Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kutnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr 41/VII/2007 z dnia 07.03.2007r. - w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2007 rok


UCHWAŁA NR 41/ VII/2007

Rady Powiatu w Kutnie

z dnia 07 marca 2007 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2007 rok.

Działając na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami z 2002 roku Dz. U. Nr 23, poz. 220; Dz. U. Nr 62, poz. 558; Dz. U. Nr 113, poz. 984; Dz. U. Nr 153, poz. 1271; Dz. U. Nr 200, poz. 1688; Dz. U. Nr 214, poz. 1806 ze zmianami z 2003 roku Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zmianami z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz. 1055; Dz. U. Nr 167, poz. 1759) oraz art. 34; art. 166 i art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami z 2005 roku Dz. U. Nr 69, poz. 962; Dz. U. Nr 169, poz. 1420 ze zmianami z 2006 roku Dz. U. Nr 45, poz. 319; Dz. U. Nr 104, poz. 708 Dz. U. Nr 170, poz. 1217, poz. 1218; Dz. U. Nr 187, poz. 1381; Dz. U. Nr 249, poz. 1832)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.1. W załączniku Nr 1 zmniejsza się dochody o kwotę 1.323.041 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 zmniejsza się wydatki o kwotę 1.323.041 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W załączniku Nr 5 zwiększa się przychody o kwotę 4.129.444 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku Nr 2 zwiększa się wydatki o kwotę 4.129.444 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Zwiększa się limit wydatków na zadania inwestycyjne o kwotę

2.128.798 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Wprowadza się Wieloletni Plan Inwestycyjny zgodnie z

załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Przedstawia się prognozę spłaty długu na 2007 rok i lata następne

zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. § 2 ust. 3 uchwały budżetowej otrzymuje następujące brzmienie:

„Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków

pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

w wysokości 12.262.107 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

2. § 3 ust. 1 uchwały budżetowej otrzymuje następujące brzmienie:

„Deficyt budżetu powiatu w wysokości 9.922.085 zł, który zostanie

pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek

i kredytów oraz nadwyżki budżetowej w kwocie 9.922.085 zł”.

3. § 10 otrzymuje następujące brzmienie:

„Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz

kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

  1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - 4.000.000 zł

  2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej

zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 10.508.064 zł.

4. W § 11 dopisuje się pkt 7 o treści:

„7. Udzielenie poręczeń i gwarancji do kwoty 4.149.753 zł”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 41/VII/2007

Rady Powiatu w Kutnie

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

Zmniejszenie dochodów

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

20 100

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

20 100

 

 

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

20 100

758

 

 

Różne rozliczenia

1 302 941

 

75801

 

Częśc oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

1 302 941

 

 

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

1 302 941

 

 

 

Ogółem

1 323 041

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr 41/VII/2007

Rady Powiatu w Kutnie

Dz.

Rozdz.

Treść

Nazwa

Zmniejszenie wydatków

758

 

 

Różne rozliczenia

357 071

 

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

357 071

 

 

oświatowa rezerwa celowa

 

357 071

801

 

 

Oświata i wychowanie

687 565

 

80130

 

Szkoły zawodowe

687 565

 

 

płace i pochodne

ZSA Mieczysławów

567 345

 

 

bieżące

ZSA Mieczysławów

120 220

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

278 405

 

85410

 

Internaty i bursy szkolne

278 405

 

 

płace i pochodne

Bursa Mieczysławów

194 144

 

 

bieżące

Bursa Mieczysławów

84 261

 

 

 

Ogółem

1 323 041

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr 41/VII/2007

Rady Powiatu w Kutnie

Treść

§

Przychody

Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

903

723 288

Nadwyżki z lat ubiegłych

957

3 406 156

Ogółem

4 129 444

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr 41/VII/2007

Rady Powiatu w Kutnie

Dz.

Rozdz.

Treść

Nazwa

Zwiększenie wydatków

600

 

 

Transport i łączność

2 094 798

 

60014

 

Drogi publiczne powiatowe

2 094 798

 

 

majątkowe

 

2 094 798

758

 

 

Różne rozliczenia

2 000 646

 

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

2 000 646

 

 

rezerwa ogólna i celowa

 

2 000 646

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

34 000

 

85403

 

Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

34 000

 

 

majątkowe

 

34 000

 

 

 

Ogółem

4 129 444

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr 41/VII/2007

Rady Powiatu w Kutnie

Dz.

Rozdz.

Nazwa zadania

Jednostka realizująca

Kwota zwiększenia wydatków

600

60014

Zwiększenie dostępności komunikacyjnej dzielnicy przemysłowej Kutna - remont wiaduktu nad torami PKP

Starostwo Powiatowe w Kutnie

1 220 298

600

60014

Zakup sprzętu mechanicznego do wykonywania robót na drogach powiatowych, w tym samochodu dostawczego

Starostwo Powiatowe w Kutnie

93 500

600

60014

Renowacja Średniowiecznego Zamku w Oporowie z poszerzeniem bazy turystyczno-edukacyjnej i poprawą dostępności komunikacyjnej

Starostwo Powiatowe w Kutnie

781 000

854

85403

Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Kutnie

17 000

854

85403

Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Kutnie

17 000

 

 

Ogółem

2 128 798


Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr 41/VII/2007

Rady Powiatu w Kutnie

Wieloletni plan inwestycyjny

Nazwa zadania

Jednostka realizująca

Okres realizacji

Łączne nakłady

Wydatki

2007

2008

2009

Renowacja Średniowiecznego Zamku w Oporowie z poszerzeniem bazy turystyczno-edukacyjnej i poprawą dostępności komunikacyjnej

Starostwo Powiatowe w Kutnie

2007-2009

17 010 000* w tym: środki zewnętrzne: 13 948 200 środki własne 3 061 800

4 338 900 w tym: środki zewnętrzne 3 557 900 środki własne 781 000

6 335 600, w tym: środki zewnętrzne 5 195 200 środki własne 1 140 400

6 335 500 w tym: środki zewnętrzne 5 195 100 środki własne 1 140 400

* koszt szacunkowy zadania

 

 

w tym dział 600 rozdz. 60014 - 9 310 000; dział 921 rozdz. 92195 - 7 700 000

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Luiza Michalska 01-04-2008 12:24:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Luiza Michalska 01-04-2008
Ostatnia aktualizacja: Luiza Michalska 01-04-2008 12:24:43