Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kutnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr 38/V/2003 z dnia 12.03.2003r. - w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego i włączenia go do Zespołu Szkół Nr 4 im. Z. Balickiego w Kutnie – Azorach


UCHWAŁA NR 38/V/2003

Rady Powiatu w Kutnie z dnia 12 marca 2003 roku

w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego i włączenia go

do Zespołu Szkół Nr 4 im. Z. Balickiego w Kutnie - Azorach

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 i art. 12 pkt. 8 lit. „i” ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806), art. 58 ust. 1 i 6 oraz art. 62 ust. 5 w związku z art. 5c pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 1996 roku Nr 67 poz. 329, Nr 106 poz. 496, z 1997 r. Nr 28 poz. 153, Nr 141 poz. 943 z 1997 r. Nr 117 poz. 759, Nr 162 poz. 1126, z 2000 r. Nr 12 poz. 136, Nr 19 poz. 239, Nr 48 poz. 550, Nr 104 poz. 1104, Nr 120 poz. 1268, Nr 122 poz. 1320, z 2001 r. Nr 111 poz. 1194, Nr 144 poz. 1615, z 2002 r. Nr 41 poz. 362, Nr 113 poz. 984, Nr 141 poz. 1185 i Nr 200 poz. 1683) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zakłada się z dniem 01 września 2003 roku publiczną szkołę ponadgimnazjalną dla młodzieży o nazwie Liceum Ogólnokształcące z siedzibą w Kutnie - Azorach.

§ 2. Nadaje się statut Liceum Ogólnokształcącemu, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Z dniem 01 września 2003 roku szkołę, o której mowa w § 1 włącza się do Zespołu Szkół Nr 4 im. Z. Balickiego w Kutnie - Azorach.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STATUT

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

ROZDZIAŁ I

Nazwa szkoły

§ 1

 1. Szkoła nosi nazwę Zespół Szkół Nr 4 im. Zygmunta Balickiego w Kutnie - Azorach - Liceum Ogólnokształcące.

 2. Zespół Szkół Nr 4 im. Zygmunta Balickiego w Kutnie - Azorach - Liceum Ogólnokształcące, zwane dalej szkołą jest publiczną szkołą ponadgimnazjalną.

 3. Szkoła wchodzi w skład Zespołu Szkół Nr 4 im. Zygmunta Balickiego w Kutnie.

 4. Szkoła ma siedzibę w Kutnie - Azorach.

ROZDZIAŁ II

Inne informacje o szkole

§ 2

 1. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Łódzki Kurator Oświaty.

 2. Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Kutnowski.

 3. Czas trwania nauki w szkole wynosi 3 lata.

ROZDZIAŁ III

Cele i zadania szkoły

§ 3

 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, a w szczególności:

  1. umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły oraz umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego,

  2. przygotowuje uczniów do wyboru dalszego kształcenia i zawodu,

  3. kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie,

  4. sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.

 2. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z programu wychowawczego i programu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży Zespołu Szkół Nr 4 w Kutnie, a w szczególności:

  1. szkoła wspiera pogląd, że kształcenie jest procesem trwającym przez całe życie,

  2. szkoła promuje uniwersalne wartości etyczne tj. humanitaryzm, odpowiedzialność, sprawiedliwość, wolność, akceptację drugiego człowieka,

  3. szkoła umożliwia uczniom wielokierunkowy i wszechstronny rozwój w bezpiecznych, higienicznych warunkach i w przyjaznym środowisku,

  4. szkoła upowszechnia wiedzę ekologiczną oraz kształtuje właściwe postawy wobec problemów ochrony środowiska,

  5. szkoła zapewnia opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi,

  6. szkoła szanuje polskie dziedzictwo kulturowe, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata,

  7. szkoła kształtuje odpowiednie postawy społeczne, obywatelskie i patriotyczne ucznia,

  8. szkoła rozwija dociekliwość poznawczą i postawę szacunku dla dobra, prawdy i piękna w świecie i człowieku,

  9. szkoła wspiera rodziców w procesie wychowawczym dziecka.

 3. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych oraz na wszystkich zajęciach poza szkołą organizowanych przez szkołę.

 4. Szkoła udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, organizowanie spotkań z psychologiem oraz stałą opiekę wychowawcy klasy.

§ 4

Zadania opiekuńcze szkoły

Zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych szkoły:

Szkoła określa sposób wykonywania zadań opiekuńczych odpowiednio do wieku uczniów uwzględniając obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny poprzez:

 1. opiekę nad uczniami podczas zajęć objętych ramowym planem nauczania i dodatkowych w szkole sprawuje nauczyciel prowadzący zajęcia,

 2. w trakcie wycieczek szkolnych, wyjazdów uczniów na konkursy, olimpiady itd., oraz zajęć poza szkołą opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel organizujący zajęcia lub wychowawca klasy wraz z opiekunami. Ilość opiekunów regulują odrębne przepisy,

 3. opiekę nad uczniami w czasie przerw szkolnych sprawują nauczyciele zgodnie z planem dyżurów ustalonych przez dyrekcję na dany rok szkolny. Podczas pełnienia dyżuru nauczyciel powinien znajdować się w wyznaczonym mu rejonie szkoły,

 4. szkoła w miarę możliwości zapewnia opiekę uczniom, którzy z powodów warunków rodzinnych lub losowych wymagają szczególnej formy opieki.

§ 5

Zadania wychowawcze szkoły

Zakres i sposób wykonywania zadań wychowawczych szkoły:

 1. Diagnozowanie:

  1. rozpoznawanie wszystkich elementów fizycznych i psychicznych ucznia determinujących jego rozwój,

  2. rozpoznawanie wszystkich elementów zbiorowości uczniów jako grupy społecznej,

  3. rozpoznawanie wszystkich elementów środowiska rodzinnego, rówieśniczego i lokalnego, mających wpływ na rozwój ucznia;

 2. Planowanie:

  1. pracy indywidualnej z uczniem,

  2. pracy z klasą,

  3. współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym,

  4. korelowanie informacji i ich porządkowanie z różnych punktów widzenia,

  5. samodzielnej pracy ucznia,

  6. indywidualnego i grupowego podejmowania decyzji,

  7. prezentowania własnych rozwiązań;

 3. Organizowanie środowiska wychowawczego klasy:

  1. prowadzenie pracy z pojedynczymi uczniami z zastosowaniem metody indywidualnego przypadku,

  2. organizowanie wspólnie z samorządem uczniowskim pracy z klasą,

  3. organizowanie współpracy z rodzicami uczniów;

 4. Terapia:

  1. elementy indywidualnej terapii pedagogicznej,

  2. elementy terapii grupowej - adresowane do określonej grupy uczniów,

  3. elementy terapii rodzinnej - adresowane do określonej grupy rodzin.

 5. Długofalowe i doraźne działania wychowawcze oraz profilaktyczne dzieci i młodzieży zmierzające do realizacji ogólnych celów i zadań szkoły przedstawione są w programie profilaktyki dzieci i młodzieży Zespołu Szkół Nr 4 w Kutnie.

§ 6

 1. Do realizacji celów statutowych szkoła zapewnia możliwość korzystania z pomieszczeń i urządzeń Zespołu Szkół Nr 4 w Kutnie, takich jak:

  1. pomieszczenia do nauki z niezbędnym w wyposażeniem,

  2. pomieszczenia administracyjno - gospodarcze,

  3. zespół urządzeń sportowych i rekreacyjnych,

  4. biblioteka,

  5. szatnia.

ROZDZIAŁ IV

Organy szkoły

§ 7

 1. Organami szkoły są:

  1. dyrektor szkoły,

  2. rada pedagogiczna,

  3. rada rodziców,

  4. samorząd uczniowski.

Kompetencje organów szkoły

§ 8

Dyrektor szkoły

 1. Dyrektorem szkoły jest dyrektor Zespołu Szkół Nr 4 w Kutnie.

 2. Dyrektor wykonuje zadania określone w ustawie o systemie oświaty, w szczególności:

  1. kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz,

  2. sprawuje nadzór pedagogiczny,

  3. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego ich rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

  4. realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,

  5. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły,

  6. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,

  7. współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych.

§ 9

 1. Dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i innych pracowników niebędących nauczycielami.

 2. Dyrektor szkoły w szczególności decyduje w sprawach:

  1. zatrudnienia i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

  2. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

  3. występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.

 3. Dyrektor szkoły, może w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów w określonych przez statut przypadkach. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu terytorialnego.

 4. Dyrektor szkoły zwołuje i przewodniczy zebraniom rady pedagogicznej.

 5. Dyrektor szkoły ma prawo do wstrzymania uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa.

 6. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim.

§ 10

Rada pedagogiczna

 1. W szkole działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

 2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. W zebraniach rady pedagogicznej mogą też brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.

 3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.

 4. Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przez rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie (semestrze) w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikacyjnych i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy organu prowadzącego szkołę, albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

 5. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o jej terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.

 6. Dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólnie wnioski wynikające ze sprawowanie nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.

§ 11

 1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

  1. zatwierdzenie planów pracy szkoły,

  2. zatwierdzenie wyników kwalifikacji i promocji uczniów,

  3. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,

  4. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,

  5. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów.

 2. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

  1. organizacje pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

  2. projekt planu finansowego szkoły,

  3. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

  4. wnioski dyrektora o potwierdzenie funkcji kierowniczych w szkole oraz odwołanie z tych funkcji,

  5. propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

§ 12

 1. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

 2. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania są protokołowane.

 3. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 4. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły oraz podejmuje uchwały w sprawie jego zmian.

 5. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora (do organu prowadzącego) lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole (do dyrektora).

§ 13

Rada rodziców

 1. Szkoła współdziała z rodzicami uczniów w realizacji zadań dydaktyczno - wychowawczych i opiekuńczych.

 2. W celu zapewnienia zorganizowanego współdziałania nauczycieli z rodzicami w szkole działa rada rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.

 3. Zasady tworzenia rady rodziców uchwala ogół rodziców uczniów tej szkoły.

 4. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

 5. Rada rodziców może występować do rady pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.

 6. W celu wspierania działalności statutowej szkoły rada rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin.

§ 14

 1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.

 2. Rodzice mają prawo do:

  1. znajomość zdań i zamierzeń dydaktyczno - wychowawczych w danej klasie,

  2. znajomość przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzenia egzaminów,

  3. uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i postępów w nauce,

  4. uzyskiwania informacji i porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci,

  5. wdrażania i przekazywania organom sprawującym nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły.

 3. Stałe spotkania z rodzicami nie mogą odbywać się rzadziej niż raz w kwartale.

 4. W czasie imprez szkolnych typu studniówka, dyskotek rodzice winni uczestniczyć w opiece nad uczniami w roli asystentów wychowawcy.

§ 15

Samorząd uczniowski

 1. W szkole działa samorząd uczniowski, zwany dalej „samorządem”.

 2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

 3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

 4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

 5. Samorząd ma prawo do przedstawiania radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wniosków i opinii dotyczących wszystkich spraw związanych z działalnością szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw ucznia, takich jak:

  1. prawa do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymogami,

  2. prawa do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

  3. prawa do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

  4. prawa organizowania, w miarę możliwości szkoły i zgodnie z własnymi potrzebami działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej, w porozumieniu z dyrektorem szkoły,

  5. prawa do redagowania i wydawania gazety szkolnej,

  6. prawa do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

§ 16

Zasady współdziałania organów szkoły

 1. Każdy organ szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny.

 2. Każdy organ szkoły po analizie planów działania pozostałych organów może włączyć się do rozwiązywania konkretnych problemów szkoły, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.

 3. Każdy z organów szkoły może swobodnie działać i podejmować decyzje w ramach swoich kompetencji.

 4. Organy szkoły mogą zapraszać na swoje plenarne lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany informacji i poglądów.

§ 17

Sposób rozwiązywania sporów między organami szkoły

 1. W razie sporu kompetencyjnego pomiędzy poszczególnymi organami, o których mowa w § 10 - 15 organem rozstrzygającym jest dyrektor szkoły.

 2. W razie sporu kompetencyjnego pomiędzy dyrektorem szkoły, a organami, o których mowa w § 10 - 16 organem rozstrzygającym jest organ prowadzący szkołę.

ROZDZIAŁ V

Organizacja szkoły

§ 18

 1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

 2. Uczniowie podlegają obowiązkowi kształcenia do ukończenia 18 roku życia.

§ 19

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły, opracowany przez dyrektora, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę.

§ 20

 1. Zajęcia edukacyjne w szkole, stanowiące podstawy programowej ustalonej dla liceum ogólnokształcącego, są organizowane w oddziałach z zastrzeżeniem ust. 3.

 2. Liczba uczniów w oddziale w zasadzie nie powinna przekraczać 32.

 3. Nauczanie języków obcych może być organizowane w zespołach międzyoddziałowych lub międzyszkolnych, z uwzględnieniem poziomu umiejętności językowych uczniów. Liczba uczniów w zespole, powinna wynosić, co najmniej 20 uczniów. Za zgodą organu prowadzącego mogą być tworzone zespoły liczące mniej niż 20 uczniów.

 4. W ramach kształcenia uczeń realizuje wszystkie zajęcia edukacyjne zamieszczone w szkolnym planie nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania.

 5. Dyrektor szkoły, w porozumieniu z radą szkoły albo w porozumieniu z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim, z uwzględnieniem zainteresowań uczniów oraz możliwości organizacyjnych, kadrowych i finansowych szkoły, wyznacza na początku etapu edukacyjnego dla danego oddziału lub zespołu od 2 do 4 przedmiotów, ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym.

§ 21

 1. Szczegółową organizację obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

 2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, a przerwy ustala się zgodnie z podstawowymi wymogami zdrowia i higieny.

§ 22

 1. W szkole w ramach posiadanych środków mogą być organizowane zajęcia dodatkowe. Na zajęciach liczba uczestników nie może być niższa niż 15 osób.

§ 23

Biblioteka szkolna

 1. Szkoła umożliwia uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły korzystanie z biblioteki funkcjonującej w Zespole Szkół Nr 4 w Kutnie.

 2. Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb dydaktyczno - wychowawczych szkoły, zainteresowań uczniów, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej oraz wiedzy o regionie.

 3. Zasady funkcjonowania biblioteki oraz szczegółowe zadnia nauczyciela bibliotekarza określa statut Zespołu Szkół Nr 4 w Kutnie.

§ 24

Nauczyciel - wychowawca

 1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu danej „wychowawcą”.

 2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

 3. Na wniosek pisemny, złożony do dyrektora szkoły przez uczniów klasy bądź ich rodziców i podpisany, przez co najmniej 2/3 ogólnej liczby uczniów lub ich rodziców dyrektor szkoły może zmienić nauczyciela wychowawcę w trakcie roku szkolnego.

 4. Wniosek, o którym mowa w punkcie wyżej może być uwzględniony, jeżeli wymaga tego rzeczywiste dobro uczniów, a zmianę umożliwia organizacja pracy szkoły.

 5. Zmiana wychowawcy może nastąpić również z przyczyn losowych np. zmiana miejsca pracy nauczyciela, urlop dla poratowania zdrowia, urlop macierzyński, urlop wychowawczy oraz innych ważnych przyczyn.

§ 25

 1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

  1. tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w społeczeństwie,

  2. inspirowanie i wspomaganie działań zespołów uczniowskich,

  3. rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniowskim pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

 2. Wychowawca w celu realizacji zadań wymienionych w ustępie 1:

  1. otacza indywidualną opieką każdego ucznia,

  2. planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego rozwijające jednostkę i integrujące zespół uczniowski oraz ustala tematykę godzin do dyspozycji wychowawcy,

  3. współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadnia z nimi wspólne działanie wychowawcze wobec wszystkich, a także wobec tych, którzy wymagają indywidualnego podejścia, np. uczniowie uzdolnieni oraz uczniowie mający trudności i niepowodzenia w nauce,

  4. utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:

- udzielenia informacji o postępach uczniów w nauce,

- udzielenia informacji o przewidywanych ocenach niedostatecznych okresowych i rocznych,

  1. dokonuje rozpoznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo - wychowawczych,

  2. udziela rodzicom pomocy w ich działaniach wychowawczych,

  3. współpracuje ze specjalistami oferującymi kwalifikowaną pomoc przy rozwiązywaniu problemów i potrzeb edukacyjnych uczniów.

 1. Wychowawca spełnia swe zadania poprzez różne formy działania z uwzględnieniem wieku uczniów, potrzeb szkoły i warunków środowiskowych poprzez:

  1. godziny do dyspozycji wychowawcy,

  2. organizowanie wycieczek,

  3. spotkania z rodzicami,

  4. organizowanie i udział w uroczystościach szkolnych,

  5. stosowanie innych form pracy przyjętych w praktyce szkolnej, a mających na celu prawidłowy proces wychowawczy.

 2. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrekcji, właściwych placówek i instytucji oświatowych.

 3. Wychowawca ma obowiązek zapoznać się ze stanem zdrowotnym swoich wychowanków i współdziałać w tym zakresie ze szkolną służbą zdrowia.

 4. Wychowawca klasy ma obowiązek na pierwszym zebraniu rodzicielskim w danym roku szkolnym zapoznać rodziców z „Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania” oraz poinformować ich o sposobie przekazywania uczniom wymagań edukacyjnych i przedmiotowych systemów oceniania przez nauczycieli uczących w danej klasie.

 5. Wychowawca klasy ma obowiązek na pierwszym spotkaniu z wychowankami zapoznać ich z „Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania”.

 6. Wychowawca klasy ma obowiązek prawidłowo i terminowo prowadzić dokumentację pracy klasy i każdego ucznia.

§ 26

Pomoc dla ucznia

Szkoła zapewnia opiekę uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej lub materialnej w miarę posiadanych środków. Zasady sprawowania takiej opieki określa Regulamin przyznawania stypendium socjalnego w Zespole Szkół Nr 4 w Kutnie.

§ 27

Praktyki zawodowe

 1. Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych oraz zakładów kształcenia nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między dyrektorem szkoły, a przedstawicielem szkoły wyższej lub zakładu kształcenia nauczycieli.

ROZDZIAŁ VI

Nauczyciele i inni pracownicy

§ 28

 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników ekonomicznych, administracyjnych i pracowników obsługi.

 2. Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników, o których mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy.

§ 29

Zadania nauczyciela

 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, odpowiedzialny jest za jakość tej pracy oraz o bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

 2. Do szczegółowych zadań nauczyciela należy m.in.

  1. odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów,

  2. odpowiedzialności za prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego,

  3. dbanie o pomocy dydaktyczne i sprzęt szkolny na zasadzie odpowiedzialności materialnej,

  4. wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań,

  5. kierowanie się bezstronnością i obiektywizmem w ocenie uczniów oraz sprawiedliwym ich traktowaniem,

  6. udzielanie uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,

  7. współpraca z nauczycielem - bibliotekarzem w zakresie edukacji czytelniczej i medialnej oraz egzekwowania postanowień regulaminu biblioteki,

  8. współpraca i współodpowiedzialność za organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych i innych,

  9. zapoznanie uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) z przedmiotowym systemem oceniania oraz realizowanymi programami edukacyjnymi.

§ 30

 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, któremgo zadaniami są w szczególności:

  1. ustalenie dla danego oddziału zestawu programów nauczania z zakresu kształcenia i jego modyfikacja w miarę potrzeb,

  2. korelowania treści programowych przedmiotów, bloków i ścieżek edukacyjnych,

  3. porozumieniwanie się co do wymagań programowych oraz organizacji kontroli i mierzenia osiągnięć uczniów.

§ 31

 1. Dyrektor może tworzyć zespoły przedmiotowe, wychowawcze lub inne zespoły problemowo - zadaniowe, których zadaniem jest m.in.:

  1. organizowanie współpracy nauczycieli w celu uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania i wychowania,

  2. opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania i wychowywania uczniów oraz narzędzi pomiaru dydaktycznego,

  3. organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,

  4. współdziałanie w organizowaniu klas i klasopracowni przedmiotowych, a także uzupełnianie ich wyposażenia,

  5. przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego,

  6. opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich programów nauczania,

  7. opracowanie i realizacja programu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.

 2. W szkole funkcjonują następujące stałe zespoły:

  1. Komisja Przedmiotów Ogólnokształcących i Pomocniczych,

  2. Zespół Wychowawczy obejmujący nauczycieli - wychowawców.

 3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek zespołu.

§ 32

Zadania pracowników niepedagogicznych

 1. Pracownicy administracyjni, ekonomiczni i pracownicy obsługi szkoły, odpowiedzialni są za jakość wykonywanej pracy oraz za bezpieczeństwo i higienę na swych stanowiskach pracy.

 2. Zakres ich zadań wynika ze struktury organizacyjnej szkoły i jest określony w zakresach czynności poszczególnych pracowników, a w zakresie obowiązków pracowniczych - w kodeksie pracy oraz w regulaminie pracy.

ROZDZIAŁ VII

Uczniowie szkoły

§ 33

Rekrutacja

 1. Uczniem może zostać absolwent gimnazjum, który spełnia wymagania określone w zasadach rekrutacji.

 2. Rekrutacja odbywa się zgodnie z aktualnymi przepisami określonymi przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Dyrektor szkoły powołuje szkolna komisję rekrutacyjną, która jest uprawniona do:

  1. informowania o warunkach naboru do szkoły,

  2. ustalania w ramach posiadanych kompetencji warunków rekrutacji na dany rok szkolny,

  3. ustalenia i ogłoszenia listy uczniów przyjętych do szkoły.

 3. O przyjęciu kandydatów do klas pierwszych decydują:

  1. liczba punktów możliwych do uzyskania za ocenę z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych, to jest: matematyki, geografii i historii,

  2. liczba punktów możliwych do uzyskania za osiągnięcia ucznia, zwłaszcza:

- świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem,

- potwierdzone osiągnięcia - co najmniej na szczeblu wojewódzkim - w konkursach wiedzy organizowanych przez Kuratora Oświaty,

- potwierdzone osiągnięcia sportowe lub artystyczne, co najmniej na szczeblu powiatowym (regionalnym),

- potwierdzone osiągnięcia aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w systemie wolontariatu lub środowiska szkolnego,

  1. liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, zawarta w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu.

 1. Zasady przeliczania ocen z języka polskiego i trzech wybranych przedmiotów edukacyjnych oraz zasady punktowania innych osiągnięć kandydatów określa Łódzki Kurator Oświaty w drodze decyzji na dany rok szkolny.

§ 34

 1. Uczeń ma prawo do:

  1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

  2. opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz przed poniżającym traktowaniem i poniżającym karaniem,

  3. korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami,

  4. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym,

  5. swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także swobody sumienia i wyznania - jeśli nie narusza tym dobra innych osób,

  6. informacji na temat funkcjonowania szkoły, jej organów, przepisów oświatowych, planów nauczania, programów nauczania, regulaminów wewnątrzszkolnych, osiąganych wyników, itd.,

  7. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

  8. sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,

  9. pomocy ze strony nauczyciela w przypadku trudności w nauce,

  10. pomocy ze strony wychowawcy i samorządu klasowego w opanowaniu materiału, który sprawia mu trudności, między innymi przez właściwe zorganizowanie samopomocy koleżeńskiej,

  11. korzystania z poradnictwa pedagogicznego i zawodowego,

  12. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych itd.,

  13. wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową.

 1. W sytuacjach naruszenia prawa uczeń może zwrócić się z prośbą do dyrektora szkoły o udzielenie informacji o sposobie postępowania. Dyrektor szkoły ma obowiązek poinformować ucznia o instytucjach, do których może składać skargę.

§ 35

Obowiązki uczniów

 1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły.

 2. W szczególności uczeń ma obowiązek:

  1. punktualnie i systematycznie uczęszczać na zajęcia lekcyjne i wybrane przez siebie zajęcia pozalekcyjne, brać w nich aktywny udział, sumiennie się do nich przygotowywać,

  2. przestrzegać ogólnie przyjętych zasad i norm współżycia społecznego, postępować uczciwie, być prawdomównym. W razie sporów między uczniami mediatorem jest wychowawca klasy, a w razie konfliktów między uczniami a nauczycielem - dyrektor szkoły. Wszystkie spory rozstrzygane są na zasadach negocjacji, porozumienia i wzajemnego poszanowania stron,

  3. usprawiedliwić każdą nieobecność w szkole. Usprawiedliwienie powinno być dostarczone w terminie określonym w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania i Klasyfikowania Uczniów,

  4. zmieniać obuwie, na terenie szkoły na obuwie miękkie, na Sali gimnastycznej na obuwie sportowe,

  5. godnie reprezentować szkołę poprzez właściwe zachowanie się oraz estetyczny wygląd(czystość osobista, estetyka ubioru, estetyka fryzury),

  6. bezwzględnie przestrzegać regulaminów poszczególnych pracowni, biblioteki, Sali gimnastycznej, szatni szkolnej itd.,

  7. szanować, chronić mienie społeczne, być oszczędnym i gospodarnym.

 3. Uczeń powinien przestrzegać ustaleń organów szkoły oraz władz oświatowych.

 4. Każdy uczeń jest odpowiedzialny za własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój.

 5. Zabrania się na terenie szkoły:

  1. palenie tytoniu,

  2. przebywanie w stanie nietrzeźwym, wnoszenia i picia alkoholu,

  3. używania narkotyków i innych środków odurzających,

  4. opuszczania terenu szkoły w czasie zajęć i przerw lekcyjnych.

§ 36

Nagrody

 1. Uczeń może być nagrodzony za:

  1. celujące, bardzo dobre i dobre wyniki w nauce,

  2. zaangażowanie w pracy na rzecz szkoły i środowiska,

  3. osiągnięcia w konkursach i olimpiadach.

 2. Na podstawie ust. 1 uczeń może być nagrodzony:

  1. pochwałą ustną wychowawcy w obecności klasy,

  2. pochwałą ustną dyrektora szkoły na apelu szkolnym,

  3. wyeksponowaniem nazwiska wraz z fotografią w miejscu do tego w szkole przeznaczonym,

  4. dyplomem, nagrodą książkową lub nagrodą rzeczową.

§ 37

Kary

 1. Uczeń może zostać ukarany za nieprzestrzeganie statutu szkoły:

  1. upomnień wychowawcy klasy,

  2. upomnieniem dyrektora szkoły,

  3. naganą wychowawcy klasy udzieloną na piśmie,

  4. naganą dyrektora szkoły udzieloną na piśmie,

  5. zawieszeniem w prawach ucznia,

  6. skreśleniem z listy uczniów.

 2. Uczeń może zostać skreślony z listy uczniów w n/w przypadkach:

  1. na prośbę ucznia, w przypadku jego pełnoletności lub jego rodziców (opiekunów
   ), w przypadku niepełnoletności ucznia,

  2. w wyniku porzucenia nauki - gdy opuścił bez usprawiedliwienia ponad 60 godzin w semestrze,

  3. za zachowanie zagrażające życiu i zdrowiu innych osób,

  4. za umyślne i złośliwe niszczenie mienia szkoły,

  5. za kradzież mienia prywatnego i szkolnego,

  6. za wnoszenie, używanie, przebywanie w szkole po użyciu alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających.

 3. Skreślenie w przypadkach ust. 2 pkt. 2 - 6 następuje w wyniku decyzji administracyjnej dyrektora szkoły podejmowania na podstawie uchwały rady pedagogicznej po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego.

 4. Dyrektor szkoły może zawiesić wykonanie kar wymienionych w ust. 1 pkt. 1 - 5 za poręczeniem wychowawcy klasy lub samorządu klasowego. Poręczenie samorządu klasowego będzie brane pod uwagę, jeżeli podpisze się pod nim więcej niż 2/3 uczniów klasy.

 5. Uczeń ma prawo odwołania się od kar wymienionych w ust. 1 pkt. 1 - 5. W tym celu składa wniosek, podpisany przez rodziców (opiekunów) do dyrektora szkoły z prośbą o ponowne przeanalizowanie jego postępowania na posiedzeniu Rady Pedagogicznej. Po dokonaniu takiej analizy, decyzja Rady Pedagogicznej jest ostateczne.

 6. Od kary wymienionej w ust. 1 pkt. 6 uczeń może się odwoływać w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji o skreśleniu przez złożenie wniosku podpisanego przez rodziców lub opiekunów do organu prowadzącego szkołę za pośrednictwem dyrektora szkoły.

§ 38

Wewnątrzszkolny System Oceniania

 1. Szczegółowe kryteria oceniania i klasyfikacji uczniów w szkole określa Wewnątrzszkolny System Oceniania i Klasyfikowania Uczniów stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego statutu.

ROZDZIAŁ VIII

Postanowienia końcowe

§ 39

 1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej określają odrębne przepisy.

 3. Szkoła jest jednostką budżetową w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

 4. Szkoła posiada pieczęć urzędową wspólną dla wszystkich szkół Zespołu Szkół Nr 4 w Kutnie, zawierającą nazwę zespołu.

 5. Tablice i pieczęci szkoły zawierają nazwę zespołu i nazwę szkoły.

Załącznik nr 1

do Statutu Liceum Ogólnokształcącego

Zasady klasyfikowania i promowania, szkolny system oceniania

Na podstawie rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2001 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych /Dz.U. z 2001 r. Nr 29 poz. 233 wraz z późniejszymi zmianami zawartymi w Dz. U. 128 poz. 1419 z 6 listopada 2001 r. Dz. U. 46 poz. 431 z 18 kwietnia 2002 r. i Dz. U. 155 poz. 1289 z 2002 r./

§ 1

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości z podstawy programowej i realizowanych programów nauczania uwzględniających tę podstawę oraz formułowaniu oceny.

 2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

  1. poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,

  2. pomoc uczniów w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

  3. motywowanie ucznia do dalszej pracy,

  4. dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w uczeniu się oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,

  5. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno - wychowawczej.

 3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

  1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych i informowanie o nich uczniów na pierwszych zajęciach edukacyjnych i rodziców (prawnych opiekunów) na pierwszych zebraniach w każdym roku szkolnym,

  2. bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie według obowiązującej w szkole skali ocen i w przyjętych formach,

  3. przeprowadzanie egzaminów,

  4. ustalanie ocen klasyfikacyjnych, semestralnych i na koniec roku szkolnego oraz warunki ich poprawiania,

  5. szczegółowe zasady oceniania wewnątrzszkolnego określa statut szkoły,

  6. wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania.

 4. Klasyfikacji śródrocznej dokonuje się jeden raz w roku szkolnym, na koniec I semstru.

 5. Klasyfikację przeprowadza się w następujących terminach:

  1. semestralna nie później niż w ostatnim tygodniu przed urzędowym terminem ferii zimowych,

  2. końcową roczną (za wyjątkiem klas programowo najwyższych) nie później niż w ostatnim tygodniu przed urzędowym terminem zakończenia roku szkolnego,

  3. ostateczną klas programowo najwyższych w ostatnim tygodniu przed urzędowym terminem zakończenia zajęć szkolnych.

 6. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych według skali ookreślonej w statucie szkoły oraz zachowania.

 7. Klasyfikowanie końcowo roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania.

 8. W liceum profilowanym oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych realizowanych zarówno w ramach kształcenia ogólnego jak i w ramach kształcenia w profilu, ustala się odrębne.

 9. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, a w liceum profilowanym - zarówno z zajęć realizowanych w ramach kształcenia w profilu oraz w ramach godzin do dyspozycji dyrektora szkoły uzyskał oceny klasyfikacyjne końcoworoczne wyższe od stopnia niedostatecznego. Uczeń, który nie spełnił w/w warunków nie otrzymuje promocji i powtarza tę samą klasę.

 10. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danego przedmiotu celującą ocenę klasyfikacyjną końcoworoczną (semestralną).

 11. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne.

 12. Ocenę klasyfikacyjną ustala się w oparciu, o co najmniej 3 oceny cząstkowe dla przedmiotów realizowanych w wymiarze 1-2 godz. Tygodniowo. Dla pozostałych przedmiotów minimalna ilość ocen cząstkowych wynosi 4.

§ 2

 1. Oceny wyrażane są w stopniach i dzielą się na:

  1. bieżące (cząstkowe), określające poziom wiadomości i umiejętności ucznia ze zrealizowanej części programu nauczania. Dopuszcza się stosowanie („+”) plusów i („-”) minusów.

  2. klasyfikacje (semestralne i roczne), określające ogólny poziom wiadomości i umiejętności ucznia przewidzianych w programie nauczania wyrażone pełną oceną (bez stosowania plusów i minusów).

 2. W szkole obowiązuje następująca skala ocen:

Ocena (stopień) Skrót literowy Oznaczenie cyfrowe

Celujący cel 6

Bardzo dobry bdb 5

Dobry db 4

Dostateczny dst 3

Dopuszczający dop 2

Niedostateczny ndst 1

 1. Ustala się następujące ogólne kryteria ocen bieżących i klasyfikacyjnych:

  1. stopień celujący (6) uzyskuje uczeń który:

- twórczo rozwija własne uzdolnienia,

- biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe,

- osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych zawodach sportowych i innych, kwalifikujących się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia;

  1. stopień bardzo dobry (5) uzyskuje uczeń, który:

- opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania przedmiotu w danej klasie, sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować wiedzę posiadaną do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach;

  1. stopień dobry (4) uzyskuje uczeń, który:

- nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie,

- poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne;

  1. stopień dostateczny (3) uzyskuje uczeń, który:

- opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie nie przekraczającym m

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Luiza Michalska 02-04-2008 09:22:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Luiza Michalska 02-04-2008
Ostatnia aktualizacja: Luiza Michalska 02-04-2008 09:22:13