Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kutnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr 70/XII/2007 z dnia 08.08.2007r. - w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2007 rok


UCHWAŁA NR 70 / XII /2007

Rady Powiatu w Kutnie

z dnia 8 sierpnia 2007 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2007 rok.

Działając na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 ze zmianami z 2002 roku Dz. U. Nr 23, poz. 220; Dz. U. Nr 62, poz. 558; Dz. U. Nr 113, poz. 984; Dz. U. Nr 153, poz. 1271; Dz. U. Nr 200, poz. 1688; Dz. U. Nr 214, poz. 1806 ze zmianami z 2003 roku Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zmianami z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz. 1055) oraz art. 34, art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami z 2005 roku Dz. U. Nr 169, poz. 1420 ze zmianami z 2006 roku Dz. U. Nr 45, poz. 319; Dz. U. Nr 104, poz. 708 Dz. U. Nr 170, poz. 1217, poz. 1218; Dz. U. Nr 187, poz. 1381; Dz. U. Nr 249, poz. 1832; ze zmianami z 2007 roku Dz. U. Nr 88, poz. 587)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.1. W załączniku Nr 1 zwiększa się dochody o kwotę 686.454 zł zgodnie z

załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

 1. W załączniku Nr 1 zmniejsza się dochody o kwotę 30.370 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

 2. W załączniku Nr 2 zmniejsza się wydatki o kwotę 436.897 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

 3. W załączniku Nr 2 zwiększa się wydatki o kwotę 1.092.981 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

 4. W załączniku Nr 3 dopisuje się zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

 5. Zmienia się prognozę długu na 2007 rok i lata następne zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

 6. W załączniku Nr 8 - dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zmienia się dochody zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

 7. W załączniku Nr 11 - wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

 8. W załączniku Nr 13 zmienia się plan przychodów i wydatków dla gospodarstw pomocniczych zgodnie z załącznikiem Nr 8.

 9. W załączniku Nr 14 zmienia się plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

 10. W załączniku Nr 16 zmienia się plan wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

 11. Zmienia się Wieloletni Plan Inwestycyjny zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

 12. W załączniku Nr 17 zmienia się plan Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 70/XII/2007

Rady Powiatu w Kutnie

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

Zwiększenie dochodów

020

 

Leśnictwo

7 680

 

02002

 

Nadzór nad gospodarką leśną

7 680

 

 

2440

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

7 680

600

 

 

Transport i łączność

140 000

 

60014

 

Drogi publiczne powiatowe

140 000

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

140 000

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

51 000

 

75411

 

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

51 000

 

 

6300

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

51 000

 

 

w tym:

Gmina Żychlin

10 000

 

 

 

Gmina Kutno

10 000

 

 

 

Gmina Krzyżanów

3 000

 

 

 

Gmina Nowe Ostrowy

2 000

 

 

 

Gmina Dąbrowice

3 000

 

 

 

Gmina Bedlno

5 000

 

 

 

Gmina Krośniewice

10 000

 

 

 

Gmina Łanięta

8 000

758

 

 

Różne rozliczenia

17 568

 

75801

 

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

17 568

 

 

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

17 568

852

 

 

Pomoc społeczna

465 206

 

85201

 

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

378 131

 

 

2310

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

221 033

 

 

2320

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

157 098

 

85202

 

Domy pomocy społecznej

49 673

 

 

0830

Wpływy z usług

31 000

 

 

w tym:

DPS Wojszyce

31 000

 

 

0960

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

18 673

 

 

w tym:

DPS Kutno, ul. Oporowska

18 673

 

85204

 

Rodziny zastępcze

25 402

 

 

2310

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

13 754

 

 

2320

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

11 648

 

85218

 

Powiatowe centra pomocy rodzinie

12 000

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

12 000

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

5 000

 

85407

 

Placówki wychowania pozaszkolnego

5 000

 

 

2700

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

5 000

 

 

 

Ogółem

686 454

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr 70/XII/2007

Rady Powiatu w Kutnie

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

Zmniejszenie dochodów

852

 

 

Pomoc społeczna

30 370

 

85201

 

Plaćówki opiekuńczo-wychowawcze

30 357

 

 

2310

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

23 566

 

 

2320

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

6 791

 

85204

 

Rodziny zastępcze

13

 

 

2320

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

13

 

 

 

Ogółem

30 370

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr 70/XII/2007

Rady Powiatu w Kutnie

Dz.

Rozdz.

Treść

Nazwa

Zmniejszenie wydatków

600

 

 

Transport i łączność

250 000

 

60014

 

Drogi publiczne powiatowe

250 000

 

 

rezerwa celowa

 

250 000

757

 

 

Obsługa długu publicznego

154 670

 

75704

 

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

154 670

 

 

poręczenie

 

154 670

801

 

 

Oświata i wychowanie

12 453

 

80123

 

Licea profilowane

12 453

 

 

bieżące

 

12 453

852

 

 

Pomoc społeczna

14 774

 

85201

 

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

8 226

 

 

dotacje

 

8 226

 

85202

 

Domy pomocy społecznej

4 507

 

 

bieżące

DPS Kutno, ul. Oporowska

4 507

 

85204

 

Rodziny zastepcze

2 041

 

 

dotacje

 

2 041

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

5 000

 

85406

 

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

5 000

 

 

dotacje

 

5 000

 

 

 

Ogółem

436 897

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr 70/XII/2007

Rady Powiatu w Kutnie

Dz.

Rozdz.

Treść

Nazwa

Zwiększenie wydatków

020

 

 

Leśnictwo

7 680

 

02002

 

Nadzór nad gospodarką leśną

7 680

 

 

bieżące

 

7 680

600

 

 

Transport i łączność

392 160

 

60014

 

Drogi publiczne powiatowe

392 160

 

 

dotacje

 

50 000

 

 

majątkowe

 

342 160

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

51 000

 

75411

 

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

51 000

 

 

majątkowe

 

51 000

758

 

 

Różne rozliczenia

122 010

 

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

122 010

 

 

rezerwa celowa

 

122 010

801

 

 

Oświata i wychowanie

35 021

 

80123

 

Licea profilowane

12 453

 

 

płace i pochodne

LP Mieczysławów

12 453

 

80120

 

Licea ogólnokształcące

17 568

 

 

bieżące

I LO Kutno

17 568

 

80130

 

Szkoły zawodowe

5 000

 

 

płace i pochodne

ZS Żychlin

5 000

852

 

 

Pomoc społeczna

429 610

 

85201

 

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

359 477

 

 

płace i pochodne

POW Franciszków

127 083

 

 

bieżące

POW Franciszków

141 474

 

 

majątkowe

POW Franciszków

80 000

 

 

dotacje

 

10 920

 

85202

 

Domy pomocy społecznej

54 180

 

 

majątkowe

 

54 180

 

 

w tym:

DPS Kutno, Oporowska

23 180

 

 

 

DPS Wojszyce

31 000

 

85204

 

Rodziny zastępcze

3 953

 

 

dotacje

 

3 953

 

85218

 

Powiatowe centra pomocy rodzinie

12 000

 

 

bieżące

 

12 000

853

 

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

20 000

 

85321

 

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

20 000

 

 

płace i pochodne

 

15 000

 

 

bieżące

 

5 000

Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Luiza Michalska 01-04-2008 13:50:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Luiza Michalska 01-04-2008
Ostatnia aktualizacja: Luiza Michalska 01-04-2008 13:50:20

Starostwo Powiatowe w Kutnie

ul. Kościuszki 16
99-300, Kutno
Łódzkie

powiatkutno.eu

Biuletyn Informacji Publicznej v77.a.2
© 2003 - 2022 Wytwórnia Telewizyjno-Filmowa Alfa Sp. z o.o.