Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kutnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr 72/XII/2007 z dnia 08.08.2007r. - w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Kutnie


UCHWAŁA NR72/XII/2007

RADY POWIATU W KUTNIE

z dnia 08 sierpnia 2007 roku

w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym

Starostwa Powiatowego w Kutnie

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z 2001 roku, zm. z 2002 roku Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 200 poz. 1688, Dz. U.
Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102 poz. 1055,
Dz. U. Nr 167, poz. 1759) Rada Powiatu w Kutnie

uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Kutnie stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 209/XXVI/ 2005 z dnia 25 maja 2005r. Rady Powiatu
w Kutnie, zmienionej Uchwałą Nr 240/XXXIV/2006 Rady Powiatu w Kutnie z dnia
28 lutego 2006r. oraz Uchwałą Nr 19/II/2006 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 13 grudnia 2006 roku, w ten sposób, że:

1. W rozdziale II § 5 pkt I, ppkt 18 otrzymuje brzmienie:

„18) Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych ZK”.

2. W rozdziale II § 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Starosta nadzoruje bezpośrednio pracę:

1) Wydziału - Biuro Rady Zarządu Powiatu

2) Rzecznika Prasowego

3) Powiatowego Rzecznika Konsumentów

4) Radców Prawnych

5) Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

6) Referatu Ochrony Informacji Niejawnych

7) Referat Zdrowia

8) Referatu Audytu Wewnętrznego

9) Referatu Kontroli Wewnętrznej

10) Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych”

3. W rozdziale IV § 26 2 otrzymuje brzmienie:

§ 26 2 Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych

I. Z zakresu zarządzania kryzysowego:

1/ Gromadzenie i przetwarzanie informacji o możliwych do użycia siłach i środkach

w sytuacjach kryzysowych, w czasie stanów nadzwyczajnych i w czasie wojny.

2/ Realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego:

- opracowanie i przedkładanie wojewodzie do zatwierdzenia powiatowego planu
reagowania kryzysowego,

- realizacja zaleceń do powiatowych planów reagowania kryzysowego

- wydawanie organom gminy zaleceń do gminnego planu reagowania kryzysowego,

- zatwierdzanie gminnego planu reagowania kryzysowego.

3/ Gromadzenie i aktualizacja danych o potencjalnych zagrożeniach mieszkańców powiatu

mogących spowodować zagrożenie zdrowia lub życia, znaczną destrukcję

w infrastrukturze powiatu, uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń i instalacji technicznych

niezbędnych do funkcjonowania powiatu.

4/ Przygotowanie wstępnej analizy powstałych zagrożeń i uruchomienie działań ochronno-

ratowniczych, zgodnie z ustalonymi procedurami postępowania.

5/ Gromadzenie i aktualizacja baz danych o zagrożeniach oraz siłach i środkach

zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym.

6/ Współdziałanie w zakresie wymiany i analiz informacji z służbami i inspekcjami

odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo powiatu.

7/ Działania w celu zapobieżenia klęskom żywiołowym lub ich usunięciu przy pomocy

Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

8/ Opracowanie i uaktualnianie Planu Reagowania Kryzysowego.

9/ Współdziałanie z Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

10/ Planowanie i organizacja łączności na potrzeb sytuacji kryzysowych.

II. Z zakresu spraw obronnych:

1/ Opracowanie rocznego planu zasadniczych zamierzeń w zakresie wykonywania zadań

obronnych.

2/ Opracowanie planów i programów szkolenia obronnego, a także organizowanie

szkolenia i prowadzenia dokumentacji szkoleniowej.

3/ Opracowanie, uzgadnianie i przedkładanie do akceptacji Wojewody Łódzkiego Planu

Operacyjnego Funkcjonowania Powiatu Kutnowskiego.

4/ Realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem stanowiska kierowania

Starosty zapewniającego realizację zadań obronnych w wyższych stanach gotowości

obronnej państwa ( stałego i zapasowego).

5/ Opracowanie i bieżące uaktualnienie dokumentów zapewniających sprawne

wykonywanie zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej.

6/ Opracowywanie i uaktualnienie dokumentacji Stałego Dyżuru.

7/ Prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem żołnierzy rezerwy od obowiązku

pełnienia czynnej służby wojskowej w czasie ogłoszenia mobilizacji i wojny.

8/ Opracowanie dokumentacji oraz realizowanie innych przedsięwzięć przygotowanych do

prowadzenia Akcji Kurierskiej.

9/ Nadzorowania wykonywania zadań obronnych przez komórki organizacyjne powiatu

i podległe jednostki organizacyjne, a w szczególności planowanie i prowadzenie kontroli

z zakresu realizacji zadań obronnych.

10/ Współdziałanie z organami wojskowymi i innymi jednostkami organizacyjnymi

w realizacji zadań obronnych.

11/ Planowanie i zgłaszanie do organów administracji gminnej wniosków na realizację

świadczeń osobistych i rzeczowych.

12/ Realizacja zadań związanych z militaryzacją w zakresie określonym przez Wojewodę.

13/ Przygotowanie i planowanie zasad funkcjonowania gospodarki w warunkach zagrożenia.

III. Z zakresu obrony cywilnej:

1/ Planowanie działalności w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej oraz ustalenie zadań

w tym zakresie instytucjom, podmiotom gospodarczym i jednostkom organizacyjnym

działającym na terenie Powiatu.

2/ Rozpoznawanie i analizowanie zagrożeń wynikających z rozwoju cywilizacyjnego

i naturalnych praw przyrody, prognozowanie ich możliwych skutków i zasad ochrony

przed nimi ludności i dóbr materialnych.

3/ Planowanie przedsięwzięć związanych z udziałem sił i środków w akcjach ratunkowych

oraz zapobieganiu i zwalczaniu katastrof z udziałem niebezpiecznych substancji

chemicznych (NSCh), pożarów, powodzi i innych klęsk żywiołowych.

4/ Opracowanie i aktualizacja niezbędnych dokumentów planistycznych z zakresu obrony

cywilnej oraz nadzorowanie ich opracowania przez podległe jednostki organizacyjne.

5/ Przygotowanie do funkcjonowania formacji obrony cywilnej.

6/ Przygotowanie i zapewnienie działania elementów systemu alarmowania, wykrywania

i ostrzegania ludności.

7/ Planowanie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony cywilnej.

8/ Kontrolowanie realizacji zadań obrony cywilnej.

9/ Koordynowanie przedsięwzięć w zakresie integracji sił obrony cywilnej do prowadzenia

akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska.

10/ Kierowanie przygotowaniem ewakuacji ludności oraz koordynowanie tych działań.

11/ Współdziałanie z właściwymi jednostkami organizacyjnymi Wojewody Łódzkiego

i ościennych powiatów w zakresie ochrony ludności oraz służbami planowanymi do

uczestnictwa w akcjach ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych

i zagrożeń środowiska.

12/ Opracowywanie projektów dokumentów normatywnych dotyczących wykonania zadań

określonych przez Szefa OC Powiatu przewidzianych do realizacji w czasie zagrożenia

bezpieczeństwa państwa.

13/ Uczestnictwo w przedsięwzięciach zwiększających stopień ochrony ludności, zakładów

pracy, obiektów i urządzeń przed skutkami katastrof z udziałem NSCh, pożarów,

powodzi i innych klęsk żywiołowych.

14/ Organizowanie i prowadzenie szkoleń dla potrzeb obrony cywilnej i powszechnej

samoobrony ludności.

15/ Upowszechnianie i popularyzacja ochrony ludności na szczeblu Powiatu.

16/ Planowanie eksploatacji, konserwacji i legalizacji sprzętu OC na szczeblu Powiatu oraz

zapewnienie właściwych warunków jego przechowywania.

17/ Prowadzenie na szczeblu Powiatu ewidencji sprzętu, urządzeń i materiałów

jednorazowego użytku.

18/ Utrzymanie w sprawności technicznej oraz rozbudowa systemu łączności dla potrzeb

kierowania obroną cywilną.

19/ Sprawowanie nadzoru nad przygotowaniem i utrzymaniem we właściwym stanie

technicznym budowli ochronnych i urządzeń specjalnych obrony cywilnej.

20/ Organizowanie i nadzorowania przedsięwzięć związanych z zapewnieniem dostaw wody

dla potrzeb ludności, zakładów pracy, likwidacji skażeń oraz dla celów

przeciwpożarowych w warunkach specjalnych.

21/ Ustalanie wykazu instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych jednostek

organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych funkcjonujących na terenie

Powiatu, przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć

w zakresie obrony cywilnej.

22/ Planowanie i zapewnienie ochrony oraz ewakuacji dóbr kultury i innego mienia na

wypadek zagrożenia zniszczeniem.

23/ Współpraca z terenowymi organami administracji wojskowej.

IV. REFERAT POWIATOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

1/ Pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby

zarządzania kryzysowego.

2/ Współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej

( wojewody, sąsiednich powiatów i gmin powiatu).

3/ Nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu

wczesnego ostrzegania ludności.

4/ Współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska.

5/ Współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze

i humanitarne.

6/ Realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.”

§ 2. Schemat organizacyjny Starostwa Powiatowego w Kutnie, określony w załączniku do Uchwały

Nr 19/II/2006 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 13 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany

w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Kutnie, otrzymuje brzmienie

o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


ZAŁĄCZNIK

Do Regulaminu Organizacyjnego

Starostwa Powiatowego w Kutnie

STAROSTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powiatowe

 

Centrum

 

 

Inspekcje, Służby

Powiadamiania

 

i Straże

Ratunkowego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydział-Biuro Rady

 

 

 

CZŁONEK

CZŁONEK

 

WICESTAROSTA

 

SEKRETARZ

SKARBNIK

 

Referat Zdrowia

i Zarządu Powiatu

 

 

ZARZĄDU

 

ZARZĄDU

 

 

POWIATU

POWIATU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rzecznik

 

 

 

Wydział

 

Wydział

 

Wydział

 

Wydział

Wydział

 

Prasowy

 

 

Edukacji

 

Drogownictwa

 

Architektury

 

Organizacyjno-

Finansowy

 

Audytor wewnętrzny

 

Załączniki do pobrania
Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 72-XII-2007.doc (DOC, 302.00Kb) 2008-04-01 13:48:09 211 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Luiza Michalska 01-04-2008 13:48:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Luiza Michalska 01-04-2008
Ostatnia aktualizacja: Luiza Michalska 01-04-2008 13:48:09

Starostwo Powiatowe w Kutnie

ul. Kościuszki 16
99-300, Kutno
Łódzkie

powiatkutno.eu

Biuletyn Informacji Publicznej v77.a.2
© 2003 - 2022 Wytwórnia Telewizyjno-Filmowa Alfa Sp. z o.o.