Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kutnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr 66/VIII/2003 z dnia 27.08.2003r. - w sprawie przyjęcia Programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2003- 2007 „BEZPIECZNY POWIAT”


UCHWAŁA NR 66/VIII/2003

RADY POWIATU W KUTNIE

z dnia 27 sierpnia 2003 r.

w sprawie przyjęcia Programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2003- 2007 „BEZPIECZNY POWIAT”.

Na podstawie art. 12 pkt 9b ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku

o samorządzie powiatowym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592; z 2002r.

Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz.1806 )

Rada Powiatu w Kutnie, uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Program zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2003 - 2007 pod nazwą: „BEZPIECZNY POWIAT” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kutnie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Powiatu w Kutnie w sprawie przyjęcia Programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego

i bezpieczeństwa obywateli na lata 2003- 2007 „BEZPIECZNY POWIAT”.

W celu realizacji zadań Starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych

w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli utworzona została Komisja Bezpieczeństwa i Porządku - art. 38a ust.1 ustawy o samorządzie powiatowym.

Komisja jest organem opiniodawczo-doradczym starosty.

Do zadań komisji należy między innymi :

- przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania

przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,

Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego

i bezpieczeństwa obywateli uzyskał ustawowe umocowanie, a jego przygotowanie zostało zaliczone do podstawowych i obowiązkowych zadań komisji bezpieczeństwa i porządku, natomiast jego przyjęcie ( uchwalenie ) należy do wyłącznej właściwości rady powiatu.

STAROSTWO POWIATOWE W KUTNIE

Program zapobiegania przestępczości

oraz porządku publicznego

i bezpieczeństwa obywateli

na lata 2003 - 2007

BEZPIECZNY POWIAT”

OPRACOWANY PRZEZ

KOMISJĘ BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU

PRZY STAROŚCIE KUTNOWSKIM

KUTNO 2003 r.

SPIS TREŚCI

Punkt

Strona

 1. Założenia programu

5

 1. Cele programu oraz metody i typy podejmowanych działań.

5

 1. Struktura organizacyjna programu.

6

 1. Charakterystyka uwarunkowań społeczno - gospodarczych powiatu.

7

 1. Stan zagrożenia i jego główne przyczyny.

7

 1. Przewidywane formy działań w toku realizacji programu - programy kierunkowe.

11

 1. Propozycje akcji (działań) wspierających pracę Policji.

14

 1. Planowane kierunki działań profilaktyczno - zapobiegawczych w poszczególnych kategoriach przestępstw.

14

  1. W zakresie przeciwdziałania demoralizacji przestępczości nieletnich.

14

  1. W zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

16

  1. W zakresie ograniczenia narkomanii.

16

  1. W zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

17

  1. W zakresie ograniczenia zjawisk subkultury młodzieżowych.

17

  1. W zakresie przeciwdziałania przestępczości przeciwko mieniu.

18

  1. W zakresie przeciwdziałania przestępczości przeciwko życiu i zdrowiu.

19

  1. W zakresie przeciwdziałania przestępczości gospodarczej.

19

  1. W zakresie zmian sposobu pełnienia służby i wykonywania obowiązków przez

dzielnicowych.

19

  1. W zakresie pomocy ofiarom przestępstw.

19

  1. W zakresie poprawy funkcjonowania policji i policyjnych systemów łączności i informatyki.

20

  1. W zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

20

  1. W zakresie poprawy bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej.

21

9. Realizatorzy programu.

21

10. Harmonogram programu Bezpieczny Powiat.

25

 1. Założenia programu:

& Jest to kompleksowy program poprawy bezpieczeństwa na terenie powiatu, adresowany do

wszystkich środowisk zainteresowanych ograniczeniem przestępczości i patologii.

& Jest planem współdziałania organów państwowych, samorządowych, organizacji społecznych

i młodzieżowych, społeczności lokalnej i służb powiatowych odpowiedzialnych za

bezpieczeństwo publiczne.

 • Jest próbą zintergowania wysiłku osób, organizacji i stowarzyszeń z organami samorządu

terytorialnego, osiedlowego, spółdzielczego i komunalnego.

& Dla jego realizacji niezbędne jest zapewnienie profesjonalnej infrastruktury informacyjnej oraz

tzw. obsługi medialnej.

& Ocena skuteczności programu przez mieszkańców powiatu będzie zależała od realizacji

najprostszych działań, takich jak: gotowość niesienia pomocy, szybka reakcja na wezwania, itp.

 • Finansowanie realizacji programu następuje z dostępnych środków budżetowych gmin

i Starostwa Powiatowego oraz funduszy organizacji pozarządowych i innych funduszy

celowych przeznaczonych na profilaktykę.

Podstawowym warunkiem realizacji programu „Bezpieczny powiat” jest udział wielu podmiotów i społeczności lokalnej. Istniejący stan zagrożenia powoduje bowiem, iż Policja nie jest w stanie samodzielnie uchronić społeczeństwa przez niebezpieczeństwem jakie wiąże się

z przestępczością i patologiami.

Dodatkowym elementem wzbogacającym te działania będą na pewno nowe modele i sposoby działania zmierzające do ograniczenia przestępstw oraz patologii społecznych.

Kolejnym jakże istotnym działaniem będzie zaangażowanie w realizację programu Kościoła, który z racji swego powołania wychowuje, szerzy miłość do człowieka, kształtuje moralność człowieka już od chwili urodzenia, uczy uczciwości, niesie pomoc duchową.

Autorytet jaki posiada Kościół można i należy wykorzystać dla dobra całej społeczności naszego powiatu. Dlatego też Kościół katolicki jak i związki wyznaniowe powinny włączyć się do prac przy realizacji programu poprzez:

 • współdziałanie z władzami lokalnymi w rozwiązywaniu problemów życiowych swych parafian

i członków związków wyznaniowych,

 • organizowanie wspólnych przedsięwzięć z innymi współrealizatorami programu, akcji, obozów, rajdów, wycieczek, imprez kulturalno - sportowych, szkoleń i prelekcji,

 • włączenie się do programu wychowania szkolnego dzieci i młodzieży, poza lekcjami religii,

 • propagowanie zasad praworządności.

Na koniec zaznaczyć należy, iż tworzenie bezpiecznego powiatu jest przedsięwzięciem, którego nie da się osiągnąć natychmiast, lecz musi być zakomponowane jako proces realizacji założeń systemowych.

Realizacja programu ma charakter integrujący poczynania służb podległych Staroście, które

w swych statutach mają wpisane jako cel działania m.in. bezpieczeństwo. Tylko takie działanie, wsparte akceptacją oraz inicjatywą społeczeństwa doprowadzi do realizacji celów i utrzymania dobrych wyników.

 1. Cele programu oraz metody i typy podejmowanych działań.

Celem programu Bezpieczny Powiat jest poprawa stanu bezpieczeństwa co nastąpić może poprzez:

 • ograniczenie przestępczości i towarzyszącej jej zmniejszeniu liczby zagrożeń,

 • zapobieganie patologiom społecznym jako zjawiskom kryminogennym ,

 • zmniejszenie obaw przed staniem się ofiarą przestępstwa ,

 • wzrost prestiżu instytucji i osób działających na rzecz bezpieczeństwa,

 • zwiększanie bezpieczeństwa w komunikacji i w ruchu drogowym,

 • doposażenie podmiotów realizujących zadania w zakresie poprawy bezpieczeństwa.

Zrealizowanie przedmiotowych celów nastąpić może w przypadku stosowania właściwych metod do których zaliczyć można:

 • podjęcie skutecznych działań represyjno - restrykcyjnych zmierzających do ograniczenia najbardziej uciążliwych zagrożeń,

 • stworzenie programu działań prewencyjnych oraz edukacja dla zapobiegania zagrożeniom,

 • zapewnienie udziału mieszkańców w realizacji programu.

W tak ujętych ramach powinny być podejmowane następujące typy działań:

 • stałe rozpoznawanie zagrożeń we wszystkich skupiskach ludzkich,

 • profesjonalne działania doraźne prowadzone przez wykwalifikowane osoby,

 • obywatelskie działania doraźne - informowanie o zagrożeniach, usuwanie ich przez pojedyncze osoby lub zorganizowanych mieszkańców,

 • profesjonalne działania długofalowe - programowe przedsięwzięcia wymagające zawodowego przygotowania,

 • obywatelskie działania długofalowe - programowe przedsięwzięcia nie wymagające zawodowego przygotowania,

 • analiza stanu prawnego, sygnalizowanie koniecznych modyfikacji.

 1. Struktura organizacyjna programu.

Jednym z głównych celów organizacyjnych programu „Bezpieczny Powiat” jest stworzenie stałego forum policyjno - społecznego, niezbędnego do pełnej realizacji założeń programowych.

Osiągnąć to można poprzez:

 • udział niezbędnych instytucji i organizacji,

 • zapewnienie koordynacji działań oraz dyscypliny ich wykonawstwa,

 • uwzględnienie zmieniających się realiów.

Poziom koordynacyjny tych działań należy do :

 • Starosty Kutnowskiego,

 • Komendanta Powiatowego Policji w Kutnie,

 • burmistrzów i wójtów gmin powiatu kutnowskiego,

 • Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Bezpośrednim realizatorem decyzji koordynatorów będzie:

 • Policja, Państwowa Straż Pożarna i jednostki OSP,

 • dyrekcje szkół - pedagodzy szkolni, służba zdrowia,

 • Związek Harcerstwa Polskiego,

 • redakcje wydawnictw lokalnych, radio i telewizja,

 • jednostki organizacyjne powiatu i gmin,

 • Rada Powiatu i rady gmin,

 • jednostki specjalistyczne - sąd, firmy ubezpieczeniowe, agencje ochrony mienia i osób,

 • środowiska lokalne: wspólnoty parafialne, sołectwa, stowarzyszenia,

 • społeczeństwo.

Bardzo ważnym zadaniem jest powołanie Gminnych Zespołów Bezpieczna Gmina, które skupiać będą specjalistów, pedagogów, pracowników służb inspekcji i straży zajmujących się merytorycznie sprawami bezpieczeństwa. Zadaniem Zespołów Gminnych będzie koordynowanie działań bezpośrednio na terenie gminy, składanie rocznych informacji z podjętych działań, realizowanych programów i akcji.

W tym celu w trzecim kwartale przeprowadzone zostaną spotkania z Burmistrzami i Wójtami na którym przedstawione zostaną założenia programu.

 1. Charakterystyka uwarunkowań społeczno - gospodarczych regionu.

Powiat kutnowski położony jest w północnej części województwa łódzkiego i zajmuje 4,9% jego powierzchni tj. 886,29 km2 . Ogółem powiat kutnowski zamieszkiwany jest przez około 110 tys. osób.

Siedziba władz powiatowych mieści się w Kutnie - mieście położonym nad rzeką Ochnią.

Powiat kutnowski od północy graniczy z powiatem włocławskim - woj. kujawsko-pomorskiego

i powiatem gostynińskim woj. mazowieckiego, od wschodu z powiatem łowickim woj. łódzkiego,

od południa z pow. łęczyckim - woj. łódzkiego i od zachodu z powiatem kolskim woj.

wielkopolskiego.

W zasięgu działania powiatu kutnowskiego znajdują się trzy miasta: Kutno, Krośniewice,

Żychlin oraz 8 gmin wiejskich: Bedlno, Dąbrowice, Krzyżanów, Kutno, Łanięta, Nowe Ostrowy,

Oporów, Strzelce.

Dominującą pozycję zajmuje rolnictwo, z produkcją przede wszystkim pszenicy, żyta,

ziemniaków i buraka cukrowego. Poważna role odgrywa przemysł, gdzie dominują zakłady

famaceutyczne, elektroniczne, rolno przetwórcze oraz transportowe.

Wzrastające od kilku lat bezrobocie jest podstawowym problemem społecznym powiatu.

Przez teren powiatu przebiegają drogi:

1) krajowe:

- droga K-1 Gdańsk -Toruń - Łódź - Cieszyn ( odcinek od Kamiennej do Ogrodzonej )

- droga K-2 Poznań - Warszawa ( odcinek od Pniewa do Klotyldowa )

- droga K- 60 Łęczyca - Witonia - Kutno - Gostynin - Płock ( od granicy powiatu

łęczyckiego do granicy powiatu gostynińskiego).

 1. wojewódzkie:

- droga nr 581 Gostynin - Krośniewice

- droga nr 573 Żychlin - Gostynin - Nowy Duninów

- droga nr 583 Bedlno - Żychlin

- droga nr 702 Kutno - Piątek - Zgierz

 • 3) drogi powiatowe - występuje 121 takich dróg ( odcinków)

4) drogi gminne ( o znaczeniu lokalnym ).

W powiecie kutnowskim znajduje się ważny węzeł kolejowy, w którym krzyżują się linie kolejowe: z kierunków Poznania, Warszawy, Torunia, Łodzi i Płocka.

 1. Stan zagrożenia i jego główne przyczyny.

Do podstawowych zagrożeń i patologii społecznych występujących na terenie powiatu zaliczyć należy w szczególności:

 • kradzieże z włamaniem,

 • kradzieże mienia,

 • bójki i pobicia,

 • patologia alkoholizmu,

 • znęcanie fizyczne i psychiczne nad członkami rodziny,

 • uzależnienia wśród młodzieży - narkomania,

 • zagrożenia pożarowe i klęski żywiołowe.

 • pogłębiające się bezrobocie,

 • przestępczość gospodarcza.

Głównymi przyczynami powstających zagrożeń na terenie powiatu jest miedzy innymi:

& niefrasobliwość właścicieli pozostawiających niezabezpieczone mienie lub dokumenty

w miejscach ogólnie dostępnych,

& możliwość szybkiego zysku,

& łatwość zbycia kradzionych towarów,

& słabe zabezpieczenie obiektów handlowych,

& brak wystarczającej ilości parkingów strzeżonych,

& brak odpowiedniego nadzoru ze strony rodziców nad dziećmi i młodzieżą,

& moda na zażywanie narkotyków,

& słabe zabezpieczenie dokumentacji przed fałszerstwem,

& brak pełnego rozpoznania mechanizmów związanych z przestępczością gospodarczą,

& nie przestrzeganie polskiego prawa,

& zubożenie społeczeństwa,

& łatwość w dostępie do środków odurzających,

& uzależnienie młodzieży od mediów,

& nadużywanie alkoholu,

 • występująca w społeczeństwie lekkomyślność, niefrasobliwość najczęstszą przyczyną

pożarów i innych zagrożeń,

& nasilenie występowania na terenie powiatu zdarzeń związanych z niekorzystnymi warunkami

atmosferycznymi i postępem cywilizacyjnym.

Na terenie powiatu nie znajdują się żadne atrakcyjne miejsca wypoczynku, potwierdza to hasło młodzieży „Nie mamy wód, jezior, brak lasów nie mamy co robić ”

 1. przestępczość

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2002 roku na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Kutnie odnotowano ogółem 3 336 przestępstwa stwierdzone, przy 3 063 w analogicznym okresie poprzedniego roku tj. o 273 więcej . Oznacza to wzrost o 8,9 % . W przestępczości dominują przestępstwa kryminalne, których w analizowanym okresie zaistniało 2 289 wobec

2 110 w 2001 roku, a więc o 179 przestępstw więcej i oznacza to wzrost przestępczości kryminalnej, dynamika w tej kategorii przestępczości wyniosła 108,5 %.


Dominujące kategorie przestępstw kryminalnych przedstawia poniższa tabela :

Kategoria przestępstw

2002 rok

2001 rok

Kradzieże z włamaniem

560

610

Kradzieże mienia

607

514

Rozboje, kradzież rozbójnicza i wymuszenie rozbójnicze

132

134

Kradzieże i kradzieże poprzez włamanie do pojazdów

49

68

Prowadzenie pojazdu przez osobę w stanie nietrzeźwym

657

602

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii

30

25

Inne przestępstwa

303

225

Ogółem

2289

2110

Na podstawie powyższej tabeli należy stwierdzić, że pośród przestępstw o charakterze

kryminalnym zdecydowaną większość w 2002 roku stanowiły kradzieże z włamaniem, kradzieże cudzej rzeczy i prowadzenie pojazdu przez osobę w stanie nietrzeźwym.

W okresie od 01.01 do 31.12.2002 roku policjanci powiatu kutnowskiego skierowali ogółem 1938 wniosków o ukaranie. W analogicznym okresie roku ubiegłego wniosków skierowano 2129 . Oznacza to spadek o 8,9 %.

Dominującą kategorię stanowią wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi ruchu na drogach , których w okresie 2002 roku odnotowano 532, wobec 746 w analogicznym okresie roku ubiegłego. Oznacza to spadek ujawnionych wykroczeń w tej kategorii o 28,7 %.

W 2002 roku na terenie podległym Komendzie Powiatowej Policji w Kutnie nieletni popełnili 100 czynów karalnych. Jest to o 26 czynów karalnych mniej niż w okresie 2001 roku, kiedy to odnotowano 126 czynów karalnych popełnionych przez nieletnich. Widać więc spadek przestępczości nieletnich - dynamika wyniosła 79,4 %.

Ilość popełnionych czynów karalnych przez nieletnich, w rozbiciu na kategorie przedstawia poniższa tabela:

JEDNOSTKA

razem

kradzież

rozbój wym. rozb.

kradz. z włam.

uszkodzenie mienia

podpalenie

uszczerbek na zdrowiu

bójka i pobicie

fałszerstwo

krótkotrwały zabór pojazdu

ustawa o narkomanii

przestępstwa drogowe

inne

KPP w Kutnie

64

(69)

11

(15)

22

(12)

6

(3)

(4)

(1)

(8)

4

(5)

(2)

(1)

(4)

(3)

21

(11)

KP w Żychlinie

35

(51)

2

(1)

13

(27)

13

(4)

(3)

2

(2)

(2)

5

(12)

KP w Krośniewicach

1

(6)

(1)

(3)

1

(1)

(1)

Ogółem

100

(126)

13

(17)

35

(39)

19

(7)

(10)

(1)

(8)

7

(7)

(2)

(2)

(4)

(6)

26

(23)

*(1) - dane dotyczące 2001 roku

Ilość popełnionych czynów karalnych przez nieletnich w 2002 roku - to 100, co stanowi 3.0% do ogółu stwierdzonych 3336 przestępstw na terenie podległym KPP w Kutnie. Z tego w poszczególnych kategoriach sytuacja przedstawia się następująco:

 • kradzież 13 tj. 2,1% do ogółu stwierdzonych przestępstw

 • kradzież z włamaniem 19 tj. 3,4% do ogółu stwierdzonych przestępstw

 • rozbój i wymuszenie rozbój. 35 tj. 26,5% do ogółu stwierdzonych przestępstw

 • bójka i pobicie 7 tj. 14,9% do ogółu stwierdzonych przestępstw.

Z powyższych zestawień wynika, iż analizowanym okresie nieletni najczęściej dokonywali rozboi, kradzieży z włamaniem i kradzieży. Kategorie te stanowią 67% wszystkich czynów karalnych. Kategorie te były także dominującymi w analogicznym okresie roku ubiegłego. Szczególnie niepokojące jest zjawisko ciągle wysokiego poziomu zagrożenia rozbojami ze strony nieletnich.

b) przemoc w rodzinie

  1. W 2002 roku na terenie podległym KPP w Kutnie przeprowadzono 1912 interwencji domowych, z których:

 • 145 dotyczyło przemocy w rodzinie

w tym - 102 stwierdzono fakt przemocy w rodzinie

- 43 sytuacja konfliktowa dotycząca przemocy w rodzinie

  1. Liczba ofiar przemocy domowej - 266, w tym

- kobiety 131

- mężczyźni 18

- dzieci do lat 13 83

- nieletni od 13 do 18 lat 34

  1. Liczba sprawców przemocy domowej ogółem - 142, w tym

- kobiety 2

- mężczyźni 140

 • nieletni -

  1. Liczba sprawców przemocy domowej pod wpływem alkoholu - 123

w tym przewiezieni do Izby Wytrzeźwień (PIZ) - 82

c) stan bezpieczeństwa na drogach powiatu

 1. W okresie od stycznia do grudnia 2002r. na drogach powiatu kutnowskiego zaistniało 111 wypadków drogowych, w których zginęły 44 osoby i 103 zostały ranne oraz zaistniało 1139 kolizji drogowych.

W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego zanotowano:

Wypadki

zabici

ranni

kolizje

2001r.

114

26

101

1042

2002r.

111

44

103

1139

- spadek ilości wypadków drogowych o 3 tj. o 2,6%

- wzrost ilości osób zabitych o 18 tj. o 69,2%

- wzrost ilości osób rannych o 2 tj. o 1,9%

- wzrost ilości kolizji drogowych o 97 tj. o 9,3%

 1. Zanotowane wypadki drogowe powstały z następujących przyczyn.

- z winy kierującego - 92 tj. 82,9% w tym nietrzeźwych osób kierujących - 12

- z winy pieszego - 19 tj. 17,1% w tym nietrzeźwych osób pieszych - 7

Odnotowane kolizje drogowe w liczbie 1139 zaistniały z następujących przyczyn:

- z winny kierującego - 1024 tj. 89,9%

- z winny pieszego - 29 tj. 2,5%

- z innych przyczyn - 85 tj. 7,5%

- z winy pasażera - 1 tj. 0,1%

Najbardziej niebezpieczne skrzyżowanie stanowi połączenie dróg krajowych K- 2 i K-60,

w Kutnie ulicy Objazdowej i Łęczyckiej oraz drogi K-2 w Kutnie z ul. Grunwaldzką i również

w samym mieście Kutnie drogi K-60 z ul. Wyszyńskiego.

W okresie styczeń - grudzień 2002 r. na ogólną liczbę 111 wypadków drogowych 61

z nich zaistniało na drogach krajowych, w których zginęło 35 osób i 55 zostało rannych.

Na drodze K -1 zaistniało 13 wypadków, na K- 2 33 wypadki i na K- 60 15 wypadków.

W wymienionym okresie z ogólnej liczby 1139 kolizji drogowych na drogach krajowych zaistniało 440, w tym na K- 1 84 , na K- 2 257 i na K- 60 99. Najbardziej niebezpiecznymi miejscami na drodze K-1 jest miejscowość Krośniewice oraz Kajew na odcinku 288,4 km do 289,2km i Zalesie na odcinku 293,7 km do 294,6 km. Natomiast na drodze krajowej K-2 najbardziej niebezpiecznymi miejscami jest miejscowość- Krośniewice oraz m. Pomarzany

na odcinku 342,2 km do 344,4 km , m. Kutno ulica Objazdowa - Sklęczkowska na odcinku

351,7-361,0 km., m. Bedlno na odcinku 370,0 km do 371,9 km. i Plecka Dąbrowa na odcinku 376,2-379,3 km.

Na drodze K-60 najbardziej zagrożone są ul. Szymanowskiego, Oporowska i Jana Pawła II w Kutnie. Na terenie Kutna odliczając drogę K-2 i K-60 zaistniało 21 wypadków, gdzie zginęła 1 osoba i 24 zostały ranne oraz zaistniało 381 kolizji drogowych.

d) bezpieczeństwo pożarowe

Na terenie powiatu średnio - rocznie jednostki straży pożarnej biorą udział w likwidacji skutków około 500 zdarzeń. Mniej więcej 3/5 spośród nich to pożary, których odnotowano w granicach 280-330 rocznie, na przestrzeni ostatnich 5 lat. Pozostałe zdarzenia to miejscowe zagrożenia ( 150 - 210 rocznie) takie jak klęski żywiołowe - powodzie i huragany, a także ekologiczne i chemiczne i awarie techniczne ( w tym drogowe, ratownictwo przedmedyczne ).

Liczba miejscowych zagrożeń corocznie wzrasta.

W centrach miast powiatu kutnowskiego występuje zabudowa zwarta. Przeważają stare budynki wielorodzinne lub zabytkowe kamienice jedno lub dwukondygnacyjne. Pokrycie dachowe

w dużej części drewniane, palne. Istnieje tu niebezpieczeństwo powstania pożarów blokowych. Pozostałe części miast to nowe osiedla bloków z wielkiej płyty lub cegły oraz osiedla domków jednorodzinnych. Charakter zabudowy wsi jest w większości ulicowy o zabudowie rozproszonej i nie stwarza większego zagrożenia pożarowego.

Nie występują tutaj gospodarstwa rolne produkujące na skalę ponadregionalną. Głównymi przyczynami występowania pożarów na terenach wiejskich jest zaprószenie ognia, głównie w pomieszczeniach inwentarsko - składowych. Odmiennie niż w miastach, na wsiach rzadko odnotowuje się ofiary śmiertelne podczas pożarów.

Występuje znikoma możliwość powstania pożarów dużych obszarów leśnych, stwarzających możliwość nadzwyczajnego zagrożenia środowiska. Tym nie mniej corocznie na terenach leśnych wybucha kilka pożarów, głównie jednak niewielkich, bez poważniejszego zagrożenia dla terenów sąsiednich.

Na terenie powiatu, ze względu na bliskie sąsiedztwo Petrochemii Płockiej, przewożona jest bardzo duża ilość produktów naftowych, zarówno szlakami drogowymi jak i kolejowymi. Stwarza to duże zagrożenie pożarowe jak i toksyczne dla powiatu i miasta Kutna. Powodem tego jest brak obwodnicy od strony Płocka ( wiele cystern z mediami jeździ przez centrum miasta, mimo złego stanu dróg i nie przygotowania ich do przewozu takiego tonażu. Przy drogach znajduje się gęsta sieć stacji tankowania paliw, zarówno ciekłych jak i gazowych. Ewentualny pożar takiej stacji może nieś duże zagrożenia zarówno dla środowiska jak i osób aktualnie przebywających na stacji.

 1. Przewidywane formy działań w toku realizacji programu - programy kierunkowe.

 1. BĄDŹ SOBĄ ( STOP UŻYWKOM )

Program realizowany przez gminy, przy współpracy Policji, specjalistów z instytucji zajmujących się walką z uzależnieniami. W ramach programu - głównym zadaniem będzie:

& przekazanie informacji na temat choroby alkoholowej, współuzależnienia

& kształtowanie odpowiedzialności w związku z używaniem substancji psychoaktywnych

wśród młodzieży,

& zmiana postaw wobec picia alkoholu, palenia papierosów przez młodzież,

& uwrażliwienie na realizację wartości: miłość, prawda, wolność,

& obalenie mitów na temat stosunku młodzieży do alkoholu, papierosów,

& zmiana przekonań normatywnych dotyczących picia alkoholu, palenia papierosów,

& ugruntowanie postaw abstynenckich,

& pokazanie alternatywnych sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych.

& eliminowanie osób trudniących się dystrybucją narkotyków,

& prowadzenie rozpoznania zagrożenia na terenie szkół,

& uniemożliwienie dealerom rozprowadzania małych porcji narkotyków wśród

nieuzależnionej młodzieży szkolnej,

& przeciwdziałanie pozyskiwaniu wśród uczniów osób rozprowadzających narkotyki,

& organizowanie konkursów, zabaw i festynów pod hasłem „STOP Narkotykom”.

 1. MÓJ DZIELNICOWY

Program istniejący od 2000 roku obejmujący przedsięwzięcia zmierzające do poprawy pracy dzielnicowego i jego wizerunku w społeczeństwie, roli w programowaniu programów prewencyjnych, które pozwalają na bezpośredni kontakt ze społeczeństwem, przyczyniają się do edukacji wiktymologicznej.

Ponadto program polegający na obecności policjantów w szkole przez kilka dni w ciągu tygodnia i odbyciu spotkań we wszystkich klasach w szkole. W klasach:

 • I-III - temat Bezpieczeństwo,

 • IV-VI - temat Zagrożenia,

 • I - III gimnazjum - temat Przestępczość i demoralizacja nieletnich.

Tydzień ten zakończony jest konkursami oraz pokazami policyjnymi.

c) MŁODY STRAŻAK

Program realizowany przez Komendę Powiatową PSP w Kutnie, przy współpracy z jednostkami OSP. Celem programu jest prowadzenie zadań obejmujących:

 • czynności kontrolno - rozpoznawcze w obiektach wypoczynku letniego i zimowego w zakresie przestrzegania przepisów ppoż,

 • prowadzenia ćwiczeń w zakresie ewakuacji młodzieży szkolnej,

 • udział w organizacji konkursów dla młodzieży,

 • wsparcie działań zmierzających do zorganizowania czasu wolnego poprzez:

- organizowanie wycieczek do jednostek ratowniczo - gaśniczych,

- organizowanie prelekcji o tematyce związanej z ochroną przeciwpożarową,

 • pomoc w budowie lodowisk w okresie ferii zimowych,

 • udział w zawodach sportowo - pożarniczych dla OSP.

d) SPORT TO ZDROWIE

Działalność klubów sportowych i stowarzyszeń sportowych jako element działań zapobiegawczych, zwłaszcza w zakresie przeciwdziałania przestępczości nieletnich

i patologii społecznych. Efekty tych działań zwiększy współpraca z Policją, organami samorządowymi i innymi instytucjami. W ramach tej działalności realizowane będą następujące działania:

 • systematyczna współpraca klubów z Policją podczas imprez sportowych,

 • organizowanie zawodów sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych,

 • udostępnianie obiektów sportowych ,

 • organizowanie „Klubów kibica” celem propagowania kulturalnego dopingu,

 • prowadzenie działań propagandowych mających na celu zainteresowanie sportem dzieci i młodzieży zagrożonych demoralizacja i dzieci z rodzin patologicznych.

 1. BEZPIECZEŃSTWO DZIECKA ( Żyj kolorowo i bajecznie ale zdrowo i bezpiecznie)

Program ukierunkowany na unikanie różnego rodzaju zagrożeń (prąd, pożar, gaz, ruch

drogowy, obcy itp.) występujących w codziennym życiu. Program skierowany do dzieci

6 - letnich oraz klas II szkół podstawowych, realizowany przez specjalistów ds. nieletnich

i dzielnicowych przy współpracy innych podmiotów.

f) BEZPIECZNA DROGA ( Pomiar, Radar )

Program związany z prowadzaniem akcji ukierunkowanych na zachowanie bezpieczeństwa na drogach poprzez:

 • prowadzenie w szkołach zajęć o tematyce wychowania komunikacyjnego: (ZHP w Kutnie, instruktorzy szkół jazdy),

 • tworzenie strzeżonych parkingów społecznych,

 • organizowanie „Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego”

i „Powiatowego Turnieju Wiedzy Motoryzacyjnej”,

 • kontrola i korygowanie oznaczenia pionowego, poziomego.

Ponadto celem programu jest eliminowanie z ruchu nietrzeźwych kierowców poprzez:

 • działania kontrolne prowadzone jako jednodniowe w systemie trzyzmianowym,

 • kontrolę wszystkich kierowców na wytypowanych drogach w czasie prowadzenia akcji,

 • propagowanie działań w lokalnych mediach

oraz ograniczenie ilości zdarzeń drogowych, w których głównymi przyczynami była nadmierna prędkość oraz nie ustąpienie pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach.

W związku z powyższym Wydział Ruchu Drogowego prowadzić będzie działania mające na celu represjonowanie kierowców popełniających te wykroczenia.

g) SĄSIEDZKIE CZUWANIE

Program realizowany przez gminy, przy współpracy Policji i sołectw, skierowany do

wszystkich mieszkańców. Jego zadaniem jest zahamowanie przestępczości poprzez

aktywizację środowisk lokalnych. Zadanie to zostanie osiągnięte dzięki:

 • wzmocnieniu więzi sąsiedzkich,

 • zwracaniu uwagi na to, co dzieje się u sąsiada, na ulicy,

 • natychmiastowemu informowaniu Policji o zauważonych czynach karalnych.

 1. BEZPIECZNY OGRÓD

Program ma na celu ograniczenie przestępczości na terenach ogrodów działkowych.

Głównym założeniem programu jest:

& integracja użytkowników działek,

& aktywizacja działkowców w zakresie reakcji na zaistniałe zdarzenia związane

z naruszeniem prawa na terenie ogrodów działkowych,

& wspólne rozwiązywanie problemów działko

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Luiza Michalska 02-04-2008 09:46:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Luiza Michalska 02-04-2008
Ostatnia aktualizacja: Luiza Michalska 02-04-2008 09:46:41