Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kutnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr 103/XVIII/2007 z dnia 28.12.2007r. - w sprawie Programu Współpracy Powiatu Kutnowskiego z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2008 rok


UCHWAŁA NR 103/XVIII/2007

Rady Powiatu w Kutnie

z dnia 28 grudnia 2007 roku

w sprawie Programu Współpracy Powiatu Kutnowskiego
z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2008 rok

Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759 oraz z 2007 roku Nr 173, poz.1218) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873; z 2004 roku Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135; z 2005 roku Dz. U. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 roku Nr 94, poz. 651) Rada Powiatu w Kutnie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Program Współpracy Powiatu Kutnowskiego z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2008 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik

do uchwały Nr 103/XVIII/2007

Rady Powiatu w Kutnie

z dnia 28 grudnia 2007

Program Współpracy Powiatu Kutnowskiego z Organizacjami Pozarządowymi

i Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2008 Rok

Przyjmując niniejszy program Samorząd Powiatu Kutnowskiego wyraża wolę kontynuacji współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na zasadach i w formach szczegółowo określonych w Wieloletnim Programie Współpracy Powiatu Kutnowskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz deklaruje realizację części zadań ustawowych powiatu we współdziałaniu z nimi.

Oczekiwanym rezultatem realizacji programu jest lepsze zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnych, lepsze wykonywanie zadań przypisanych ustawowo samorządowi powiatowemu przy jednoczesnym wykorzystaniu zaangażowania i potencjału trzeciego sektora.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Ilekroć w programie jest mowa o:

 1. „ustawie” - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.);

 2. „organizacji” lub „podmiotach programu” - rozumie się przez to działające na terenie powiatu kutnowskiego i na rzecz jego mieszkańców, bez względu na siedzibę, organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy, które realizują cele publiczne związane z wykonywaniem zadań powiatu,;

 3. „programie” - rozumie się przez to „program współpracy powiatu kutnowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2008 rok”;

 4. „powiecie” - rozumie się przez to Powiat Kutnowski;

 5. „radzie powiatu - rozumie się przez to Radę Powiatu Kutnowskiego;

 6. „zarządzie powiatu” - rozumie się przez to Zarząd Powiatu Kutnowskiego;

 7. „konkursie” - rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy;

 8. „dotacji” - rozumie się przez to dotacje w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zmianami).

 1. Obszar współpracy Powiatu Kutnowskiego z organizacjami obejmuje w szczególności sferę zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy.

 2. W realizacji zapisów Programu uczestniczą:

 1. Rada Powiatu - w zakresie wytyczania polityki społecznej i finansowej Powiatu, w tym ustalenia priorytetów dotyczących realizacji zadań publicznych,

 2. Zarząd Powiatu - w zakresie realizacji polityki społecznej i finansowej Powiatu wytyczonej przez Radę Powiatu, w tym organizacji konkursów i zlecania zadań publicznych,

 3. organizacje realizujące zadania publiczne,

 4. komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Kutnie oraz jednostki organizacyjne Powiatu - w zakresie bieżącej realizacji programu.

 1. POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE

1. Współpraca Samorządu Powiatu w 2008 roku z podmiotami programu dotyczy zadań

określonych w art. 4 ustawy i obejmuje w szczególności następujące zadania ze sfery

zadań publicznych:

 1. nauka, oświata i edukacja,

 2. pomoc społeczna oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych,

 3. ochrona i promocja zdrowia,

 4. krajoznawstwo,

 5. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

 6. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,

 7. przeciwdziałanie bezrobociu, wspieranie przedsiębiorczości oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy,

 8. porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym.

2. Współpraca, o której mowa w pkt. 1, może być prowadzona w następujących formach:

 1. zlecania podmiotom programu realizacji zadań publicznych w formie:

 • powierzania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,

 • wspierania takich zadań, wraz z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie;

 1. wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków;

 2. publikowania ważnych informacji na stronach internetowych Powiatu;

 3. tworzenia w miarę potrzeb wspólnych zespołów problemowych i konsultacyjnych;

 4. konsultowania aktów normatywnych w dziedzinach aktywnej działalności z podmiotami programu, głównie poprzez udział w spotkaniach poświęconych podsumowaniu programu oraz konsultacji projektu programu współpracy na rok następny;

 5. udzielania rekomendacji organizacjom współpracującym z Powiatem;

 6. udostępniania organizacjom pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Kutnie w celu odbywania spotkań, szkoleń, konferencji, realizacji projektów służących mieszkańcom powiatu kutnowskiego;

 7. aktualizacji witryny internetowej Powiatu na stronie z informacjami dotyczącymi organizacji pozarządowych z terenu powiatu kutnowskiego,

 8. sprawowania patronatu przez władze Powiatu nad konkursami, zawodami, wystawami, festiwalami, itp. oraz pomoc w ich organizacji i fundowanie nagród.

 1. Jako zadania priorytetowe Samorządu Powiatu w roku 2008 określa się następujące zadania:

 1. aktywizacja intelektualna, kulturalna i ruchowa osób w wieku emerytalnym,

 2. prowadzenie szkół i placówki rewalidacyjno - wychowawczej,

 3. prowadzenie domu pomocy społecznej,

 4. prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego,

 5. promocja i profilaktyka zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem chorób cywilizacyjnych, w tym chorób nowotworowych, chorób układu krążenia, uzależnień, itp.,

 6. sport, kultura, turystyka i rekreacja osób niepełnosprawnych,

 7. wspieranie Warsztatów Terapii Zajęciowej,

 8. popularyzacja krajoznawstwa i turystyki w powiecie kutnowskim,

 9. inicjatywy kultywujące pamięć zasłużonych dla powiatu kutnowskiego wybitnych postaci, miejsc i wydarzeń historycznych,

 10. przedsięwzięcia związane z ochroną i popularyzowaniem tradycji i dziedzictwa kulturowego powiatu kutnowskiego oraz jego mieszkańców,

 11. edycja publikacji dotyczących historii, kultury i tradycji oraz życia społeczno - kulturalnego powiatu kutnowskiego,

 12. współzawodnictwo sportowe uczniów szkół powiatu kutnowskiego,

 13. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim powiatu kutnowskiego,

 14. współorganizowanie imprez i przedsięwzięć o charakterze powiatowym z zakresu kultury, sportu, turystki, edukacji, zdrowia, bezpieczeństwa i promocji powiatu (konkursy, turnieje, przeglądy, wystawy, zawody, itp.).

 1. Zadania, o których mowa w pkt.3, będą realizowane w formach określonych w Programie, o których mowa w pkt 2.

 2. Zlecanie realizacji zadań publicznych odbywa się w trybie otwartego konkursu ofert ogłaszanego przez Zarząd, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania.

 3. Środki finansowe na realizację zadań publicznych mogą być przyznawane również w drodze zakupu potrzebnych usług w trybie i na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, z późn. zm.).

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Program będzie finansowany w ramach budżetu Powiatu. Wysokość środków przewidzianych na realizację zadań programowych, w szczególności na zadania własne, określa uchwała budżetowa.

 2. Szczegółowe warunki ubiegania się o dotację przez organizacje, zasady rozliczania i kontroli udzielonych dotacji regulują odrębne przepisy.

 3. Wnioski, uwagi oraz propozycje dotyczące Programu organizacje mogą zgłaszać do Powiatowego Zespołu Konsultacyjnego.

UZASADNIENIE

Proponowany w uchwale Program na rok 2008 jest realizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która zobowiązuje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego do corocznego uchwalania programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Program Współpracy Powiatu Kutnowskiego z Organizacjami Pozarządowym i Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2008 Rok został opracowany metodą partnerską, m.in. podczas spotkania z organizacjami pozarządowymi z terenu powiatu kutnowskiego (po uprzednim zamieszczeniu projektu na stronach internetowych Powiatu Kutnowskiego oraz lokalnych mediów) oraz uzyskał pozytywną opinię Powiatowego Zespołu Konsultacyjnego, w skład którego wchodzą również przedstawiciele III sektora wybrani metodą demokratyczną przez przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Luiza Michalska 01-04-2008 14:36:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Luiza Michalska 01-04-2008
Ostatnia aktualizacja: Luiza Michalska 01-04-2008 14:36:35