Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kutnie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr 34/V/2007 z dnia 31.01.2007r. - w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kutnowskiego na 2007 rok


Uchwała Nr 34/V/2007

Rady Powiatu w Kutnie

z dnia 31 stycznia 2007 roku

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kutnowskiego na 2007 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 ze zmianami z 2002 roku Dz. U. Nr 23, poz. 220; Dz. U. Nr 62, poz. 558; Dz. U. Nr 113, poz. 984; Dz. U. Nr 153, poz. 1271; Dz. U. Nr 200, poz. 1688; Dz. U. Nr 214, poz. 1806 ze zmianami z 2003 roku Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zmianami z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz. 1055) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 ze zmianami z 2005 roku Dz. U. Nr 69, poz. 962; Dz. U. Nr 169, poz. 1420 ze zmianami z 2006 roku Dz. U. Nr 45, poz. 319; Dz. U. Nr 104, poz. 708; Dz. U. Nr 170, poz. 1217, poz. 1218; Dz. U. Nr 187, poz. 1381; Dz. U. Nr 249, poz. 1832 )

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 72.315.184 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 78.107.825 zł, zgodnie z załącznikiem

nr 2.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne w wysokości 11.819.622 zł, zgodnie

z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z

funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 11.646.122 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 5.792.641 zł, który zostanie pokryty

przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie 520.000 zł

2) zaciąganych pożyczek w kwocie 8.657.282 zł

3) spłat udzielonych pożyczek w kwocie 845.982 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 10.023.264 zł, rozchody w wysokości

4.230.623 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 72.756 zł

2) celowe w wysokości - 1.374.894 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 5. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i

innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 6.156.097 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

w wysokości 14.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie

porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w

wysokości 3.629.039 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. 1. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych

zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 6.156.097 zł, zgodnie z

załącznikiem nr 9.

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

w kwocie 14.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

3. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie

porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie

455.088 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 7. 1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla gospodarstw pomocniczych

jednostek budżetowych: przychody - 404.300 zł; wydatki - 403.700 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 13.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych

jednostek budżetowych: dochody - 226.600 zł; wydatki - 226.600 zł, zgodnie z

załącznikiem nr 14.

§ 8. 1. Dotacje podmiotowe dla:

1) powiatowych instytucji kultury na łączną kwotę - 656.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 15/1;

2) działających na terenie powiatu publicznych

i niepublicznych szkół i placówek oświatowo -

wychowawczych w wysokości - 1.975.381 zł,

godnie z załącznikiem nr 15/2;

3) innych podmiotów w wysokości - 858.950 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 15/3.

§ 9. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) przychody - 300.000 zł

2) wydatki - 300.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 16.

2. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki

Zasobem Geodezyjnym i kartograficznym w wysokości:

1) przychody - 340.000 zł

2) wydatki - 540.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i

pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - 4.000.000 zł

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - 5.792.641 zł.

§ 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

 1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na

pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do

wysokości 4.000.000 zł;

2) zaciągania zobowiązań:

 1. na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z załącznika nr 4;

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla

zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2008

roku.

 1. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień

wydatków między działami;

 1. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do

dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów

własnych i wydatków nimi finansowanych;

 1. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania

zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w następnym roku jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działalności jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;

 1. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w

innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 12. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu powiatu na koniec 2007 roku i lata

następne, zgodnie z załącznikiem nr 18.

§ 13. Załącza się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z

załącznikiem nr 19.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od

1stycznia 2007 roku i podlega publikacji wraz z załącznikami.

Zasady konstrukcji budżetu na 2007 rok

Budżet opracowano w oparciu o informację o wielkościach subwencji ogólnych dla powiatu kutnowskiego i dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2007 rok przekazane przez Ministra Finansów pismem Nr ST4-4820/712/2006/1892 z dnia 11 października 2006 roku.

Wielkość dotacji na 2007 rok ustalono w oparciu o pismo Wojewody Łódzkiego Nr FN.I-3010-14/P/2007 z dnia 24 października 2006 roku.

Wielkość udziału w podatku dochodowym od osób prawnych ustalono na podstawie przewidywanego wykonania 2006 roku.

Dochody własne zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2006 roku oraz kalkulację w szczególności z tytułu:

 • odpłatności mieszkańców domów pomocy społecznej uwzględniając przewidywaną liczbę mieszkańców;

 • odpłatność z zakresu komunikacji ustalono w oparciu o aktualne stawki opłat i przewidywane do realizacji zadania;

 • dochody z tytułu pobytu w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych zaplanowano w oparciu o zawarte porozumienie między jednostkami samorządu terytorialnego;

 • pomoc finansową z Miasta Kutno zaplanowano w oparciu o umowę zawartą w dniu 26 września 2006 roku na kwotę 2.468.327,51 zł.

W projekcie uwzględniono realizację zadań przyjętych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym - „Zwiększenie dostępności komunikacyjnej dzielnicy przemysłowej Kutna - remont wiaduktu nad torami PKP”.

Zwiększono plan wydatków płacowych o 2% w stosunku do 2006 roku dla wszystkich jednostek dla których powiat jest organem prowadzącym z wyjątkiem wynagrodzeń opartych o kwotę bazową ustaloną w budżecie państwa (wynagrodzenia nauczycieli), których wzrost jest odrębnie określony i dla pracowników administracji rządowej tj.: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej i Inspekcji Nadzoru Budowlanego nie przewiduje się wzrostu płac.

INFORMACJA O MIENIU POWIATU

W latach 2000 - 2006 Wojewoda Łódzki wydał decyzje w sprawie przekazania mienia ruchomego i nieruchomego Powiatowi Kutnowskiemu na ogólna kwotę

73.913.064 zł.

Na dzień 31 października 2006 roku Powiat Kutnowski posiada prawo

własności do następującego mienia:

I. Nieruchomość zabudowana

- SPZOZ w Kutnie ul. Kościuszki 52

- Przychodnia „ Medyk” w Kutnie ul. Grunwaldzka 2

- Przychodnia „ Eskulap „ w Kutnie ul. Mickiewicza 2

- Przychodnia w Śleszynie gm. Żychlin

Mieniem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kutnie gospodaruje jednostka na podstawie art. 53 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej o nieodpłatnym użytkowaniu

II. Nieruchomości zabudowane i inne ruchomości i środki trwałe:

 1. Dom Pomocy Społecznej w Kutnie ul. Oporowska 21

 2. Dom Pomocy Społecznej w Kutnie ul. Krzywoustego 11

 3. Dom Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej gm. Łanięta

 4. Dom Pomocy Społecznej w Pniewie gm. Bedlno

 5. Dom Pomocy Społecznej w Wojszycach gm. Bedlno

 6. Placówka Opiekuńczo Wychowawcza „ Tęcza „ w Kutnie ul. Karłowicza

 7. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza „ Nadzieja” w Żychlinie ul. Dobrzelińska

 8. I Liceum Ogólnokształcące i. Jana Kasprowicza w Kutnie ul. Okrzei 1a.

 9. II Liceum Ogólnokształcące im. J.H. Dąbrowskiego w Kutnie ul. Dąbrowskiego 1

 10. Zespół Szkół Nr 4 Kutno - Azory

 11. Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica oraz Warsztaty Szkolne przy ZS Nr 1 w Kutnie ul. Oporowska 7

 12. Zespół Szkół Nr 3 w Kutnie ul. Kościuszki 24.

 13. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Kutnie ul. Kościuszki 11

 14. Zespół Szkół Nr 1 oraz Warsztaty Szkolne przy ZS Nr 1 w Żychlinie ul. Narutowicza 84 a

 15. Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości w Mieczysławowie gm. Krzyżanów

 16. Starostwo Powiatowe w Kutnie przy ul. Kościuszki 16 i Królowej Jadwigi 7 ( siedziby )

 17. Młodzieżowy Dom Kultury w Kutnie ul. Staszica 8

 18. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Nowej Wsi gm. Kutno

 19. Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kutnie ul. Przemysłowa 6

 20. Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Słabo Słyszących w Kutnie ul. Kościuszki 24

21.Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kutnie

22.Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie ul. Wyszyńskiego 11

23.Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie ul. Oporowka 7

24.Bursa z siedzibą w Mieczysławowie gm. Krzyżanów

25.Bursa Nr 1 w Kutnie ul. Kościuszki 24.

26.Muzeum im. J. Dunin Borkowskiego w Krośniewicach

27.Muzeum Zamek w Oporowie.

W 2006 roku Powiat Kutnowski decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 21 sierpnia 2006 roku nabył nieodpłatnie nieruchomość niezabudowaną w Kutnie przy ul. Wyszyńskiego 11.( PUP w Kutnie).

W latach 2004 - 2006 Wojewoda Łódzki wydał decyzje stwierdzające nabycie z mocy prawa przez Powiat Kutnowski własności nieruchomości zajętych pod drogi publiczne - powiatowe na łączną powierzchnię 437,8537 ha

- gm. Oporów - 45,8700 ha

- gm. Strzelce - 78,6821 ha

- gm. Krzyżanów 40,2238 ha

- gm. Dąbrowice - 35,5400 ha

- gm. Bedlno - 104,5540 ha

- gm. Kutno - 92,1700 ha

m. Kutno - 0,0660 ha

W latach 2001 - 2006 uregulowano stan prawny nieruchomości gruntowych stanowiących drogi publiczne powiatowe w drodze zasiedzenia na łączna powierzchnię 40,7488 ha

- gm. Strzelce - 4,5586 ha

- gm. Krzyżanów - 5,5928 ha

- gm. Kutno - 6,5507 ha

- m. Kutno - 24,0467 ha

W latach 2005 - 2006 Decyzją Zarządu Powiatu w Kutnie wygaszono trwały zarząd ustanowiony na rzecz Zespołu Szkół Nr 1 w Kutnie ul. Oporowska 7, na nieruchomości oznaczonej nr 810/9 o powierzchni 2,9736 i ustanowiono na tej nieruchomości trwały współrzarząd na rzecz Zespołu Szkół Nr 1 w Kutnie w 90 % i na rzecz Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie w 10 %.

W 2006 roku Decyzją Zarządu Powiatu w Kutnie wygaszono trwały zarząd ustanowiony na rzecz Domu Pomocy Społecznej we Franciszkowie na nieruchomości oznaczonej nr 120/1 i 112/2 o łącznej powierzchni 4,47 ha i ustanowiono trwały zarząd na czas nieoznaczony na przedmiotowej nieruchomości na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej w związku z przekształceniem Uchwałą Rady Powiatu w Kutnie Domu Pomocy Społecznej we Franciszkowie w Filię Domu Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej.

W 2006 roku Decyzją Zarządu Powiatu w Kutnie wygaszono trwały zarząd ustanowiony na rzecz I Liceum Ogólnokształcącego i. Gen. H. Dąbrowskiego do części nieruchomości oznaczonej nr 799/7 o powierzchni 0,0695 ha

( powstałej z podziału działki nr 799/3 o powierzchni 1,3260 ha ) i ustanowiono trwały zarząd na czas nieoznaczony na nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr 799/7 o powierzchni 0,0695 ha na rzecz Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kutnie ul. Dąbrowskiego 1.

W 2006 roku sprzedano 2 nieruchomości zabudowane budynkami garażowymi, położone w Mieczysławowie gm. Krzyżanów na rzecz najemców tych garaży.

Na dzień 31 października 2006 roku Powiat Kutnowski posiada 100% udziałów w spółce prawa handlowego pod nazwą „Szpital Kutnowski”, która to spółka powołana była aktem założycielskim („A” Nr 10366/2004 z dnia 14.12.2004 roku) i nie została w terminie sześciu miesięcy zgłoszona do sądu rejestrowego, w związku z powyższym uległa rozwiązaniu.

III. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , najmu dzierżawy składników majątkowych, realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami i za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości na dzień 31 października stanowią kwotę 624.578 zł.

Na 2007 rok zaplanowano dochody na kwotę 650.143 zł, w tym ze sprzedaży składników majątkowych 19.710 zł, najmu i dzierżawy składników majątkowych 448.726 zł, z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 163.790 zł i z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 17.917 zł, co ma odzwierciedlenie w załączniku nr 1 do przedstawionego projektu.

Dochody

Na dochody ogółem w kwocie 72.315.184

Składają się:

I. Dotacje celowe

w tym na zadania bieżące zlecone ustawami: 14.813.130

 1. na zadania realizowane przez powiat 6.123.597

 2. na zadania realizowane przez powiat na podstawie

porozumień z organami administracji rządowej 14.000

3) na zadania własne powiatu 8.675.533

Na wydatki inwestycyjne 32.500

II. Subwencja ogólna 33.748.016

w tym:

1) część wyrównawcza subwencji ogólnej 3.380.361

w tym:

 • kwota podstawowa 3.018.081

 • kwota uzupełniająca 362.280

2) część równoważąca subwencji ogólnej 1.375.119

3) część oświatowa subwencji ogólnej 28.992.536

III. Dochody własne 23.721.538

w tym:

 1. udział powiatu w podatku dochodowym

od osób fizycznych 9.293.733

 1. udział powiatu w podatku dochodowym

od osób prawnych 430.000

 1. odpłatność mieszkańców domów pomocy

społecznej 3.131.997

4) odpłatność z zakresu zadań komunikacji 1.517.000

5) odpłatność z mienia powiatu (użytkowanie, najem,

sprzedaż) 486.353

6) częściowy zwrot środków z Unii Europejskiej

z realizacji zadania inwestycyjnego 4.056.997

7) inne dochody własne 4.805.458

z tego:

 • pomoc finansowa Miasta Kutno na realizację

inwestycji 2.468.328

 • realizacji zadań z zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych ustawami 163.790

 • dotacje powiatów i gmin za pobyt dzieci w

placówkach opiekuńczo-wychowawczych

i rodzinach zastępczych 515.870

 • środki z Funduszu Pracy (7% limitu funduszu

wg algorytmu za obsługę) 361.060

 • na realizację programów stypendialnych

dla uczniów i studentów 615.985

- odpłatność za wyżywienie i pobyt w bursach 220.000

Część opisowa do wydatków Powiatu Kutnowskiego na 2007 rok

Wydatki zgodnie z załącznikiem nr 2 zaplanowano na ogólną kwotę 78.107.825 zł, w tym wydatki bieżące 63.022.784 zł, na dotacje 3.265.419 zł i na wydatki majątkowe 11.819.622 zł.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01005 - Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, zaplanowano wydatki w kwocie 37.000 zł na modernizację ewidencji gruntów i aktualizacje użytków rolnych.

Dział 020 - Leśnictwo

Rozdz. 02001 - Gospodarka leśna, zaplanowano wydatki w kwocie 75.530 zł na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe, zaplanowano wydatki na ogólną kwotę 13.595.362 zł, w tym wydatki majątkowe na kwotę 11.646.122 zł przeznaczone na realizację zadania pod nazwą „Zwiększenie dostępności komunikacyjnej dzielnicy przemysłowej Kutna - remont wiaduktu nad torami PKP”, co prezentuje załącznik nr 3.

Kwotę 1.949.240 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie dróg, w tym na zimowe utrzymanie dróg i ubezpieczenie dróg.

Ponadto wskazana jest dalsza współpraca z gminami w zakresie remontu dróg powiatowych, min. z Miastem Kutno na wstępnie uzgodnione ulice: 29-go Listopada i Grunwaldzką.

Dział 630 - Turystyka

Rozdz. 63095 - Pozostała działalność, zaplanowano kwotę 2.300 zł jako rezerwę celową, która jest omówiona w załączniku nr 12.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zaplanowano wydatki w kwocie 109.185 zł, w tym na utrzymanie mienia powiatu 68.000 zł, a na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 41.185 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdz. 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne), zaplanowano wydatki na zadanie realizowane z zakresu administracji rządowej w kwocie 42.000 zł, w tym na wektoryzację rastów map sytuacyjno wysokościowych i na ustalenie granic dla celów ewidencji gruntów.

Rozdz. 71015 - Nadzór budowlany, zaplanowano wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 223.420 zł, w tym na wydatki majątkowe 3.500 zł, co omawia załącznik nr 3 oraz kwotę 219.920 zł na wydatki bieżące, w tym kwota 178.308 zł to płace i pochodne.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie, na wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę 234.342 zł, w tym na płace i pochodne 202.498 zł.

Rozdz. 75019 - Rady powiatów na wydatki bieżące związane z pracą rady powiatu zaplanowano wydatki w kwocie 342.558 zł, w tym na diety radnych 296.208 zł tj:. z 2% wzrostem w stosunku do wypłat w 2006 roku, tj:. o wskaźnik wzrostu przyjęty dla płac w placówkach dla których powiat kutnowski jest organem prowadzącym.

Rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe, zaplanowano wydatki w kwocie 5.813.216 zł, w tym 141.000 zł to wydatki majątkowe określone w załączniku nr 3, a 5.672.216 zł to wydatki bieżące. Płace i pochodne zaplanowano w kwocie 3.854.452 zł tj:. z 2% wzrostem.

W ramach pozostałych wydatków bieżących zaplanowano kwotę 820.000 zł na zakup tablic i druków komunikacyjnych.

Zarząd Powiatu zobowiązuje się do stworzenia strategii powiatu i planu rozwoju lokalnego, stworzenie dokumentacji i wieloletniego planu inwestycyjnego w czasie zapewniającym właściwe wykorzystanie środków zewnętrznych. Środki na te cele pochodzić będą z nadwyżki budżetowej i uwalnianych środków w trakcie roku budżetowego.

Rozdz. 75045 - Komisje poborowe, zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 32.000 zł, w tym z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 18.000 zł, a z tytułu porozumień między jednostkami administracji rządowej 14.000 zł.

Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zaplanowano wydatki w kwocie 75.000 zł, w tym na konferencje prasowe i audycje w radio i TV, na organizowanie spotkań przedstawicieli samorządów na udział w targach, wystawach itp.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75411 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, zaplanowano w kwocie 3.662.400 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 19.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3, a wydatki bieżące w kwocie 3.643.400 zł, w tym 2.846.750 zł.

Rozdz. 75414 - Obrona cywilna, zaplanowano wydatki w kwocie 10.793 zł, w tym 10.000 zł na wydatki majątkowe określone w załączniku nr 3 oraz wydatki bieżące w kwocie 793 zł przeznaczone na abonament telewizyjny i usługi serwisowe programu „OZYRYS”.

Rozdz. 75495 - Pozostała działalność, zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 8.350 zł na działalność Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego i na realizację programu - organizację prelekcji o tematyce związanej z ochroną przeciwpożarową i udzielaniem pierwszej pomocy.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, zaplanowano kwotę 188.650 zł na spłatę odsetek: od kredytu zaciągniętego w ING Banku Śląskim w Łodzi i od pożyczki zaciągniętej na prefinansowanie zadania inwestycyjnego w BGK Oddział w Łodzi.

Rozdz. 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, zaplanowano kwotę 825.000 zł zgodnie z poręczeniem udzielonym przez powiat kutnowski Bankowi Polskiej Spółdzielczości S.A. Oddział w Łodzi do kredytu obrotowego dla SP ZOZ w Kutnie.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe, zaplanowano kwotę 729.600 zł, szczegółowo rezerwy opisuje załącznik nr 12.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zaplanowano wydatki na ogólną kwotę 22.957.920 zł, w tym wydatki bieżące 21.524.067 zł i dotacje w kwocie 1.433.853 zł. Szczegółowy podział dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół prowadzonych przez inne podmioty niż powiat kutnowski prezentuje załącznik nr 15/2.

Wydatki na płace i pochodne stanowią kwotę 17.632.246 zł, w tym zaplanowano wzrost wydatków na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi w wysokości 2%. Fundusz zdrowotny został zaplanowany w kwocie 23.755 zł. Na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano 131.977 zł, a na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli i emerytów zaplanowano kwotę 149.818 zł.

Szczegółowy podział wydatków dla poszczególnych placówek prezentuje załącznik.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdz. 85149 - Programy polityki zdrowotnej, zaplanowano wydatki w kwocie 5.750 zł w ramach rezerwy celowej określonej w załączniku nr 12.

Rozdz. 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zaplanowano kwotę 1.736.700 zł w ramach wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na opłaceniu składek za bezrobotnych i dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

Szczegółowy podział środków dla poszczególnych jednostek realizujących zadanie prezentuje załącznik.

Rozdz. 85195 - Pozostała działalność, zaplanowano kwotę 1.000 zł na bieżące wydatki.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze, zaplanowano wydatki w kwocie 3.131.590 zł, w tym 461.765 zł dotacji dla Caritas w Łowiczu, co prezentuje załącznik nr 15/3. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 2.669.825 zł, szczegółowy podział dla poszczególnych jednostek prezentuje załącznik.

W ramach kwoty 1.703.607 zł zaplanowano 2% wzrost wynagrodzeń.

Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej, zaplanowano wydatki na kwotę 11.807.530 zł, w tym rezerwa celowa w kwocie 653.000 zł opisana w załączniku nr 12. Podział wydatków bieżących dla poszczególnych domów prezentuje załącznik wydatków. Kwota 8.172.736 zł zawiera 2% wzrost wynagrodzeń.

Rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze, zaplanowano wydatki w kwocie 2.273.640 zł, w tym dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 109.173 zł. Szczegółowy podział dotacji prezentuje załącznik nr 11.

Wynagrodzenie dla rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego i zastępczych rodzin zawodowych zaplanowano w kwocie 118.478 zł.

Rozdz. 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie, zaplanowano wydatki w kwocie 605.139 zł, w tym na płace i pochodne 527.028 zł. Kwota powyższa zawiera 2% wzrost w stosunku do roku 2006.

Rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, zaplanowano wydatki na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Domu Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska 27 w kwocie 50.100 zł, w tym na płace i pochodne kwotę 43.610 zł.

Rozdz. 85233 - Dokształcanie i doskonalenie rodziny, zaplanowano kwotę 7.241 zł dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na podstawie Karty Nauczyciela.

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność, zaplanowano wydatki na pomoc materialną dla studentów stanowi kwotę 31.620 zł, co prezentuje załącznik nr 4 i nr 8.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, zaplanowano wydatki na kwotę 151.050 zł, w tym 138.990 zł na płace i pochodne. Zadanie jest realizowane w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Rozdz. 85333 - Powiatowe urzędy pracy, zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2.066.328 zł, w tym wynagrodzenia w kwocie 1.830.764 zł tj.: z 2% wzrostem w stosunku do 2006 roku.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki zaplanowano na ogólną kwotę 6.482.561 zł, w tym dotacje dla placówek niepublicznych 541.528 zł, co prezentuje załącznik nr 15/2. Wydatki dla placówek prowadzonych przez powiat kutnowski stanowi kwotę 5.936.033 zł, w tym płace i pochodne 3.792.206 zł obejmujące 2% wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi. Wydatki na fundusz zdrowotny to kwota 4.336 zł, ponadto zaplanowano środki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 24.097 zł.

Fundusz świadczeń zdrowotnych emerytów i rencistów nauczycieli to kwota 15.100 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92116 - Biblioteki, zaplanowano dotację w kwocie 58.100 zł, co prezentuje załącznik nr 11. Zadanie jest realizowane na podstawie porozumienia z Miastem Kutno.

Rozdz. 92118 - Muzea, zaplanowano dotację w kwocie 656.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 15/1 dla instytucji kultury, dla których powiat jest organem prowadzącym, w tym kwota 56.000 zł stanowi kwotę wkładu własnego jednostek w pozyskiwaniu środków zewnętrznych.

Rozdz. 92195 - Pozostała działalność, zaplanowano wydatki na ogólną kwotę 21.500 zł, w tym kwota 7.000 zł rezerwy celowej określonej w załączniku nr 12.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Rozdz. 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, zaplanowano wydatki na ogólną kwotę 57.350 zł, w tym rezerwa celowa określona w załączniku nr 12 na kwotę 50.000 zł.

0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic

Załącznik do dochodów dział 700

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Ogółem

700

Gospodarka mieszkaniowa

650 143,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

650 143,00

0470

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie

i użytkowanie wieczyste nieruchomości

17 917,00

Jednostki

Starostwo Powiatowe w Kutnie

17 917,00

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

448 726,00

DPS Wola Chruścińska

1 560,00

P.O.W. Tęcza Kutno

2 000,00

Liceum im. H.Dąbrowskiego

33 000,00

Liceum im. J.Kasprowicza

11 840,00

P.O.W. Nadziej Żychlin

120 000,00

Starostwo Powiatowe w Kutnie

142 869,00

Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości

20 100,00

Zespół Szkół Nr 1

102 600,00

Zespół Szkół Nr 3

6 117,00

Zespół Szkół Nr 4

1 200,00

Zespół Szkół Zawodowych nr 2

1 440,00

Zespół Szkół Żychlin

6 000,00

0870

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

19 710,00

Jednostki

Starostwo Powiatowe w Kutnie

19 710,00

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

163 790,00

Jednostki

Starostwo Powiatowe w Kutnie

163 790,00

Razem

650 143,00

Załącznik do dochodów dział 852

rozdział 85202

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Ogółem

852

Pomoc społeczna

3 131 997,00

85202

Domy pomocy społecznej

3 131 997,00

0830

Wpływy z usług

3 131 997,00

Jednostki

DPS Wola Chruścińska

696 600,00

DPS Kutno Krzywoustego

536 100,00

DPS Kutno Oporowska

729 297,00

DPS Pniewo

550 000,00

DPS Wojszyce

620 00,00

Razem

3 313 997,00

Załącznik do dochodów dział 854

rozdział 85403

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Ogółem

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

36 000,00

Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Luiza Michalska 01-04-2008 12:19:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Luiza Michalska 01-04-2008
Ostatnia aktualizacja: Luiza Michalska 01-04-2008 12:19:21

Starostwo Powiatowe w Kutnie

ul. Kościuszki 16
99-300, Kutno
Łódzkie

powiatkutno.eu

Biuletyn Informacji Publicznej v83.a.2 BIP zgodny z WCAG 2.1
© 2003 - 2022 Wytwórnia Telewizyjno-Filmowa Alfa Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.