Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kutnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr 42/VII/2007 z dnia 07.03.2007r. - w sprawie przyjęcia do realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kutnowskiego na lata 2007 – 2013”


UCHWAŁA NR 42/VII/2007

RADY POWIATU W KUTNIE

z dnia 07 marca 2007 roku

w sprawie przyjęcia do realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kutnowskiego

na lata 2007 - 2013”

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i art.12 pkt 11 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592, Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz.1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz.1568 i z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 167 poz. 1759) oraz art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593, Dz. U. z 2004r. Nr 99, poz. 1001, Nr 273, poz. 2703, Dz. U. z 2005r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz.788, Nr 164, poz. 1366, Nr 179, poz. 1487, Nr 180, poz. 1493, Dz. U. z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 186, poz. 1380, Nr 249, poz. 1831, Nr 251, poz. 1844) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do realizacji „Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kutnowskiego na lata 2007 - 2013”, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

POWIATU KUTNOWSKIEGO

NA LATA 2007 - 2013

W tworzeniu „Powiatowej Strategii...” zaangażowanych

było wiele osób, instytucji i organizacji.

Wszystkim, którzy służyli nam pomocą

i wsparciem w gromadzeniu informacji i materiałów,

chcemy wyrazić najserdeczniejsze podziękowania.

Mamy nadzieję, iż niniejszy dokument

przyczyni się do rozwiązywania najtrudniejszych spraw,

jakimi są problemy społeczne.

Dziękujemy,

Henryk Paluszkiewicz
w z. Dy
rektora PCPR w Kutnie

oraz
Anna
Antczak
Marta Znyk
Autorzy „Powiatowej Strategii...”

Kutno, październik 2006 r.


SPIS TREŚCI

I. Wprowadzenie ............................................................................................................ 4

II. Diagnoza społeczno - ekonomiczna powiatu kutnowskiego .................................. 6

2.1 Charakterystyka powiatu ................................................................................................................ 6

2.1.1. Położenie geograficzne .................................................................................................................. 6

2.1.2 Demografia ...................................................................................................................................... 6

2.1.3. Służba zdrowia ............................................................................................................................... 7

2.1.4 Edukacja .......................................................................................................................................... 8

2.1.5. Kultura ........................................................................................................................................... 9

2.2 Rynek pracy w powiecie kutnowskim w latach 2003 -2005 ....................................................... 10

2.2.1 Stan bezrobocia w powiecie kutnowskim ..................................................................................... 10

2.2.2 Struktura bezrobotnych ................................................................................................................. 15

2.2.3.Rynek pracy dla osób niepełnosprawnych .................................................................................... 18

2.2.4. Działania Urzędu Pracy na lokalnym rynku pracy ...................................................................... 19

2.3 Aktualny stan pomocy społecznej i infrastruktura socjalna w powiecie kutnowskim ............ 22

2.3.1. Zadania gminy .............................................................................................................................. 22

2.3.2.Zadania powiatu realizowane przez PCPR ................................................................................... 33

2.3.2.1.Pomoc instytucjonalna ............................................................................................................... 35

2.3.2.1.1. Domy Pomocy Społecznej ..................................................................................................... 35

2.3.2.1.2. Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze ................................................................................ 44

2.3.2.2. Rodzinna opieka zastępcza ....................................................................................................... 49

2.3.2.3. Inne formy pomocy ................................................................................................................... 51

2.3.2.4. Zjawisko niepełnosprawności ................................................................................................... 53

2.3.2.4.1. Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych ................................................................. 54

2.3.1.4.2. Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych ................................................................ 61

2.3.2.4.3. Zadania realizowane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności .64

2.4 Problemy grup społecznych szczególnego ryzyka zagrożonych wykluczeniem społecznym .. 68

2.4.1.Przemoc w rodzinie ....................................................................................................................... 69

2.4.2. Zjawisko alkoholizmu .................................................................................................................. 71

2.4.3 Zjawisko przestępczości ................................................................................................................ 73

2.5. Rola i funkcjonowanie organizacji pozarządowych .................................................................. 79

III. Strategia rozwiązywania problemów społecznych powiatu kutnowskiego na lata
2007 - 2013 .................
........................................................................................................................... 83

3.1. Wizja, cele i kierunki działania w pomocy społecznej na lata 2007 - 2013 ............................ 83

3.1.1. Analiza SWOT powiatu kutnowskiego ........................................................................................ 84

3.1.2. Analiza funkcjonowania pomocy społecznej w pow. kutnowskim wg ankiety poglądowej I ..... 86

3.1.3. Proponowane kierunki działania w pomocy społecznej zgodnie z ankietą poglądową II ........... 89

3.2. Misja strategii ................................................................................................................................ 90

3.3. Główne obszary problemowe strategii ........................................................................................ 91

3.3.1. Obszar problemowy nr 1 - Bezrobocie i jego skutki ................................................................... 91

3.3.2.Obszar problemowy nr 2 - Bezpieczeństwo socjalne - system świadczeń .................................. 93

3.3.3.Obszar problemowy nr 3 - Marginalizacja grup społecznych ...................................................... 95

3.3.4. Obszar problemowy nr 4 - Kryzys funkcjonowania rodziny ...................................................... 97

3.3.5. Obszar problemowy nr 5 - Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami.100

3.4. Harmonogram realizacji strategii ............................................................................................. 104

3.5. Wdrażanie i monitorowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych w powiecie kutnowskim ......................................................................................................................................... 121

IV. Załączniki ..................................................................................................................................... 123


I. WPROWADZENIE

Zgodnie z art.19 pkt.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64 poz.593 z późn. zm.) do zadań z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez powiat należy opracowanie powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych. Już w 2000 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie będące realizatorem zadań powiatu w zakresie pomocy społecznej podjęło działania w kierunku realizacji w/w zadania. Zdiagnozowane zostało środowisko lokalne pod kątem funkcjonujących na terenie powiatu kutnowskiego instytucji, placówek, organizacji pozarządowych działających w zakresie pomocy społecznej. Określono problemy społeczne występujące w powiecie. W oparciu o zgromadzone informacje opracowana została „Strategia rozwiązywania problemów społecznych na lata 2000-2006” zatwierdzona Uchwałą Rady Powiatu nr 301/XXXVIII/2002 z dnia 15 marca 2002 roku. Opracowany i realizowany przez PCPR był również „Program pomocy dziecku i rodzinie na lata 2000-2006”. Program ten zakłada m.in. przechodzenie z instytucjonalnych do rodzinnych form opieki nad dzieckiem i rodziną, reorganizacją placówek opiekuńczo - wychowawczych, pomoc w procesie usamodzielnienia wychowanków, rozwój poradnictwa rodzinnego oraz tworzenie systemu pomocy dziecku krzywdzonemu i rodzinie. W 2004 roku z inicjatywy PCPR powstał również „Powiatowy program wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na lata 2004 - 2007”. Aby istniejące
i pojawiające się nowe problemy społeczne miały szansę na rozwiązanie, corocznie PCPR opracowuje
i przedstawia Radzie Powiatu wykaz potrzeb powiatu w zakresie pomocy społecznej.

Celem Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych jest diagnoza problemów społecznych i stworzenie systemu opartego na współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, który w miarę możliwości i posiadanych środków pozwoli na poprawę warunków bytowych lokalnej społeczności. System ten ma za zadanie organizację opieki dla rodziny i poszczególnych jej członków jak najbliżej miejsca zamieszkania. Świadczone przez służby socjalne, ale także wolontariat usługi powinny się wzajemnie uzupełniać. System ten to także zasady, sposoby i metody stosowane przez specjalistów różnych dziedzin zajmujących się rodziną w celu zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.

W budowanym systemie konieczne jest współdziałanie na szczeblu powiatowym oraz na poziomie powiat - gmina szeregu instytucji i organizacji udzielających wsparcia osobom i rodzinom wymagającym pomocy zarówno materialnej jak i dotyczącej sfery materialnej. Planowanie strategiczne nie może się odbywać bez udziału ośrodków pomocy społecznej jako jednostek pracujących bezpośrednio w terenie a więc mających najlepsze rozeznanie potrzeb osób i rodzin. Dokument ten ma spełniać rolę podwaliny pozwalającej zrealizować cele strategiczne, operacyjne i działania polityki społecznej powiatu kutnowskiego poprzez tworzenie odpowiednich projektów i programów.

Diagnoza problemów społecznych występujących na terenie powiatu kutnowskiego została dokonana w oparciu o dane uzyskane z Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Urzędu Pracy oraz innych instytucji działających na terenie powiatu.

Autorzy diagnozy dokonali usystematyzowania wiedzy o sytuacji mieszkańców powiatu
w latach 2003 - 2005 oraz o stanie zasobów instytucjonalnych, o podejmowanych dotychczas działaniach mających na celu minimalizowanie występujących problemów społecznych.

Diagnozując problemy społeczne w powiecie na plan pierwszy „wysuwa się” bezrobocie. To powoduje, że ludzie staja się bezradni i ubodzy. Dochodzi do przemocy w rodzinie i alkoholizmu, nasilają się choroby, które prowadzą do niepełnosprawności człowieka.

Dane zawarte w opracowaniu obejmują tylko środowiska, które korzystały ze świadczeń pomocy społecznej.

W związku z koniecznością realizacji zadań postawionych przed pomocą społeczną, a także koniecznością wypracowania form pomocy, niezbędne jest profesjonalne i systemowe diagnozowanie problemów w skali powiatu, opracowanie założeń jego polityki społecznej oraz przystosowanie istniejącej infrastruktury pomocowej do minimalizowania negatywnych skutków przemian społeczno - gospodarczych oraz do wspomagania mechanizmów przystosowania społecznego. Dzięki strategii będzie możliwe zaplanowanie rozwoju różnych obszarów polityki społecznej i racjonalne podejmowanie działań na rzecz podnoszenia jakości życia mieszkańców naszego powiatu. Wyłoniono 5 obszarów problemowych:

  • Bezrobocie i jego skutki

  • System świadczeń i opieki socjalnej

  • Marginalizacja grup społecznych

  • Kryzys funkcjonowania rodziny

  • Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Niniejsza Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kutnowskiego na lata 2007-2013 jest spójna ze „Strategicznym Planem Zadań - Powiat Kutnowski 2002-2006” oraz „Strategią rozwoju polityki społecznej województwa łódzkiego”.

Ideą opracowania jest nadanie „Strategii...” cech dokumentu otwartego, podatnego na zmiany wynikające z prowadzonego monitoringu: zjawisk społecznych rodzących zapotrzebowanie na pomoc społeczną i potrzeb oraz aktualnej sytuacji społeczno - gospodarczej w powiecie.


II. DIAGNOZA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA POWIATU KUTNOWSKIEGO

2.1. Charakterystyka powiatu.

2.1.1. Położenie geograficzne

Powiat Kutnowski położony jest w samym centrum Polski, pomiędzy dużymi aglomeracjami: Łodzią, Warszawą i Poznaniem. Po reformie administracyjnej kraju powiat leży w województwie łódzkim, przed reformą znajdował się w województwie płockim.

Na powiat składa się 11 gmin, w tym 1 miejska - Kutno, 2 miejsko-wiejskie: Żychlin i Krośniewice oraz 8 wiejskich: Bedlno, Dąbrowice, Krzyżanów, Kutno, Łanięta, Ostrowy, Oporów i Strzelce.

Centrum powiatu stanowi Kuto liczące około 48 tysięcy mieszkańców.

Powiat Kutnowski graniczy z 5 powiatami: łęczyckim, gostynińskim, włocławskim, kolskim oraz łowickim i 3 województwami: wielkopolskim, kujawsko-pomorskim i mazowieckim.

Przemysł w regionie kutnowskim zlokalizowany jest zarówno w miastach jak i na terenie gmin wiejskich, ponieważ powstał na bazie naturalnej jaką jest rolnictwo. Użytki rolne stanowią 85% powierzchni, w tym 90% to grunty orne, większość II i III klasy. Produkuje się przede wszystkim pszenicę, żyto, ziemniaki i burak cukrowy. Rozdrobnienie gospodarstw przeszkadza w wykorzystaniu naturalnych bardzo dobrych warunków glebowych.

Coraz poważniejszą rolę zaczyna odgrywać przemysł, gdzie dominują zakłady farmaceutyczne, elektroniczne, rolno-przetwórcze, transportowe.

Powiat posiada jedną z najniższych lesistości w Polsce, zaledwie 4,8 %.

2.1.2. Demografia

Powiat Kutnowski charakteryzuje stosunkowo wysoka gęstość zaludnienia w porównaniu
z sąsiadującymi powiatami. Zamieszkuje go 105.584 ludności (stan na dzień 31.12.2004 r. GUS),
w tym: w miastach 61.915 osób (58,6%) oraz na wsi 43.669 osób (41,4%).

W strukturze ludności wg płci zaznacza się na terenie powiatu nieznaczna przewaga kobiet. Dominującą grupą wiekową stanowią osoby w wieku produkcyjnym tj. kobiety 20-59 lat, mężczyźni 20-64 lat (63.585 osób) ok. 60,2 % ogółu mieszkańców.

Tabela nr 1. Ludność wg płci, gmin, powiatów i województw w 2004 r. (stan w dniu 31.12.2004r. GUS)

L.p.

Wyszczególnienie

Ogółem

Mężczyźni

Kobiety

MIASTA

WIEŚ

razem

mężczyźni

kobiety

razem

mężczyźni

kobiety

I.

Województwo Łódzkie

2.587.702

1.233.746

1.353.956

1.674.882

780.627

894.255

912.820

453.119

459.701

1.

Powiat Kutnowski

105.584

50.851

54.733

61.915

29.175

32.740

43.669

21.676

21.993

1.1.

m. Kutno

48.141

22.591

25.550

48.141

22.591

25.550

-

-

-

1.2.

m i g. Krośniewice

9.161

4.457

4.704

4.753

2.271

2.482

4.408

2.186

2.222

1.3.

m i g. Żychlin

13.230

6.358

6.872

9.021

4.313

4.708

4.209

2.045

2.164

1.4.

g. Bedlno

6.285

3.148

3.137

-

-

-

6.285

3.148

3.137

1.5.

g. Dąbrowice

2.121

1.043

1.078

-

-

-

2.121

1.043

1.078

1.6.

g. Krzyżanów

4.554

2.276

2.278

-

-

-

4.554

2.276

2.278

1.7.

g. Kutno

8.388

4.171

4.217

-

-

-

8.388

4.171

4.217

1.8.

g. Łanięta

2.684

1.395

1.289

-

-

-

2.684

1.395

1.289

1.9.

g. Nowe Ostrowy

3.944

1.893

2.051

-

-

-

3.944

1.893

2.051

1.10.

g. Oporów

2.804

1.381

1.423

-

-

-

2.804

1.381

1.423

1.11.

g. Strzelce

4.272

2.138

2.134

-

-

-

4.272

2.138

2.134

Źródło: Urząd Statystyczny w Łodzi

Zagęszczenie ludności wynosi 119 osób/ km2.

Prognozuje się systematyczny spadek liczby mieszkańców. Przyczyną tego może być ujemny przyrost naturalny oraz odpływ ludności z powiatu.

Tabela nr 2. Liczba urodzin i zgonów w 2005 r.

Ogółem

Miasto

Wieś

kobiety

mężczyźni

kobiety

mężczyźni

NARODZINY

875

267

225

210

173

492

383

ZGONY

1234

301

336

253

344

637

597

Źródło: Urząd Statystyczny w Łodzi

2.1.3. Służba zdrowia

Na terenie powiatu kutnowskiego funkcjonuje szpital powiatowy posiadający 14 oddziałów
(3 oddziały chorób wewnętrznych- 110 łóżek, endokrynologiczny- 14 łóżek, nefrologiczny-
15 łóżek, dermatologiczny- 20 łóżek, neurologiczny- 32 łóżka, intensywna terapia - 12 łóżek, rehabilitacyjny 25 łóżek, pediatryczny- 30 łóżek, neonatologiczny- 30 łóżek, ginekologiczno-położniczy - 60 łóżek, chirurgiczny- 43 łóżka, urazowo-ortopedyczny- 35 łóżek).

Ponadto funkcjonuje w strukturach szpitala Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy z 30 łóżkami.

Szpital zatrudnia 73 lekarzy w tym 56 na pełnych etatach. Ponadto na terenie poszczególnych gmin funkcjonują przychodnie, ośrodki zdrowia oraz prowadzone są niepubliczne praktyki lekarskie
i gabinety prywatne. Na dzień 31.12.2004 roku w powiecie kutnowskim zarejestrowanych były
43 zespoły opieki zdrowotnej oraz 26 praktyk lekarskich.

Głównym zagrożeniem mieszkańców powiatu kutnowskiego są choroby układu krążenia, nowotwory, choroby układu oddechowego, wypadki i urazy oraz choroby psychiczne. W powiecie kutnowskim funkcjonuje również Zakład Opiekuńczo - Leczniczy „Sosenka” w Kutnie ul. Wyszyńskiego 14a, którego organem prowadzącym jest „ZOZ Profilaktyka”. Przebywają w nim osoby, które z przyczyn zdrowotnych wymagają całodobowej opieki i wzmożonych usług lekarskich i pielęgnacyjnych, lecz nie wymagają hospitalizacji.

Na terenie powiatu kutnowskiego swoją działalność prowadzi Hospicjum Kutnowskie, które świadczy usługi: opiekę i wsparcie w środowisku osób przewlekle chorych, w tym głównie z chorobą nowotworową.

2.1.4. Edukacja

Według danych na dzień 31.12.2005 r. w powiecie kutnowskim funkcjonuje 14 przedszkoli, 38 szkół podstawowych, 15 szkół gimnazjalnych, 10 szkół ponadgimnazjalnych, w tym 7 w mieście Kutno.

Liczbę szkół i uczniów przedstawia poniższa tabela:

Tabela nr 3. Liczba placówek oświatowych

Nazwa miasta, gminy

Przedszkola

Szkoły podstawowe

Gimnazja

Szkoły ponadgimnazjalne

Szkoły ponadgimnazjalne dla dorosłych

Ogółem

Liczba placówek

Liczba dzieci

Liczba placówek

Liczba dzieci

Liczba placówek

Liczba dzieci

Liczba placówek

Liczba dzieci

Liczba placówek

Liczba osób

Liczba placówek

liczba osób

Kutno- miasto

6

461

5

2.776

3

1.722

7

3.550

CKU

ŻAK

1.140

86

23

9.735

Kutno- gmina

-

-

6

689

3

383

-

-

-

-

9

1.072

Bedlno- gmina

-

-

5

492

1

312

-

-

1

70

7

874

Dąbrowice- gmina

1

24

1

197

1

93

-

-

1

53

4

367

Krośniewice- gmina

1

113

4

760

1

418

1

250

-

-

7

1.541

Krzyżanów- gmina

-

-

4

340

1

174

1

250

-

-

6

764

Łanięta- gmina

1

32

1

167

1

63

-

-

-

-

3

262

Oporów- gmina

-

-

3

270

1

128

-

-

-

-

4

398

Ostrowy- gmina

1

24

2

348

1

188

-

-

-

-

4

560

Strzelce- gmina

2

46

2

348

1

207

-

-

-

-

5

601

Żychlin- miasto i gmina

2

189

5

863

1

477

2

5.662

-

-

10

7.191

RAZEM

14

889

38

7.250

15

4.165

11

9.712

4

1.349

82

23.365

Źródło: Informacja Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kutnie

Ponadto na terenie powiatu funkcjonują w Kutnie dwa Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze
z liczbą 308 dzieci oraz 1 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Nowej Wsi dla 47 uczniów. Młodzież niepełnosprawna - 24 osób realizuje obowiązek szkolny w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wychowawczym „Niezabudka” w Kutnie.

Kształtowanie młodzieży dorosłej odbywa się z Zakładzie Doskonalenia Zawodowego
oraz w Liceach Ogólnokształcących dla dorosłych. Łącznie naukę w tych placówkach pobiera
589 osób. W Kutnie od wielu lat funkcjonuje Państwowa Szkoła muzyczna I i II stopnia im. Karola Kurpińskiego.

Swoją siedzibę w Kutnie maja również szkoły wyższe - Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej, jak również zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego.

W Kutnie od wielu lat funkcjonuje Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Karola Kurpińskiego.

2.1.5. Kultura

Rozpowszechnianiem kultury na terenie powiatu zajmują się ośrodki kultury, tj.: Młodzieżowy Dom Kultury i Dom Kultury w Kutnie, MGOK w Żychlinie i Krośniewicach oraz Gminne Ośrodki Kultury w Strzelcach, Krzyżanowie i Bedlnie.

Ponadto organizatorem różnego rodzaju imprez kulturalnych na terenie powiatu zajmują się liczne organizacje pozarządowe. Do animatorów życia kulturalnego należy zaliczyć również zespoły muzyczne, twórców ludowych oraz liczne instytucje i placówki zajmujące się organizowaniem wystaw czy czytelnictwem.

Ważną placówką wychowania pozaszkolnego funkcjonującą na terenie powiatu jest Młodzieżowy Dom Kultury w Kutnie prowadzony przez Powiat Kutnowski. W placówce funkcjonują dwa działy - artystyczny oraz nauki, techniki i sportu. Uczestnicy zajęć to dzieci i młodzież w liczbie 1226 osób skupionych w 81 grupach, kołach, sekcjach, zespołach artystycznych, naukowych
i technicznych. Spośród ogółu uczestników ponad 400 osób to młodzież z 14 wiejskich szkół, objęta od sześciu lat specjalnym programem wyrównywania szans edukacyjnych i kulturowych dla młodzieży
z obszarów wiejskich w ramach którego realizowane są zadania w konkursie MEiN „Janko Muzykant”. Wśród działań podjętych przez placówkę w zakresie zapewnienia równych szans uczestnictwa
w rozwijaniu swych zainteresowań i talentów istotnych zaliczyć należy udział w rozmaitych formach pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych i wychowawczych. W zajęciach udział biorą wychowankowie szkół specjalnych funkcjonujących na terenie powiatu kutnowskiego.


2.2. Rynek pracy w powiecie kutnowskim w latach 2003-2005

Jedną z najczęstszych przyczyn korzystania ze świadczeń pomocy społecznej jest bezrobocie. Brak pracy powoduje stałe obniżanie się standardu życia osób i rodzin nim dotkniętych oraz rozszerzanie się obszaru patologii społecznej. Bezrobocie przyczynia się do zubożenia materialnego,
w bezpośredni sposób wpływa na poziom życia rodzin, wywiera negatywne skutki dezintegrując rodzinę. Bezrobocie spycha rodziny na margines społeczny. W najtrudniejszej sytuacji są rodziny długotrwale korzystające z systemu wsparcia socjalnego z powodu, np. niskich dochodów, wielodzietności, inwalidztwa. Dodatkowo utrata zatrudnienia i trudności finansowe prowadza w takich rodzinach do ograniczenia wydatków nawet na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Stan funkcjonowania rodziny pogarsza się proporcjonalnie do okresu pozostawania bez pracy. Przejawia się to problemami zdrowotnymi: pogarsza się stan zdrowia fizycznego (wzrost zapadalności na choroby serca, gruźlicę płuc, brak środków na leczenie i badania) i psychicznego (apatia, przygnębienie, leki, obawy, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, choroby psychiczne), problemami opiekuńczo- wychowawczymi, przemocą czy zanikiem autorytetu rodzicielskiego. Bardzo często w rodzinach bezrobotnych występuje izolacja od środowiska społecznego, zerwane kontakty towarzyskie i rodzinne. Bezrobocie powoduje osłabienie więzi międzyludzkich. Często bezrobotni skłonni są do pasożytniczego trybu życia. Dzieci z rodzin bezrobotnych często z opóźnieniem startują w dorosłe życie, maja trudności z ekonomicznym i społecznym usamodzielnieniem się. Zdarza się przejecie przez dzieci negatywnych wzorców osobowych, nawet dziedziczenie statusu bezrobotnego. Występujące liczne problemy w różnych aspektach życia, niemożność właściwego wypełniania ról społecznych, mogą prowadzić do rozpadu rodziny.

Problem bezrobocia jest powszechny, a jego ujemne skutki zauważalne są we wszystkich sferach życia osób bezrobotnych i ich rodzin, maja wpływ na ich postawy i zachowania.

2.2.1. Stan bezrobocia w powiecie kutnowskim

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Luiza Michalska 01-04-2008 12:24:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Luiza Michalska 01-04-2008
Ostatnia aktualizacja: Luiza Michalska 01-04-2008 12:24:04