Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kutnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr 52/VI/2003 z dnia 23.04.2003r. - w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Kutnie


UCHWAŁA NR 52/VI/2003

Rady Powiatu w Kutnie z dnia 23 kwietnia 2003 roku

w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Kutnie

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z 2001 zmiana Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 200 poz. 1688, Dz. U. Nr 214 poz. 1806 z 2002 roku) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Kutnie stanowiącym załącznik do uchwały Nr 262/ XXXV/ 2001 z dnia 30 listopada 2002 roku Rady Powiatu w Kutnie zmienioną uchwała Nr 296/ XXXVII/ 2002 z dnia 31 stycznia 2002 r., uchwałą Nr 25/ III/ 2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. oraz uchwałą Nr 41/ V/ 2003 z dnia 12 marca 2003 roku wprowadza się następujące zmiany:

 1. W rozdziale II. § 5 ust. I dodaje się pkt 18 o następującym brzmieniu:

„18) referat Powiatowe Centrum Zarządzania kryzysowego ZK”

 1. W rozdziale II. § 6 ust. 1 po pkt 8 dodaje się pkt 9 o następującym brzmieniu:

„9) Referat powiatowe centrum Zarządzania Kryzysowego”

 1. W rozdziale IV. § 14 ust. I skreśla się pkt. 30,31 i 32

 2. W rozdziale IV. po § 261 dodaje się § 262 w brzmieniu:

„262. Referat Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

I. Z zakresu zarządzania kryzysowego:

 1. Przygotowanie rocznego planu pracy Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego, zwanego dalej PZRK.

 2. Udział w opracowaniu regulaminu bieżących prac PZRK oraz działań w sytuacjach zagrożeń katastrofą naturalną lub awarią techniczną noszącą znamiona klęski żywiołowej.

 3. Ustalanie przedmiotu i terminu posiedzeń PZRK.

 4. Zawiadamiania o terminach posiedzeń.

 5. Udział wprowadzonych posiedzeniach Zespołu.

 6. Koordynowanie i organizowanie prac Zespołu.

 7. Opracowywanie i uaktualnianie planu reagowania kryzysowego.

 8. Opracowywanie planu ćwiczeń i ich przygotowanie.

 9. Prowadzenie raportów bieżących i okresowych.

 10. Prowadzenie kart zdarzeń, w przypadku uruchomienia grup roboczych o charakterze czasowym.

 11. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej raportów odbudowy.

 12. Pełnienie dyżurów po godzinach pracy.

 13. Gromadzenie informacji (tworzenie baz danych) o istotnych zagrożeniach oraz środkach zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym.

 14. Udział w przygotowaniach kompleksowej analizy zagrożeń.

 15. Udział w organizacji oraz nadzór nad funkcjonowaniem Systemu Wczesnego Ostrzegania Ludności.

 16. Współudział w organizacji systemu łączności na potrzeby sytuacji kryzysowych.

 17. Działalność koordynacyjno- operacyjna w sytuacjach noszących znamiona kryzysu oraz opracowywanie kompleksowej informacji.

 18. Stała współpraca z instytucjami realizującymi stały i doraźny monitoring.

 19. Przygotowanie i organizacja powiatowego magazynu przeciwpowodziowego.

 20. Planowanie i gromadzenie niezbędnego do prowadzenia działań sprzętu i materiałów technicznych.

 21. Prowadzenie ewidencji materiałowej w zakresie gospodarki sprzętem.

II. Z zakresu spraw obronnych:

 1. Opracowanie dla potrzeb Starostwa aktów prawnych oraz dokumentów w sprawach dotyczących obronności.

 2. Koordynacja realizacji zadań ustalonych przez wojewodę w zakresie spraw obronnych na szczeblu powiatu oraz opracowywanie informacji w tym zakresie.

 3. Mobilizacyjnego uzupełnienia Sił Zbrojnych.

 4. Przygotowanie i utrzymywanie w aktualności planu funkcjonowania na stanowisku kierowania Szefa OC Powiatu.

 5. Realizacja zadań obronnych określonych w odrębnych ustawach oraz przesyłanych na bieżąco, w tym Zarządzeń i Wytycznych Wojewody.

 6. Realizacja zadań związanych z militaryzacją w zakresie określonych przez Wojewodę.

 7. Planowanie i zgłaszanie do prezydenta, Burmistrzów, Wójtów wniosków na realizację świadczeń osobistych i rzeczowych.

 8. Przygotowanie struktur organizacyjnych do funkcjonowania w warunkach zagrożenia i wojny (Regulamin organizacyjny Starostwa na czas „W” i Dokumentacji Stałego Dyżuru).

 9. Przygotowanie do funkcjonowania Zespołu Kierowania w warunkach zagrożenia oraz planowania i przygotowania stanowiska do funkcjonowania.

 10. Przygotowanie i planowanie zasad funkcjonowania gospodarki w warunkach zagrożenia.

III. Z zakresu obrony cywilnej:

 1. Dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej.

 2. Opracowywanie planu obrony cywilnej powiatu i opiniowanie planów obrony cywilnej,

 3. Opracowywanie i uzgadnianie planów działania,

 4. Organizowanie i koordynowanie szkoleń oraz ćwiczeń obrony cywilnej,

 5. Organizowanie szkolenia ludności w zakresie obrony cywilnej,

 6. Przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach,

 7. Tworzenie i przygotowywanie do działań jednostek organizacyjnych obrony cywilnej,

 8. Przygotowywanie i organizowanie ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze,

 9. Planowanie i zapewnienie środków transportowych, warunków bytowych oraz pomocy przedmedycznej, medycznej i społecznej dla ewakuowanej ludności,

 10. Planowanie i zapewnienie ochrony płodów rolnych i zwierząt gospodarskich oraz produktów żywnościowych i pasz, a także ujęć i urządzeń wodnych na wypadek zagrożenia zniszczeniem,

 11. Planowanie i zapewnienie ochrony oraz ewakuacji dóbr kultury i innego mienia na wypadek zagrożeń zniszczeniem,

 12. Wyznaczenie zakładów opieki zdrowotnej zobowiązanych do udzielania pomocy medycznej poszkodowanym w wyniku masowego zagrożenia życia i zdrowia ludności oraz nadzorowanie przygotowania tych zakładów do niesienia tej pomocy,

 13. Zapewnienie dostaw wody pitnej dla ludności i wyznaczonych zakładów przemysłu spożywczego oraz wody dla urządzeń specjalnych do likwidacji skażeń i do celów przeciwpożarowych,

 14. Zaopatrywanie organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej, a także zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji, eksploatacji, remontu i wymiany tego sprzętu, środków technicznych oraz umundurowania,

 15. Integrowanie siły obrony cywilnej oraz innych służb, w tym sanitarno- epidemiologicznych i społecznych organizacji ratowniczych do prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska,

 16. Opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego dotyczących obrony cywilnej i mających wpływ na realizację zadań obrony cywilnej,

 17. Inicjowanie działalności naukowo- badawczej i standaryzacyjnej dotyczącej obrony cywilnej,

 18. Współpraca z terenowymi organami administracji wojskowej,

 19. Zapewnienie warunków do odbywania zasadniczej służby w obronie cywilnej,

 20. Opiniowanie wniosków w sprawie tworzenia formacji obrony cywilnej, w których jest odbywana zasadnicza służba w obronie cywilnej,

 21. Opracowywanie informacji dotyczących realizowanych zadań,

 22. Współpraca z pełnomocnikami wojewodów do spraw ratownictwa medycznego i z terenowymi organami administracji wojskowej w zakresie dotyczącym realizowanych zadań,

 23. Kontrolowanie przygotowania formacji obrony cywilnej i ratowników do prowadzenia działań ratowniczych,

 24. Ustalenie wykazu instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych funkcjonujących na ich terenie, przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej,

 25. Organizowanie i prowadzenie szkolenia ratowników odbywających zasadniczą służbę w obronie cywilnej,

 26. Przygotowanie i zapewnienie niezbędnych sił do doraźnej pomocy w grzebaniu zmarłych.

§ 2. Schemat organizacyjny Starostwa Powiatowego w Kutnie określony w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 41/ V/ 2003 z dnia 12 marca 2003 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Kutnie otrzymuje brzmienie o treści stanowiącej Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kutnie.

§ 4. Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kutnie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Luiza Michalska 02-04-2008 09:28:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Luiza Michalska 02-04-2008
Ostatnia aktualizacja: Luiza Michalska 02-04-2008 09:28:19