z fotografią w miejscu do tego w szkole przeznaczonym,

 4. dyplomem, nagrodą książkową lub nagrodą rzeczową.

kary

2. Uczeń może zostać ukarany za nie przestrzeganie statutu szkoły:

 1. upomnieniem wychowawcy klasy,

 2. upomnieniem dyrektora szkoły,

 3. naganą wychowawcy klasy udzieloną na piśmie,

 4. naganą dyrektora szkoły udzieloną na piśmie,

 5. skreśleniem z listy uczniów.

3. Rada Pedagogicznia może podjąć uchwałę, upoważniającą dyrektora szkoły do skreślenia ucznia z listy uczniów w n/w przypadkach:

 1. na prośbę ucznia;

 2. w wyniku porzucenia nauki;

 3. za notoryczne, mino upomnień i nagan nieprzestrzeganie postanowień statutu zespołu szkół,

 4. za zachowanie zagrażające życiu i zdrowiu innych osób,

 5. za umyślne i złośliwe niszczenie mienia szkoły,

 6. za kradzież mienia prywatnego i szkolnego,

7) za wnoszenie, używanie, przebywanie w szkole po użyciu alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających.

 1. Skreślenie w przypadkach ust. 3. pkt. 2-7 następuje w wyniku decyzji administracyjnej na podstawie uchwały rady pedagogicznej po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego.

 2. Uczeń ma prawo odwołania się od kar wymienionych w ust. 2. p. 1) - 4). W tym celu składa wniosek do dyrektora szkoły z prośbą o ponowne przeanalizowanie jego postępowania na posiedzeniu rady pedagogicznej. Po dokonaniu takiej analizy, decyzja rady pedagogicznej jest ostateczna.

 3. Od kary wymienionej w ust. 2 p. 5). uczeń może się odwoływać w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji o skreśleniu przez złożenie wniosku do organu sprawującego nadzór pedagogiczny za pośrednictwem dyrektora zespołu szkół.

 4. Warunki pobytu uczniów w szkole zapewniające uczniom bezpieczeństwo:

 1. opiekę nad uczniami podczas zajęć objętych ramowym planem nauczania i dodatkowych w szkole sprawuje nauczyciel prowadzący zajęcia;

 2. w trakcie wycieczek szkolnych, wyjazdów uczniów na konkursy, olimpiady itd., oraz zajęć poza szkołą opiekę nad uczniami sprawuje kierownik wycieczki, nauczyciel organizujący zajęcia lub wychowawca klasy wraz z opiekunami. Ilość opiekunów regulują odrębne przepisy;

 3. opiekę nad uczniami w czasie przerw szkolnych sprawują nauczyciele zgodnie z planem dyżurów ustalonym przez dyrekcję na dany rok szkolny. Podczas pełnienia dyżuru nauczyciel powinien znajdować się w wyznaczonym mu rejonie szkoły.

§ 17

rekrutacja

 1. Rekrutacja uczniów do szkoły odbywa się zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oświatowego.

 2. Dyrektor szkoły powołuje szkolną komisję rekrutacyjną, która ma prawo do:

 1. ustalania w ramach posiadanych kompetencji warunków rekrutacji na dany rok szkolny,

 2. prowadzenia akcji informacyjnej na temat warunków naboru do szkoły oraz nachyleń, w których kształci.

3. Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do szkoły na dany rok szkolny umieszczone są w dokumencie „Zasady rekrutacji uczniów do szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Żychlinie".

§ 18

prawa uczniów

1. Uczeń ma prawo do:

 1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz przed poniżającym traktowaniem i poniżającym karaniem,

 2. korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami,

 3. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym,

 4. swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także swobody sumienia i wyznania - jeśli nie narusza tym dobra innych osób,

 5. informacji n/t funkcjonowania zespołu szkół, jego organów, przepisów oświatowych, planów nauczania, programów nauczania, regulaminów wewnątrzszkolnych, osiąganych wyników itd.

 1. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

 1. sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce ,

 2. poznania z tygodniowym wyprzedzeniem terminu i zakresu prac klasowych i sprawdzianów umiejętności,

 3. poznania z wyprzedzeniem przed klasyfikacją przewidywanej oceny końcoworocznej, zgodnie z Wewnątrzszkolnym regulaminem oceniania i klasyfikowania uczniów.

10) poprawy oceny,

11) powtarzania klasy,

12) pomocy ze strony nauczyciela w przypadku trudności w nauce,

13) pomocy ze strony wychowawcy i samorządu klasowego w opanowaniu materiału, który sprawia mu trudności, między innymi przez właściwe zorganizowanie samopomocy koleżeńskiej,

14) korzystania z poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego, systemu doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia,

15) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki itd. podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

16) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową.

2. W szkole powołuje się rzecznika praw ucznia, do którego uczeń może wnieść skargę w przypadku nieprzestrzegania praw ucznia. Rzecznik praw ucznia ma prawo występować w sprawach ucznia do organów szkoły. Szczegółowe zasady powoływania, odwoływania, kadencji, zadań, zakresu działań rzecznika praw ucznia określa regulamin.

obowiązki uczniów

3. Uczeń ma obowiązek:

 1. punktualnie i systematycznie uczęszczać na zajęcia lekcyjne i wybrane przez siebie zajęcia pozalekcyjne, brać w nich aktywny udział, sumiennie się do nich przygotowywać,

 2. przestrzegać ogólnie przyjętych zasad i norm współżycia społecznego, postępować uczciwie, być prawdomównym,

 3. przestrzegać ustaleń organów szkoły oraz władz oświatowych,

 4. troszczyć się o mienie szkoły, jej estetyczny wygląd, utrzymywać czystość i porządek,

 5. usprawiedliwić każdą nieobecność w szkole. Usprawiedliwienie powinno być dostarczone w terminie określonym w Wewnątrzszkolnym Regulaminie Oceniania i Klasyfikowania Uczniów,

 1. zmieniać obuwie, na terenie szkoły na obuwie miękkie, w Sali gimnastycznej na obuwie sportowe,

 2. godnie reprezentować szkołę poprzez właściwe zachowanie się oraz estetyczny wygląd (czystość osobista, estetyka ubioru, estetyka fryzury),

 3. bezwzględnie przestrzegać regulaminów poszczególnych pracowni, biblioteki, sali gimnastycznej, szatni szkolnej itd.

9) szanować, chronić mienie społeczne, być oszczędnym i gospodarnym,

10) dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych,

11) nosić aktualną legitymację szkolną.

 1. Każdy uczeń jest odpowiedzialny za własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój.

 2. Zabrania się na terenie szkoły:

 1. palenia tytoniu,

 2. przebywania w stanie nietrzeźwym, wnoszenia i picia alkoholu,

 3. używania, wnoszenia, przebywania po zażyciu narkotyków i innych środków odurzających,

 4. posiadania, wnoszenia, używania broni oraz materiałów i substancji niebezpiecznych dla osób i mienia,

 5. opuszczania terenu szkoły w czasie zajęć i przerw lekcyjnych,

 6. zakłócania przebiegu zajęć.

ROZDZIAŁ VII

Postanowienia końcowe

§19

 1. Szkoła używa pieczęci urzędowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 2. Tablice i pieczęcie szkoły zawierają nazwę zespołu szkół i nazwę szkoły, z zastrzeżeniem ust. 3.

 3. Pieczęć urzędowa szkoły nie zawiera nazwy zespołu szkół.

§ 20

Szkoła może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.

§ 21

 1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 2. Zasadę gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy.

WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN

OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW

W ZESPOLE SZKÓŁ W ŻYCHLINIE

1. Zasady ogółne:

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez, ucznia wiadomości umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania.

 2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

 1. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępów w tym zakresie;

 2. Pomoc uczniom w samodzielnym planowaniu rozwoju;

 3. Motywowanie ucznia do dalszej pracy;

 4. Dostarczanie uczniom ora% rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o trudnościach w nauce lub specjalnych uzdolnieniach ucznia;

 5. Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno - wychowawczęj.

3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1. formułowanie przez. nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów),

 1. bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie, według skali i w formach przyjętych w niniejszym dokumencie,

 1. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,

 1. ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego (semestru) i warunki ich poprawiania.

4. Ocenia się postępy ucznia poprzez, różnorodne formy pomiaru dydaktycznego: odpowiedzi ustne ucznia, prace pisemne (prace klasowe obejmujące większą partię materiału — dział lub kilka mniejszych działów oraz sprawdziany obejmujące materiał z bieżących lekcji — maksymalnie trzy jednostki lekcyjne ), żądania domowe, aktywność ucznia na zajęciach, ćwiczenia i sprawdziany praktyczne (dotyczy głównie przedmiotów zawodowych i zajęć na warsztatach szkolnych)

5. Ocenia się równiej działalność ucznia wykraczającą pozą program nauczania przy uwzględnieniu specyfiki przedmiotów.

2. Szczegółowe zasady oceniania

1. Nauczyciele na początku roku szkolnego mają obowiązek zapoznać uczniów z przedmiotowym systemem oceniania, w szczególności zaś z, kryteriami oceny i sposobami sprawdzania osiągnięć, oraz wymaganiami edukacyjnymi wynikającymi z realizowanego przez siebie programu nauczania. Wychowawcy ponadto zobowiązani są zapoznać równiej rodziców z obowiązującym Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.

2. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, dostosować wymagania edukacyjne, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia może następuje na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 1. Uczeń lub rodzice (opiekunowie) są zobowiązani dostarczyć pisemną opinię poradni psychologiczno — pedagogicznej dyrektorom szkoły, który zapoznaje z nią wychowawców i nauczycieli uczących ucznia.

 2. Poziom opanowania przez, ucznia wiedzy i umiejętności ocenia się w stopniach szkolnych wg następującej skali:

1. Stopień celujący — 6

 1. Stopień bardzo dobry — 5

 2. Stopień dobry — 4

 3. Stopień dostateczny — 3

 4. Stopień dopuszczający — 2

 5. Stopień niedostateczny — 1

6. Przy ocenach cząstkowych określających poziom wiedzy lub umiejętności ucznia ze czyści programu nauczania nie dopuszcza się dodawania do oznaczenia cyfrowego znaków „+” i „-„.

7. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (opiekunów). Sprawdzone i ocenione prace klasowe uczniowie otrzymują do wglądu w obecności nauczyciela. Na prośbę, ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę, powinien ją uzasadnić.

8. Oceny cząstkowe powinny być efektem zróżnicowanych form pomiaru dydaktycznego i sprawdzać różnorodne umiejętności ucznia oraz jego wiadomości wynikające z założeń programu nauczania.

9. W celu zapewnienia systematyczności w ocenianiu ustala się, minimalną liczbę, ocen cząstkowych w semestrze. Liczba ta wynosi:

1. minimum 3 oceny cząstkowe przy 1 godzinie zajęć edukacyjnych tygodniowo;

2. minimum 5 ocen cząstkowych przy 2 i więcej godzinach zajęć edukacyjnych tygodniowo.

10. Za sprawdzian kontrolny (klasówkę, pracę, klasową, sprawdzań umiejętności) uznaje się, każdą kontrolną pracę uczniów obejmującą dowolny zakres treści.

11. Jako karkówkę uznaje się, krótkotrwałą, pisemną formę pracy kontrolnej z zakresu ostatnich 3 lekcji, stosowaną w sposób systematyczny i planowy w celu sprawdzenia wiedzy i umiejętności oraz zmobilizowania uczniów do systematycznej nauki - zakończoną wystawieniem oceny.

12. Sprawdziany kontrolne i kartkówki są obowiązkowe dla wszystkich uczniów.

13. Nauczyciel ma prawo przerwać sprawdzań kontrolny lub kartkówkę, uczniowi (uczniom), jeśli stwierdzi, że zachowanie uczniów nie gwarantuje samodzielności pracy, może to być podstawą postawienia oceny niedostatecznej.

14. Na koniec semestru (roku szkolnego) nie przewiduje się sprawdzianu końcowego

 1. Nauczycie zobowiązany jest do poprawienia pisemnych sprawdzianów kontrolnych i kartkówek w terminie do dwóch tygodni od daty przeprowadzenia sprawdzianu (kartkówki).

 1. Za wykonanie prac nadobowiązkowych nauczyciel może wystawić uczniowi motywującą ocenę, akceptowaną przez ucznia.

17. Nie odrobienie pracy domowej może być podstawą do postawienia cząstkowej oceny niedostatecznej.

 1. Uczeń może otrzymać na lekcji (zajęciach) nie więcej niż dwie oceny niedostateczne.

 2. Inne szczegółowe posady oceniania zawarte są w przedmiotowych systemach oceniania uczniów.

3. Szczegółom zasady klasyfikowania.

1. Rok szkolny dzieli się, na dwa semestry. Klasyfikowanie uczniów polegające na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz ocen zachowania, przeprowadza się, na koniec I semestru i koniec rok

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Luiza Michalska 02-04-2008 10:43:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Luiza Michalska 02-04-2008
Ostatnia aktualizacja: Luiza Michalska 02-04-2008 10:43:22