Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kutnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr 39/VII/2007 z dnia 07.03.2007r. - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2006


UCHWAŁA NR 39/VII/2007

RADY POWIATU W KUTNIE
z dnia 07 marca 2007 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2006

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz.U. z 2005r. Nr 244, poz. 2080 ze zmianami: Dz.U. z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, Nr 170, poz. 1217, Nr 249, poz. 1834) w związku z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z 2001 roku, zm. z 2002 roku Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 200 poz. 1688, Dz. U. Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 162
poz. 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102 poz. 1055, Dz. U. Nr 167,
poz. 1759) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Powiatowego

Rzecznika Konsumentów za rok 2006, które stanowi załącznik

do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starostwo Powiatowe w Kutnie

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Kutnie

SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO

RZECZNIKA KONSUMENTÓW
W KUTNIE

ZA ROK 2006

Kutno, marzec 2007 r.

I. Uwagi ogólne dotyczące działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Kutnie.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Kutnie powołany został Uchwałą Rady Powiatu w Kutnie Nr 240/XXXIII/2001 z dnia 31 sierpnia 2001r.
W 2003 roku, na mocy Uchwały Rady Powiatu w Kutnie Nr 15/II/2002 z dnia 11.12.2002r. pełnił swoje obowiązki jednoosobowo w ramach samodzielnego stanowiska w wymiarze 1 pełnego etatu.

Stanowisko Rzecznika podlega organizacyjnie bezpośrednio Staroście Kutnowskiemu.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów realizuje zadania wynikające
z Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz.U. Nr 86, poz. 804 z 2003 r. z późń. zm.) Działania Rzecznika na rzecz ochrony praw konsumentów podejmowane są również w oparciu o przepisy wielu innych aktów prawnych, które dotyczą szeroko pojętego interesu konsumentów i umów zawieranych w oparciu o przepisy dotyczące funkcjonowania wolnego rynku a zawartych m.in. w niżej wymienionych ustawach, jak również w szeregu rozporządzeń do ustaw
o charakterze wykonawczym:

Ustawa Kodeks cywilny z dnia 23.04.1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)

Ustawa Kodeks postępowania cywilnego z dnia 17.11.1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 269 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176)

Ustawa z dnia 14.02.2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 49, poz. 408)

Ustawa z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz
o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.)

Ustaw o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 05.07.2002 r. (Dz.U. Nr 129, poz.1102)

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dnia 16.04.2004 r. (Dz.U. Nr 93, poz. 891)

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 02.07.2004 r. (Dz.U. Nr 173, poz. 1807)

Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych z dnia 14.02.2003 r. (Dz.U. Nr 50, poz. 424)

Ustawa - Prawo Telekomunikacyjne z dnia 16.07.2004 r. (Dz.U. Nr 171, poz. 1800)

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16.04.1993 r. (Dz.U.
Nr 47, poz. 211 z późn. z m.)

Ustawa o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 05.07.2002 r. (Dz.U. Nr 126,poz. 1071)

Ustawa o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawy
o kredycie konsumenckim z dnia 17.06.2004 r. (Dz.U. Nr 162, poz. 1693)

Ustawa o cenach z dnia 05.07.2001 r. (Dz.U. Nr 97, poz. 1056 z późn. zm.)

Ustawa o kredycie konsumenckim z dnia 10.07.2001 r. (Dz.U. Nr 100, poz. 1081)

Ustawa o ogólnym bezpieczeństwie produktów z dnia 12.12.2003r. (Dz.U.
Nr 229, poz. 2275)

Ustaw o Inspekcji Handlowej z dnia 15.12.2000 r. (Dz.U. Nr 4, poz.25 z 2001)

Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z dnia 11.05.2001 r. (DzU. Nr 63, poz. 638)

Ustawa Prawo bankowe z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. Nr 140, poz.939 z późn. zm.)

Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10.04.1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.)

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo energetyczne z dnia 26.05.2000 r. (Dz.U. Nr 48, poz. 555)

Ustawa o działalności ubezpieczeniowej z dnia 22.05.2003 r. (Dz.U. Nr 124, poz. 1151 z późn. zm.)

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, ubezpieczeniowym funduszu gwarancyjnym oraz polskim biurze ubezpieczycieli komunikacyjnych z dnia 22.05.2003 r. (Dz.U. Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity
z 2002 r.: Dz.U. Nr 101, poz.926 z późn. zm.)

Ustawa o nadzorze emerytalnym i rentowym oraz rzeczniku ubezpieczonych
z dnia 22.05.2003 r. (Dz.U. Nr 124, poz. 1153 z późn.zm.)

Ustawa Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz.U. Nr 54, poz. 288 z 1995r.
z późn. zm.)

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15.12.2000r. (Dz.U. Nr 4, poz. 27 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 19.12.2002 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 240, poz. 2058)

Ustawa z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali (Dz.U. Nr 80, poz. 903 z 2000 r.)

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych ustaw z dnia 17.12.2004 r. (Dz.U. Nr 281, poz. 2783)

Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002 r.) (Dz.U. Nr 169, poz. 1386)

Ustawa - Prawo o miarach z dnia 11.05.2001 r. (tekst jednolity z 2004 r. Dz.U. Nr 243, poz. 2441)

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo pocztowe z dnia 18.03.2004 r. (Dz.U. Nr 69, poz. 627)

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002r. (Dz.U.
Nr 144, poz. 1204)

Ustawa o usługach turystycznych z dnia 29.08.1997r. (tekst jednolity: Dz.U.
z 2004 r. Nr 223, poz. 2268)

Ustawa o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz o mianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego z dnia 24.09.2004 r. (Dz.U. Nr 236, poz. 2356)

Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej z dnia 30.08.1991 r. (Dz.U. Nr 91, poz. 408 z późn.zm.)

Ustawa o zawodzie lekarza z dnia 5.12.1996 (Dz.U. Nr 28, poz. 152 z późn. zm.)

Ustawa o izbach lekarskich z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30, poz. 158 z późn. zm.)

Ustawa o samorządzie powiatowym z dnia 05.06.1998 r. (DzU. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 28.07.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 167, poz. 1398 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 12.05.2006 r. o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 126, poz. 876)

Ustawa z dnia 24.08.2001 r. Kodeks w sprawach o wykroczenia (Dz.U. Nr 1006, poz. 1148 z późn. zm.)

Do podstawowych obowiązków Rzecznika należy m.in.

 • Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów.

 • Występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw
  i interesów konsumentów.

 • Wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów.

 • Pomoc prawna w zakresie przygotowania pozwów sądowych wnoszonych indywidualnie przez konsumentów.

 • Składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów.

 • Współdziałanie z Delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej, Inspekcji Sanitarnej oraz organizacjami konsumenckimi w zakresie ochrony konsumentów.

 • Działania w zakresie edukacji konsumenckiej w szkołach.

 • Współpraca z mediami w celu propagowania praw konsumentów (wywiady telewizyjne, radiowe, prasowe).

Realia wolnego rynku wymagają, by współczesny konsument posiadał dużą świadomość przysługujących mu praw oraz znajomość przepisów dotyczących umów zawieranych pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą. Szum informacyjny spowodowany kampaniami reklamowymi, mechanizmami marketingowymi powoduje, iż przeciętny konsument może mieć problem w skutecznym dochodzeni swoich praw i orientacji w zakresie obowiązków przedsiębiorców i swoich uprawnień. Konsument jest zdecydowanie najsłabszym ogniwem mechanizmów rynkowych dlatego też ustawodawca
w sposób ciągły wprowadza regulacje prawne mające na celu szczególną ochronę kupujących i usługobiorców a także stałe podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie praw i obowiązków zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. Konieczna jest również pomoc w zakresie skutecznego egzekwowania i dochodzenia roszczeń konsumentów. Rzecznicy konsumentów powołani zostali w celu udzielania tej pomocy, a także podnoszenia poziomu świadomości wśród społeczności lokalnych. Coraz większa świadomość konsumentów powoduje również, iż spada liczba przedsiębiorców nagminnie naruszających przepisy prawa i wykorzystujących niewiedzę klientów.

Zainteresowanie mieszkańców Powiatu Kutnowskiego poradami prawnymi i bezpośrednimi interwencjami podejmowanymi przez Rzecznika ma od kilku lat tendencję wzrostową i było w 2006 r. bardzo duże.

Dla porównania liczba udzielonych porad w latach poprzednich wynosiły odpowiednio: w 2003 r. - 499, w 2004 r. - 810; 2005 r. - 1021, zaś w 2006 r. - 1215, natomiast liczba podjętych interwencji wynosiła odpowiednio: w 2003 r. 102, w 2004 r. - 133, w 2005 r. - 161 zaś w 2006 r. - 188.

Problemy, z jakimi konsumenci zgłaszali się po poradę były bardzo różnorodne od skarg na łamanie przez sprzedawców i usługodawców przepisów dotyczących praw konsumentów, a w szczególności na nieuwzględnianie zgłaszanych reklamacji produktów niezgodnych z umową, poprzez nienależyte lub nieterminowe wykonywanie umów i ograniczanie praw konsumentów oraz niekorzystne klauzule umowne lub wykorzystywanie pozycji monopolistycznej przez przedsiębiorcę.

Istotnym problemem w 2006 r. były umowy zawierane z konsumentami poza lokalem przedsiębiorstwa (przez akwizytorów, na pokazach i prezentacjach) i na odległość (przez Internet, sprzedaż wysyłkowa). Przedsiębiorcy często nie informowali konsumentów o przysługującym im prawie do odstąpienia od tego typu umowy w terminie 10 dni bez podawania przyczyny oraz podstępem uzyskiwali podpis na umowach kredytowych, które były niekorzystne dla kupujących.

W 2006 roku rzecznik konsumentów udzielił 112 porad w tej sprawie,
w 9 przypadkach zaś podjął interwencję bezpośrednio u przedsiębiorcy. Głównym powodem problemów z tym szczególnym rodzajem sprzedaży jest niska świadomość konsumentów w zakresie przysługujących uprawnień i możliwości zrezygnowania z zakupu. W celu podniesienia świadomości konsumentów temat ten podnoszony był w wielu audycjach radiowych i telewizyjnych i w wywiadach prasowych. Informacja te przekazywane są każdorazowo w szkołach w trakcie wykładów dotyczących ochrony konsumentów w Polsce.

W związku z faktem, iż firmy działające poza lokalem przedsiębiorstwa w szczególnie intensywnej formie funkcjonowały wśród mieszkańców bloków należących do spółdzielni, jak i zarządów nieruchomości, czy też wspólnot mieszkaniowych na terenie całego powiatu Rzecznik podjął akcję informacyjną przeprowadzoną wspólnie z zarządami nieruchomości (spółdzielnie, zarządy nieruchomości miejskich). W tym celu przygotowana została ulotka informująca mieszkańców o przysługujących im prawach w przypadku zawarcia tego typu umów oraz wskazująca gdzie można zasięgnąć porady w przypadku kłopotów z niniejszymi umowami. Ulotki te, zgodnie z informacją przekazana przez zarządy nieruchomości, zostały rozwieszone na klatkach schodowych w blokach na terenie Powiatu Kutnowskiego.

W związku ze stwierdzonymi uchybieniami w zakresie oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży Rzecznik, w ramach pełnionych obowiązków, wystąpił do hipermarketu wskazując na stwierdzone uchybienia. Przepisy prawa wymagają, by towary wystawione na półkach i przeznaczone do sprzedaży były opatrzone ceną jednostkową oraz ceną za jednostkę miary. W hipermarkecie wywieszki informujące o cenie za jednostkę miary były mało widoczne i nieczytelne. Z uwagi na fakt, iż obowiązek uwidaczniania cen towarów jest istotnym uprawnieniem konsumentów pozwalającym na świadome podjęcie decyzji co do zakupu danego towaru, a w szczególności bezproblemowe porównanie cen różnych produktów tego samego rodzaju, Rzecznik zwrócił się do dyrekcji hipermarketu o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i dokonanie wymiany wywieszek informujących o cenie jednostkowej i cenie za jednostkę miary.

Biorąc pod uwagę liczne skargi konsumentów Rzecznik wskazał również na niedogodności, na jakie narażenia są konsumenci w związku ze zbyt małą ilością czynnych kas w hipermarkecie.

Dyrekcja hipermarketu, w odpowiedzi na interwencję poinformowała, iż podjęła niezbędne działania mające na celu poprawę obsługi konsumentów,
a także dokonała wymiany wywieszek z cenami produktów oferowanych do sprzedaży na terenie sklepu.

Niezmiennie - od kilku lat - liczba zgłaszanych reklamacji obuwia jest bardzo wysoka. Problem ten ma charakter ogólnopolski i wszystkie instytucje zajmujące ochroną konsumentów zgłaszają, iż liczba reklamacji obuwia nie maleje, zaś sprzedawcy nagminnie odrzucają roszczenia konsumentów dotyczące wymiany obuwia lub zwrotu pieniędzy.

W 2006 r. wzrosła znacznie liczba reklamacji usług remontowo budowlanych, reklamacji okien, drzwi oraz sprzętu AGD/RTV.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Kutnie, w ramach pełnionych obowiązków, w 2006 r. udzielał porad telefonicznie i bezpośrednio w biurze mieszczącym się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Królowej Jadwigi 7 (pokój Nr 42). Bezpośrednio w biurze konsumenci mogli uzyskać informacje w poniedziałki w godzinach 1200 - 1500, środy w godzinach 1230 - 1630 oraz piątki w godzinach 800 - 1100.

W 2006 r. Powiatowy Rzecznika Konsumentów pełnił również dyżury
w Urzędach Gmin na terenie Powiatu Kutnowskiego: w Krośniewicach -
w każdy pierwszy i trzeci wtorek miesiąca oraz w Żychlinie - każdy drugi
i czwarty wtorek miesiąca.

Porady telefoniczne udzielane były przez cały czas pełnionych obowiązków. Porady telefoniczne i bezpośrednie w biurze obejmowały udzielanie odpowiedzi na pytania konsumentów, informowanie o obowiązujących przepisach prawa w zakresie spraw konsumenckich, wskazywanie drogi i niezbędnych czynności, koniecznych do podjęcia przez konsumenta w celu skutecznej reklamacji produktu wadliwego lub niezgodnego z umową, przygotowywanie stosownych pism dla konkretnych konsumentów
i w ich imieniu. Rzecznik wskazywał również różnice pomiędzy niezgodnością towaru z umową a gwarancją, niezgodnością towaru z umową a rękojmią oraz wskazywał uprawnienia konsumentów i obowiązki, jakie spoczywają na sprzedawcy.

Rzecznik opracował wzór zgłoszenia reklamacyjnego na podstawie przepisów dotyczących niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową. Zgłoszenie takie udostępniane jest konsumentom do wykorzystania w każdej indywidualnej sprawie. Istnieje możliwość otrzymania wzoru zgłoszenia reklamacyjnego bezpośrednio w biurze, za pośrednictwem fax-u, e-maila lub listownie - w zależności od potrzeb konsumenta.

Opracowany został również wzór podania o podjęcie interwencji
w sprawie zgłaszanych przez konsumentów problemów. Podanie ułatwia złożenie skargi i określenie roszczeń, a także stanu faktycznego sprawy. Podanie do wypełnienia również można otrzymać w biurze rzecznika lub e-mailem.

Każda rozpatrywana przez Rzecznika sprawa ma charakter bardzo indywidualny, stąd też charakter prawny wystąpień jest bardzo różnorodny.

W przypadkach jednoznacznych i nie budzących wątpliwości Rzecznik występował do przedsiębiorcy w formie wezwania - pisma, w którym obok powołania się na obowiązujące przepisy prawa wnosił o uwzględnienie reklamacji klienta wyznaczając w tym celu określony czas na sfinalizowanie sprawy. W sprawach niejednoznacznych i wymagających uzyskania szerszej informacji na temat zaistniałego sporu między konsumentem a przedsiębiorcą Rzecznik występował do przedsiębiorcy z prośbą o udzielenie informacji lub do instytucji, która mogłaby zając stanowisko w sprawie w roli fachowca, czy rzeczoznawcy. W tym zakresie działania Rzecznika są jednak mocno ograniczone, nie dysponując budżetem może bowiem występować o opinie tylko do tych instytucji, które zgodzą się wydać opinię lub zająć stanowisko bezpłatnie. Natomiast w sprawach wymagających uzyskania odpłatnej ekspertyzy Rzecznik informował konsumenta o takiej konieczności wskazując jednocześnie stosowne instytucje. Decyzję o uzyskaniu opinii zawsze podejmował konsument.

W sprawach zaś dotyczących naruszania zbiorowych interesów konsumentów występował z wnioskiem o rozpoznanie sprawy lub podjęcie kontroli do stosownych organów, tzn. Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Inspekcji Handlowej, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Urzędu Regulacji Energetyki, Arbitra Bankowego, Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dawniej: Urząd Regulacji Telekomunikacji
i Poczty).

Prowadząc sprawy na rzecz konsumentów Rzecznik oferował często pomoc i udział w prowadzeniu mediacji pomiędzy stronami w celu doprowadzenia do polubownego zakończenia sporu. Wystąpienie na drogę postępowania sądowego brane było pod uwagę po wyczerpaniu całej drogi reklamacyjnej i po bezskutecznych próbach zakończenia sporu w sposób polubowny oraz w przypadkach rażącego naruszania obowiązujących przepisów prawa. Powiatowy Rzecznik Konsumentów w postępowaniu sądowym jest powodem i oskarżycielem publicznym występującym na rzecz i na wniosek konkretnego konsumenta. Może również wstępować do toczącego się postępowania sądowego na każdym jego etapie w sprawach mających na celu ochronę interesów konsumentów.

W 2006 r. Powiatowy Rzecznik Konsumentów udzielił łącznie 1215 porad w zakresie ochrony praw konsumentów oraz obowiązków sprzedawców i usługodawców.

W 188 przypadkach, działając na rzecz konsumentów, Rzecznik podjął bezpośrednią interwencję u przedsiębiorców i usługodawców łamiących prawa konsumenta.

Rzecznik brał udział w 7 sprawach sądowych występując obok konsumentów, którzy wnieśli osobiście pozwy przygotowane technicznie i formalnie przez Rzecznika.

Należy w tym miejscy zaznaczyć, iż rok 2006 był szczególny jeżeli chodzi o zmiany, jakie następowały w prawodawstwie polskim w zakresie kosztów sądowych w sprawach wytaczanych przez rzeczników konsumentów. Ustawa z dnia 28.07.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 167, poz. 1398 z późn. zm.), która weszła wżycie w marcu 2006 r. „odebrała” rzecznikom konsumentów zwolnienie z kosztów sądowych. Wobec faktu, iż rzecznicy mieli ponosić koszty, tak jak osoby indywidualne, a nie posiada budżetu, który mógłby zostać wykorzystany na ten cel, Rzecznik nie wytaczał powództw osobiście, pomoc w tym zakresie ograniczała się do przygotowania pozwu i wszelkich niezbędnych załączników i prowadzeniu konsumenta przez cały tok postępowania. W niektórych przypadkach Rzecznik wstępował do toczącego się postępowania i wówczas występował jako drugi powód, obok konsumenta.

Zarówno rzecznicy konsumentów, jak i Urząd Ochrony Konkurencji
i Konsumentów monitowali w przedmiotowej sprawie do ustawodawcy wskazując, iż możliwość wytaczanie powództw bez konieczności ponoszenia kosztów sądowych jest niezwykle ważnym narzędziem w pracy rzecznika konsumentów i pozbawienie rzeczników tej broni w znacznym stopniu może ograniczyć skuteczność podejmowanych interwencji. Efektem tych starań była zmiana wyżej wymienionej ustawy. Ustawa z dnia 12.05.2006 r. o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 126, poz. 876), która weszła w życie w dniu 28.07.2006 r. przywróciła rzecznikom konsumentów zwolnienie od kosztów sądowych wprowadzając stosowne zwiany w uregulowania prawnych.

Istotnym elementem w pracy rzecznika jest również możliwość ukarania przedsiębiorcy, który uchyli się od udzielenia odpowiedzi na wystąpienie rzecznika. Zgodnie z art. 106a Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
z dnia 15.12.2000 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804 z późn. zm.) kto wbrew przepisowi art. 37 ust. 4 narusza obowiązek udzielenia rzecznikowi konsumentów wyjaśnień
i informacji będących przedmiotem wystąpienia rzecznika lub obowiązek ustosunkowania się do uwag i opinii rzecznika podlega karze grzywny, co w efekcie oznacza, że popełnia wykroczenie.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Kutnie nie wystąpił dotychczas
z wnioskiem o ukaranie przedsiębiorcy, wystarczyło bowiem wskazanie stosownych przepisów i poinformowanie, iż kara taka grozi, by przedsiębiorcę zdyscyplinować w zakresie udzielenie żądanych wyjaśnień i informacji.

Tabele Nr 1, 2 i 3 przestawiają strukturę udzielanych porad, podjętych interwencji i spraw sądowych w 2006 r.

 1. Współdziałanie z Delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji
  i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej, Inspekcji Sanitarnej oraz organizacjami konsumenckimi w zakresie ochrony konsumentów.

W ramach pełnionych obowiązków w 2006 r. i w związku ze zgłaszanymi przez konsumentów problemami Rzecznik podejmował m.in. niżej przedstawione działania:

 • Na wniosek Wspólnot Mieszkaniowych z Mieczysławowa wystąpił do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie podejrzenia stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów w zakresie dostaw ciepła i ciepłej wody do mieszkań owych wspólnot. UOKiK wszczął postępowanie wyjaśniające w tej sprawie, a następnie postępowanie antymonopolowe wobec przedsiębiorcy sprzedającemu te media mieszkańcom Mieczysławowa. W efekcie podjętych działań UOKiK stwierdził nadużywanie pozycji dominującej na lokalnym rynku ciepła zakazał stosowania tego typu praktyk. Przedsiębiorcy zarzucono brak opracowanej taryfy dla ciepła oraz utrudnianie, a wręcz uniemożliwianie dochodzenia roszczeń przez odbiorców ciepła. Przedsiębiorca dowolnie kształtował ceny mediów wykorzystując sytuację, że był jedynym dostawcą ciepła na tym konkretnym rynku lokalnym. W trakcie postępowania przedsiębiorca obniżył ceny dostarczanego ciepła, a obecnie zobowiązany jest do dostosowania się do wytycznych określonych przez UOKiK w decyzji administracyjnej.

 • W związku z licznymi pytaniami konsumentów dotyczącymi zasad zwracania opakowań wielokrotnego użytku i odbioru kaucji za te opakowania Rzecznik wystąpił do Głównego Inspektoratu Inspekcji Handlowej z prośbą o oficjalną wykładnię przepisów dotyczących tej kwestii. Problemem, z jakim zgłaszali się do Rzecznika konsumenci był fakt, iż sprzedawcy żądali paragonu zakupu towaru w sytuacji, gdy konsument domagał się zwrotu kaucji za opakowanie zwrotne. Ustawa
  o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. Nr 63, poz. 638
  z późn. zm.) stanowi, iż jednostki handlu detalicznego zobowiązane są do przyjmowania zwracanych i na wymianę opakowań wielokrotnego użytku po produktach znajdujących się w ofercie handlowej sprzedawcy. Uregulowania te nie dotyczą jednak zwrotu kaucji. Zasady poboru i zwrotu kaucji za opakowania zwrotne mogą być zatem indywidualnie ustalane przez dana jednostkę handlu detalicznego. Inspekcja Handlowa potwierdziła zatem, iż sprzedawca ma prawo żądać przedstawienia dowodu zakupu danego produktu w sytuacji gdy konsument żąda zwrotu zapłaconej kaucji, nie może natomiast odmówić przyjęcia opakowania zwracanego bezpłatnie przez konsumenta lub na wymianę, jeżeli ten rodzaj towaru znajduje się w jego ofercie handlowej.

 • Rzecznik brał czynny udział w posiedzeniach i pracach Rady Konsultacyjnej ds. Ochrony Konsumentów przy Marszałku Województwa Łódzkiego, której jest członkiem.

 • Rzecznik brał czynny udział w szkoleniach organizowanych
  i finansowanych z funduszu Unii Europejskiej przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich dotyczących ochrony praw konsumentów.

 1. Działania o charakterze edukacyjno - informacyjnym.

W celu jak najszerszego rozpropagowania informacji dotyczących uprawnień i obowiązków konsumentów Powiatowy Rzecznik Konsumentów udzielił w 2006 r. szeregu wywiadów w lokalnej rozgłośni radiowej i lokalnej telewizji kablowej. Zamieścił również szereg artykułów w lokalnej prasie. W wyniku podejmowanych działań informacyjnych poruszane były przez Rzecznika aktualne problemy, dotyczące mieszkańców Powiatu Kutnowskiego.

W przypadku pojawienia się na lokalny rynku konkretnego zagrożenia, czy problemu Rzecznik reaguje w każdy dostępny sposób powalający dotrzeć
z niezbędną informacją do jak najszerszego grona konsumentów z terenu Powiatu Kutnowskiego.

Działania o charakterze edukacyjnym w 2006 r. polegały na prowadzeniu wykładów w szkołach ponadpodstawowych z terenu Powiatu Kutnowskiego. Rzecznik przeprowadził szereg jednogodzinnych wykładów. Młodzież szkolna wykazała duże zainteresowanie tematem, zadawano wiele pytań i podejmowano dyskusję. Podczas wykładów Rzecznik przekazywał również młodzieży materiały o charakterze edukacyjnym otrzymane z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Stowarzyszenia Konsumentów Polskich (ulotki, broszury, płyty CD)

W roku bieżącym wykłady są kontynuowane

Działaniami o charakterze edukacyjno - informacyjnym, które prowadził Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Kutnie w 2006 r. było również udzielanie porad prawnych i udostępnianie tekstów aktów prawnych dotyczących sprzedaży konsumenckiej przedsiębiorcom i sprzedawcom funkcjonującym na terenie Powiatu Kutnowskiego.

 1. Wnioski końcowe.

Ochrona praw konsumentów jest istotnym zadaniem o charakterze społecznym realizowanym na szczeblu samorządowym. W warunkach gospodarki rynkowej niezbędna jest ochrona konsumentów, którzy są najsłabszym ogniwem mechanizmów rynkowych.

Propagowanie i rozszerzanie wiedzy społeczeństwa w zakresie ochrony praw konsumenta ma obecnie istotne znaczenie. O wadze tych problemów świadczy również fakt wprowadzenia odpowiedniej regulacji do Konstytucji RP.

Od współczesnego konsumenta wymagana jest obecnie znacznie większa świadomość zarówno w zakresie przysługujących im praw, jak i obowiązków przedsiębiorców w związku z zawieraniem umów o charakterze konsumenckim.

Przepisy prawa w zakresie ochrony praw konsumentów będą nadal ewoluowały. Samorząd terytorialny jest instytucją, która może, poprzez Powiatowych / Miejskich Rzeczników Konsumentów, skutecznie tą świadomość podnosić. Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa w zakresie praw i obowiązków konsumentów jest istotnym elementem pozwalającym na edukację i podnoszenie samoświadomości wśród konsumentów a co za tym idzie na skuteczne dochodzenie słusznych roszczeń.

W każdej gospodarce wolnorynkowej konsumenci potrzebują szczególnej ochrony i szczególnych regulacji prawnych w tym zakresie. Aktualnie obowiązujące przepisy prawa taką ochronę dają pod warunkiem, że konsumenci są świadomymi uczestnikami rynku i posiadają wiedzę na temat przysługujących im praw. W tym zakresie z pewnością dużą rolę odgrywają powiatowi / miejscy rzecznicy konsumentów.

Tabela Nr 1

Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony konsumentów - struktura udzielanych porad:

Wyszczególnienie

Ogółem

I. Usługi ogółem, w tym:

327

bankowe

70

finansowe

11

ubezpieczeniowe

12

systemy argentyńskie

-

telekomunikacyjne (operatorzy, TV kablowa)

89

dostawa energii (prąd, gaz, ciepło, woda)

46

motoryzacyjne (serwis)

3

turystyczne i hotelarskie

17

pralnicze

12

remontowo - budowlane

53

naprawa sprzętu AGD RTV

14

II. Umowy sprzedaży ogółem, w tym:

776

wyposażenie wnętrz (AGD, RTV)

226

odzież

18

obuwie

306

samochody

11

okna / drzwi

195

materiały budowlane

14

artykuły spożywcze

6

III. Umowy poza lokalem i na odległość

112


Tabela Nr 2

Wystąpienia do przedsiębiorców w sprawie ochrony praw interesów konsumentów

Wyszczególnienie

Ogółem ilość wystąpień

Zakończone pozytywnie

Zakończone negatywnie

Sprawy

w toku

I. Usługi ogółem, w tym:

59

28

13

18

bankowe

9

4

3

2

finansowe

10

2

3

5

ubezpieczeniowe

8

4

2

2

systemy argentyńskie

-

-

-

-

telekomunikacyjne (operatorzy, TV kablowa)

16

8

2

6

dostawa energii (prąd, gaz, ciepło, woda)

2

2

-

-

motoryzacyjne (serwis)

4

2

1

1

turystyczne i hotelarskie

2

-

-

2

pralnicze

-

-

-

-

remontowo - budowlane

5

4

1

-

naprawa sprzętu AGD/RTV

1

1

-

-

usługa oświatowa

1

1

-

-

pocztowe/przewozowe

1

-

1

-

II. Umowy sprzedaży ogółem, w tym:

120

72

27

21

wyposażenie wnętrz (AGD, RTV)

42

28

7

7

odzież

8

5

2

1

obuwie

41

20

13

8

samochody

3

1

2

-

okna / drzwi

12

7

2

3

farby/tapety/glazura

1

1

-

-

piec c.o.

1

-

-

1

paliwo

1

1

-

-

kaucja za opakowania zwrotne

1

1

-

-

portfel/torebka damska

3

2

1

-

materiały budowlane

3

3

-

-

rower/motorower

3

3

-

-

lokal mieszkaniowy

1

-

-

1

III. Umowy poza lokalem

i na odległość

9

6

1

2

Podejmowane przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów interwencje u przedsiębiorców nie zawsze przynoszą pozytywne dla konsumentów rezultaty. Negatywne efekty występują wówczas, gdy roszczenie konsumenta jest nieuzasadnione, np. wada lub niezgodność towaru wystąpiła na skutek uszkodzenia mechanicznego, minął termin na zgłoszenie reklamacji sprzedawcy (2 miesiące w przypadku niezgodności towaru z umową), brak wiarygodnych dowodów potwierdzających słuszność roszczenia określonego przez konsumenta.

Niepomyślnie dla konsumentów kończą się również sprawy, w których sprzedawca nie wyraził zgody na polubowne zakończenie sporu a konsument nie zdecydował się na wystąpienie z roszczeniem na drogę sądową lub nie wykonał opinii niezależnego rzeczoznawcy, która potwierdzałaby zasadność wniesienia reklamacji towaru, tzn. nie udowodnił istnienia wady lub niezgodności. Zdarzają się również sytuacje, gdy wartość reklamowanego towaru jest znacznie niższa aniżeli koszt uzyskania ekspertyzy rzeczoznawcy.


Tabela Nr 3

Wytoczone powództwa przez konsumentów - pozwy przygotowane przez Rzecznika Konsumentów

Przedmiot sporu

Rozstrzygnięcie sądu

Ilość powództw ogółem

Powództwa dotyczące reklamacji i gwarancji towarów użytkowych.

Pozew o zapłatę w sprawie zakupu obuwia, które wykazało niezgodność z umową (wadę).

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Konsument odzyskał zapłaconą kwotę.

5

Pozew o zapłatę w sprawie zakupu obuwia, które wykazało niezgodność z umową (wadę).

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Konsument odzyskał zapłaconą kwotę.

Pozew o zapłatę w sprawie zakupu obuwia, które wykazało niezgodność z umową (wadę).

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Konsument odzyskał zapłaconą kwotę.

Pozew o zapłatę w sprawie zakupu obuwia, które wykazało niezgodność z umową (wadę).

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Konsument odzyskał zapłaconą kwotę.

Pozew o zapłatę w sprawie zakupu towaru zakupionego w komisie, który wykazał niezgodność z umową (wadę).

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Egzekucja należnej kwoty zakończona.

Powództwa dotyczące niewykonania lub

nienależytego wykonania usług.

Pozew o zapłatę w związku z nienależycie wykonana usługą turystyczną.

Sprawa w toku.

2

Pozew o zapłatę w związku z nienależycie wykonana usługą naprawy samochodu.

Sprawa w toku.

Łącznie w 2006 r. Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Kutnie zaangażowany był w 7 sprawa sądowych przygotowując pozwy
i niezbędne załączniki oraz wstępując do toczących się spraw w zakresie ochrony praw konsumentów po stronie konsumenta.

W przypadku 2 postępowań sprawy są nadal w toku.

W 5 przypadkach sąd wydał wyrok (nakaz zapłaty) korzystny dla konsumenta i konsumenci odzyskali należne im kwoty.

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Luiza Michalska 01-04-2008 12:26:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Luiza Michalska 01-04-2008
Ostatnia aktualizacja: Luiza Michalska 01-04-2008 12:26:09