Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kutnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr 100/XIII/2004 z dnia 21.04.2004r. - w sprawie przyjęcia "POWIATOWEGO PROGRAMU WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU KUTNO 2004-2007"


UCHWAŁA NR 100/XIII/2004

RADY POWIATU W KUTNIE

z dnia 21 kwietnia 2004 roku

w sprawie przyjęcia "POWIATOWEGO PROGRAMU WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU KUTNO 2004-2007"

Na podstawie przepisu art. 35 a ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123 poz. 776), ze zmianami: Dz.U.1997 Nr 160, poz.1082, Dz.U.1998 Nr 156, poz. 1019, Nr 99, poz.628,Nr106,poz.668, Nr 156, poz.1019, Nr 106, poz.668, Nr 137, poz.887, Nr 162, poz.1118, Nr 162, poz.1126, Dz.U.1999 Nr 49, poz.486, Nr 90, poz.1001, Nr 95, poz.1101, Nr 111, poz.1280, Dz.U.2000 Nr 48, poz.550, Nr 119, poz.1249, Dz.U.2001 Nr 39, poz.459, Nr 125, poz.1368, Nr 129, poz.1444, Nr 154, poz.1792, Nr 100, poz.1080, Nr 154, poz.1800, Dz.U.2002 Nr 169, poz.1387, Nr 200, poz.1679, Nr 200, poz.1683, Nr 241, poz.2074, Dz.U.2003 Nr 7, poz.79, Nr 90, poz.844, Nr 223, poz.2217, Nr 228, poz.2262, oraz na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1592) ze zmianami: Dz. U. 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. 2003 Nr 162, poz. 1568. Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się "Powiatowy program wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu Kutno 2004-2007", który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kutnie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

POWIATOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

I PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU

KUTNO 2004-2007

powiatowe centrum pomocy rodzinie

KUTNO, LUTY 2004 ROK

0x08 graphic
0x01 graphic

Przez lata potrzeby osób niepełnosprawnych były niezauważone, postrzegani oni byli jako swego rodzaju ludzie drugiej kategorii. O ile zdawano sobie sprawę z obecności osób niepełnosprawnych w otaczającej rzeczywistości, to była obecność bierna, w której nie było miejsca na ich aktywność oraz rozwój osobowy i społeczny.

Niepełnosprawność może powstać w różnym okresie życia. Bywa następstwem wypadków, wad wrodzonych, choroby. Tworzenie takich warunków lokalnych, które umożliwiają, osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu społecznym takie samo jak osobom sprawnym, jest podstawą, wszelkich działań kierowanych do tej grupy ludzi.

Osoby niepełnosprawne napotykają, w swoim życiu na różne bariery: architektoniczne, społeczne i psychiczne. Działania podejmowane zwłaszcza w sferach usuwania barier społecznych i psychicznych przyczyniają, się do wydobywania istniejących możliwości prowadzenia samodzielnego życia.

Niepełnosprawni nie tylko zmagają się w swym życiu z ograniczeniami spowodowanymi niesprawnością, jak też muszą przełamywać negatywne stereotypy w społecznym odbiorze tych ludzi. Pokonywanie społecznych i psychicznych skutków niepełnosprawności z pewnością ogranicza osiąganie optymalnego poziomu życia przez osoby niepełnosprawne.

Dlatego też celem niniejszego programu poprawy warunków życia społeczno-zawodowego osób niepełnosprawnych, którego głównym przesłaniem jest walka z różnymi formami dyskryminacji osób niepełnosprawnych na szczeblu lokalnym jest podwyższenie świadomości społecznej w zakresie uznania prawa osób niepełnosprawnych do pełnej integracji ze społeczeństwem.

0x08 graphic

Zadania zawarte w programie mają prowadzić do stworzenia lokalnego systemu wsparcia w którym biorą, udział różne podmioty życia społecznego w tym organizacje osób niepełnosprawnych oraz lokalne władze samorządowe.

Program jako plan polityki na rzecz osób niepełnosprawnych obejmuje następujące zadania:

1. Poziom zabezpieczenia socjalnego

Osoby niepełnosprawne stanowią zbiorowość statystycznie starszą, gorzej wykształconą, znacznie mniej mobilną zawodowo i uboższą od ogółu mieszkańców.

W kraju liczba osób niepełnosprawnych wynosi ok. 5,5 min osób, co stanowi 14,2 % ogółu mieszkańców.

Powiat kutnowski liczy ok. 108.453 mieszkańców, obejmuje obszary 11 gmin w tym 3 miejskie i 8 wiejskich. Na jego terenie znajdują się 3 miasta i 228 sołectw. Ludność miasta Kutna stanowi 45,3 % ogółu mieszkańców powiatu. Szacuje się, że liczba osób niepełnosprawnych w powiecie łącznie z dziećmi wynosi około 11.009 w tym osób niepełnosprawnych w wieku do 16 kt około 840.

Dla osób niepełnosprawnych Państwo przeznacza pomoc finansową realizowaną w ramach zasiłków oraz dofinansowań.

Pomoc Państwa realizowana jest poprzez zasiłki stałe, wyrównawcze, renty socjalne, zasiłki pielęgnacyjne. Zasiłki te wypłacane są w ośrodkach pomocy społecznej i ZUS na podstawie orzeczeń Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Zespół w 2003 roku wydał 1472 orzeczeń dla osób dorosłych i 545 orzeczeń dla dzieci.

Rodzaje świadczeń z pomocy społecznej w 2003 roku

1. Zasiłek stały wypłacany jest niepracującej osobie na dziecko, które posiada orzeczony stopień niepełnosprawności i wymagające stałej i długotrwałej opieki.

Z zasiłku tego korzystało 212 osób.

2. Zasiłek stały wyrównawczy przysługuje osobom pełnoletnim, niepełnosprawnym, ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności nie posiadających żadnych dochodów lub dochody poniżej kryterium dochodowego określonego w ustawie.

Z zasiłku tego skorzystało 436 osób.

 1. Renta socjalna w chwili obecnej wypłacana jest 757 osobom pełnoletnim i całkowicie niezdolnym do pracy z powodu inwalidztwa powstałego przed ukończeniem 18 roku życia.

 2. Zasiłek pielęgnacyjny wypłacany jest rodzicom dzieci niepełnosprawnych korzystającym ze świadczeń pomocy społecznej.

Zasiłek ten wypłacany był dla 134 dzieci.

5. Zasiłek celowy wypłacany jest osobom w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych.

Z zasiłku tego skorzystało 1144 osoby.

6. Zasiłek specjalny celowy w szczególnie uzasadnionych przypadkach może być wypłacany osobom lub rodzinie nie spełniającej kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.

Z zasiłku tego skorzystało 175 osób.

Dodać należy, że zasiłek pielęgnacyjny wypłacany jest również przez inne instytucje:

 1. Powiatowy Urząd Pracy,

 2. Zakład Ubezpiec2eń Społecznych,

 3. Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

 4. zakłady pracy.

Według informacji Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, trwają prace nad ujednoliceniem systemu wypłat i skupieniem ich przyznawania w jednej instytucji.

Ponadto w celu zapewnienia osobom niepełnosprawnym odpowiedniej opieki w miejscu zamieszkania ośrodki pomocy społecznej organizują usługi opiekuńcze. Z formy takiej korzysta w powiecie 236 osób z tego 53 % w mieście Kutno. W środowiskach gminnych, jest to mało popularna pomoc dla osób niepełnosprawnych. Być może pewną rolę zastępczą odgrywa tam pomoc sąsiedzka i rodzinna.

Dla osób psychicznie chorych oraz niepełnosprawnych intelektualnie w miejscu zamieszkania organizowane mogą być usługi specjalistyczne opiekuńcze finansowane przez budżet państwa.

W roku 2003 usługi te świadczone były dla 108 osób. Ten typ usług jest organizowany tylko w miastach, natomiast w gminach wiejskich brak jest zorganizowanych specjalistycznych usług opiekuńczych.

Rodzaje dofinansowań uwzględniających potrzeby niepełnosprawnych osób:

1. z dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych ze środków PFRON skorzystało w 2003 roku 416 osób na łączną kwotę 288.579,00 zł.

 1. z dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego i przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych skorzystało w 2003 roku 304 osoby na kwotę 97.789,00 złotych.

 2. dofinansowanie osób dorosłych objęło w 20% zakupy aparatów słuchowych. W pozostałej kwocie mieszczą się między innymi: obuwie ortopedyczne, protezy kończyn (50%), wózki inwalidzkie.

 3. środki przeznaczone na dofinansowanie dzieci i młodzieży w 60 % objęły aparaty słuchowe, natomiast resztę kwoty wykorzystano na dofinansowanie: wózków inwalidzkich, obuwia ortopedycznego, pieluchomajtek, cewników.

 4. w 2003 roku zostało zawartych 60 umów na likwidację barier i wypłacono 362.634,00 złotych dofinansowania w tym:

 • bariery architektoniczne - 30 umów, dofinansowanie w kwocie
  219.610,00 złotych,

 • bariery w komunikowaniu się - 22 umowy, dofinansowanie w kwocie
  78.690,00 złotych,

 • bariery techniczne - 8 umów, dofinansowanie w kwocie 64.334,00
  złotych.

2. Zasoby instytucjonalne - wspierające osoby niepełnosprawne

Powiat nasz posiada dobrze zorganizowaną i urządzoną infrastrukturę instytucjonalną, która wspomaga osoby niepełnosprawne, mianowicie na terenie powiatu działa:

 1. Dom Pomocy Społecznej w Kutnie ul. Krzywoustego 11, przeznaczony
  dla przewlekle somatycznie chorych (85 miejsc),

 2. Dom Pomocy Społecznej w Kutnie ul. Oporowska 27, przeznaczony
  dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie (140 miejsc),

 3. Dom Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Sobieskiego 49 prowadzony przez
  Zgromadzenie Sióstr Albertynek przeznaczony dla kobiet przewlekle
  somatycznie chorych (76 miejsc),

 4. Dom Pomocy Społecznej we Franciszkowie przeznaczony dla mężczyzn
  niepełnosprawnych intelektualnie (66 miejsc),

 1. Dom Pomocy Społecznej w Pniewie przeznaczony dla osób starych (90 miejsc),

 1. Dom Pomocy Społecznej w Wojszycach przeznaczony dla osób przewlekle
  psychicznie chorych (130 miejsc),

 2. Dom Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej przeznaczony dla dorosłych
  niepełnosprawnych intelektualnie (95 miejsc),

 3. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kutnie ul. Przemysłowa l dla 250
  osób,

 4. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla słabo słyszących w Kutnie dla
  58 osób,

 5. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla dzieci i młodzieży
  z zaburzeniami emocji i zachowania w Nowej Wsi dla 63 osób,

 1. Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy „Niezabudka" w Kutnie
  prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Upośledzonych
  Umysłowo Koło w Kutnie przeznaczony dk 19 osób,

 2. Warsztat Terapii Zajęciowej w Kutnie, prowadzony przez Polskie
  Stowarzyszenie na Rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo Koło w Kutnie,
  przeznaczony dla 24 osób,

 3. Warsztat Terapii Zajęciowej w Żychlinie, prowadzony przez Polskie
  Stowarzyszenie na Rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo Koło w Żychlinie,
  przeznaczony dla 20 osób,

 4. Na terenie powiatu (w mieście Kutno) edukację integracyjną prowadzi:

 1. Szkoła Podstawowa Nr l - sześć klas integracyjnych dla 22 osób,

 2. Szkoła Podstawowa Nr 9 - jedna klasa integracyjna dla 5 osób,

 3. Przedszkole Integracyjne dla 18 dzieci.

( szczegółowy wykaz szkół i ośrodków przedstawia załącznik nr l)

Na terenie powiatu funkcjonują organizacje pozarządowe i instytucje działające na rzecz osób niepełnosprawnych, m.in.:

 1. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło
  w Żychlinie,

 2. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło
  w Kutnie,

 3. Towarzystwo Walki z Kalectwem,

 4. Polski Związek Niewidomych,

 5. Polski Związek Głuchych,

 6. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

0x08 graphic

Prowadzenie działań sprzyjających aktywności życiowej osób niepełnosprawnych.

1. Ułatwienie osobom niepełnosprawnym dostępu do najważniejszych obiektów użyteczności publicznej oraz pełnego uczestnictwa w rehabilitacji leczniczej, społecznej i zawodowej

Stworzenie odpowiednich warunków prowadzących do osiągnięcia samodzielności przez osoby niepełnosprawne sprzyja nie tylko ukształtowaniu poczucia własnej wartości, ale przede wszystkim ułatwia funkcjonowanie życiowe, tak w sferze osobistej, jak i zawodowej i społecznej.

Usuwanie barier społecznych prowadzi do upowszechniania wiedzy wśród społeczeństwa na temat problemów osób niepełnosprawnych. Przełamywanie oporów w komunikowaniu się, nabieranie osobistych doświadczeń w kontaktach z osobami niepełnosprawnymi ułatwia społeczną integrację. Ważnym działaniem jest uwrażliwienie społeczeństwa na potrzeby osób niepełnosprawnych, które sprzyja zrównaniu szans tej grupy w dostępie do obiektów kultury, rekreacji, jednostek służby zdrowia, urzędów, placówek oświatowych, ponieważ niweluje bariery psychiczne, społeczne i architektoniczne. Wszystkie działania powinny być nakierowane na kompleksowe dostosowanie w/w jednostek do potrzeb niepełnosprawnych. Należy rozwijać rehabilitację leczniczą, poprzez doposażenie placówek służby zdrowia i pomocy społecznej w sprzęt i aparaturę medyczną. Pozwoli to na zmniejszenie ograniczeń osób niepełnosprawnych.

Bardzo ważnym jest upowszechnianie konsultowania ze środowiskami osób niepełnosprawnych działań samorządów. Niezbędne jest także dostosowanie komunikacji publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wyznaczenie odpowiedniej liczby miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych kierowców.

Program obejmuje zadania nie będące zadaniami Samorządu Powiatu Kutnowskiego. Przyjęte kierunki umożliwią stowarzyszeniom, instytucjom i organizacjom pozyskanie środków finansowych na działalność statutową.

O wszystkich działaniach podejmowanych na rzecz osób niepełnosprawnych, o ich uprawnieniach i przywilejach będziemy informować lokalne media.

Celowym wydaje się wydawanie informatora dotyczącego problematyki osób niepełnosprawnych na terenie powiatu kutnowskiego, który byłby na bieżąco aktualizowany. Zadania:

1. likwidacja barier architektonicznych i dostosowywanie powiatowej
infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności w:

 • zakładach opieki zdrowotnej;

 • placówkach opiekuńczych (domach pomocy społecznej i pkcówkach
  wsparcia środowiskowego);

 • powiatowych urzędach i obiektach użyteczności publicznej

 • komunikacji i transporcie zbiorowym.

 • w placówkach oświatowych realizujących nauczanie w systemie
  integracyjnym

 1. rozwijanie rehabilitacji leczniczej poprzez doposażenie w sprzęt rehabilitacyjny
  i aparaturę medyczną w pkcówkach służby zdrowia i opieki społecznej.

 2. wspieranie działań w zakresie usuwania barier społecznych.

 3. upowszechnianie konsultowania ze środowiskiem osób niepełnosprawnych
  rozwiązywania poprzez samorządy życiowych problemów osób
  niepełnosprawnych.

Spodziewany efekt:

zwiększenie możliwości uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu

publicznym.

2. Stworzenie osobom niepełnosprawnym korzystnych warunków do samodzielnego funkcjonowania w środowisku rodzinnym i lokalnym

l

Osobom niepełnosprawnym mającym ograniczone możliwości poruszania się

lub komunikowania z otoczeniem udziek się pomocy w ramach pracy socjalnej, w celu umożliwienia im pełnienia aktywnej roli i integracji ze środowiskiem.

W szczególności, może to polegać na pomocy w uzyskaniu i korzystaniu ze środków łączności oraz przekazu informacji, jak również w przystosowaniu mieszkań do ograniczeń wynikających z ich niepełnosprawności.

Osoby niepełnosprawne spełniające ustawowe kryteria dochodowe mają prawo do świadczeń określonych ustawą o pomocy społecznej realizowanych przede wszystkim przez ośrodki pomocy społecznej. Przepisy ustawy akcentują konieczność zaspokojenia potrzeb całej rodziny, a nie tylko poszczególnych jej członków. Z niepełnosprawnością związane są w szczególności takie świadczenia jak: zasiłki stałe, zasiłki stałe wyrównawcze i renty socjalne.

Wszystkim osobom które tego wymagają zapewnić należy pomoc terapeutyczną. Pomoc i terapia musi być rozszerzona na wszystkich członków

rodziny osoby niepełnosprawnej. Koniecznym jest utworzenie w placówkach pomocy społecznej i w organizacjach pozarządowych zespołów składających się z profesjonalistów (lekarzy, psychologów, rehabilitantów, pracowników socjalnych) oraz samych niepełnosprawnych, które skutecznie będą nieść pomoc.

Wszystkie osoby niepełnosprawne niezależnie od charakteru i stopnia niepełnosprawności maja prawo do bezpłatnej oświaty i kształcenia zgodnego z mich preferencjami i możliwościami. Oświata powinna umożliwić osobom niepełnosprawnym dostęp do edukacji na wszystkich szczebkch nauczania. Bardzo ważne jest zwiększenie ilości miejsc dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w ramach integracji edukacji w szkołach i przedszkolach.

Zgodnie z przepisami ustawy z 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zadania związane z rehabilitacją zawodowa i społeczną osób niepełnosprawnych mogą być finansowanie ze środków PFRON.

Należy prowadzić działania edukacyjno - infoimacyjne skierowane do ogółu naszej społeczności powiatowej, przybliżając osiągnięcia plastyczne, literackie czy sportowe osób niepełnosprawnych poprzez organizowanie spotkań integracyjnych, które ułatwiają poznawanie i nawiązywanie kontaktów z osobami niepełnosprawnymi.

Zadania:

a) wspieranie prowadzenia przedsięwzięć na rzecz osób niepełnosprawnych
służących rehabilitacji społecznej:

- prowadzenie psychologicznego wsparcia osób niepełnosprawnych
i ich rodzin;

 • prowadzenie punktów kompleksowego poradnictwa i wsparcia rodzin,
  zwłaszcza dla tych z dziećmi niepełnosprawnymi;

 • zmierzanie do zwiększenia ilości miejsc dla dzieci i młodzieży
  niepełnosprawnej w ramach integracji edukacji w szkołach i przedszkolach;

- wspieranie funkcjonowania warsztatu terapii zajęciowej;

— zapewnienie dostępu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do edukacji
na wszystkich szczeblach nauczania;

- prowadzenie rehabilitacji społecznej i zawodowej;

— dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych;

b) zwiększenie możliwości samodzielnego funkcjonowania osób
niepełnosprawnych.

 • dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, urbanistycznych
  i w komunikowaniu się;

 • dofinansowanie do zakupu środków pomocniczych i przedmiotów
  ortopedycznych oraz sprzętu rehabilitacyjnego.

c) zwiększenie akceptacji środowiska lokalnego wobec osób niepełnosprawnych
i ich rodzin:

- organizowanie imprez integrujących- kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, edukacyjnych- osoby niepełnosprawne ze społeczeństwem;

 • promowanie twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych;

 • inspirowanie mediów do prowadzenia edukacji publicznej z zakresu
  rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz
  promowanie nowych rozwiązań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Spodziewany efekt:

zwiększenie możliwości samodzielnego funkcjonowania osób

niepełnosprawnych.

3. Sprzyjanie tworzeniu korzystnych warunków w środowisku lokalnym na rzecz aktywnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu zawodowym, według ich możliwości zdrowotnych.

Tworzenie warunków sprzyjających korzystaniu przez osoby niepełnosprawne z poradnictwa i szkolenia zawodowego, które dopomogą im w otrzymaniu lub odzyskaniu zatrudnienia, poszerzeniu kwalifikacji i umożliwieniu awansu zawodowego, a przez to ułatwi ich integrację społeczną.

Wspólnie z urzędem pracy należy podejmować działania mające na celu zatrudnienie osoby niepełnosprawnej w normalnym środowisku pracy lub podjęcie samodzielnej działalności gospodarczej.

Wspólnie z pracodawcami trzeba tworzyć warunki i zabezpieczyć środki finansowe w celu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w środowisku chronionym. Dla osób z niepełnosprawnością intelektualna musi być prowadzony warsztat terapii zajęciowej, gdzie w procesie rehabilitacji osoby te będą mogły rozwijać swoje możliwości funkcjonalne, społeczne i zawodowe.

Środki na realizacje tych zadań pochodzić powinny, jak dotychczas z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Zawodowej.

Wszelkie działania w tej dziedzinie powinny promować samodzielność osób niepełnosprawnych, i jak najpełniejszą integrację społeczną.

Zadania:

a) wspieranie przedsięwzięć mających na celu rozpoznanie potrzeb pod kątem zdobycia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia przez osoby niepełnosprawne:

— przystosowanie i wyposażenie nowych miejsc pracy do potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych;

wzmocnienie przedsięwzięć mających na celu ułatwienie zdobycia wykształcenia i poszerzenia kwalifikacji zawodowych z uwzględnieniem dzieci i młodzieży oraz osób mieszkających na wsi;

— pomoc w zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej w normalnym środowisku pracy lub podjęciu samodzielnej działalności gospodarczej.

Spodziewany efekt:

zwiększenie możliwości wykorzystania potencjału zawodowego osób

niepełnosprawnych

Przedstawiony Powiatowy Program Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałaniu Wykluczeniu Społecznemu, będzie podstawowym warunkiem dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, zakładów pracy, samorządów w ubieganiu się o środki finansowe z Programu Wyrównywania Szans Między Regionami realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Środki przeznaczone na realizację tego programu będą udzielane w ramach:

 1. obszaru A na wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób
  niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny,

 2. obszaru B - likwidacji barier w zakładach opieki zdrowotnej i placówkach
  edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania
  się i komunikowania,

 3. obszaru C - dla pracodawców, w tym przedsiębiorców z chronionego
  i otwartego rynku pracy, na wyposażenie nowych miejsc pracy dla osób
  niepełnosprawnych odpowiednio dla ich potrzeb i możliwości,

 4. obszaru D - na likwidacje barier transportowych.

Spis treści:

WPROWADZENIE...........................................................................................................................................2

DIAGNOZA...................................................................................................................................................3

 1. POZIOM ZABEZPIECZENIA SOCJALNEGO...............................................................................3

 2. ZASOBY INSTYTUCJONALNE WSPIERAJĄCE OSOBY NIEPELNOSPRAWNE...........5

CEL GŁÓWNY PROGRAMU.................................................................................................................7

 1. UŁATWIENIE OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWN YM DOSTĘPU DO
  NAJWAŻNIEJSZYCH OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ORAZ
  PEŁNEGO UCZESTNICTWA W REHABILITACJI LECZNICZEJ, SPOŁECZNEJ I
  ZAWODOWEJ.........................................................................................................................................7

 2. STWORZENIE OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM KORZYSTNYCH WARUNKÓW
  DO SAMODZIELNEGO FUNKCJONOWANIA W ŚRODOWISKU RODZINNYM I
  LOKALNYM 8

 3. SPRZYJANIE TWORZENIU KORZYSTNYCH WARUNKÓW W ŚRODOWISKU
  LOKALNYM NA RZECZ AKTYWNEGO UCZESTNICTWA OSÓB
  NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ŻYCIU ZAWODOWYM, WEDŁUG ICH
  MOŻLIWOŚCI ZDROWOTNYCH ....10

Spis treści 12

Załącznik nr 1

Wykaz szkół, ośrodków i przedszkoli, w których pobiera naukę młodzież niepełnosprawna


Lp.

Nazwa szkoły/placówki

Ilość uczniów

z orzeczeniem

o niepełnosprawności

Orzeczenia Poradni Psyhologiczno - Pedagogicznej GUS 2003/2004

1

I Liceum Ogólnokształcące

im. Gen. J. H. Dąbrowskiego

ul. Dąbrowskiego 1

99-300 Kutno

1

1 - niepełnosprawność

ruchowa

2

Liceum Ogólnokształcące

im. J. Kasprowicza

ul. Okrzei 1a

99-300 Kutno

2

2 - niepełnosprawności

ruchowa

3

Zespół Szkół Nr 1

im. Stanisława Staszica

ul. Oporowska 7

99-300 Kutno

-

-

4

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2

im. Antoniego Troczewskiego

ul. Kościuszki 21

99-300 Kutno

3

1 - słabo słyszący

1 - niepełnosprawność

ruchowa

5

Zespół Szkół Nr 3

ul. Kościuszki 24

99-300 Kutno

3

2 - niepełnosprawność ruchowa

2 - zaburzenia zachowania

5 - zagrożeń uzależnieniami

6

Zespół Szkół Nr 4

im. Zygmunta Balickiego

w Kutnie - Azorach

1

-

7

Zespół Szkół

ul. Narutowicza 84a

Żychlin

4

1 - niepełnosprawność

ruchowa

8

Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości

im. Macieja Rataja

Mieczysławów

3

-

9

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

ul. Przemysłowa 6

99-300 Kutno

75

143 - upośledzenie umysłowe

w stopniu lekkim

97 - upośledzenie umysłowa w stopniu umiarkowanym

i znacznym

6 - upośledzenie umyslowe w stopniu głębokim

4 - niepełnosprawność sprzężona

10

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Słabosłyszących

ul. Kościuszki 24

99-300 Kutno

58

29 - niesłyszących

18 - słabosłyszących

11 - z niepełnosprawnością sprzężoną

11

Specjalny Ośrodek Szkolno - wychowawczy

dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami emocji i zachowania

w Nowej Wsi

gm. Kutno

1

63 - z zaburzeniami zachowania

12

Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno - Wychowawczy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób

z Upośledzeniem Umysłowym

„Niezabudka”

ul. 29-go Listopada 27

99-300 Kutno

12

4 - z upośledzeniem w stopniu głębokim

15 - z zaburzeniami sprzężonymi

13

Szkoła Podstawowa Nr 1

ul. Zamoyskiego 1

99-300 Kutno

22

6 klas integracyjnych

14

Szkoła Podstawowa Nr 9

ul. Jagiełły 6

99-300 Kutno

5

1 klasa integracyjna

15

Przedszkole Integracyjne Nr 3

ul. Gen. Bema 15

99-300 Kutno

18

18 Szkoła Podstawowa Nr 1

ul. Zamoyskiego 1

99-300 Kutno

Wprowadzenie

Diagnoza

Cele programu

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Luiza Michalska 02-04-2008 10:25:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Luiza Michalska 02-04-2008
Ostatnia aktualizacja: Luiza Michalska 02-04-2008 10:25:11